religinės ir tautinės kultūros žurnalas

2000 / LIEPA-RUGP /JULY-AUGUST / VOL. LI, NO. 7-8

PO BALTOJO VILTIES PAUKŠČIO SPARNU

217

 Laima Krivickienė

MEILĖS STEBUKLAS LIETUVOJE

221

 Stefa Banikonienė

DIEVO PAŽINIMAS

224

 Algirdas Paliokas SJ

AR ATVIRUMAS PADEDA, AR KENKIA

229

 Jurgita Sadeckaitė

LAIŠKAS LIETUVIAMS

233

 Jonas Rūkas

TILTAI IR SIENOS

237

 Bruno Markaitis SJ

SEPTYNI KLAUSIMAI

242

 K. J. Ambrasas SJ

KAIP NUGALĖTI DEPRESIJĄ

243

 Marija Balkevičiūtė

KALBA

246

 Red.

TĖVYNĖJE

247

 Laima Krivickienė

ŠYPSULIAI

251

 Red.

TRUMPAI

252

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas nuotraukomis iš Lietuvos II Eucharistinio kongreso Kaune.
Viršelio piešinys ir skyrių vinjetės - Rasos Sutkutės.
Lietuviškas raidynas - Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (LETTERS TO LITHUANIANS) (USPS 301-540) is published monthly except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street. Chicago, Il 60636. Periodicals postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098.