Spausdinti

■    Geg. 17 d., popiežiaus gimtadienio išvakarėse, Šiluvos bazilikoje 18 Baltijos valstybių vyskupų aukojo šv. Mišias Šv. Tėvo intencija, prašydami jam Dievo globos ir sveikatos. Jie nusiuntė popiežiui sveikinimą jo aštuoniasdešimtojo gimtadienio proga.

■    80-tojo gimtadienio proga popiežių Joną Paulių II pasveikino Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus ir Seimo pirm. Vytautas Landsbergis.

■    Seminaras “Visuotiniai Bažnyčios susirinkimai ir Lietuva” buvo surengtas vasario 25 d. Vilniaus universitete. Pagrindinis kalbėtojas vysk. J. Boruta SJ papasakojo apie katalikų Bažnyčios visuotinius susirinkimus, paaiškino, kaip juos apibrėžia kanonai. Diskusijose mėginta atsakyti, kaip Vatikano II mokymas palietė Lietuvą.

■    Aušros Vartų lietuvių parapija Montrealyje, Kanadoje, surinko 280 dol. antrojo Eucharistinio kongreso Lietuvoje komitetui. Kun. Stanislovas Kazėnas SJ, grįždamas po studijų, nuvežė į Lietuvą.

■    Mons. Kazimierui Vasiliauskui, buv. Vilniaus arkikatedros bazilikos klebonui, suteiktas Vilniaus garbės piliečio titulas.

■    Pop. Jonas Paulius II, nepaisydamas vis silpstančios sveikatos, Didįjį penktadienį, balandžio 21d., dalyvavo tradicinėje procesijoje, vykusioje senajame Romos koliziejuje. Kryžių jis nešė trumpą laiką, greitai jį perduodamas kitiems.

■    Geg. 7 d. Romoje, prie koliziejaus, pop. Jonas Paulius II vadovavo ekumeninei maldai, kurioje prisiminė daugiau kaip 30,000 naujųjų kankinių. Bažnyčios atnaujintame sąraše yra ir 114 Lietuvos kankinių.

■    Tėviškės žiburiai, lietuvių savaitraštis, einąs Kanadoje, redaguojamas kun. dr. Prano Gaidos ir kt., balandžio 25 d. pokyliu Anapilio sodyboje atšventė 50 m. sukaktį. Pradėjo eiti 1949 m. gruodžio 24 d.

■    Balandžio 15 d. 12 val. Kauno Prisikėlimo bažnyčioje buvo atlikta Ferenzo Liszto oratorija “Kristus”. Oratoriją sudaro trys dalys: “Kalėdų oratorija”, “Po Trijų karalių” ir “Kančia bei prisikėlimas”. Atliko simfoninis orkestras, choras ir solistai. Koncerte surinktos aukos buvo paskirtos Prisikėlimo bažnyčiai atstatyti.

■    Dr. Juozas Kazickas, žymus lietuvis verslininkas, daug finansiškai prisidėjęs prie Jeruzalės garsaus Kryžiaus kelio - Via Dolorosa - atnaujinimo.

■    Geg. 3 d. mirė New Yorko arkidiecezijos, turinčios 2,37 mil. katalikų, vadovas kardinolas John O’Connor. Jis buvo gimęs 1920 m. Philadelphijoje. Kunigu įšventintas 1945 m; karinių pajėgų kapelionu išbuvo 27 m.; 1979 m. įšventintas vyskupu; nuo 1984 m. New Yorko arkivyskupas; nuo 1985 m. kardinolas.

■    Čikagos arkidiecezijos arkivyskupas Edward Egan paskirtas naujuoju New Yorko arkivyskupu. Jis užims neseniai mirusio kard. John O’Connor vietą.

■    Švenčiant 2000 m. krikščionybės jubiliejų, pranciškonų trečiojo ordino broliai suorganizavo kelionę, nešant kryžių, aplink Lietuvą. Tikslas -skatinti žmonių dvasinį atgimimą. Kelionė pradėta gegužės 4 d. nuo Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčios Klaipėdoje ir baigta ten pat po 80 d. kelionės, liepos 23 d.

■    Kauno arkikatedroje bazilikoje įrengtas naujas modernus apšvietimas. Bažnyčios lankytojai dabar galės ryškiau matyti pagrindinį ir šalutinius altorius, Kryžiaus kelio statulėles, vertingas freskas ir paveikslus.

■    Sausio 9 d. mirė kun. Andrius Gustaitis, daug metų buvęs Garliavos klebonas, paskutiniu metu altaristas. Palaidotas Pažėrų kapinėse.

■    Prel. Leoną Peck-Peciulevičių, gimusį Philadelphijoje, studijavusį Vilkaviškio kunigų seminarijoje, talkinantį Lietuvos religinei šalpai bei atstatytoje Vilkaviškio katedroje įrengusį altorių, vysk. Juozas Žemaitis pakėlė į kapitulos garbės kanauninkus.

■    Geg. 5 d. Lietuvos ir Vatikano atstovai pasirašė Vilniuje tris susitarimus, tvarkančius šalių santykius; bendradarbiavimą švietimo ir kultūros srityse bei katalikų karių sielovadą. Dokumentus pasirašė Lietuvos užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas ir Šv. Sosto apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkiv. Erwin Josef Ender.

Juozas M.