Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

 • Apie leidinį "Laiškai Lietuviams"
 • Redaktoriai
 • Vol. 1 1950m.

  Nutarėme juos pavadinti “Laiškais lietuviams”. Vadinas, jie yra skiriami kiekvienam lietuviui, nesvarbu kurioj pasaulio šaly jis begyventų.   Kas juos rašys, patys matysite, nes po laišku paprastai pasirašoma. “Laiškus lietuviams” leis Čikagos Tėvai Jėzuitai, bet jie nemano tik sau monopolizuoti jų rašymo, todėl kviečiame bendradarbiauti visus: kunigus, rašytojus, visuomenininkus, poetus. Šių laiškų tikslas — užmegsti ryšius su visame pasaulyje išblaškytais lietuviais, padėti jiems geriau orientuotis naujose aplinkybėse ir lengviau išrišti įvairias religines-dorines problemas.

  • 1950m 1 Vasario

   Mielas tautieti. Mūsų viltis. Šeimos džiaugsmai ir vargai. Jaunuoliškoji komedija. O, kaip aš noriu Tau pasakyti. Trumpa ir įdomu. Mintys vasario 16-tai. Šventieji lietuviai.

  • 1950m 2 Kovo

   apie Lietuvos globėją Šv. Kazimierą. Darbai, o ne skambūs žodžiai. Meilė— antroji tėviškė ir šeima. Tolstant nuo Lietuvos. Dievo planai moterystėje. Tikėjimas-svarbiausia pareiga. Ką manyti apie eutanaziją. Celibatas ir Dievo planai. Žvanga, žvanga pinigėliai bažnyčiose...

  • 1950M. 3 BALANDŽIO

   Velykiniai varpai - eilės. Tikėjimo esmė. Dievo planai moterystėje II. Ar nesigaili savę? Apsivilsi ir gailėsiesi. Jis taip mylėjo. Dievas ir pažanga. Dangus skelbia Dievo didybę.

  • 1950M. 4 GEGUŽĖS

   Jos ašara. Tremtinio laiškas motinai. Dievo planai moterystėje III. Dangus skelbia Dievo didybę.Ar bučiuotis yra nuodėmė? Jis taip mylėjo. Laiškas vienuolio motinai. Išpažintis pačiam Dievui. Tikėjimas ir geri darbai

  • 1950M. 5 BIRŽELIO

   Mūsų laikų herojė. Gyvybės šaltinių išniekinimas. Nenusimink! Lietuvių Jaunimo Globėjas. Pasauliečio laiškas pamokslininkui. Kur yra laimė. Bažnyčia ir higiena.

  • 1950M. 6 LIEPOS

   Mažasis milžinas. Mamyte, pagalvok ir Tu... VIEŠPATIE - poezija. Mes negalime turėti vaikų. Kokią vesti? Šoksime ar ne? Žodis moksleiviui apie mendelizmą. Nuodėmingos mintys. Fariziejiška Sąžinė.

  • 1950M. 7 RUGPIŪČIO

   Laiškas iš šventojo miesto. Gyvoji Krikščionybė. Prie šeimos židinio. Mendelizmas. Perpildyta žemė. Presbytero Aristobulo Pamokslas.Kas čia per biznis? Meilės “liga”. Ar niekintina visa, kas žemiška?

  • 1950M. 8 RUGSĖJO

   Laiškas iš Romos. Šventieji metai Romoje. Šv.Tėvo diena. Ar mūsų vardai pagoniški. Laiškas iš Pietų Amerikos. Ne tik vaikai. Kalba Tėvas Lombardi! Alkoholis. Kūnų deginimas.

  • 1950M. 9 SPALIO

   Cicero varpai - poezija. Darbo palaima. Ar aš turiu likti lietuvis? Kalbu daugelio vardu: leiskite išsiskirti! Alkoholis ir moralė. Draugavimas su mergaitėmis. Kas yra koketavimas ir flirtas. Žmogaus laisvė ir atsakingumas.

  • 1950M. 10 LAPKRIČIO

   Marijos dangun ėmimo dogma. Ar rašytis į parapijas? Kodėl nesiskirti? Apie evoliuciją. Atsakyk į svarbiausią klausimą. Lietuviški kryžiai. Žodis tėvams. Besiblaškanti siela. Ar nusidedi nežinodamas?

  • 1950M. 11 GRUODŽIO

   Žvaigždės paslaptis. Rytų Bažnyčia ir naujoji dogma. Gera ir bloga spauda. Leisk man tau pasiskųsti. Galima išsiskirti, bet...  Darvinizmas. Prieš vedybinis darugavimas. Bažnyčia ir naujos dogmos.

 • Vol. 2 1951m.

   

  ŽENGIAME Į ANTRUOSIUS METUS, džiaugdamiesi iki šiol pasiektais laimėjimais, dėkodami skaitytojams, platintojams ir bendradarbiams už moralinę bei medžiaginę paramą ir trokšdami, kad ateinančiais metais “Laiškai Lietuviams” būtų dar labiau visų mėgiami.

       Tikrai yra ko džiaugtis, kad tas prieš metus kukliai pasirodęs laikraštukas taip įsidrąsino, jog savo tiražu pralenkė daugelį kitų, jau nuo seniai einančių lietuviškų laikraščių. Jis tuoj paplito po visą pasaulį, po visus žemynus, kur tik yra lietuvių. Ne tik Amerikoj ir Europoj, bet ir Azijoj, Afrikoj, Australijoj jis turi skaitytojų.

  • 1951M. 1 SAUSIO

   Žengiame į antruosius metus. Jei Kristus ateitų. Katalikas ir modernieji laikai. Opus klausimas. Besiruočiančiai ištekėti. Ateikite visi, kurie vargstate. Ar gimdymas yra nuodėmė?

  • 1951M. 2 VASARIO

   Mindaugas ir Lietuvos krikštas. Kunigas - žmogus. Ar ilgai seksime vaikučiams pasaką apie gandrą. Modernaus kataliko vaizdas. Neužmiršk Lietuvos! Marksizmo filosofija. Malda už Tėvynę.

  • 1951M. 3 KOVO

   Velykos. Šv.Juozapas XX amžiuje. Komunizmo įvertinimas. Vai, riejamės tai riejamės...Pavargusi širdis. Ar galima kalbėti apie lytinius dalykus? Nesiskųsk, kunige! Savi ir svetimi papročiai. Reporteris pas teologijos profesorių.Neregimi apaštalai.

  • 1951M. 4 BALANDŽIO

   Geresnių laikų viltis. Vienybėje su bažnyčia. Bobulės vargai. Pašnekesys su vedusiųjų pora. Atsakykite Jūs! Išvykstančiam į kariuomenę. Kaip elgtis lytinius nenormalumus pastebėjus? Ar gyvuliai turi protą? Agnus Dei.

  • 1951M. 5 GEGUŽĖS

   Aukso širdis. Pasaka apie nežinomą motiną. Duona, vynas ir kryžius. Mišrios moterystės. Kaip sugyventi. Dėkok Dievui, kad nesi graži. Tėviškė jauno žmogaus pasaulyje. Nepraraskime savo turtų.  Dievo šešėlis. 

  • 1951M. 6 BIRŽELIO

   O tėvas? Pasisekimas Nepasisekime. Prie šeimos židinio. Kurią pasirinkti? Susitikimas prie laikrodžio. Masonai ir katalikų bažnyčia. Laiškas iš Urugvajaus. 

  • 1951M. 7 LIEPOS

   Brangus lietuvi - paremk Vasario 16 gimnaziją. Žvaigždė miglose - poezija. Pasaka apie garnį. ieškant sužieduotinio. Jis buvo geriausias tėvas. Ku-Klux Klan'o baltos kaukės. Kada susilpnėjo žmogaus valia.

  • 1951M. 8 RUGPIŪČIO

   Senos paslaptys. Taip buvo visados ir per amžius. Prie šeimos židinio. Pašaukimas. Kelionė į pažadėtąją žemę. Mūsų talkininkai. Kaip laimėti draugų ir būti įtakingam. Kas mane nustebino Amerikoje.

  • 1951M. 9 RUGSĖJO

   Katalikai ir Demokratija. Prie šeimos židinio. Nenusisekusi moterystė. Meilės krašte apsilankius. Pušis ir berželis. Keletas trumpų paaiškinimų. Mergytė ir blynai.

  • 1951M. 10 SPALIŲ MĖN.

   Valdovo meilė. Kaip žmonės praranda tikėjimą. Prie šeimos židinio. Pasilik lietuvaitė!. Didysis moters paskyrimas. Garbė būti darbininku.  Paprastumas - grožis: apie rožančių.

  • 1951M. 11 LAPKRIČIO MĖN.

   Šventieji, kurių nerasi knygose. Tremtinio laiškas tremtiniui. Nelaimingas mišinys. kaip žmonės praranda tikėjimą. Ar atspėsi šią mįslę? Didysis moters paskyrimas. Kur eini, Viešpatie?

  • 1951m. 12 GRUODŽIO

   Ką pasirinksime? Kalėdos (eil.) Du laišku ir dar šis tas. Didysis moters paskyrimas. Prie Nekaltosios paveikslo. Ar Kristus mirė ir prisikėlė? 1950-1951m. turinys

 • VOL. 3 1952M.

  Laiškai Lietuviams” žengia į trečiuosius metus pastorėję ir pasipuošę viršeliais. “L. L.” yra skiriami visiems lietuviams, o ne kuriai atskirai klasei ar luomui, todėl ir juose gvildenami klausimai yra įvairūs. Turinys galės įdomėti ir įvairėti tada, kai turėsime didesnį ir įvairesnį bendradarbių būrelį. Todėl labai nuoširdžiai prašome mūsų rašytojus, poetus, visuomenininkus, auklėtojus bei teologus bendradarbiauti. Dėl temų netenka varžytis ir sukti galvos — kuo jos bus įvairesnės, tuo geriau.

  • 1952M. 1 SAUSIO

   Mūsų linija. Ateini vėl tu - poezija. Kas verčia amerikonėti? Moterystės esmė ir tikslas. Meilės sūkuriuose. Ar moterys neapkenčia vyrų? Iš kur žmogus? Nesuprasti atsakymai. Staline, apdovanok juos !

  • 1952M. 2 VASARIO

   Mūsų pareigos Tėvynei, gyvenant svetur. Dėl ko Liuteris atsiskyrė nuo Katalikų Bažnyčios? Moterų sukilimas prieš Kunigą Joną. Žmonos laiškas netikinčiam vyrui. Ką reiškia žydų krikštas — apipiaustymas? Įdomi anketa jaunimui. Kaip suderinti biznio klausimus su doros reikalavimais? Pradedančiai rašyti poetei.

  • 1952M. 3 KOVO

   Kaip pažinti tikrąją Bažnyčią? Liuterio atsiskyrimo aplinkybės. Vaikų auklėjimas naujose sąlygose. Negimusių kūdikių žudymo pasekmės. Už kokių vyrų nereikia tekėti? Lietuvių girtavimo problema. Socialinis teisingumas ir meilė.

  • 1952M. 4 BALANDŽIO

   Tarp žemės ie dangaus. Šeimos keliai išlaikyti lietuvybę išeivijoje. Dorovinis vaiko ugdymas. Mergaitės auklėjimas ir knygas. Tikėjimas ir tikėjimai. Teisė, Teisingumas ir Meilė.

  • 1952M. 5 GEGUŽĖS

   Motina tave supranta. Mūsų keliai į Dievą. Patarimai jaunai motinai. Kas pražudo tautas? Kuo mergaitė gali didžiuotis? Moters padėtis Indijoje. Boksas — nemoralus sportas.

  • 1952M. 6 BIRŽELIO

   Lietuvos kryžiaus kelias. Dorybė veda prie Dievo. Kaip elgtis su naujagimiu? Ieškant tikrosios Bažnyčios. Kaip tautos išsilaiko? Mūsų jaunimo problemos. Nelės Mazalaitės novelė.

  • 1952M. 7-8 LIEPOS-RUGP.

   Saugokime savas tradicijas! Senieji ir naujieji pranašai. Kurioj Bažnyčioj tiesa? Meilė — kelias prie Dievo. Vaikas, religija ir šeima. Apgaulingas jaunuolio priešas. Kai gėris susipina su piktu...

  • 1952M. 9 RUGSĖJO

   Popiežius apie skautus. Pamoka iš Viduramžių. Kur tikroji Bažnyčia? Vaiko kelias į religiją. Ar krikščionybė nevyriška? Kada atsiranda žmogaus siela? Jaunimo problemos. Kas yra pašvenčiamoji malonė?

  • 1952M. 10 SPALIŲ

   Religinis vaiko vystymasis. Moralė ir Protestantai. Kur tikroji Bažnyčia? Svarbiausia jaunimo problema. Dievo Apvaizda ir mes. Mergaitės elgesys su vyrais. Krikščionybė ir sveikata.

  • 1952M. 11 LAPKRIČIO

   Popiežius apie sąžinę. Protestantizmo kritika. Paauglio charakteristika. Evoliucija ir Bažnyčia. Kovojimas su mintimis. Krikščionybė ir tvirtumas. Opūs socialiniai klausimai.

  • 1952M. 12 GRUODŽIO

   Šią naktį (eil.). Šviesa tamsoje, liepsna šaltyje. Tiesos ir laimės paslaptis. Naujagimio priežiūra. Dvasingumas. Jei nori patikti mergaitėms. Lietuvių ir lenkų tautinės bažnyčios.

 • Vol. 4 1953m.
    “Laiškai Lietuviams”, pradėdami ketvirtuosius metus, padidėja iki 32 puslapių ir pasipuošia klasikinio meno iliustracijomis.
      Mūsų užsibrėžtą liniją gražiai parodo viršelyje ir pirmame puslapyje esąs “Laiškų Lietuviams” simbolis — iš Gedimino stulpų aukštyn kyląs kryžius. Teprimena jis kiekvienam, kad mūsų tautiškumas turi būti krikščioniškas, o mūsų tikėjimas lietuviškas.
  • 1953M. 1 SAUSIO

   Ketvirtieji metai. Naujas žemės žmogus. Tikėjimas. Vaiko Dievas. Service is my business. Menas ir dorovė. Kai užaugsiu didelis. Senieji katalikai. Kalendoriaus istorija.

  • 1953M. 2 VASARIO

   Vasario 16-osios vaizdai. Vienintelė tikėjimo atrama? Šv.Petro kapas. Vaiko malda. Blaivumas. Svajonės apie vedybas. Faktai ir idėjos. Rytų bažnyčios atskilimas.

  • 1953M. 3 KOVO

   Adomas ir Kristus. Liūtas prieš Dievo rykštę. Mistinis Kristaus kūnas. Sapnas apie tikrovę. Kristaus šeimos fvasia. Kodėl kentėti dėl kito kalčios? Kas mergaitėm patinka? Etiketas. Rusijos krikščionybė. Šv.Jono apreiškimas.

  • 1953M. 4 BALANDŽIO

   Prisikėlimas. Kristaus mistinis kūnas. Džiaugsmas ir liūdesys religijos šviesoje. Pranciškus Ksaveras Japonijoje. Besiruošiančiai išsiskirti. Liuteronai.

  • 1953M. 5 GEGUŽĖS

   Motina sūnaus atsiminimuose. Žmogaus laisvė ir bažnyčia. Motina-kūrėja. Tie nemalonūs įstatymai. Apie šį bei tą. Kelionė į Urugvajų. Dievas ar amžinoji materija? Presbiterijonai. Kanos stebuklas.

  • 1953M. 6 BIRŽELIO

   Heroizmas ar davatkiškumas? Šv.Petras amžių bėgyje. Ne pasaka (eil.) Pirmoji motinos pamoka. Kam jie yra dėkingi. Štai, pagaliau!... Religinis žvilgsnis į sportą. Gimtoji nuodėmė. Episkopalai. Kelionė į Uragvajų (II).

  • 1953M.7-8 LIEPOS-RUGPIŪČIO

   Duona ir ginklai. Naujo vardo paslaptis. Tiesa, laisvė ir fanatizmas. Iš kur gyvybė? Religija ir žmonių baimė. Renkantis pašaukimą. Gyviesiems (eil.) Nekeik tamsos, bet uždek žiburį. Kelionė į Urugvajų. Metodistai. Jis ar mama?

  • 1953M. 9 RUGSĖJO

   Beturčiai dvasioje. Tikroji religijos sąvoka. Vedybų klausimu. Primicijos tremtyje (eil.) Modernus žmogus ir krikščionybė. Pasižvalgius Kalifornijoje. Baptistai. Žydai.

  • 1953M. 10 SPALIŲ

   Vėlinių vakarą. Romiųjų žemė. Šventasis suvalkietis. Malda ir išsiblaškymai. Kasdienės duonos... Auklėjimas ar laisvė? Vaiko Dievas ir religija. Jei tu skaitei (eil.) Pasisekimo paslaptis. Adventistai. Nepasisekęs Dievo kūrinys?

  • 1953M. 11 LAPKRIČIO

   Pasauliečių kunigystė. Palaiminti, kurie liūdi. Memento mori (eil.) Modernus žmogus ir krikščionybė. Laiškas nežinomam tėvui. Mašinizmo akivaizdoje. Skundai prieš mamą. Atsakingumas už gyvenamąjį metą. Jehovos liudininkai.

  • 1953M. 12 GRUODŽIO

   Betliejaus vizijos. Lietuviškoji kultūra. Veidas ar kaukė? Kražių skerdynės. Lysenko ar Mendelis? Christian science. Faktai ir idėjos. Iš filmų pasaulio.

 • Vol. 5 1954m.

  Mūsų užsibrėžtas tikslas - padėti po visą pasaulį išsisklaidžiusiems lietuviams orientuotis tikėjimo ir doros dalykuose, susidūrus su nauja, neįprasta aplinka. Ta naujoji aplinka kartais reikalauja vartoti tokias priemones ir tokius metodus, kokių, gal būt, niekas nevartojo, kai gyvenome Lietuvoje. Norime, kad “L. L.” labiau suartintų visur išsisklaidžiusius lietuvius, kad visi, vieni kitų pavyzdžio paskatinti, vis labiau įsijungtų į lietuviškąjį kultūrinį darbą. Marijos metais stenkimės sustiprinti savo religinę ir tautinę sąmonę, kad būtume atsparūs visokiems vėjams ir audroms, kad ne tik išlaikytumėm, bet dar padidintumėm savo dvasines vertybes, kurių iš mūsų laukia Lietuvoje pasilikę broliai.

