42-asis Laiškų lietuviams konkursas

     Dabartinis redaktorius, neįprastai ilgai redagavęs šį žurnalą, laukte laukė auksinio Laiškų lietuviams jubiliejaus, nes po jubiliejaus buvo pasiryžęs redaktoriavimo atsisakyti dėl didelio nuovargio ir pablogėjusios sveikatos. Deja, jubiliejus greitai atėjo ir puikiai praėjo, bet redaktoriui įpėdinio dar nėra. Užtat iki šiol nebuvo nė konkursas paskelbtas, nežinant, ar jis bus reikalingas, ar žurnalas dar egzistuos. Daugelis prašė dar kelis numerius suredaguoti. Paprašęs Dievo pagalbos, sutikau pamėginti iki šių metų pabaigos, ne ilgiau. Atrodo, kad gali iki to laiko atsirasti ir įpėdinis, todėl skelbiame ir šį konkursą, kuris bus šiek tiek skirtingas nuo buvusiųjų.

     Konkurso dalyviai nebus skiriami į dvi grupes: suaugusiųjų ir jaunimo. Iš ilgos praktikos pamatėme, kad jaunimas gali drąsiai konkuruoti su suaugusiais. Taip pat ir temų skyrimas bus kitoks: laisvesnis ir įdomesnis. Nurodysime tik medžiagą, iš kurios patys dalyviai galės susigalvoti temas. Ta medžiaga tai bus įvairios kiekvieno asmens savybės: teigiamos ir neigiamos.

     Teigiamos savybės. Nuolankumas, susivaldymas, pastovumas, ištikimybė, užuojauta, atlaidumas, kantrybė, tolerancija, teisumas, pagarba asmeniui, teisingumas, atsakomybė, dosnumas, vienodas elgesys su visais.

     Neigiamos savybės. Pataikavimas, išsisukinėjimas, diplomatija, simuliavimas, dviveidiškumas, veidmainystė, pajuoka, sarkazmas, apkalba, šmeižtas, užsispyrimas, įtarinėjimas, į viską žiūrėjimas tik iš neigiamos pusės, ypatingos draugystės su vienais, ignoruojant kitus.

     Kiekvienas gali sugalvoti ir kitokių savybių. Kombinuojant vienokias savybes su kitokiomis, ir bus galima susidaryti konkursui temas. Jeigu, pvz., dailininkas iš įvairiausių spalvų gali sukombinuoti ir sukurti meniškus paveikslus, tai lygiai ir konkurso dalyvis gali iš įvairių čia nurodytų savybių sukurti puikius straipsnius, padedančius geriau sugyventi vienam su kitu ir ugdančius artimo meilę, kuri yra ir mūsų šeimų, ir tautos, ir visuomenės gražesnio sugyvenimo pagrindas.

     Straipsniai pasirašomi slapyvardžiu, į atskirą vokelį įdedant tikrąją savo pavardę ir adresą. Straipsnio ilgis - maždaug 4-6 mašinėle rašyti puslapiai. Rašinius turi gauti redakcija iki 2001 m. vasario 16 dienos. Laiškų lietuviams konkursui, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636, USA

     LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-AIgirdas Paliokas. SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Laiškų Lietuviams adresas: 2345 W. 56th Street. Chicago, IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo" spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol.. atskiras numeris-2 dol.