  • 1954m. 1 Sausis

   Redakcijos žodis. Malonės pilnoji. Nenorėčiau būti šventuoju! Palaiminti nesuteptos širdies. Kaip būti gera žmona. Jaunos dienos - neprotingos. Daug daug dainelių, brangioji sese... Kvakeriai (Quakers). Dangaus paguoda (eil.) Balsas iš tyrų.

  • 1954m. 2 Vasaris

   Mūsų tautiniai turtai. Malonės pilnoji (II) Lietuvos Marija (eil.) Vargo mokykla. Jaunimo organozacijų uždaviniai. Pavydas ir neištikimybė. Salvation Army. Bažnytinės kalbos problemos.

  • 1954m. 3 Kovas

   Palmių šakis ir kryžius. Malonės pilnoji (III) Kunigas. Palaiminti persekiojamieji. Šventojo karalaičio pavyzdys. Jis gyveno ne sau. Kaip kalbėtis telefonu. Dvylika klausimų vyrams. Filmai ir knygos.

  • 1954m. 4 Balandis

   Ji labai mylėjo. Prisikėlimo belaukiant. Spaudos atgavimo sukaktis. Malonės pilnoji (IV). Nutautimo problemos. Tikintieji - kunigai? Kaip priimti kunigą? Vaikų auklėjimas. Dar keli žmonių pasisakymai. Iš filmų pasaulio.

  • 1954m. 5 Gegužis

   Mūsų lūkesčių švyturys. Mūsų išeivijos uždaviniai. Partizano motina (eil.) Malonės pilnoji (V) Krikštasuolės svečiai. Kas sudaro auklėjimo turinį? Ar esu savo vyrui padėjusi būti geru tėvu? Ar neerzinu savo vyro? Ar myli savo artimą? Los Angeles arkivyskupo žodis apie tautybę. Iš abituriento dienoraščio. Laiškas motinai. Ką pasėsi, tą ir piausi. Rūpimieji klausimai. Iš filmų pasaulio.

  • 1954m. 6 Birželis

   Birželio 14-oji (eol.) Malonės pilnoji (VI). Orleano mergelė. Liet. tautos dvasios beieškant. Seksualinis vaikų auklėjimas. Kūninis vaiko vystymasis. Mano tėvas. Tu ir aš. Ar jie visi vienodi? Blogas žmogus - auklėtojas? Apie išpažintį. 

  • 1954m. 7 Liepa-Rugpiūtis

   Pasilinksminimų moralė. Estetinė vertybė - grožis. Malonės pilnoji (VII) Liaudies ir liturginis giedojimas Lietuvoje. Lietuviškos knygos kelias. Brazilijos lietuviai. Lietaus lašelis. Vaiko paklusnumas. Faktų nepanaikinsi. Jaunimas ir sportas.

    
  • 1954m. 8 Rugsėjis

   Mokyklos vaidmuo tautos gyvenime. Liturginis giedojimas Lietuvoje. Loginė vertybė - mintys. Gyvenimo ir auklėjimo klausimais. Angelas ar demonas? Atsilikėlė. Klausimai ir atsakymai. Karmeličių dialogai.

  • 1954m. 9 Spalis

   Dievybės aidas žmoguje. Etinė vertybė - gėris. Pirmosios lietuviškos knygos didžiojoje Lietuvoje. Kelionė (eil.) Žiaurus smūgis nesutriuškino. Kūnas ir dvasia šeimoje. Savęs nugalėjimas. Mišri santuoka. Uždrausta literatūra. Pagarba mirusiems.

  • 1954m. 10 Lapkritys

   Nukritę lapai. Religinė vertybė - šventumas. Pirmosios lietuviškos knygos didž.Lietuvoje. Kūnas ir dvasia šeimoje. Mažasis vagilius. Sūnus palaidūnas (eil.) Iš mergaitės dienoraščio. Mandagumo taisyklės prie stalo. Laimė.

  • 1954m. 11 Gruodis

   Marijos metams baigiantis. Malda į mariją. Vilniaus akademija ir jos reikšmė Lietuvai. Ar mokslas priešingas religijai? Ne vien amžius kaltas. Klausimai jaunimui. Kalėdų paslaptis. Ar išpažintis atleidžia bausmę? Ar prisipažinti? Paskutinės Voltaire dienos. 1954m. turinys

 • Vol. 6 1955m.

  Pradedami šeštuosius savo amžiaus metus “Laiškai Lietuviams” sveikina visus Gerbiamuosius Skaitytojus, Rėmėjus ir Bendradarbius. Laikraštis ar žurnalas tiek yra įdomus, naudingas ir aktualus, kiek jis sugeba palaikyti artimus ryšius su savo skaitytojais. Jis turi tapti artimas skaitytojų draugas ir patarėjas. Atrodo, kad labiausiai skaitytojams patinka specialūs skyriai: “Prie šeimos židinio”, “Jaunimo paslaptys”, “Rūpimieji klausimai”. Manome, kad kiekvienas skaitytojas ras “Laiškuose Lietuviams” ką nors, kas jam bus įdomu ir naudinga.

  • 1955m. 1 Sausis

   Redakcijos žodis. Žmogaus ir Dievo santykiai. Brolijos Marijos garbei Lietuvoje. Religiją ir Dieva reikia pažinti. Tėvų ir vaikų santykiai išeivijoje. Lietuvių ir amerikiečių jaunimas. Berta Hummel. "Pusbrolis". Ar nekatalikas gali būti išganytas? Religinė srovė sovietiniame jaunime.

  • 1955m. 2 Vasaris

   Vasario šešioliktąją prisimenant. Matomasis pasaulis skelbia: yra Dievas. Šeima liberalinės ir katalikiškos pasaulėžiūros sankryžoje. Lyčių psichologiniai skirtumai ir moterystė. Vyturėlis. Titulas. Ar būtina skirtis? Ar Dievas veda į pagundą? Ar žadėti, jei neištesėsi? Iš protestantizmo į katalikybę.

  • 1955m. 3 Kovas

   Septynis paskutinieji žodžiai. Pasaulio tvarka ir išimtis skelbia Dievo buvimą. Stigmatizuotosios kentėjimai. Netiesi kova prieš tiesą. Tylos džiaugsmas ir skausmas. Šeima liberalinės ir katalikiškos pasaulėžiūros sankryžoje. Jaunimas ir modernizmas. Ką mes žinome apie skaistyklą?

  • 1955m. 4 Balandis

   Velykų rytą. Sąžinės balsas skelbia Dievo buvimą. Rytmetinė daina (eil.) Religinis-moralinis prisirengimas moterystei. Lietuvių jaunimas didmiesčių įtakose. Apelsinams žydint. Urugvajaus lietuvių kolonija. Ar dabar nevyksta stebuklų? Ar tai vagystė? Ar susidėjusieji gali gauti išrišimą? Kaip pažinti pašaukimą? Protestantiškos šeimos atsivertimas. Dėl ko aš neinu į bažnyčią?

  • 1955m. 5 Gegužės

   Marijos mėnuo. Arkivyskupo laiškas lietuviams. Šventųjų asmenybės įrodo Dievo buvimą. Ar aš esu tik medžiaga. Religinis - moralinis prisirengimas moterystei. Meilės prisipažinimas. Jėzuitų vaidmuo Lietuvos atkatalikinime. Ar religija priešinga mokslui? Gyvenimo tikslas. Tėvynės meilė nedaloma.

  • 1955m. 6 Birželis

   Kančios ir meilės mėnuo. Dialektinis materializmas. Moterystė katalikų bažnyčios moksle. Tėvas. Mūsų jaunimas ir lietuvybė. Mūsų sekmadienis ir žydų subata. Vėlai subrendę pašaukimai. Ar mussolinis buvo bedievis. Apie žodžio džiaugsmą.

  • 1955m. 7 Liepa-Rugp.

   Tiltai ir sienos. Ir bedievybė ir tikėjimas įrodo Dievą. Dar šis tas apie kun. Lipniūną. Vaišingumas ir mandangumas. Ar galima apsieiti be autoritetų? Atvirumas ir pasitikėjimas. Stebuklingi berniukai. Danų prekybos ministeris. Emaus stovykla.

  • 1955m. 8 Rugsėjis

   Žodžiai smėlyje. Malda - kelias į Dievo pažinimą. Auklėjimas ir krikšč.kultūros krizė. Mergystė - Dievo ir žmogaus kelias. Karinės prievolės problema.Medicina ir jėzuitai. Beato angelico. Katalikiška srovė Hollyvude.

  • 1955m. 9 Spalis

   Šv.Tėvo žodis apie kiną. Kas yra Dievas. Nerami širdis. Gyvenimo sunkenybės. Raktas į laimę. Įspūdžiai iš skautų Džiamborės. Ar tikėtinas visuotinis tvanas? Šių dienų stebuklai.

  • 1955m. 10 Lapkritis

   Šventųjų bendravimas. Per grožį į grožį. Dvi nosys. Tylos galia. Lietuvaitės kraitis. Vasaros stovyklas prisiminus. Skylame ir žūvame. Šeimos laimė. Paskutinis patepimas. Louis pasteur.

  • 1955m. 11 Gruodis

   Gyvasis Kalėdų prasmingumas. Tyla - kelias į Dievą. Šeimos židinio liepsna. Budėk, užmigti pavojinga! Iš Nijolės dienoraščio. Kaip elgtis su veidmainiais? Tarptautinis istorikų kongresas Romoje. Protestantų 'Tolerancija'. 1955m. turinys.

 • Vol. 7 1956m.

  “Laiškų Lietuviams” turinį galima išreikšti trimis žodžiais: Tiesa, Gėris, Grožis. Ieškantiems tiesos, padėsime ją surasti, sklaidydami tikėjimo abejojimus ir neaiškumus. Siekiančius gėrio saugosime nuo blogio pinklių ir apgaulių. Išsiilgusiems grožio mėginsime nurodyti bent kryptį, iš kur šviečia jo spinduliai. . Aukšto lygio žurnalu laikome tą, kurs eina iš rankų į rankas, kurs perskaitomas nuo pradžios iki galo, bet ne tą, kurs tiesiai iš spaustuvės eina pelėti į lentynas.

  • 1956m. 1 Sausis

   Pradedant Naujuosius Metus. Dėkingas žvilgsnis. Grožio ugdymas. Prigimties reikalavimai ir dora. Išgirskim jaunųjų lietuvių nuomonę. Ar negerai, 'žvilgčioja'? 'Komikų' problema. Pasaulinio garso artistas vienuolyne. Išpažintis - našta? Motina ar kūdikis?

  • 1956m. 2 Vasaris

   Tėvynės meilės religinis pagrindas. Romantinis žvilgsnis. Kiekviena pušis savam šilui ošia. Pavojinga liga. Draugystės šaknys. Dvi žvaigždės tarė: ne! Saharos dykumų atsiskyrėlis. Filosofo sužieduotuvės, Nobelio laureatas, bonjour. Tristesse!

  • 1956m. 3 Kovas

   Mėlyna gavėnios uždanga. Dievas tėvo sąvokoje. Dievui pažadėtasis kryžius. Lygsvaros beieškant. Meilės ugdymas šeimoje. Draugiškas žvilgsnis. Dvejopa paselmė ir priešų meilė. Saharos dykumų atsiskyrėlis. Didžiosios savaitės liturginė reforma.

  • 1956m. 4 Balandis

   Būsite kaip Dievai. Garsai - grožio šaltinis. Žmogaus vienatvė. Išmintingas žvilgsnis. Laiškai vyro pamestai seseriai. Draugystė ir meilė. Religinio meno paroda Čikagoje. 

  • 1956m. 5 Gegužės

   Motinos meilė ir kančia. Malda, atgaila ir Lietuvos laisvė. Žmogaus vienatvė. Ar nenusibosta dirbti? Dėl 'Meilės ugdymo šeimoje'. Magiškasis įvertinimo žodis. Nenoriu ar negaliu? Teisingumas ir sąžiningumas. Skautų klausimu. Religija ir progresas.

  • 1956m. 6 Birželis

   Rožės ir spygliai. 'Žemės žydinti giesmė'. Religija ir prietarai. Bendrinis žmogaus pašaukimas. Žmogaus vienatvė. Menas suprasti kitus. Ar meluoti, ar išduoti? Zigmantas Freudas ir jo metodas.

  • 1956m. 7 Liepa-Rugp.

   Jėzuitų ordino įsteigėjas. Lietuvos jėzuitai. Žmogaus vienatvė. Slapukais žaidžiąs Dievas. 'Ramusis amerikietis'

  • 1956m. 8 Rugsėjis

   Tolerancija ir kultūra. Senas kelias į naują gyvenimą. Mokslas ir religija. Jei Dievas geras. Neauklėjantis auklėjimas. Meilės grožis ir jo trapumas. Pašaukimas profesijoje. Nėra nieko Dieviškesnio.

  • 1956m. 9 Spalis

   Širdys, kurios ieškojo tiesos ir meilės. Dėkoju už viską. Dogmos paradoksas (I). Eilėraštis. Naujoji šeima. Sąmoningieji ir nesąmoningieji auklėjimo veiksniai. Meilės grožis ir jos trapumas(II) Ar gali būti normalus žmogus be tikėjimo?

  • 1956m. 10 Lapkritys

   Dvasinio tobulumo esmė. Dogmos paradoksas (II). Bjaurusis ančiukas. Naujoji šeima (II). Saulė ir žaizda. Religinio svyravimo psichologija.

  • 1956m. 11 Gruodis

   Kieno kaltė? Kristaus laukimo antifonos. Socialinė bažnyčios veikla. Kodėl aš praradau tikėjimą? Prieš saulėleidį (eil.). Naujoji šeima (III). Piktumo analizė. Kalėdiniai pašto ženklai. Mūsų jaunimo keliai ir šunkeliai. Nežinomas šventasis.

 • Vol. 8 1957m.

  Jau aštunti metai leidžiame šį žurnalą, nagrinėjantį įvairius mūsų tautiečiams rūpimus klausimus, ypač daug vietos skirdami šeimų ir jaunimo problemoms. Šiais metais kiekviename "Laiškų Lietuviams" numeryje paminėsime kurį nors mūsų dailininką, iliustruodami tą numerį jo kūriniais.

  • 1957m. 1 Sausio

   Gyvenimo diena. Žmogaus mįslingumas. Keturių pastorių kelias į katalikybę. Kodėl aš praradau tikėjimą? Algirdas Kurauskas. Meilė ir įsimylėjimas. Šeimos atgimimo kelias. Idealios ir realios srities idealus momentas.

  • 1957m. 2 Vasario

   Tikroji laisvė. Savanoriai - kūrėjai. Kodėl aš praradau tikėjimą? Atverkite duris (eil.) Kontempliatyvūs vienuolynai (I). Adomas Varnas. Lietuviškoji šeima (I). Šeimos gyvenimui besirengiant (V). Kuo man būti?

  • 1957m. 3 Kovo

   Atsilyginimas. Mintys kasdieniam gyvenimui. Dovanos. Kontempliatyvūs vienuolynai (II). Švietimas ir auklėjimas. Lietuviškoji šeima (VI). Amerikos jaunimo "gaujos". Jadvyga Paukštienė. Dvidešimt aštuonių vaikų motina.

  • 1957m. 4 Balandžio

   Prisikėlimas. Kodėl aš praradau tikėjimą? Tiltas. Kontempliatyvūs vienuolynai (III). Antanas Rūkštelė. Nusilenkimas Dievo valiai moterystėje. Gyvatės nuodai. Už karą ar taiką? Krizė komunizme?

  • 1957m. 5 Gegužės

   Motina ir motinos. Nepasaulėžiūrinė politika. Paskutinis laiškas prieš mirtį. Miškų šventovėje (eil.) Dievo ir prigimties įstatymai moterystėje. Juozas Pautienius. Lietuviškoji šeima. Vienos brolijos istorija. Sakyti ar tylėti? Marija pašto ženkluose. Hollywoodo moralinė pažanga.

    
  • 1957m. 6 Birželio

   Paslėptas didvyris. Kristus ir žmonija. Kodėl aš praradau tikėjimą? Gyvenimo prasmės beieškant. Vakarų kultūros krizė. Šeimyninio gyvenimo raida. Tėvas, motina ir dukra. Bronius Murinas. Kokią kolegiją pasirinkti? Balerina.

  • 1957m. 7 Liepos-Rugp.

   Darbas ir poilsis. Kontempliacijos bruožas pasauliečio gyvenime. Vakarų kultūros krizė. Konvertito entuziazmas. Juozas Kaminskas. Psichologinis vaiko brendimas svetimoje aplinkoje. Ar mudviem žieduotis? Medelio ašara (eil.) Nepasaulėžiūrinė politika. Pasaulinė paroda 1958 m.

  • 1957m. 8 Rugsėjo

   Mokinys ir mokytojas. Lituanistikos mokykla. Tolerancija. Kodėl aš praradau tikėjimą? Sprendžiant gyvenimo mįslę. Vakarų kultūros krizė. Fariziejiškumas. Šeima modernizmo sūkuriuose. Bažnyčios pulso siekiant. Pavyzdžio jėga.

  • 1957m. 9 Spalių

   Dievas ir žmogus. Pasaulio taika ir Marija. Į sveikatą, subrendęs žmogau! Vienos moters kelias į laimę. Pašaukimas (Eil.) kazys Varnelis. Solovjovo asmens bruožai. Bažnyčios pavojai ir viltys. Neteisėtos šeimos. Kaip tai - negalvojame? Pasaulėžiūrinė politika. Angelai pašto ženkluose. 

  • 1957m. 10 Lapkričio

   Viskas keičiasi. Liberalizmas, laicizmas ir klerikalizmas. Episkopalų ministeris tampa kataliku. Psichologijos keliai ir klaidžiojimai. Nelankstyk - nereikės tiesinti. Meilės prasmė Solovjovo kūryboje. Mikas Šileikis. Ruduo ir sumaišytas žmogus. Po sėjos (eil.) Kunigo metai (eil.) Charakteris ir profesija.

  • 1957m. 11 Gruodžio

   Ramybė ir gera valia. Šv.Andrius Bobola. Psichologijos keliai ir klaidžiojimai. Tau (Eil.) Jei mano jaunystė sugrįžtų. Epidemija braunasi mūsų tarpan. Dar dėl bažnyčios pulso. Gailestingumo melas. Sukūninta ar pilna krikščionybė? Iš filmų pasaulio.

 • Vol. 9 1958m.

    ŠIAIS metais įvedame naują skyrių — "Idėjos ir žmonės". Čia rašysime apie žymius žmones, o ypač apie jų nemirštamas idėjas, prisiminę Maironio žodžius: "Idėjos, jei didžios, nemiršta kaip žmonės".

      Taip pat į šį skyrių nutarėme dėti ir diskusinius straipsnius, nes visos diskusijos priklauso nuo skirtingų idėjų ir nuo skirtingų žmonių. Tikėjimo ir doros dalykuose negali būti jokių diskusijų, nes visa tai yra Kristaus apreikšta ir Bažnyčios saugojama ' bei aiškinama. Bet yra klausimų, kuriuos įvairiai supranta tos pačios ideologijos žmonės ir net tos pačios Bažnyčios atstovai. Manome, kad bus naudinga kartais dėti tokius diskusinius straipsnius ir išklausyti įvairias nuomones. Tokie straipsniai gali praplėsti žmogaus akiratį ir duoti progos giliau pažvelgti į painius gyvenimo klausimus. Aišku, kad su tokių straipsnių nuomonėmis ir teigimais ne visuomet Redakcija sutiks, už jų mintis atsako tik pats autorius.

  • 1958m. 1 Sausis

   Širdies perlai - laiškai. Grįžimas (eil.) Destruktyvioji emocija. Meilė yra auka. Ar galima meluoti? Dėl L.Dambriūno žodžio. Redakcijos žodis. Dailininkas V.K. Jonynas. Faktai ir normos.

  • 1958m. 2 Vasaris

   Motinos vaidmuo lietuvybės išlaikyme. Vlada Stančikaitė. Knygos- mūsų draugės. Tėvų langelis (eil.) Lankai ir strėlės šeimoje.Atminties lavinimas.Vieno muziko sielos paslaptis. Ar galima nesakyti tiesos? Jėzuitai pašto ženkluose. Naujas filmų rūšiavimas.

  • 1958m. 3 Kovas

   Muzika-gyvenimo palydovė. Kazimieriniai metai. Visuomenė ir šeima. Saviaukla meilei. Viduramžių religinė tolerancija ir inkvizicija. Popiežių žodis ir laiko tekmė. 

  • 1958m. 4 Balandis

   Religija, tauta,politika, valstybė. Gyvoji krikščionybė. Muzika - gyvenimo palydovė. Skara. Vytautas Valaitis. Viduramžių inkvizicija. Anglikonė gyvenimo klystkeliuose. Logikos pratimėlis politikos klausimu. 

  • 1958m. 5 Gegužis

   Gegužio 13-osios proga. Kan. Juozas Tumas — Vaižgantas. Atgailos dvasia.Musulmonai garbina Mariją. Krikščionybės kelias Lietuvon. Religija ir valstybės forma. Dorumas. Motinos vaidmuo šeimoje. Laimingiausia mokslininko diena.

  • 1958m. 6 Birželis

   Religija ir politika. Krikščionybės kelias Lietuvon. Akys ir žvilgsniai. Kas yra pasaulėžiūra? Žmogaus veiksmai. Liurdas pašto ženkluose. Grąžinkime tėvui autoritetą ! Mūsų vaikų kelias. Ar jau nėra problemų? Pasiaukojimas ir tarnavimas.

  • 1958m. 7 Liep.-Rugp.

   Klerikalizmas politikoje. Krikščionybės kelias Lietuvon (III). Ar kančia beprasmė? Poetas svetimame krašte (eil.) Žmogaus laisvos valios trukdymai. Neišgydytos žaizdos. Netekėjusi motina rašo. Rusų mokslininko odisėja. Ar Kristus leidžia skirtis? "Daktariškas melas" 

  • 1958m. 8 Rugsėjis

   Politinis krikščionių pasyvumas. Krikščionybės kelias Lietuvon. Ar kančia beprasmė? pasaulėžiūrų rūšys. Įstatymai. Neapykantos tamsa. Žūstančios sielos išgelbėjimas. Moteris, iš kurių knygų suka filmus. Popiežiaus žodis dabartinio laiko tėkmėje. 

  • 1958m. 9 Spalis

   Nuosmukis Kultūrinis ar Moralinis? Ar kančia beprasmė ? Angelai sargai. Pasaulėžiūros ribos. Krikščionybės kelias Lietuvon.  Sąžinė.Kas yra tiesa? Jaunimo dvasios vadovas. Pabaltijo žurnalisto žygis. 

  • 1958m. 10 Lapkritys

   Gyvojo Dievo sūnus. Kentucky perlas. Krikščionybės kelias Lietuvon. Ambicija. Žvilgsnis į dabartinę rusų psichologiją. Pora neaiškumų. Šventieji pašto ženkluose.

  • 1958m. 11 Gruodis

   Naująjį popiežių pasitinkant. Gyvojo Dievo sūnus. Ar kančia beprasmė? Kalėdų naktis (eil.) Užgimimo žvaigždės spinduliuos (eil.) Krikščionybės kelias Lietuvon. Klasių kova ar solidarumas? Pijus XII - religinio atgimimo šauklys. Dr.Vincas Kudirka. Piligrimė į karaliaus rūmus. Problemos, lietuviškumas, meilė... 1958m. turinys.

 • Vol. 10 1959m.
  • 1959m. 1 Sausis

   Gyvojo Dievo Sūnus. Tėvai ir vaikai. Krikščionybės kelias Lietuvon. Tikroji Bažnyčia. Kai akimirka tampa nuodėme. Naujos santvarkos beieškant. 40 metų darbo Kristui ir Lietuvai. Pamirštoji šalis.

  • 1959m. 2 Vasario

   Gyvenimas apsprendžia tikėjimą (I). Krikščionybės kelias Lietuvon. Karo eskizai (eil.) Religija ir tėvynės meilė.Kirvis prie krikščionybės šaknų. Tikra ir netikra draugystė. V. Europos ir J.A.V. auklėjimas.

  • 1959m. 3 Kovo

    

   Gyvenimas apsprendžia tikėjimą. Šv. Robertas Bellarmino — šv. Kazimiero biografas. Krikščionybės kelias Lietuvon. Vedybų kliūtys. Tėvų ir vaikų draugystė. Sielos tėviškės ilgesys. Pergalė (eil.) 
   Misijonieriai pašto ženkluose. Kataliko santykiai su YMCA.
  • 1959m. 4 Balandžio

   Gyvenimas apsprendžia tikėjimą. Dangus nesigaili gėlių (eil.) A. Rūkštelė ir bereikalingas jaudinimasis. Religinė mūsų tautos ateitis. Krikščionybės kelias Lietuvon. Pavydas.  Ar išpažintis reikalinga? Episkopalų ministeris tampa kataliku. Jei vesčiau antrą kartą... 

  • 1959m. 5 Gegužės

   Gyvenimas apsprendžia tikėjimą. Ir Lietuva dalyvaus pergalės triumfe.  Krikščionybės kelias Lietuvon. Paul Gauguin. Stebuklingas pagijimas Liurde. Motina. Apie perankstyvas vedybas.  Kaltė ir atleidimas. Laiškas Redakcijai. Laikraštininko kelias katalikybėn. Naujos knygos.

  • 1959m. 6 Birželio

    

   Krikščionybės kelias Lietuvon. Naujosios santvarkos beieškant. Meilės pavyduliavimas. Psichinės vaiku silpnybės. Meilė parodė kelią. Eilėraščiai iš Lietuvos. Psichologinės problemos.
    
  • 1959m. 7 Liep.-Rugp.

   Evangelijos pro istoriko akinius. Kūrybos šaltiniai. Krikščionybės kelias Lietuvon. Laiškanešio mirtis (eil.) Katalikiškasis liberalas. Protestantu pastoriaus atsivertimas. Bažnyčia — susikaupimo ir maldos vieta. Lietuviškas kryžius Kanados žemėje. Sportas iš arčiau. Ar šachmatai yra sportas?

  • 1959m. 8 Rugsėjo

   Pagalbos pasauliui. Grynadvasių klausimu. Krikščionybės kelias Lietuvon. Ar vaiku kaltė, kad jie nusikalsta? Amerikos Lietuvių Montessori Draugija. J.A.V. prezidentai ir religija. Ar yra reikalinga drausmė šeimoje?

  • 1959m. 9 Spalių

   Kokiomis kopėčiomis lipti i dangų? Krikščionybės kelias Lietuvon. Arso klebonas (I) J.A.V. prezidentai ir religija. Emancipacija ar priklausomybė? Montesoriniai principai... Įtarinėjimai

  • 1959m. 10 Lapkričio

   Pavargusi krikščionija. 100 metu darvinizmui. Arso klebonas (II) Kare žuvusiam (eil.) Ligai ar senatvei mus pančiojant. Žvilgsnis į montesorinę mokyklą. Negraži mergaitė. Svarbiausioji pareiga.

  • 1959m. 11 Gruodžio

    

   Laikas skambina atsiskyrimo varpais. Krikščionija pasaulio teatre. Kūrybos ir kūrėjo ženklai. Naujosios santvarkos beieškant. Kur dingo šeimos tėvas? Vaikas, auklėjimas ir Montessori. Žvilgsnis į jaunimą Tėvynėje. Iš filmų pasaulio. 1959 m. turinys 
    
 • Vol. 11 1960m.

  “LAIŠKU LIETUVIAMS” DEŠIMTMEČIO MINĖJIMAS įvyks Jaunimo Centre 1960 m. sausio mėn. 31 d., sekmadieni, 4 val. po pietų. PROGRAMOJE:

  V. Adamkavičiaus žodis,
  “L. L.” konkurso premijų įteikimas,
  Marija Bankevieienė — sopranas,
  Blandyčių trio,
  Nijolė Jankutė — poezijos skaitymas,
  Nerija Linkevičiūtė — sopranas,
  Mindaugas Mačiulis — piano,
  Nerijus Paulionis — smuikas,
  Velbasio baleto studija.

  Akompanuoja prof. Vladas Jakubėnas ir Manigirdas Motekaitis.

       Po programos — vaišės ir šokiai.

  • 1960m 1 Sausis

    

   Pasaulio ir žmogaus kilmė. Prasminga malda. Dvasinis pradas meilėje. Ranka. Pasiryžimas viską nugali. Mormonai. Šv. Rašto prieštaravimai? 
    
  • 1960m. 2 Vasario

   Pirmasis dešimtmetis. Trumpi sveikinimai. Sukaktuvių diena (eil.) Stiprybė kuklume. Skaitykime! Dešimt metų.  “L. L.” reikšmė išeivijoje. Kame glūdi tautos stiprybė.Grąžino šimteriopai.

  • 1960m. 3 Kovo

   Kristaus auka. Šv. Kazimiero garbinimas Flandrijoje. Neišvengiamai nelaimei aplankius. Šilkiniai pančiai. Perlas žaizdose. Pažinkime Maritainą. Žmogaus laisvė ir Dieve malonė. Lūžis (eil.) Miškai keliasi per upę (eil.), Poilsis (eil.) 

  • 1960m. 4 balandžio

   Kenksmingas optimizmas. Rankos širdies tarnyboje. Vaikų jautulingumas. Šviesioji žmogaus vaikystė. Viešnagė (eil.) Kentėjimų mokykloje. Ku-Klux Klan. Laimė 

  • 1960m. 5 Gegužės

   Motina. Artimo meilė visuomeniniame veikime. Prošvaistės kentėjimu naktį. Religija už geležinės uždangos. Paklauskime savęs. Ryškesnieji vaiko dvasinės plėtros bruožai. Tikroji gražuolė. Laiškas busimajam kunigui. Ar ne laikas pagalvoti?

  • 1960m. 6 Birželio

   Grožis ir jo jtaka žmogui. Aptingęs pesimizmas. Sugrižimas (eil.) Religija už geležinės uždangos. Harmoningas sąlytis su Dievybe. “Protestantiškas” Šv. Raštas? Įvairūs neaiškumai. Argi privalau apleisti motiną? Nauji dokumentai apie genezę. Tėvų rolėms besimaišant.

  • 1960m. 7 LIEP.-RUGP.

   Grožis ir jo įtaka žmogui. Religija už geležinės uždangos. Gyvulys prieš žmogų. Saulė kalnų viršūnėse. Tėvai ir vaikai. Šventajame trejete. Kas yra motina? Čiurlionio galerija.

  • 1960m. 8 Rugsėjo

   Grožis ir jo įtaka žmogui. Žmogaus dvasia modernioje psichologijoje. Pilnutinio gyvenimo ilgesys.Gyvulys prieš žmogų (II). Į dvasinį tautos atgimimą. "Dorovinis persiginklavimas". Popiežiaus neklaidingumas. Velnias išganymo istorijos dramoje.

  • 1960m. 9 Spalio

   Auka (I). Žmogaus dvasia modern. psichologijos šviesoje (II). Žmogaus ryšys su antgamte. Artimo meilės didvyris. Gyvenimo ironija. Tėvai ir vaikų išmokslinimas 

  • 1960m. 10 Lapkričio

   Varpos bręsta piūčiai... Auka (II) Gyvulys prieš žmogų (III) Didieji astronomai ir jų pasaulėžiūra. Auklėjimo išmintis. Šeima — tautos tvirtovė. Rūbai, pagundos, nusikaltimai... Knyga — tavo draugas

  • 1960m. 11 Gruodžio

   Adventas. Auka (III). Tyla, tylėjimas ir žodžiai. Pagarbos ir meilės gyvybei! Eilėraščiai. Šviesa Vakaruose. “Moralinis Atsiginklavimas”. Premijuota poezija.

 • Vol. 12 1961m.

  *

  • 1961m. 1 Sausio

   Svečiavimasis ir jo kultūra. Tiltas tarp žemės ir dangaus. Žmogus, kuris pavogė Dievą. Vaikų žaislų problema. Ar Katrelė bus laiminga? Už pasaulio gyvybę! Kūrybinė ugnis. Malda ir žmogaus gyvybė.

  • 1961m. 2 Vasario

   Atidengiant Laisvės kovų paminklą. Gyvulys prieš žmogų (IV), Širdies švelnumas — taktas. Į kalnus, į aukštybes! Visuotinio Bažnyčios suvažiavimo belaukiant. Dvasinė Japonijos jaunimo krizė. Dar apie dorovini persiginklavimą. Apie gražų elgesį. Eilėraščiai.

  • 1961m. 3 Kovo

   Šypsnio dovana. Mokslo šviesa, meilės šilima. Iliustracijų paaiškinimas. Katalikų Bažnyčia Kuboje. Apie pagarba ir meilę gyvybei. Pirmosios žmogaus gyvenimo dienos. Melagiai negimsta. Neskaisčios mintys. 

  • 1961m. 4 Balandžio

   Svarbiausieji mūsų uždaviniai išeivijoje. Tremties Lietuvoje pasidairius. Rabindranath Tagore. Kalba Nobelio laureatai. Eilėraštis. Bažnytinio giesmyno sulietuvinimo klausimu. 

   Šeimos uždaviniai 
    
  • 1961m. 5 Gegužės

   Motinos Dienai. Mūsų tautinės gyvybės išlaikymas. Mūsų balsas Tave tepasiekia. Rabindranath Tagore (II). Religijos ilgesys. Žmogus — įsikūnijusi dvasia.

  • 1961m. 6 Birželio

   Pamestieji deimantai. Bažnyčia Kongo suirutėje. Vienašališkas Kristus. Moderniojo meno klausimais. Fizinis augimas ir dvasinė plėtra. Stipri dvasia silpname kūne. Tėve mūsų (eil.)Kas yra kunigas.

  • 1961m. 7 Liep.-Rugp.

   Idealų besiekiant. Gimtoji kalba pamaldose. Juokas ir pajuoka. Jautrumo laikotarpiai. Žemės saujelė. Skaitytojų nuomonės.

  • 1961m. 8 Rugsėjo

    

   Modernus Šv. Rašto aiškinimas. Žodžio laisvė Bažnyčioje. Kenčiančios tautos aidas. Du žodžiai. Judesio reikšmė auklėjime. Mergaitės grožis 
    
  • 1961m. 9 Spalio

   Bažnyčia ir tikrovė. Kontrastai. Meilė pavergtai tėvynei. Kalbos vystymasis. Kada sutveriama siela? Religinis sąjūdis Amerikoje. Kas svarbiausia?

  • 1961m. 10 Lapkričio

   Lietuviškosios išeivijos tikslai. Mokykla ir tėvai.Amerikietės ar lietuvaitės. Išmokime džiaugtis gyvenimu. Juslių reikšmė auklėjime. Kūno prisikėlimas. Nedavertinta knyga. Tarp meilės ir neapykantos. Kančia ir laimė. Ąžuolo mirtis.

  • 1961m. 11 Gruodžio

    

   Mūsų didieji uždaviniai. Ar laimė čia galima? Tėvų pavyzdys. Ar jaunuolis nereikalingas tėvų globos? Religinio auklėjimo reikalingumas šeimoje. Ar jau turime “taikytis su realybe”? Nepražysk per anksti(eil.). Realios pastangos lietuvybės išlaikymui. Pasikalbėjimas su J. Gliauda 
    
 • Vol. 13 1962m.

  SKAITYTOJŲ LAIŠKAI - Įvedame šį naują skyrių, norėdami duoti vietos skaitytojams pasisakyti įvairiais klausimais, turinčiais kokį nors ryšį su “Laiškais Lietuviams”. Kartais, panašiai kaip ir šiame numeryje, spausdinsime ir ilgesnius laiškus, jeigu manysime, kad jie bus naudingi ir vertingi daugumui skaitytojų, bet paprastai čia bus dedami trumpi skaitytojų pasisakymai.

  Rašančiųjų pavardės bus po jų laiškais dedamos, jeigu nebus paminėta, kad jie to nepageidauja ir nori pasirašyti tik slapyvardžiu arba inicialais. Į anoniminius laiškus redakcija paprastai nekreipia dėmesio.

  • 1962m. 1 Sausis
   KATALIKAS MOKSLININKAS LAIDOTUVĖSE. “NĖRA MAN GERA BE TAVĘS”. ŽEMĖ (eil.) KANKYNĖ AR PAGUODA? LAIKO VEIDAS. PASAKOS IR VAIKO VAIZDUOTĖ. KADA VAIKĄ MOKYTI LIETUVIŠKAI? JAUNIMO ORGANIZACIJŲ VAIDMUO. MEILĖS UGNIS. ŽMOGAUS IŠSIVYSTYMO PSICHOLOGIJA. SKAITYTOJU LAIŠKAI
    
  • 1962m. 2 Vasaris

   Motina ir Mokytoja. Gera būti arti Dievo. Mažoji tremties Lietuva. Laisvė ir drausmė . Pasaka — nepasaka. Mūsų uždavinys — jausti gyvenimą. Kodėl merginos studijuoja.

  • 1962m. 3 Kovas

   Reklama, kritika ir savikritika. Tikėjimo abejonės. Apie pasakas ir vaiko vaizduotę. Didysis nerimas. Gašlumą kelią leidiniai. Tėvas Andrius Rudamina. Knyga, kuri nepasens. Laiškas iš Hollywoodo.

  • 1962m. 4 Balandis

    

   Visų tremtinių žiniai. Tylos palaima. Albrecht Durer. Žvilgsnis į lietuvišką jaunimą. Sibiro kapinės(eil.) Naujos Italijos kūrėjas. Kur mano kelias? Elektros mokslo milžinai. Praeitis ir dabartis. Mūsų pedagoginės žvaigždės.
    
  • 1962m. 5 Gegužis
   Motinos diena ir motinos mėnuo. Nelaukime grėsmingos ištarmės. Dovana motinai. Léon Bloy. Šeimos gyvenimo verpetuose. Apie "going steady". Cezano Romano. Vaiko malda. Vidudienio sodai.
    
  • 1962m. 6 Birželis

   Apie inkviziciją ir raganas. Mūsų gilioji žaizda. Bėgu glaustis prie Viešpaties. Mokslininkai apie religiją. Ruth ir aš. Kunigas karo sūkury. Apie inkviziciją ir raganas. Nekenkime savo vaikams. Didžiojo kultūrininko monografija.

  • 1962m. 7-8 Liepa-Rugp.

   Apie raganų deginimą. Dievas ir žmogus aukoje. Chemikai ir religija. Du pasauliai. Kunigas karo sūkury. Mintys ir žmonės J.Gliaudos "Ikaro sonatoj". Tėvynės pašvaistė. Naujos poezijos belaukiant.

  • 1962m. 9 Rugsėjis

   Draugystė. Siekiant Lietuvos laisvės. Biologai ir religija. Mums viską davė Lietuva. Darbas naujoje santvarkoje. Gyvasis žmogus. Kunigas karo sūkuryje.  Kęstutis Zapkus. Praskleiskim širdžių uždangą. Vyrai klystkeliuos. Dievo vaikas.

  • 1962m. 10 Spalis

   Visuotinis Bažnyčios susirinkimas. Religinis mąstytojas — B. Pascal. Naujų kelių beieškant. Darbas naujoje santvarkoje. Giedrė Jankonytė-Žumbakienė. Kas yra tiesa? Kunigas karo sūkury. Prarasti mergaičių metai.

  • 1962m. 11 Lapkritys

   Ilgesys klajoja gatvėmis. Kelias į Dievo sąvoką. Prancūzų teatro žvaigždė. Kalifornijos lietuviai. Pascalio "Mintys".Kunigas karo sūkury. Ieva Lavalliere. Apie mišrias vedybas. Klausykis, mama!

  • 1962m. 12 Gruodis

   Kelias į Dievo sąvoką.Laikas. Dabarties biologų religija. Kunigas karo sūkury. Kaltės problema. Antano Mončio darbai. Nuosavybė naujojoje santvarkoje. Iš filmų pasaulio. Naujos knygos. 1962m turinys.

 • Vol. 14 1963m

  *

  • 1963m. 1 Sausis

   Atviroji dvasia ir krikščionybė. Dvasios aristokratai. Antrasis Vatikano susirinkimas. Vytautas Kasiulis. Krikščioniškosios kultūros kūrėjai. Moteris — lietuvybės ugdytoja. Kunigas karo sūkuryje (VIII).

  • 1963m. 2 Vasaris
   Tautinių švenčių prasmė. Medikai ir religija. Šventųjų širdies švelnumas. Vaiko draugai ir jų įtakos. Kada krikštyti vaiką? Šeimos uždaviniai. Kunigas karo sūkury.
    
  • 1963m. 3 Kovas
   Bažnyčia atsinaujina, o mes? Moters mįslingumas. Žemė naujoje santvarkoje. Kunigas karo sukury. Dievas medicinos praktikoje. Vaiko draugai ir jų įtakos. Ar daugiau išganytų ar daugiau pasmerktų?
    
  • 1963m. 4 Balandis

   Bažnyčia ir mes technikos amžiuje. Aštuoni palaiminimai. Vaiko individualybė ir drausminimas. Tikrasis kelias. Kunigas karo sūkury. Banga (eil.) Visuotiniai Bažnyčios susirinkimai. Kaip reaguoti į "Maldos grandinėles".

  • 1963m. 5 Gegužis

   Taurė šalto vandens. Aštuoni palaiminimai. Rasos paslaptis. Pagarba motinos žodžiui. Kunigas karo sukūry. Ar svarbiau, kad vaikai būtų geri lietuviai.

  • 1963m. 6 Birželis

   Taika žemėje. Jie Dievo nekenčia planingai. Krauju rašytas perspėjimas. Jubiliejiniai skautų metai. Nauja era bažnytiniame mene. Laiškas tenai likusiam tėvui.

  • 1963m. 7-8 Liepa-Rugp.

   Didysis tiltų statytojas. Išpažintis, psichoterapija. Nekrikštytoji krikščionė. Dorybė be portfelio. Nepopuliariausia dorybė. Amžinybės mozaika. Kunigas karo sūkury. Tapytoja Jadvyga Paukštienė.

  • 1963m. 9 Rugsėjis
   Rasinis teisingumas ir moralė. Į saulę, į aukštumas. Kas ten traukia? Pasišventimas idėjai. Šeimyninės laimės receptas. Kunigas karo sūkury. 
    
  • 1963m. 10 Spalis

   Gairės ateičiai. Keturiolika metų. Taizės bendruomenė. Kunigas karo sūkury. Jurgis Kelmys. Moteriška moteris. Saulė šeimoj. Ar jau pirmoji tavo meilė?

  • 1963m. 11 Lapkritys
   Visuotinio Susirinkimo Siekimai. Padėkos Diena. Antrasis Vatikano Suvažiavimas. Simpoziumas apie išpažintį. Kas, iš tikro, yra meilė? Meilė, žinojimas, grožis. Kunigas karo sūkury. Knyga apie bažnyčios suvažiavimą.
    
  • 1963m. 12 Gruodis

   Antrasis Vatikano Suvažiavimas. Viltingas laukimas. Rasinis teisingumas. Pasauliečiai ir Suvažiavimas. Vyrams ir moterims. Mykolas Vaitkus - eilėraščiai. Žmogus. Kunigas karo sūkury.

 • Vol. 15 1964m

  *

  • 1964m. 1 Sausis

   J.F.Kennedy - Prezidento žodis. Gyvenimui tekant. Tikinčiojo santykiai su netikinčiuoju. Vinco Krėvės svyravimai ir pusiausvyra. fotografijos menas. Krikščionys pasaulyje. Argi tėvai netutėtų žinoti? nauja suknelė Marytei. Žmonos ir vyro rauda.

  • 1964m. 2 Vasaris

   Dėmesys lietuviškai šeimai. Dirbame, nes esame broliai. Kantrybė. V.Krėvės svyravimai ir pusiausvyra. Popiežiaus kelionė. Neturiu laiko(eil.) Kodėl autoritetas šeimoje nyksta. Tik jie pripildo gimnaziją klegesiu ir prasme. Sielovada ar psichoterapija? Puiki knyga vaikams.

  • 1964m. 3 Kovas

   Naujos istorijos pradžia. Kad Tėvynėj... Suvažiavimas pusiaukėlėje. Demokratija šeimoje. O.Milašius. Kantrybė priešvedybinėje ir vedybinėje meilėje. A.Kurauskas. Kiek uošviai kalti, kad jaunavedžiai nesugyvena. Kaip lietuvybę vaikuose ugdyti.

  • 1964m. 4 Balandis

   Auka, solidarumas, amžinas įprasminimas. Kokį aš noriu matyti kunigą? Jungtinės tautos neatlieka savo pareigų. Suvažiavimas pusiaukelėj. Lunaris(eil.) Kantrybės ugdymas šeimoje. "Myte, pagirdėk" Lietuviškos šeimos paskirtis. Kultūros reformos pradžia. 

  • 1964m. 5 Gegužis

   Motinystė. Žiūrint į kunigą pasauliečio akimis. Mūsų kovų dvasia. Kietas ar lankstus principingumas? Kodėl Pijus XII tylėjo. Visos Bažnyčios atsakomybė. Pabudimas(eil.) Siela, kuri kyla... Mylėti, apaštalauti. Jaunimas kryžkėlese. Naujo darbo pradžia. "Keturkojis ugniagesys"

  • 1964m. 6 Birželis

   Sibiro tremtiniai ir mes. Jaunoji karta ir lietuviškumas. Trompetė ir vargonai. Gėris sklinda... Sergu - laikykit mane išteisintu. Tautinės gyvybės išlaikymas šeimoje. Amžinų kovų laukuose. "Vynuogės ir kaktusai" ir "Diagnozė". Apie modernią mergaitę. Laiškas draugei.

  • 1964m. 7 Liepa-Rugp.

   Suvažiavimo pasisakymas. Lietuviškos spaudos atsakomybė visuomenei. Neturtas aukso šalyje. Gyv.liturgijos dvasia. Mokslininkės pažiūros į moters pašaukimą. 44 virtuvės. Kaip išsijudinti iš apatijos? Siūlome rekolekcijas. "Mindaugo nužudymas". 

  • 1964m. 8 Rugsėjis

   K.Donelaitis Rudens gėrybės. Donelaičio "Metų" žmogus ir pasaulis. Apaštalavimo keliais ir takais. Žibuntas Mikšys. Negi mes, moterys, esame tokios nelaimingos? Religija slopinama. Įsijaustas žvilgsnis praeitin.

  • 1964m. 9 Spalio

   Į mokslą ir kūrybą. Liturginis atsinaujinimas. Mokslo Akademijos paskaitų ištraukos. Pasisakymai apie spaudą. Auka šeimoje...rutina...Frosinonės provincija. Žvilgsniai ir šypsenos apie Vatikano suvažiavimą.

  • 1964m. 10 Lapkritis

   Šeimyniškas pokalbis. Kokį noriu matyti kunigą. Henri Perrin, kunigas - darbininkas. Mintys nakties pamainoj. Katiliškio šventadienis ir Andriušio purienos. Kas mums įdomu spaudoje. Lietuvių kalbos ugdymas. Liturginio atsinaujinimo galimybės.

  • 1964m. 11 Gruodis

   Kas yra Kalėdos. Tiek žmogus, kiek kitiems gero duoda. Pusė žmonijos alkana. Mylėjimo psichologija. Henri Perrin, kunigas - darbininkas. Donelaičio metai. jaunimą reikia informuoti apie Lietuvą. Sūdna diena ir mišių prasmė. Kodėl Jėzuitų ordinas buvo panaikintas. Tėti, duok man dolerį! Dievas mokslininkų lūpose. Meilės intryga. 

 • Vol. 16 1965m

  Per šešiolika metą “Laiškuose Lietuviams” jau buvo daug pasakyta. Stengiamės nepasikartoti, kad būtume tikrai įdomūs ir naudingi skaitytojams. Dėl to spausdinimui dabar atrenkame rašinius su specifiškom, apibrėžtom temom, kurios tuo pačiu nuodugniau svarstomos. Tai nereiškia, kad nebetalpinsime pasaulėžiūrinių straipsnių. Neužtenka kalbėti apie faktus ir priemones; prasmė turi savo kilnią vietą žmogaus gyvenime — o gilesnės minties šiandien trūksta be susikaupimo neramiai nežinia kur skubančiam pasauliui. Judriam ir neramiam gyvenimui keliant visą eilę pasaulėžiūrinių, religinių, visuomeninių bei moralinių klausimų, pastebime tikėjimo aktualijų bei klausimų - atsakymų skyrių reikalą. Ateityje dėsime pastangas juos įvesti.

  • 1965m. 1 Sausis

   Gilėjantis žvilgsnis į bažnyčią. Pasauliečių veikla šeimoje, parapijoj, labdaroj. Alkocholizmas. Auklėjimas - sovietizacijos priemonė Lietuvoje. Mišios ir rožinis. Talentą užkasti - ne auka, bet savimeilė. Dvi pastabos apie išorę. Kai sulauksi 20 metų.

  • 1965m. 2 Vasaris

   Mūsų žodis ateičiai. Tremtis kaip istorijos reiškinys. Auklėjimas - sovietizacijos priemonė Lietuvoje. Vedybinis gyvenimas po 40-ųjų metų. Amžinas Šekspyro žodis. Ištraukos iš "Hamleto". Nepavykęs bandymas. Gailestingumo darbai. Prie sūnaus lovos. Žodis ir veiksmas. Susidraugaujant.

  • 1965m. 3 Kovas

   Aktyvus dalyvavimas. Tremtis kaip istorijos reiškinys. Pokalbis apie pamaldų reformas. Kada vedybinis gyvenimas prasideda... Vaiko kelias į Dievą. Buvau išalkęs ir jūs mane pavalgidinote. Darbo pamėgimas. Fidel Castro viščiukai.

  • 1965m. 4 Balandis

   Laisvė ir laisvėjimas. Laisvas laisvės svarstymas. Komunistų skilimas ir Lietuvos išlaisvinimas. Vaiko kelias į Dievą. Studentai ir organizacijas. Antanas Smetona laiko perspektyvoje. Povelykinė savaitė šeimoje. Kas yra nepriklausomybė. duok man gerti.

  • 1965m. 5 Gegužis

   Santykiai tarp tėvų ir bręstančio jaunimo. Tėvų santykiai su vaikais. Pokalbis kelyje į tiesą. Kunigas ir lietuvybė. "Žemės drebėjimas" Čilėje. Pirmieji įspūdžiai našlaityną aplankius. Gegužis, šeštinės ir sekminės šeimoje.

  • 1965m. 6 Birželis

   Skaudi 25 m. sukaktis. tėvai ir bręstantis jaunimas. Meilė šeimoje. Nuogą apdengti. Naujo kunigo palaiminimas Lietuvai. Šis tas apie foto meną. Religin.lūžių prarajose. Tyras atsiminimų šaltinis. JAV negrų kovos. Birželio mėnuo šeimoje. Ar tik ne čia... ? Mes ir tėvai. Parlamento rinkimai.

  • 1965m. 7 Liepa-Rugp.

   Naujas vyskupas prabilo. Pasauliečiai ir ganytojai. Pasaulietis krikščionis ir kunigas. Algimantas Kezys. Meilė šeimoje. Dalyvavo trylika. Pakeleivį priimti. Melstis protėvių kalba. Išeivių pastoracija. Pokalbis tarp kunigų ir pasauliečių. Dantė ir Beatričė. Beatričės kilnumas. Laiškas Tėvui. Rasiniai klausimai filmuose. Vasaros šventės šeimoje.

  • 1965m. 8 Rugsėjis

   Religijos priespauda okupuotoje Lietuvoje. Prieš kunigus. Įsiskverbti į vaiko sielą. Bažnyčios komunistų okupuotoje Lietuvoje. Perauklėjimas mokyklose. Vietoj religijos - raudonas kaklaraištis? Klaiki jaunųjų ateistų veikla. Objektyvi idealistė. Studentai: apsisprendę komjaunuoliai? Tik pusė žmogaus. Ar religija Lietuvoj žlunga? Tik atsisakius priespaudos.

  • 1965m. 9 Spalis

   Bukit palaiminti! Vyras ir moteris. Kalinį sušelpti. Su menku, realiu prisiminimu. Kas realu ir kas nerealu? Jūragio eilėraščiai. Niekuomet neteisk. ...ir visada suprask. Žygis į Jungtines Tautas. Susitinku su komunistais. Vienašališkas balansavimas nepasitarnauja. Kuriai tiesai tarnaujame? Šventraščio vakarai. Rudenį švenčiam šeimoj.

  • 1965m. 10 Lapkritis

   Jaunuolio vystymasis tarp dviejų kultūrų. Ateitininkai ir skautai stovyklauja. Ligonį aplankyti. Vaikų stovyklos. Studentai apie išeivijos literatūrą. Adventas šeimoje. Jaunimo atsiliepimai. Kas dviveidis Lietuvoje. Atsinaujinančioj bažnyčioj. 

  • 1965m. 11 Gruodis

   Teilhard de Chardin. Pasaulio lietuvių kongresas. Numirusį palaidoti. Vaišnienės eilėraščiai. Melstis lietuviškai. Pastoracija tarp lietuvių Pietų Amerikoje. Būk moteris - paprastai. Mergaičių konkurencija. Kalėdos šeimoje. Našlaičiai ir našlaitynai. Klausimai apie mišių apeigas.

 • Vol. 17 1966m

  *

  • 1966m. 1 Sausis

   Ar jie numestini? Įtakingiausias teologas. Meilė gyvenimo ir literatūros šviesoje. Vaikų namai. Sausio mėnuo šeimoje. Moters puošimasis. A.Jasmanto Gruodas. Iškarpos iš anapus. Lietuvių taikos korpas. Žygis į jungtines tautas.

  • 1966m. 2 Vasaris

   Žmogus nori aukoti. Ką skaitytojai galvoja. Apie pakeistas apeigas. Vasario 16 gimnazija. Poetiškas realistas. Pagirti veikiantieji. Meilės sąvokos beieškant. Ar žydai išteisinti? Kai vyras neprimuša... Gavėnios tradicijos. Auklėjimo klausimais.

  • 1966m. 3 Kovas

   Problema laukia sprendimo. Žmonija auga. Bažnyčia svarsto. Ritmas ir piliulės. Teologinis požiūris. Lozoriaus prikėlimas. Pedro Prado. Pagarba šeimai. Antanas Nakas. Kad muzikos garsai. Meilės sąvokai aiškėjant. Didž.savaitė, velykos. Atsakymo laukiantieji. Vytautas Endziulaitis. Kodėl sensti, jaunime?

  • 1966m. 4 Balandis

   Esam žmonės - apsispręsti. Ar žmogus gali sukurti gyvybę? Susitikimas su Čiurlioniu. Psichoterapija. Meilės sąvoka. Jaunimo atsakomybė. Nenaudok lengvų ginklų. Kas kaltas? Besirūpinant vaikais. Pas Arso kleboną. Katalikai ir protestantai. Kunigas ir kardinolas Los Angeles. Vėžys ir virusai.

  • 1966m. 5 Gegužis

   Meilė ir lytis - kurlink. Apie jaunimo pasimetimą. Apklaussinėjus žinduolius. Reklamos parduoda sapnus. Žais.berniukų miražas. Toliau ieškant "kodėl". labiausiai nesuprasta auklėjimo sritis. Vytas Valaitis. D.Sadūnaitė - eilėraščiai. Meilei gimstant. "Delfino ženkle". Apie paukštytes... Vaikus auklėjant. Jaunimo gyva atsakomybė.

  • 1966m. 6 Birželis

   Pašaukimai ir jaunuomenė. Jaunimo metų proga. Psichoterapija-II. Tartum pasakoje... Vl.Šlaito eilėraščiai. Man nepatinka... Evoliucija ir Šv.Raštas. “AGONIJA”, “KĄ LAUMĖS LĖMĖ”, “AUKSO ŽĄSIS” (rec.) Man rūpi... Jungtuvių sukaktis. Atsakomybė mylėti. Moteris- kitu keliu. Bendro darbo vaisiai.

  • 1966m. 7 Liepa-Rugp.

   Siekiant sugyvenimo ir vienybės. Vienybės atstatymas. Interviu apie ekumenizmą lietuvių tarpe. Ekumeninio judėjimo bruožai. Vienijimosi pastangos. Bendras pavojus jungia. Praktiškos galimybės. Sugyventi - neišvengiama, vienytis - sunku. Kas yra ekumeninis sąjūdis. Meilei bręstant. Subrendimo požymiai. Neveltui žemėj gyvenu.

  • 1966m. 8 Rugsėjis

   Atveriame tau savo širdžių ryžtą. Iš Kristaus semiamės... Vienybės atstatymas (II) Žvilgsnis į rytus. Erotinei meilei mirštant. Šių dienų jaunimo ieškojimai... ir Kristus. Ar vaikai..problema? Jei esi 16 metų... Tavo draugas - vyras. Bronzos blokas. Mintys iš dienoraščio. 

  • 1966m. 9 Spalis

   Visa - Lietuvai - Kristui. Pašaukimų krizė. Veiklos gairės. Tėvų ir dvasiškių įtaka. Be mūsų Dievas nedarys. Visi turi rūpintis. Pašaukimų reikalu. Šeši tremtinio atodūsiai (eil.) Meilės kančia. 4 šeimos kolonos. Vedybos ar vienuolynas? Jaunuolius ruošiant. Šaltiniai ar krutika? Ar iš viso reikėjo rašyti? Trūkumus atskleisti būtina. Enciklika apie taiką. Muzikos vieta Bažnyčioj. "Dievo avinėlis". Lietuvos džiaugsmai ir rūpesčiai. Negadink meilės skausmo. Gėrimas, rūkimas...

  • 1966m. 10 Lapkritis

   Buriantis aplink altorių. Gyvenantiems... už mirtį. Mirtis... už gyevenimą. Kai išsilies žvakė. Vyro ir moters psichologija. Šviežiai iš Maskvos. Meilė ir vienatvė. Vis yra svarbesnių darbų. Tėvų ar vaikų kaltė? Kai močiutė gyvena drauge. Jaunimo pareiškimas. Gyvieji turi galimybę. Knyga apie konvertitą. Ne dramblio kaulo bokšte. Žinios iš Lietuvos.

  • 1966m. 11 Gruodis

   Įžiūrėjau išmintį ir tiesą. Kūnas ir dvasia meilėje. Kaip į nežinomą šalį. K.Grigaitytės eilėraščiai. Šviežiai iš Maskvos. Vaiduokliai. Vietoj botago su mazgu. Kai mus stebi jaunimas. Medicininė pagalba. Kai ant tavęs barasi. Mišrios vedybos. Šv.raštas ir revoliucija. Amžiaus sukaktis. "Šventoji auka" (rec.) Mėsa ir fizika Lietuvoj.

 • Vol. 18 1967m

  Tėvų Jėzuitų veikla ir pastangos yra skiriamos lietuviškosios išeivijos labui, pasirenkant darbus, kurie pabrėžia krikščioniškuosius principus ir sukuria galimybes kultūrinei ir tautinei kūrybai. “Laiškai Lietuviams” mums padeda patarnauti daugeliui tautiečių plačiame pasaulyje. Kad tą uždavinį sėkmingiau įvykdytų, mūsų žurnalas turi stiprėti, tapti vis turiningesniu ir patrauklesniu. Čia mums labai svarbi visų pagalba, nes spauda yra brangi, reikalaujanti kompetentingų žmonių ir gausių finansų. Riboti ištekliai — didžiausia mūsų kliūtis. Jei “L.L." skaitytojai prisidėtų antra tiek, mes nesiskųstame nedatekliais. Atradę vieną naują skaitytoją ar padvigubinę įnašą prenumeratai, jie mus įgalintų plačiau paskleisti mūsų žurnalą Pietų Amerikoje, Anglijoje, Vokietijoje ir kitur. Dėkodami mūsų bendradarbiams, rėmėjams ir skaitytojams, visiems geidžiame palaimos ir didžio gėrio.

  • 1967m. 1 Sausis
   Ar Dievas yra miręs? Jėzuitų suvažiavimas. Didžioji meilė. Per daug parako? Naujo pobūdžio parapijos. Lietuvių reprezentacija. Visų žmonių brolis. Kam vaikams draugai. Pasenoliai; naujagimiai. Tylu, tamsu, ramu. "Laumės juosta" (rec.)
    
  • 1967m. 2 Vasaris

   Sibiro tremtinių malda. Viešpaties tarno poema. Universitetų mūrai ir dvasia. Jėzuitų suvažiavimas. Eilėraščiai M.Viltis. Jie mylėjo didžiąja meile. Jauskis kaip namie. Mūsų jubiliejiniai 1968 metai. Pasisavinti prisikėlimo jėgą. Tavo pirmoji cigaretė. "Danutė stovyklauja" (rec.)

  • 1967m. 3 Kovas

   Pasauliečių vaidmuo bažnyčioj. Viešpaties tarno poema. Ant.Petrikonis - simbolikas. Jie mylėjo didžiąja meile. J.Švabaitė-Gylienė eilėraščiai. Nesugyvenimo priezastys šeimoje. Premijuotos Budriūno mišios. Keturtomė "Mūsų Lietuva". Pastabos apie "Dievo avinėlį". Kaip kalbėti ir klausyti vaikų. Niekas tavęs nesupranta. Abortas: kodėl bažnyčia laikosi tvirtai.

  • 1967m. 4 Balandis

   Iš bokšto turi kalbėti žmogus. Kur mus nuves televizija, telestar ir visa kita... ? Apie vaizdo kultūrą. Apie vaizdų pramonę. Pasauliečių vaidmuo bažnyčioj. Dviejų šventųjų meilė. Iš dabarties jaunimo poezijos. Vaikų programos televizijoj. Ivaškienės "Baltasis stumbras"(rec.).

  • 1967m. 5 Gegužis

   Menas, kurs ves prie maldos. Dievo motinos kančia. Meilės laiškai. Rūpesčiu parašyta enciklika. Šviesos šėšėliai tamsoje. Ką mums reiškia Kristus. Tarpasmeninis žmogaus artumas. Knyga apie žmogišk. didybę (rec.)

  • 1967m. 6 Birželis

   Psichologai apie laisvalaikį. Laisvalaikį prašvilpti ar prasmingai. Praleisti? A.Sadūnaitės eilės. Tarnaujanti bažnyčia. Poezija iš Lietuvos. Dievas yra meilė. Šviesos šešėliai tamsoj. Kuo kaltas? Dokumentai apie gimimų kontrolę. Vaikai apie suaugusius. Ir vėl stovykla! Sauja tėviškės žemės. Knygos atostogų skaitymui. 

  • 1967m. 7 Liepa-Rugp.

   Pasaulinėj parodoj susitinkant. Bachas,mišios h-mol. Meilės poezija. Eilėraščiai. Čikagos operos dešimtmetis. Vyriškumo ir moteriškumo psichologija. Ar kunigams bus leista vesti? Apie homoseksualumą. Knyga apie partizano idealą. 

  • 1967m. 8 Rugsėjis

   Apie dvasinius pašaukimus. Perskaičius anketos 54 atsakymus. Situacinė mūsų savijauta. Savo širdies dainas kuždėti (eil.) Esu girdėjęs žemę šnekant su dangumi. Tagorės meilės lyrika. Pirmieji žingsniai mokyklon. Ištiesiant artimui ranką. Iškarpos iš anapus. Popiežius ir patriarchas. "Pilnutinis Kristus"(rec.) 

  • 1967m. 9 Spalis

   Blogio vaizdavimas literatūroje. Filmo menas ir bažnytinio atsinaujinimo įtaka. Pavėjui plauks rugiapiūtė. Meilės ugdymas. Šalkauskis ir Dielininkaitis. Akistata su Dievo marintoju. Nuožmieji ir nužmogintieji (rec.) Kada gali tėvų neklausyti. Baisių baisiausia motina. Pijaus XII bendradarbis. 

  • 1967m. 10 Lapkritis

   Komunizmo "laimėjimai". Spaudos apžvalga. Nevaisingoji žemė (eil.) Meilės kilmė. Apsisprendimo elgsena ir laisvė. Vyskupų sinodas. Devynios savaitės Vokietijoj. Niekas taip nežaloja kaip neteisybė. Apie Augiaus monografiją. II Vatikano dokumentai. 

  • 1967m. 11 Gruodis

   Tebestovint kryžkelėje. interviu apie pasauliečių kongresą. Lietuviškas šeimų stilius. K.Bradūno "Sonatos ir fugos" (rec.) Kalėdų diena (eil.) Šv.Pranciškaus salezo mokslas. Kardinolas pas raupsuotuosius. Bendras Šv.Raštas. 1967 metų turinys. Anketa apie bendravimą.

 • Vol. 19 1968m

  LEIDĖJŲ ŽODIS SKAITYTOJAMS

  Pradėdami 1968 metus, su žurnalo skaitytojais norime pasidalinti savo bendrais rūpesčiais. Nors įdėjome daug darbo, pernai žurnalo leidimas mums atnešė ne pelno, bet nuostolio (to nuostolio nebūtų, jei visi skaitytojai užsimokėtų už prenumeratą). Tuo tarpu popierius ir kitos spausdinimo priemonės brangsta. Dėl to kai kurie amerikiečių ir lietuvių laikraščiai bei žurnalai kelia savo prenumeratos mokestį.

  Retai, bet kartais pasitaiko tokių siūlymų: “Leisdami žurnalą, taupykite pinigus, sumažindami iliustracijų skaičių ir pan.” Deja, mes taip nemanome daryti. Ir štai dėl ko. Šiuo metu gyvename kritiškame laikotarpyje. Lietuviai išeivijoj, ypač jaunesnės kartos žmonės, jau yra gerokai susipažinę su gyvenamuoju kraštu ir jos spauda. Jei lietuvių žurnalai bus blankūs ir skurdūs, vargiai ar atsiras daug grynai iš patriotizmo (kiek pas ką jo yra) prenumeruojančiųjų lietuvių spaudą. Štai kodėl mes, kiek tik galime, geriname savo žurnalo išvaizdą ir turinį. Mes “varžomės” su gyvenamojo krašto spauda — jei taip galime išsireikšti — dėl lietuvių sielų.

  Štai kodėl ir šįmet, dėka techninės redaktorės Zitos Sodeikienės, pakeitėme žurnalo išvaizdą. Štai kodėl stengiamės ir turinį padaryti kuo aktualesnį, kuo įdomesnį ir kuo naudingesnį. Vienu kitu atžvilgiu dėl finansų ir bendradarbių stokos mes esame ir atsilikę nuo gyvenamojo krašto pačios geriausios spaudos; tačiau mūsų ir daugelio kitų nuomone (pvz. žr. šio L. L. nr. “Atgarsių” skyriuje, 41 psl.) daugeliu atžvilgių tą spaudą ir prilygstame.

  Šįmet “Laiškų Lietuviams” prenumeratos mokesčio dar nepakelsime, bet prašome galinčių jų, šalia 4 dolerių prenumeratos, paaukoti žurnalo leidimui vieną kitą dolerį, o daugiau pasiturinčiųjų stambesne auka tapti kurio žurnalo numerio ypatingais rėmėjais-mecenatais.

  Kęstutis Trimakas, S. J., vyr. redaktorius

  "Laiškų Lietuviams" žurnalo leidėjų Tėvų Jėzuitų vardu.

  • 1968m. 1 Sausis

   Psichiniai negalavimai lietuvių tarpe. Moralė naujos situacijos kryžkėlėje. Menas reklamavime. Interviu su jėzuitų provincijolu G.Kijausku. Miestas be žmogaus (eil.) Duokit dvasios vadų. Ką tiki vokiečiai. Ar nori būti suaugęs. Šeima:kokie mano santykiai su kita puse? 

  • 1968m. 2 Vasaris

   Anuomet ir dabar, 1918-1968. Viltis atgauti nepriklausomybę. Siekiant Lietuvos laisvės. Apie iniciatyvą ir nesusipratimus. Kovose už Lietuvos nepriklausomybę. Amerikos lietuvių veikla 1918m. Sukaktis. Asmenybė ir jos negalavimai. Moralė naujos situacijos kryžkelėj. Darnumo vedybose beieškant. Protestantai ir katalikai. Ką N.Jankutė atrado...

  • 1968m. 3 Kovas

   Iš Petro uolos ištrykš pasaulį gaivinantis šaltinis. Ką reiškia tikėti. Beskausmiai vainikai (eil.) Asmenybė ir jos negalavimai. Siekiant Lietuvos laisvės. Kaip vertinu tai, kas šiais laikais dedasi Bažnyčioje. Olandų naujasis Katekizmas. Žiurkės ir vaikai.

  • 1968m. 4 Balandis

   Kaip aš vertinu tai, kas šiais laikais dedasi bažnyčioje. Puikybė tikėjimą žlugdo. Miguel Angel Asturias. Asmenybė ir jos negalavimai. Siekiant Lietuvos laisvės. Svajonės ir vedybos. Reformos Vatikano kurijoje. Ar jau gavote "Eglutę"?

  • 1968m. 5 Gegužis

   Jaunimas nepastoviame pasaulyje. Kaip jaučiasi šių dienų jaunimas? Hipies - pasaulio keitėjai ar keistuoliai? Jaunimo eilėraščiai. Nuolankumas tikėjimą ugdo. "Fidelio" mūsų scenoje. Siekiant Lietuvos laisvės. Svetlanai Alilujevai suprasti. Pokalbis santykių reikalu dar nesibaigia. Išpažintis: kunigui ar Dievui? Kai vedusiems gresia skyrybos. Džiaugiuosi, kad religija gyva. Velniai ir Vokietijos studentai, Studentai nerimsta.

  • 1968m. 6 Birželis

   50-ta Vasario 16 pavakarė. Lietuviškų parapijų ateitis. Krikšč.meilė - tikėjimo motina. Skonis ir saikas mūsų laikysenoje. Kai kankles tik bandai tu... Siekiant Lietuvos laisvės. Jaunimas ir religija. Kavanough - Bažnyčios kritikas. Lietuviai Detroito senate. Premijuoto straipsnio idėjas "vėtant". Skaitmenų kalba.Stengiantis būti žmogišku. A.Ramūno "Sutemos ir aušros".

  • 1968m. 7 Liepa-Rugp.

   Apie medį ir mus (eil.) Organiškas religijos išgyvenimas. Iš pašnekesio apie psichinius negalavimus. Gyvenimas yra vertas (eil.) Siekiant Lietuvos laisvės. Olandų Bažnyčios suvažiavimas. Bendrauti su broliais, ne su okupantais. Lietuviai Detroito arkivyskupijos sinode. Kas paliečia širdį. Ar užstoti savo vaiką? Ar vaikai turi peštis? Lengvai pažeidžiami metai.

  • 1968m. 8 Rugsėjis

   Protestantų įvertinimas katalikų dekreto. Paulius VI apie gimimų kontroliavimą. Vytauto Didžiojo godos (eil.)Naujakūrybinė technika. Pokalbis apie psichinius negalavimus. Siekiant Lietuvos laisvės. Gimdymo įspūdžiai. Teatras mane visados domino... Kiek kenkia LSD ir marijuana? Ant paveikslų randu antspaudus. Du laiškai apie celibatą. Bendrauti, neišsižadant neprikl. Lietuvos. Kaip galėjome atimti lūšnas iš negrų? Teologo žodis filmo menininkams.

  • 1968m. 9 Spalis

   Tikrovės ir iliuzijų kryžkelėj. Ar pagristai priešinamasi reformai. Siekiant Lietuvos laisvės. Po enciklikos... Popiežius kalba valstiečiams. Balsai po "Humanae vitae" Katalikų psichologų klausimai. Ar galima naudoti jėgą? Neturiu teisės... Jauno Amerikos lietuvio laiškas. Žodis tartas, bet... Lietuvio kunigo laidotuvės. Kam ta mama jai vis ant kaklo? Apsispręsti tikėti. TASSas informuoja apie Čekoslovakiją. Volerto "Sąmokslas" (rec.) "Satelitų" niekšybės paslaptis. 

  • 1968m. 10 Lapkritys

   Tikrovės ir iliuzijų kryžkelėj. Apie lietuvių skautų sąjungą. Siekiant Lietuvos laisvės. Rudens kalendorinė prasmė (eil.) Vytautas Augustinas. Gyvenimas šaukėsi reformos. Lapas(eil.) Po "Humanae vitae" enciklikos. Vietnamo katalikai. Dviejų vienuolių pažiūros. Ką galvoja anglų katalikų jaunimas. Kad jį atrastume. Kaip tėvai patys randa išeitį. Ar aš beždžionauju ar žmogus? "Žaidžiąs" teologas ar žaismingas teologas.

  • 1968m. 11 Gruodis

   Aš esu čia, jau Kalėdos. Lietuvių katalikų orientacija šių dienų gyvenime. Didžioji bažnyčios žaizda. Ar darbininkai taps įmonių bendravaldžiais. Kunigas, kuris "užkariavo visą Lietuvą". Tėve, vis tiek myliu tave. Pasaulio Bažnyčių Tarybos suvažiavimas. Balsai apie N.Gailiūnienės ir jauno Amerikos lietuvio mintis. Skaitytojai pasisako apie "Laiškus Lietuviams". Reikia centro, išjudinančio eilinį kataliką. Po "Humanae vitae" enciklikos. Apie jauno Amerikos lietuvio laišką. 

 • Vol. 20 1969m.

   

  ■    Palydint 1968-uosius

       Palydint 1968 metus, prisimena juose žmonijai atsiskleidę žiedai, atsivėrusios žaizdos — įvykiai, ją sukrėtę ar pradžiuginę.

       Politikoj:Raudonosios Armijos invazija laisvėjančioj Čekoslovakijoj šiurpiai paliudijo sovietų imperializmo nagus nesušvelnėjus.

       Religijoj-moralėj:problematiškiausias tebelieka popiežiaus Pauliaus VI "Humanae vitae" enciklika paskelbtas draudimas naudoti dirbtines gimimų kontrolės priemones ir dalinis nesutikimas pačioj Katalikų Bažnyčioj, net kai kurių kraštų hierarchijoms bendraraščiais skelbiant teisę rimtai ir pagrįstai kitaip įsitikinusiems elgtis pagal savo sąžinę.

       Medicinoj:širdies perkėlimai iš ką tik mirusio į gyvą žmogų atskleidė platesnes galimybes žmogaus gyvybei pratęsti.

       Šalpos srity:daugelio indiferentiškumas badaujantiems užblokuotoj Biafroj parodė, kiek maža yra tikro humanizmo pas žmones.

       Astronautikoj:trims amerikiečiams laimingai aplankius žemės palydovę planetą, 1968 m. istorijon įrašomi kaip kelionės į mėnulį metai.

  ■    Pasitinkant 1969-tuosius...

       Problemos lieka, nebent jos kaip nors išrišamos. 1968 m. paliko eibes neišrištų problemų, kurias teks rišti šiais metais. Svarbiausios — daugiausia žmonių liečiančios — yra pasaulinės ir bažnytinės...

  • 1969m. 1 Sausis

   Lietuvių katalikų orientacija šių dienų gyvenime. Žygiai Lotynų Amerikai gelbėti. Kūno ir dvasios konfliktas XX amž. Kas darosi su Katalikų Bažnyčia: Ar ji protestantėja, ar...krikščionėja? Evangelikų-katalikų ratelio dalyviai. Jeigu žmogus nesutinka su kito galvosena. Jaučiu, kad įvylio skaudumas neatbuks. Įtampa lietuvių parapijoj. Atsiliepimai į jauno Amerikos lietuvio laišką. Jei tik savo vyrą galėčiau pakeisti. Vienuolynai ieško sau vietos.

  • 1969m. 2 Vasaris

   Lietuva ir rašytojas... Knyga ir skaitytojas. Užbaigus Laisvės kovos metus. Laisvas žmogus eina... Bažnyčios pokalbis su visais. Kūno ir dvasios konfliktas. Garabandale - stebuklingi apsireiškimai? Popiežius, kurija, teologai, olandų katekizmas. Kardinolas Bea. Knygų serija krikščioniui. Salė pakvipo lašiniais. Gyvenimėli, ir kada tu pablogėsi. Sutuoktuvės — jungas ar draugystė? Opera, prieš kurią pats karalius supasavo.

  • 1969m. 3 Kovas

    

   Mintys ant kalno šeštadienio popietę. Malda XX amžiuje, galinčiame tapti Velykų sekmadienio rytu. Pasauliečiai, kunigai, Šv.liaudis. 
   Vieni kitus sveikinti. Bendrai melstis. Kartu Kristų liudyti. Palikimas (Trijų paveikslų drama, I) Prof.P.Skardžiaus sukaktis. Pietų Amerika 1968 m.: Brazilija, Argentina,Kolombija. V. Noreikos koncertams praėjus . Prisirišimas, pasitikėjimas, pagarba. Kodėl būti lietuviu.
    
  • 1969m. 4 Balandis

   Tolerancijas ir ištikimybė principams, kryžiuojantis pažiūroms ir nuomonėms. Tokie trys ryto jausmai. Su manim... būsi rojuj (eil.). Palikimas (drama). Nesusikalbame. Padėk man. Vaikai išmoksta tai, ką išgyvena. Kartu ugdyti kažką gaivinančiai skirtingo. JAV 1968 metais. Pageidavimai pamokslininkams. Tikėjimų sumaišymas ar tarpusavė meilė? Medžiai geriau už sviedinį Interviu su A. Fortikari.

  • 1969m. 5 Gegužis

   Eilės Marijai iš Lietuvos. Žvilgsnis į JAV LB Tarybą. Visuomenės sandoros sąlygos. Eikite ir Jūs į mano vynuogyną. Akmens lūpose (eil.) Palikimas (drama). Tegul jie patys išsinaikina. Visi mes broliai. Vaikai ir televizija. Sol.Noreikos koncertai ir išeivija. Prasibrovę pro Geležinę Uždangą. Nuomonių skirtumai Florencijoje. "Tiesos" informacija ir kt. 

  • 1969m. 6 Birželis
   Apie lietuvio vyskupo paskirtį. Klumpakojis su giltine. Sąžinės laisvė. Be pradžios ir be pabaigos. Pakrikštytojo didybė Kristuje. Vaikai ir jų tėvai.  Gairės pozityviom diskusijom. Kaip jiedu vedę sugyvens? Ar pirkti kariškus žaislus? Pirmoji Komunija. Sekminių atsišaukimas. Nauji skaičiai apie JAV katalikus. Negrų reikalavimai... 
    
  • 1969m. 7 Liepa-Rugp.
   Apie kultūrą ir lietuvišką kultūrą. Iš ciklo "Donelaičio kapas" (eil.) Povatikaninė Bažnyčios padėtis. Kelias namo (eil.) Vakar, šiandien, rytoj. Brolio šventinimai kunigystėn. Lietuvių Jaunimo Žygis už tikėjimo laisvę. Dvikalbiškumo problema. Kunigai kaitoj, Celibato problema. Vatikanas giria olandus. Protestantai... Dar apie ekumenizmą. Genys margas, tautos dar margesnės.
    
  • 1969m. 8 Rugsėjis

    

   Apie kultūrą ir lietuvišką kultūrą. Jėzuitai atvyksta į Vilnių. Povatikaninė bažnyčios padėtis. Detroito sinodo nutarimai. Įtampa Bažnyčioj ir individualus sprendimas. Sutuoktuvių pagrindas — meilė. Kitam kerštaujančiai supykus. Jaunoji karta kalba eilėmis. Vyras ir žmona. Jei grįžčiau į Rusiją, išeičiau iš proto. Po šešerių metų. Himnas velniui?
    
  • 1969m. 9 Spalis
   Bažnyčios vienybė Vatikano II dinamikoje. Vakar musmirės - šiandien LSD. Tautinis ugdymas likiminiame mūsų kelyje. M. Montessori ir vaiko slėpiniai. Tikroji ir nuduotoji meilė. Eilėraščiai. “Liepsnos ir apmaudo ąsočiai” (rec.)Sekso nuodai naujoje generacijoje.
    
  • 1969m. 10 Gruodis
   Bažnyčios vienybė Vatikano II dinamikoje. Eglė (eil.) Meilės himnas. Kryžiai (eil.) Religinis menas. Kaip ten su siela? Idėjos ir idealai šių laikų seminaristų tarpe Interview su prof. A. Sužiedėliu. Nemokšos vedybiniame gyvenime. Ar tiki Prancūzijos jaunimas? Kai nesubrendę veda. Gavai limoną — tai pasidaryk limonadą. Dialogas tolerancijos pavėsyje. Susipažinimui: vaikų skaitiniai Lietuvoje 
    
 • Vol. 21 1970m.

  *

  • 1970m. 1 Sausis

   Vėl po šešerių metų susitinkant. Bažnyčios vienybė po II Vatikano susirinkimo. Eilėraščiai. Vyskupo laiškas jaunimui. Negesinkime savo tautinės gyvybės. Šeštadienio ryto apatija. Lietuvos katalikų Bažnyčios kunigų pareiškimas. Žvilgsnis atgal. Politinė 1969m. apžvalga. Gimtasis žodis. Gatvės berniukas vėl pas mus. 

  • 1970m. 2 Vasaris

   Ar jie besuprantami mums? Stabai ir tiesa. Bažnyčios vienybė po II Vat. susirin. Eilėraščiai. Ateistai. Bangpūtys ir Gintarė. Montesorinis auklėjimas. Seneliai - šeimos turtas. Knyga su apgaulingu pavadinimu. Gimtasis žodis. Lietuvių katalikų centras. "Laiškų lietuviams" konkursas.

  • 1970m. 3 Kovas

   Bažnyčios vienybė po II Vat.susir. Lietuvos laisvės siekiant. Malonės metas. Sibiro tremties laiškai. Montesorinis auklėjimas. Klausimai jaunimui. Dalia Rėklytė - Aleknienė. Baltosios lelijos. "Lituanus" žurnalo likimas. Ar tikrai dausose nėra Dievo?

  • 1970m. 4 Balandis

   Jau laikas nusiraminti. Lietuvos laisvės siekiant. Henriko Nagio "Broliai balti aitvarai" Montesorinis auklėjimas. Lietuviška šeima. Vasario 16-osios minėjimai. Sibiro tremtinės laiškai. Forma ar turinys. Vokietijos "Labdarai" - dveji metai. 

  • 1970m. 5 Gegužis

   Motinos dienai. Lietuvos laisvės siekiant. Krikščioniškos moralės sąmyšis. Poetas pilnaties. Grožis mūsų aplinkoje. Žemyna. Lituanistika Čikagos Universitete. Montesorinis auklėjimas. Simpoziumai šeimos ir jaunimo klausimais. Sibiro tremtinės laiškai. 

  • 1970m. 6 Birželis

   Atostogos. Krikščioniškos moralės sąmyšis. Kaip atrodė Kristus? jaunimo simpoziumas. Algirdas Grigaitis. Jaunas lietuvis už Lietuvos. Eilėraščiai. Apie "Lituanus" likimą. Mūsų literatūros atgarsiai Lietuvoje. Rimo Vėžio antitradicinė poezija. Anatolijaus Kairio "Palikimas" ir Petro Maldeikio "Meilė dvidešimtajame amžiume" 

  • 1970m. 7 Liepa-Rugp.

   Atostogos. Šių dienų auklėjimo problemos šeimose. Lietuvybės išlaikymas atsinaujinančioje Bažnyčioje. Lietuviškumo priemonės ir kliūtys mūsų parapijose. Bažnyčia ir lietuvybės išlaikymas. Amerikos lietuvių mokytojų sąjungos nutarimai. Religinės prošvaistės sovietų sąjungoje. Ir ten tie patys vargai. Verta praleisti dieną su "Diena prie ežero". Kelios pastabos apie ateistų rūšis. Gimtasis žodis. 

  • 1970m. 8 Rugsėjis

   Moderniųjų laikų krikščionis. Sesuo Marija Mercedes. Religinės laisvės šauksmas sovietuose. Įprasminkime steigiamojo seimo sukaktį. Šeima lietuviškojo kelio kelyje. Mano tėvų gimtoji apylinkė. Kelias į kultūrinį bendradarbiavimą. Kodėl mes nesusikalbame? Ar kuri nors nuodemė negali būti neatleista? Šis tas apie liturgines reformas. J.K.Kario veikalai apie numizmatiką.

  • 1970m. 9 Spalis

   Vivos plango. Pirmieji jėzuitai Lietuvoje. Ar kiekvienas tiesos nesakymas yra melas? Religinis auklėjimas lituanistinėse mokyklose. Kodėl šeimos skiriasi? Intymioji vedusiųjų gyvenimo pusė. Kas yra tauta? Apie mūsų minėjimus. Dalies kilmininko vartojimas.

  • 1970m. 10 Lapkritys

   Veidmainiški žmogžudžiai. Krikščionybė ir komunizmas Lietuvoje. Svečiuose pas pasaulio lietuvį. Ar išpažintis praras savo vertę? Kodėl šeimos skiriasi? Paulius Augius. Revoliuciniai sūkuriai ir mūsų jaunimas. Tėvynės meilės testamentas.

  • 1970m. 11 Gruodis

   Ramybė ir gera valia. Kad tylioji dauguma prabiltų. Kalbas ir darbus baikime garbingai.Aušra rytuose - japonų poezija. Kodėl šeimos nesiskiria? J.Jasaičio straipsnį perskaičius. Nesusikalbame dėl pasimetųsiųjų. Nepalikite mūsų vienų! Mieste nesaugu. Lietuvoje i6leisti skaitiniai vaikams. 1970m. turinys

 • Vol. 22 1971m.

   

  KAI VERČIAME GYVENIMO LAPĄ PO LAPO,

  KARTAIS PAKLAUSIAME PATYS SAVE:

  KAS GI YRA TAS GYVENIMAS?

  KARTAIS JIS YRA LYG LAIVO PLAUKIMAS PER JŪRĄ,

  O KARTAIS JIS ATRODO KOVA.

  JIS YRA NUOLATINIS IEŠKOJIMAS,

  SIEKIMAS GĖRIO, GROŽIO, TIESOS.

  GYVENIMAS YRA SUSITIKIMAS IR ATSISKYRIMAS.

  JAME SU DAUG KUO SUSITINKAME,

  SU DAUG KUO SKIRIAMĖS.

  GIMDAMI SUSITINKAME SU PASAULIU,

  MIRDAMI — SKIRIAMĖS.

  TAČIAU TARP GYVENIMO IR MIRTIES

  YRA ŠIMTAI SUSITIKIMŲ IR ATSISKYRIMŲ.

  PLAUKDAMI, KOVODAMI IR IEŠKODAMI,

  SKIRIAMĖS SU TUO, KAS NETIKRA, NEGRAŽU IR NEGERA,

  KAD SUSITIKTUME SU GĖRIU, GROŽIU IR TIESA.

  • 1971m. 1 Sausis

   Nauji Metai - nauji lapai. Organinės vienybės keliu. Liturgijos dalyvių veiklumas. Modernieji barbarai. Jaunimas dabarty ir ateity. Giedrė Žumbalienė. Marija Montessori. Ką daryti su vaikais, nekalbančiais lietuviškai? Kada viskas buvo kaip pasakoj... Nauja Algimanto Keizio knyga. Pupos pasaka. Pažvelgus į praėjusius metus. 

  • 1971m. 2 Vasaris

   Mintys Vasario šešioliktąjai. Istorija ir mitai. Lietuva jaunųjų širdyse. Negimusiojo dienoraštis. Zita Sodeikienė. Jaunimo pasaulis. O vis dėlto nesusikalbame. Mirusio užmario įamžinoji gyvybė. Lietuvos operos auksinis jubiliejus.

  • 1971m. 3 Kovas

   Kančia ir paguoda. Pasaulėžiūrinė bazė - krikščioniškos veiklos rodyklė. Jaunimo problemų naujos dimensijos. Džiugios prošvaistės iš laiško šešėlių. Koks jaunimo Dievas? Svarbesni Montessori metodo bruožai. Kodėl šeimos skiriasi? Tauta tikrovės ir mito žaisme. Susimasčius prie alanto novelės. 

  • 1971m. 4 Balandis

   Kunigai ir kunigystė. Pažinti Kristų savyje ir save Kristuje. Pasaulėžiūrinė bazė - krikščioniškos veiklos rodyklė. Žvilgsnis į meną. Krikščionybė socialinio teisingumo kelyje. Apie pasakas, erotiką ir "Dailininko žmoną". Antroji banga. 

  • 1971m. 5 Gegužė

   Pagarba įpareigoja. Žvilgsnis į meną. tviras, lankstus, sudėtingas. Dabartinio mūsų jaunimo charakteristika. Pupos pasakos teologija. Abortai čia ir anapus. Skirtingų kartų pokalbis. Mūsų naujoji egzotika. Nusidėjėlė tebeatgailaija anapilio papėdėje. Gyvenimo faktų mozaika.

  • 1971m. 6 Birželis

   Ką reiškia būti galva? Ar mūsų moralė kyla, ar smunka? Maldos apaštalavimas. Ko siekia komunizmas? Atidarykite savo kalėjimų duris! Fotografavimo menas. Kaip galvoja jaunimas. Antrajam jaunimo kongresui ruošiantis. Vis dėlto: kaip danguje, taip ir žemėje. Kas mūsų spaudoje girtina ir kas peiktina.

  • 1971m. 7 Liepa-Rugp.

   Ar linksmintis nemoralu? Ko aš laukiu iš religijos. Žvilgsnis į meną. Dar apie tą 25m. jaunuolį. Katalikų politinės pareigos. Lietuvių žurnalistų sąjunga. Protinės ligos ir jų gydymas. Paklydusiųjų karta. "Viena pasaulyje" klajoja. Kunigai, kunigystė ir pasauliečiai. 

  • 1971m. 8 Rugsėjis

   Mokiniai ir mokytojai. Gyvybės galimybė už žemės ribų. Feodoras Dostojevskis. Žvilgsnis į meną. Lietuvis žurnalistas. Obuoliai nukrito tolokai nuo obels. Gerai išbalansuota "Septintoji pradalgė". Ieškau tavo veido. Knyga sklidina meilės. Dar vis turime vilties.

  • 1971m. 9 Spalis

   Prieš ką kovoti? Iš jaunosios Afrikos poezijos. Žvilgsnis į meną. Ar teisinga kryptimi einame? Žygiai etninių grupių klausimu. Aš tikiu, bet nesistengiu įtikinti. Daugtaškis ties abortais... Vedęs vyras ir ištekėjusi moteris. Simboliai ar žmonės? Skamba, skamba kanklės. 

  • 1971m. 10 Lapkritis

   Lapkričio mintys. Sovietinė sąžinės bei tikėjimo laisvės sąvoka. Spauda, redaktoriai, skaitytojai... Žvilgsnis į meną. Vaikų paruošimas mokyklai. Religija ir dorovė. Partizaniškas romanas jaunimui. Dviejų kunigų jubiliejus.

  • 1971m. 11 Gruodis

   Dievui garbė, žmonėms taika. Žvilgsnis į meną. Kan.F.Kapočių prisimenant. Šeima ir lietuvybė. Rūpestis. Pamokyk mane dorybių. Literatūrinė dovanėlė jaunimui. Viena saulė danguje. Ką turime žinoti apie lietuvių kalbą. 

 • Vol. 23 1972m.

  VERSDAMI NAUJŲ METŲ LAPĄ, JAUČIAME SMALSUMĄ,
  BET DRAUGE IR KAŽKOKIĄ PASLAPTINGĄ BAIMĘ.
  ŽMOGUS GERAI ŽINO, KAS BUVO IR KAS PRAĖJO,
  BET NIEKAD NEGALI ŽINOTI, KAS BUS IR ATEIS.
  KIEKVIENĄ ŽINGSNĮ ŽENGIAME, SKATINAMI VILTIES,
  KAD EINAME TIKRUOJU MUMS SKIRTU KELIU.
  BET KARTAIS ŠIRDIS TAIP NERAMIAI PLAKA,
  TAS ŽINGSNIS TOKS LĖTAS IR NEDRĄSUS,
  NES NEŽINAI, KAS LAUKIA, NEŽINAI, KUR NUEISI,
  NEŽINAI, KĄ GYVENIMO KELYJE SUTIKSI.
  NEŽINAI, SU KUO SUSITIKSI IR SU KUO SKIRTIS TURĖSI.
  NEŽINAI, AR SAUGIAI PASIEKSI GYVENIMO TIKSLĄ,
  AR GAL PASIMESI VERPETUOSE IR KLYSTKELIUOSE.
  TIK TADA SAUGI BUS KELIONĖ, KAI TURĖSI KOMPASĄ,
  KAI ŽINOSI TIKSLĄ, KUR EINI, KUR KELIAUJI,
  KAI NEIŠLEISI IŠ AKIŲ AUŠRINĖS ŽVAIGŽDĖS,
  RODANČIOS KELIĄ Į TAI, KAS AUKŠTA, GRAŽU IR KILNU.

  • 1972m. 1 Sausis

   Žmogus ieško Dievo. Trijų karalių mįslė. Įspūdžiai iš vyskupų sinodo. Ekumeninis sąjūdis. Lžs veiklos gairės. Šeima - pirmoji kalbos mokytoja. Kodėl žmonos pabėga? Nežudykite talentų. Kaip jaunimas galvoja.

  • 1972m. 2 Vasaris

   Siekiant vieningos veiklos. Asmenybė ir pašaukimas. Jacques Maritain - vienuolis. Periodinės spaudos gerovės ir negerovės. Kaio gimė "Ateitis" ir ateitininkai. Lietuvybės doleris. Kosto Ostrausko "Kvartetas". 

  • 1972m. 3 Kovas

   Kelias surasti Dievą. Aš esu katalikų kunigas. Kristus - krikščionių suartėjimo pagrindas. Bruzdėjimas šiapus - bruzdėjimas anapus. Rožių kvapas. Nepakeičiamas draugas. Moters stiprybė. Kietas Kernavės sostas, sunkus Mindaugo kardas. Praeivio maldos.

  • 1972m. 4 Balandis

   Pavasariški kontrastai. Nerimas Bažnyčioje. Lietuvos laisvės ateitis. Nuo Kauno iki Vokietijos. Dail.Antano Petrikonio jubiliejus. Socialinės gerovės kovotojų avangardan! Pirmoji gimtojo žodžio mokytoja. Singapūro ministeris apie hipius. Šis tas iš 1971 m. knygų lentynos Lietuvoje. Pr.Baltuonio paroda. 

  • 1972m. 5 Gegužė

   Motinystė ir asmeninė laisvė. Pasaulio sukrikščioninimas. T.Jonas Bružikas. Alkoholizmas- liga. Kaip skriejanti dulkė. Moralinė karo veiksmų vertė. Kai kurie bažnytinės kalbos dalykai. Jaunimo mintys apie Vasario 16-tosios minėjimą. Mintys, laukiant jaunimo kongreso. Trijų dailininkų paroda.

  • 1972m. 6 Birželis

   Tėvo diena. Barbaras ir ištikimybė. Medinis kalnas. Kristus didmiestyje. Jaunimo kongreso viltis ir tikslai. Ar gali kūdikid neverkti? "Jūratės ir Kąstyčio kontroversijos. Rasa Arbaitė.

  • 1972m. 7 Liepa-Rugp.

   Darbas ir poilsis. Dailininko Vyto Remeikos palikimas. Atlaidumas. Diskutavimo menas. Bijau virimo smaloje. Mintys iš kasdieninės pedagogikos. Sveikatos klausimai. Su Dievu apie jaunesniuosius. Dievo sąvoka mano gyvenime. Jaunimas politiniame akligatvyje. Modernus jaunuolis. Naujosios lietuvių imigracijos keliu. "Vyskupo katinas" o gal "Karaliaus gaidys" ? Senosios pasakos moderniam vaikui.

  • 1972m. 8 Rugsėjis

   Jaunimo kongresuis praėjus. Trojos arklys Dievo mieste? Ar klausyti įstatymo, ar sąžinės? Ilgesio gimimas. Pasaulėžiūra dabartiniame pasaulyje. Mišri šeima lietuviškoje visuomenėje. Lietuvių tautos kilmė. Kaip jaunimas galvojo prieš penkiolika metų. Putino atminimui.

  • 1972m. 9 Spalis

   Dažniau vartokime "IR", rečiau "AR". Nesusipratimas dėl pasauliečių kunigystės. Katakombų bažnyčia Lietuvoje. Jo lange švieselė jau užgeso. Lietuvių kalba - vertenybė ar pareiga. Ar jaunimas skaito lietuvišką spaudą? Jaunimo žygis už tikėjimo laisvę. Seksualinis vaikų švietimas. Gyvenimas ir mirtis. Amžinasis lietuvis. Valančiaus šviesa už marių. 

  • 1972m. 10 Lapkritis

   Dievas liudija savo buvimą. Vytautas Marijošius. Šeimos vertybės. Šių dienų vaikų auklėjimo problemos. Kongresai: vienas, du... ir trys. Mano kelias į sąmoningą lietuvybę. Kas yra menas ir menininkas. "Didžiųjų klausimų" labirinte. Laužai ir kibirkštėlės.

  • 1972m. 11 Gruodis

   Kristaus ir bažnyčios gimimas. Kelios mintys mugranto dienos proga. Žvilgsnis į meną. Kunigų ir pasauliečių bendradarbiavimas. Palaimintasis M. Kolbe J. Vaistininko klaida. Avinėlis - teisingo santykiavimo su Dievu simbolis. Kongresai: vienas, du... ir trys. Kalba - mūsų auka ant svetimų altoriaus. 

 • Vol. 24 1973m.

   

       Jau žengiame į dvidešimt ketvirtuosius "Laiškų Lietuviams" gyvavimo metus. Peržvelgę šį ilgoką laikotarpį, pamatysime, kad išorinis žurnalo veidas nuolat buvo keičiamas, bet vidujinis visuomet pasiliko tas pats. Išorinį veidą vis keičiame dėl to, kad tas pats, nors ir kaip gražus būtų, per ilgesnį laiką nusibosta. Ir šiais metais jauna dailininkė Jūratė Eidukaitė nupiešė naują viršelį ir naujas skyrių vinjetes. Vidujinis jo veidas buvo aiškiomis linijomis nubrėžtas jau nuo pirmojo numerio, tik ilgainiui vis ryškėjo ir brendo. Pagrindinis šio žurnalo tikslas, kaip jau ne kartą esame rašę, visuomet buvo ir yra tas pats — padėti po pasaulį išsisklaidžiusiems lietuviams religinės ir tautinės kultūros klausimuose.

  • 1973m. 1 Sausis

   "Laiškų lietuviams" veidas. Žvilgsnis į meną. Utopija ar chaosas? Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Paauglių auklėjimo problema. Lietuvių jaunimo žvilgsnis į spaudą. "Didžiųjų klausimų" labirinte. Šamo ežero sekliai.Teatras.

  • 1973m. 2 Vasaris

   Dabartinė 16-tosios Vasario prasmė. Utopija ar chaosas? Žvilgsnis į meną. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Vaikų darbštumas. Mūsų jaunimas dabartyje. Proginės mišių maldos. Pasimatymas brolio Mykolo gatvėje. Ne tie varpai. "Didžiųjų klausimų" labirinte. Debussy ir Menotti.

  • 1973m. 3 Kovas

   Prasmingiaussia gavėnios atgaila. Utopija ir chaosas. Broliai, sesės lietuviai. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Kur tavo brolis? "Didžiųjų klausimų" labirinte. Dabarties kankiniai. Naujas eilėraščių rinkinys. Tinkami jaunimui skaitiniai. 

  • 1973m. 4 Balandis

   Prisikėlimas. Tu, Viešpatie, sau, o aš sau. Iš Afrikos poezijos. Sudiev, guvusis misijonieriau! Su T.J.Bružiku Lietuvos parapijose. Žvilgsnis į meną. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Kelionė per audringą žurnalistinį gyvenimą. Tušti pažadai. Nijolės Jankutės dovanos jaunimui. Jaunimui tinkami skaitiniai. Brazilijos vakarą.

  • 1973m. 5 Gegužis

   Motinystės suniekinimas. Mano tikėjimo svyravimas. Žvilgsnis į meną. Tauta krikščioniškosios pasaulėžiūros požiuriu. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Lietuvis kunigas Vorkutos kasyklose. Knyga apie Jurgi Krasnicką. Diena stovykloje.

  • 1973m. 6 Birželis

   Birželiniai apmąstymai. Kaip tikėjimas prarandamas ir atrandamas. Kristaus šviesa žmogaus klystkeliuose. Tauta krikščioniškosios pasaulėžiūros požiuriu. Jėzuitai nepriklausomojoje Lietuvoje. Žvilgsnis į meną. Tikėjimas yra gyvenimo jėga. Šių dienų Abraomas, šių dienų Izaokas. Mūsų giminystės vardai.

  • 1973m. 7 Liepa-Rugp

   Kam pirmenybė? Eilėraščiai. Tikėjimo praradimo ir atradimo klausimu. Žvilgsnis į meną. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Šventasis senelis. A.A. Kan. Mykolą Vaitkų prisimenant. Paauglys bėga iš namų. Kada žmogus sensta? Lietuvybės estafetė. Liūnės Sutemos "Badmetis". 

  • 1973m. 8 Rugsėjis

   Pavyzdžio reikšmė. Tikėjimo praradimas ir atradimas. Šventas raštas ir teologai. Tikėjimo keliu. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Keli patarimai fotografams. Lankant karuselę. Motina - ateities kūrėja. Ar gali vaikas tingėti? Švietimo tarybos premiją laimėjusi knyga. nuotaikinga D.Brazytės apysaka. Kiekviena proga galima melstis. 

  • 1973m. 9 Spalis

   Vilnius - architektūros pažiba. Kaip netikėjimas prarandamas. Vilnius amžių rūkuose. Vilniaus sukaktį minint. Moteris bažnyčioje. Dialogas su Dievu. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Vilnių apdainavęs poetas. Vaikas neturi apetito. Hipių kultas - nesubrendimas. 

  • 1973m. 10 Lapkritis

   Ką upė rudenį kalbėjo. Moteris Bažnyčioje. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Tikėjimas ir meilė. Rekolekcijos Milforde. Kūdikis susipažysta su pasauliu. Bijokime paviršutiniškumo. Jaunimo organizacijos ir naujos gyvenimo sąlygos. Juozo Slavėno "Baltijos balsas". 

  • 1973m. 11 Gruodis

   Kantrybės ir krikščioniškos meilės. Charizmatinis sąjūdis. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Gyvenimo mozaika. Pirmieji žodžiai Dievui (eil.) Prof.A.Salio įnašas lietuvių kalbos mokslui ir praktikai. Viščiukas be galvos. Tik suaugusiems! jauna lietuvaitė - teatro žvaigždė. Jis ir ji šeimos židiny. Laimės žaižaros. 

 • Vol. 25 1974m.
  • 1974m. 1 Sausis

   Krikščioniškoji kultūra. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Kas yra Alcoholics Anonymous? Ar kartais nesi alkoholikas? 100 metų nuo Chestertono gimimo. Šeimos harmonija.

  • 1974m. 2 Vasaris

   Kad toji liepsnelė neužgestų. Krikščioniška kultūra. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Mūsų tautinis brendimas. Jaunimas apie save. Kovingosios lietuvybės gretose. Baisu tėviškėje nebūti, kai joje esi! Teologiškai filosofiška pasauliečio studija.

  • 1974m. 3 Kovas

   Žmogaus ir krikščioniškoji didybė. Tegul visi bus viena! kas padeda ir kas kenkia Lietuvybei išeivijoje. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Jis grįžo namo. Lietuvių bendrinės rašomosios kalbos kūrimasis. Australijos lietuviuko dienoraštis. Meili žmona. Fotografijos parodos ir konkurso įvertinimas.

  • 1974m. 4 Balandis

    

   Žmogaus ir krikščionio didybė (II) Kas padeda ir kas kenkia išlikti.. .Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje (XV) Gerard Manley Hopkins (EIL.) Ar meilė gali būti egoistinė. Mano galvosena apie santykius su Lietuva
    
  • 1974m. 5 Gegužė

   Moters buvimo prasmė. "Dievo žodis" ir senasis testamentas. Žmogaus ir krikščionio didybė. Adomas Galdikas. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. "The exorcist" ir psichinės ligos. Dar apie "Alcoholics Anonymous". Su žmogiškom silpnybėm, bet nemari. "Jėzaus sąjūdis" Seksas dabarties mitų panteone.

  • 1974m. 6 Birželis

   Kristus ir moteris. Dievo žodis ir senasis testamentas. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Nikolojus A. Berdyaevas. Amerikos lietuvių katalikų tarnyba. Seksas dabarties mitų panteone. Berniukas ir mergaitė. Hermann Hesse ir jo "Siddhartha". Mortos sąmonė. Puputis įsigijo tikrus namučius. 

  • 1974m. 7-8 Liepa-Rugp.

   Kas padeda ir kas kenkia išlikti... "Dievo žodis" ir senasis testamentas. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Kristaus kariai jėzuitų gimnazijoje. Valandėlė pas Lojolos universiteto kanclerį. Seksas dabartinių mitų panteone. Išvydus "Septynis saulės patekėjimus".

  • 1974m. 9 Rugsėjis

   Vienašališka pažiūra į moterį. Įvadas į Kanto labirintą. Kas padeda ir kas kenkia lietuviškajai išeivijai. Pranciškus Petrarka. Iš sonetų madonai Laurai. jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Mūsų bute neauga gėlės. Pamotė. Apie vieną blogybę. Naujojo testamento vertimų lietuvių kalba. Istorija ar istorijėlė?

  • 1974m. 10 Spalis

   Vienos moters istorija. Dūmus apie Teilhardą besklaidant. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Istorijos liudijimas dabarčiai. Dar nepavėlavote. Kas padeda ir kas kenkia išlikt liet.išeivijai.  

  • 1974m. 11 Lapkritis

   Pamokslas savo paties laidotuvėms. Sunkesnieji kunigo šiokiadieniai. Vladimiras Solovjovas. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Alka ir jos ateitis. Kodėl vaikas blogai mokosi? Abortų problema Kanadoje. Kai mums šiašesdešimt... Motinos laiškas dukrai. Kanapės ir veidmainiškumas. Refleksijos dėl trijų skirtingų knygų.

  • 1974m. 12 Gruodis

   Šviesos ir džiaugsmo šventė. Kardinolas J.H. Newmanas. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Senatvė. Religinės prošvaistės. Dvasiniai nuodai. Šeimos lyderio problema.

 • Vol. 26 1975m.
  • 1975m. 1 Sausis

   Šventieji metai. Hilaire Belloc. Jėzuiti nepriklausomoje Lietuvoje. Kaip ir kodėl žmogus pasigeria. Kodėl jis toks? Neparduokime jaunimo balso! Išėjusiai draugei(eil.) Vyrui apie moters psichologiją. Introvertai ir ekstrovertai. Šeimos gyvenimo nuotrupos. 

  • 1975m. 2 Vasaris

    

   Ketvirtis šimtmečio. Sveikinimai sidabrinio jubiliejaus proga. Pora minčių, švenčinat Vasario 16-tąją. Pirmoji moterus - bažnyčios daktarė. Moters kunigystė. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. T.Rupert Mayer, S.J. Apie vaikų melą. "Laiškų lietuviams" sidabrinis jubiliejus.
    
  • 1975m. 3 Kovas

   "Laiškų lietuviams" sidabrinė diena. Atgaila. Pirmoji moteris - bažnyčios daktarė. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Ramaus poetiškumo lyrika. Į antąjį šimtmečio ketvirtį.

  • 1975m. 4 Balandis

   Gyventi ir jausti su bažnyčia. Vyskupas Motiejus Valančius - kovotojas už lietuvių teises. Volteras (1694-1778) Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Kaip lengva suardyti šeimą. Pavasariui atbundant. Naujas istorijos vadovėlis X-am skyriui.

  • 1975m. 5 Gegužė

   Motina. Vysk.Motiejus Valančius. Moteris - Bažnyčios daktarė. Laimę atrasi duodamas. Baltosios gėlelės pavasaris. Kard.H.E.Manning. Mirtis atėjo per nuodėmę. Pavydo liga. 

  • 1975m. 6 Birželis

   Negesinkite dvasios. Vysk.Motiejus Valančius. Pirmoji moteris - bažnyčios daktarė. Religinė atgaiva istorinėse prošvaistėse. Jean Jaques Rousseau. Trečiasis pasaulis. Tėvų džiaugsmas. Žvilgsnis į dvikalbiškumo psichologiją. Poezijos stebuklas.

  • 1975m. 7-8 Liepa-Rugp.

   Vysk.M.Valančiaus veiklos aidai.Senatvė-tai dar ne karstas. Konradas Adenaueris - Volietijos stebukladaris. Spalvoto žmogaus Dievas. Vaikai ir namų ruoša. Vyras ir moteris šeimoje. Tos pačios motinos sūnūs.

  • 1975m. 9 Rugsėjis

   M.K.Čiurlionis. Gėrio skleidimo būdai ir priemonės. Gelbėkime tikėjimą Lietuvoje. Tūkstantį mylių dviračiu. Keliai į šeimos įprasminimą. Dėl ko mergaitė liko viena? Meilės matas. Nugairintos širdys. 

  • 1975m. 10 Spalis

   Teilhard de Chardin. Mintys apie lietuvį kunigą praeityje. Arkiv. Pranciškus Karevičius. Tūkstantis mylių dviračiu. Pasaulis būtų kitoks... Vaiko apetitas. Harmoninga santuoka. Ar galima pabėgti nuo raudonojo arklio? Paprasto žmogaus paprastas gyvenimas.

  • 1975m. 11 Lapkritis

   Prisikėlimo simbolis. Mintys apie lietuvį kunigą praeityje. Alcide de Gasperi - Italijos prikėlėjas. Žmogaus gyvenimas. Dėkui Jums ! Skaidrieji praeities švyturiai. Tūkstantį mylių dviračiu. Patarimai vyrui, mylinčiam savo žmoną. Kai reikės - išmoksiu. 

  • 1975m. 12 Gruodis

   Didelio žmogaus mažas Dievas. Paul Claudel. Jis turėjo krikščionišką širdį. Tūkstantį mylių dviračiu. Nuostabūs atsitikimai. Ar nėra rasto nuosavoje akyje. Pėdos mirties zonoje. 

 • Vol. 27 1976m.
  • 1976m. 1 Sausis

   Žmonijos alkis. Daugiau pagarbos gyviems ir mirusiems. Blaise Pascal. Danguolė Stončiūtė. Pavergtos Lietuvos jaunimo religinis nusiteikimas. Vaikų auklėjimo problemos. Šeimos krizės ir vaikai. Gyvybės eliksyras.

  • 1976m. 2 Vasaris

   Barbarai ir herojai Lietuvoje. Mintis dialektiniame žaisme. Pirmoji Amerikos šventoji. Du savanoriai. Nepabaikim per anksti. Meilė ir kasdienybė. Malda. Darbštumas. 

  • 1976m. 3 Kovas

   Mūsų veiksniai. Lietuvos katalikų Bažnyčios metai. Katalikų Bažnyčios padėtis Lietuvos nepriklausomybės pradžioje. Mintis dialektiniame žaisme. Henri Bergson. Teisė ar savanaudiškumas? Something old - something new...Kodėl mylimas Katiliškis.

  • 1976m. 4 Balandis

   Laimingi žmonės. Trys didieji popiežiai. Mintis dialektiniame žaisme. Nuostabūs įvykiai. Ne visur norime lygių teisių su vyrais. Kokį norėčiau turėti vyrą. Kokius norėčiau turėti tėvus. III pasaulio lietuvių kongresą užbaigus.

  • 1976m. 5 Gegužis

   Ko siekia eucharistinis kongresas. Bažnyčios vadovybė. Mintis dialektiniame žaisme. George Bernard Shaw. Neįprastas atsitikimas. Kokį norėčiau turėti vyrą. Meilė, jos psichologija. Mūsų vaikų religinis auklėjimas. Lyg nebūtų rytojaus.

  • 1976m. 6 Birželis

   Lietuvos kankiniai.Granitas,aksomas ir auksas.Tėvas Stasys Rimkevičius S.J. Religiniai sonetai. Mintis dialektiniame žaisme. Tie, apie kuriuos nekalbama. Atostogos: drauge ar atskirai? Jaunimas ir religija. "Saigūnas"

  • 1976m. 7 Liepa-Rugp.

   Ko labiausiai reikia... Popiežiaus primatas. Arnold Joseph Toynbee. Mintis dialektiniame žaisme. Prasmingi gyvenimo įvairumai. Pabundant savo, kitų ir Dievo tikrovei. Vienos knygos gimimas.

  • 1976m. 8 Rugsėjis

   Kontrastų šalis. Šv.Petras ir Šv.Povilas. Mintis dialektiniame žaisme. Mozaika iš gyvenimo trupinėlių. Dail.Adolfina Zubienė. Kokia turėtų būti mano žmona. Jaunimas ir religija.

  • 1976m. 9 Spalis

   Kas gera ir kas bloga... Mintis dialektiniame žaisme. Kaip Dievas sukūrė pasaulį. Tėvai,vaikai ir mokytojai. Lituanistikos seminaras jaunimui. Kur yra mūsų vidurinioji karta? Naujas istorijos vadovėlis. Perskaičius "Mergaitę iš geto"

  • 1976m. 10 Lapkritis

   Jei sugriausi kito dangų...Tolerancija Naujojo Testamento šviesoje. Dejonė, kelianti abejonę. Mintis dialektiniame žaisme. Laikas atsiimti Dievo dovaną. Gyvenimo vaizdeliai iš reporterio užrašų. Velnias lietuviškose pasakose. Kokią norėčiau turėti žmoną. Teresė Gaidelytė.

  • 1976m. 11 Gruodis

   Ką mums kalba Kalėdos? Tolerancija Naujojo Testamento šviesoje. Mintis dialektiniame žaisme. Mūsų žvakės švies kūrėjo rankoj (eil.) Velnias liet. pasakose ir vokiečių dievas odinas. A.A.Kazimieras Pečkys, S.J. Vedybos - šeimų laimė ir nelaimė. Jaunimas - religija?

 • Vol. 28 1977m.
  • 1977m. 1 Sausis

   Ir vėl prie kryžkelės... Žaidimo teologija - vaikų darbas? marija Sklodowska Curie. Amerikos spauda bei televizija ir galimybės lietuviams. Šc.Gabrielius naujme įstatyme. Iš dviratininkų kelionių. Šeima gyvenimo audrose. Dailininkė Aldona Variakojienė.

  • 1977m. 2 Vasaris

   Ar ne geriau "principus" pasilikti sau? Amerikos spauda bei televizija ir galimybės lietuviams. Gyvenimo mozaika. Iš dviratininko kelionių. Nebijokime pamatyti savęs... Vasario 16-toji. Aleksandras Fleming. Nuo naktigonės prie vasaros vartų. Anastazija Tamošaitienė. 

  • 1977m. 3 Kovas

    

   Atgaila ir sportas. Krikščionišką toleranciją ugdančios mintys. Keturi Amazonijos lietuviai. iš dviratininkų kelionių. Globalinė žmonijos gerovė. pavydas, ištikimybė ir kailio vanojimas. kaip išsaugojau šeimą. Heideger - egzistencializmo filosofas. Dail.Antanas Tamošaitis.
    
  • 1977m. 4 Balandis

   Susitaikymo sakramentas. Gero viršininko privalumai. A.A.Bronius Krištanavičius, S.J. Įsiskaitykime į nuostabią gamtos knygą. Žmogaus jausmai - "civiliniai tarnautojai". Iš dviratininkų kelionių. Einšteinas - atominės energijos kūrėjas. Vladas Žilius. Ateities spaudos atspalviai.

  • 1977m. 5 Gegužė

   Ir vis motulė prie ratelio... mes norime matyti Jėzų. Amazonės mito prasmė. Aš ir tu. Iš dviratininko kelionių. Charizmatinio sąjūdžio paraštėje. Dviejų veiksmų šeimos drama. Kalbėkime su vaikais lietuviškai. Kodėl mes nekalbame lietuviškai.

  • 1977m. 6 Birželis

    

   Gyvoji atmintis. Ar pašauktųjų mažiau ar daugiau. Jurgis Matulaitis. Kovoje už kiekvieną lietuvį. Vakaras su aktoriumi Jonu Kelečium. Motinos ir tėvo džiaugsmai, vargai, rūpesčiai. PLJS ir VLIKo politinis seminaras. Tinkami draugai mūsų vaikams. Kodėl taip, o ne kitaip.
    
  • 1977m. 7 Liepa-Rugp.

   Atostogos. Dvasinių pašaukimų drama. Valandėlė su įžymybėmis. Iš Milašiaus mistinių įžvalgų. Uošvė į namus - ramybės nebus. Išdykusi mergiotė. Inžinierijos daktaras Arūnas Šlekys. 

  • 1977m. 8 Rugsėjis

   Auklėjimas ir auklėtojai. Šventasis JAV vyras. Iš Milašiaus mistinių įžvalgų. Mąstymai apie lietuvišką dainą. Įspūdžiai po septynerių metų. Vilija Eivaitė. Pona ar žmona? Isaac Newton. Quo vadis, jaunime? Tėvas ir jo vaidmuo šeimoje. Apie vaikų drausminimą.

  • 1977m. 9 Spalis

   Jau pats laikas pasipriešinti. Kodėl niekas nebenori būti kunigu? Rubajatai. Vilnius ir Basanavičius. Mažoji vasaros Bažnyčia. Moteris ir kunigystė. Moki kalbėti - mokėk klausyti. Pianinas ar sesutė. Keiskim, ieškokim, veikim... Thomas Alva Edison. Giedrė Žumbakienė. 

  • 1977m. 10 Lapkritis

   Dėkingumo dorybė. Šv.Komunija rankoje. Didingiausios pasaulio kapinės. Ar tai smulkmenos? Vysk.V.Brizgio jubuliejus. Ir jausmais, ir protu. Moterys ir vedybos. Apie vadovavimo meną. Ar tai pokalbių tema? Nuotaika. Užuojautos žodžiai. Ir sunku, ir lengva. Kas brangiausia? Amžinas moteriškumas. Lituanistikos seminaras jaunimui. Žygis į Vašingtoną. Negi mūsų mergaitės šiurkštėja? Kristus ir eucharistija. Romo Bartuškos nuotraukos.

  • 1977m. 11 Gruodis

   Kalėdos. T.Juozo Venckaus, S.J. auksinis jubiliejus. Krizė ar naujos galimybės? Kelionė po Europą. Kiauliškas elgesys. Organizacijos, tėvai ir jaunimo problemos. "Sauja skatikų" Vieno atsivertimo poetinė istorija. 

 • Vol. 29 1978M.
  • 1978m. 1 sausis

   Mintys metų pradžioje. Charizmatinio sąjūdžio kunigų suvažiavimas. Mūsų tautos likimas ir mes. Albertas Vijukas Kojelavičius. Popietinė polemika. Viešnagė Paryžiuje. Galilėjus ir Paulius VI. Pirmieji santuokos metai. Duktė. Jaunimo savaitgaliniai susitikimai.

  • 1978m. 2 Vasaris

   Tautos balso sėkla. Semkimės stiprybės iš praeities. Apaštalavimas Pauliaus VI supratimu. Lietuvių religingumo vertė. Liturginio atsinaujinimo ateitis. Motina teresė Kalkutoje. Šeimų rateliai. Apie valinguosius ir ištižėlius. Atžalynas moralinio tvaiko atmosferoje. Valentino diena. Dail. Arvydas Algminas.

  • 1978m. 3 Kovas

   "Tas žodis tapo kūnu" (Jn 1,14) Motina Teresė Kalkutoje. Depresija. Ramybė. Iš kitų tautų poezijos. Naujos apaštalavimo progos. Senatvė. Rūpestis dėl gyvenimo šviesos ir žemės druskos. Jaunimo žvilgsnis į save. Trys aktai dramos, kuri vadinasi meilė. 

  • 1978m. 4 Balandis

   Tvirtosios atramos beieškant. Women's lib. Iš sapnų svajonių pasaulio. Pasakoriaus mirtis. Mahosados sprendimas. Rudieji ir žalieji škaplieriai. Pentekostalistinis judėjimas. Apie mylimus ir nemylimus vaikus. Vaikų lepinimas.

  • 1978m. 5 Gegužis

   Tikėjimo nešėja. pyktis - emocija su biologinėmis šaknimis. Dvasinės saviauklos sistema. Rekolekcijos namuose. Įvairios moterys. Alkocholis ir šeima. Pavasario šalnos. Albertas Schweitzeris. Gyvenimas po gyvenimo. Literatūra mūsų mažiesiems skaitytojams. Dail. Jonas Rimša.

  • 1978m. 6 Birželis

   Jei klausysi Bažnyčios... Kovojant su pykčiu - pažinti savo emocijas. Sekmadienio mišių lankymas. Kuriuo keliu pasukti į kūrybingą ir vieningą darbą? Kelionė aplink pacifiką per 80 dienų (I). Apie jautrumą. Šitokia laimė. Gerumo pėdsakai ir šviesos valandėlės. Atidarykime širdis savam šventajam. Kairio "Po Damoklo kardu". Liūdnas faktas.

  • 1978m. 7 Liepa-Rugp.

   Mano gyvenimo Dievas. Apykantos link. Skausmas (eil.) Moterys evangelijose. Po išpažinties - pyragai. Lietuva amžių perspektyvoje. Kelionė apie Pacifiką per 80 dienų. Ar beatpažįstame savo tikėjimą? Dienotbarkė. Kelias į tuštumą. Neišsaugojau... Šlkiniai pančiai. Fotografas Kazys Daugėla.

  • 1978m. 8 Rugsėjis

   Tikinčiųjų bendruomenė be kunigų? Vakaro šėšėliuose. Adomas Jakštas - Dambrauskas. Kelionė aplink Pacifiką per 80 dienų. Bendruomenės panorama. Naujoji ūkinė santvarka. Žmonės, su kuriais dirbame. Diena be džiaugsmo. Sūnų motinoms. Prašau... Tai priklauso nuo mūsų.

  • 1978m. 9 Spalis

   Ką darysime kitiems... Ateisto surinktos maldos. Pavyzdžio įtaka. Akių kalba. Žmogus ir jo likimas. Lietuviškoji kultūra - sielos maistas. Kelionė aplink Pacifiką per 80 dienų. Ak, tie žodžiai. Klausimų lapelis. Liepsnos tapyba. Neurozės. Kalba ir dvasia. Kalbamės telefonu.

  • 1978m. 10 Lapkritis

   Mūsų dvasinė kova už laisvę. Žmogui reikia Dievo. Ar mokomės iš praeities? Kelionė aplink Pacifiką per 80 dienų. Lietuviškasis Perkūnas. Buities kultūra šeimoje. Mūsų namuose studentas. Penktasis lituanistikos seminaras jaunimui. Kad raktas neįstrigtų duryse...

  • 1978m. 11 Gruodis

   Laukiam tavęs, Viešpatie! Kai gimstama iš laikų į laikus. Dievas tas pats, tik jo adresas pasikeitęs. Mano V.Jėzaus Kristaus Dievas. Saulėtą sekmadienį. Kodėl laikraščiai pasensta... Dantė ir jo "Dieviškoji komedija". Lietuviškasis Perkūnas. Vienas šeštadienio rytas. Mintys apie jaunimą. Auk didutis, būk gerutis...

 • Vol. 30 1979m.
  • 1979m. 1 Sausis

   Jubiliejiniai metai. Naujas popiežius ir povatikaninės problemos. Dr. Vincas Kudirka gyvas mūsų tautoje. Vyrui apie moters psichologiją. Ką mylėjo Petrarka? Rankos paspaudimas. Šekspyras. Vilniaus universitetas - lietuvių tautinio atgimimo židinys. Kodėl vaikai pabėga iš namų? Žodžiai apie žodį. Ir aš ten "Kronokoje" buvau. Dail. Pranas Domšaitis.

  • 1979m. 2 Vasaris

   Žmogaus ir Dievo valia tautoje. Tėvo generolo laiškas lietuviams jėzuitams. Jonas Miltonas. Pestalozzi - žymusis pedagogas. Mintys apie religiją. Karaliaus Stepono Batoro privilegojos Vilniaus Universitetui. Dail. Dalia Ancevičienė. Evoliucija ir katalikų pasaulėžiūra. Kodėl vaikai pabėga iš namų. Apie mokytojavimą. Bendruomenėn jungianti malda. Birutė Barodickaitė ir Violeta Karosaitė.

  • 1979m. 3 Kovas

   Žmogaus skausmas. Pasauliečiai - Kristaus pranašiškos galios dalininkai. Jonas Biliūnas. Kai kurios Dievo problemos. Kokios kliūtys moterims tapti kunigams? Kalbos pikžolės. Iš moderniosios anglų poezijos. Popiežiaus Grigaliaus XIII bula Vilniaus universitetui. Ir pradėjo nuo ABC... Vakaras kunigo namelyje. Dėl ko vaikai pabėga iš namų?

  • 1979m. 4 Balandis

   Žmogaus prisikėlimas. Asyžius ir asyžietis. Maironis ir Schopenhaueris. Vyriausioji Lietuvos mokykla. Kad vaikai nebėgtų iš namų... Laiškeliai lietuvėnams. "Laiškų lietuviams" metinė šventė.

  • 1979m. 5 Gegužis

   Motinos diena. Meilė didžiajai moteriai. Geras draugas - retas draugas. Didysis rūpestis žmogumi. Asyžius ir asyžietis. Nežengtas žingsnis. Gyvenimo žodis. Išeivija ir Vilniaus universitetas. Ne toks, kaip kiti. Vlaido Šlaito "Nesu vėjo malonėje".

  • 1979m. 6 Birželis

   Kunigas ir žmonės. Gyvenimo žodis. Geras draugas - retas paukštis. Asyžius ir asyžietis. Krikščioniškoji artimo meilė. Miguel de Cervantes Saavedra. Pirmieji Vilniaus universiteto rektoriai. Tikra draugystė. Rekolekcijų mintys. Močiūtės lepūnėlė. 

  • 1979m. 7 Liepa-Rugp.

   Branginkime žodį. Nėra draugystės be ištikimybės. Gyvenimo žodis. Asyžius ir asyžietis. Krikščioniškoji draugiška meilė. Geografinė malda. Tegul jos vardas būna moteris. Darbo universitetas Vilniuje. Vilniaus akademijos antspaudas. Svetimi uostai ir Lotoso vaisiaus saldumas. Tylinčios bažnyčios. Dabartinio popiežiaus poezijos rinkinys. Aš pats... raskime laiko.

  • 1979m. 8 Rugsėjis

   Tikras draugas - didelis turtas. geras draugas - retas paukštis. Asyžius ir asyžietis. Krikščioniškoji moralė ir mes. Gyvenimo žodis. Jau (ar dar vos) dešimt metų. Dzūkija - dainų kraštas. Kas yra vaikas? Knygos puslapiai neprirašyti. Ar vien tik mažyliui? Vilniaus Akademijos spaustuvė. Viv at academia. Marija Tūbelytė - Kuhlman.

  • 1979m. 9 Spalis

   Popiežiui apsilankant. Dievo laukinėje gamtoje. Vilniaus Universiteto 400 m. sukaktį minint. Ideali moteris. Vaikai neleidžia. Kongreso mintys. Dviejų pakopų lietuvių jaunimo veikla. Jaunimo Kongreso studijų dienos. Šeštasis lituanistikos seminaras. Aš esu lietuvaitė. Kas yra geras draugas? Kaip laimėti draugų. Kazimiero Barėno "Kilogramas cukraus" Vanda Aleknienė.

  • 1979m. 10 Lapkritis

   Priksikėlę su Kristumi. Taika, baisioji grėsmė ir žmogus. Vyskupų laiškas. Didvyrių, kankinių ir šventųjų žemė. Jurgis Pabrėža. Meno turtas ir svarba tautos gyvenime. Dievo laukinėje gamtoje. Vilniaus Universiteto 400 m. sukaktį minint. Vilniaus Universiteto sukaktuvinis medalis. Ideali moteris. Monsinjoras. Arti tikslo. Ekskursija į Europą.

  • 1979m. 11 Gruodis

    

   Ką žada ateitis? "Moterys visame teklauso vyrų". Dievo laukinėje gamtoje.  Kodėl linkėdama Kristaus ramybės dar vis jaučiuosi nepatogiai? Vladas Pūtvis - kilni lietuvių tautos asmenybė. Lituanistika Stepono Batoro Universitete Vilniuje. Moteris su kauke. Kad vaikams būtų gera. Uošvės, anytos... Popiežiaus apsilankymas jaunimo akimis.
 • Vol. 31 1980m.
  • 1980m. 1 Sausis

   Trisdešimt metų. Žiupsnis minčių apie meilę. Dažnas ir prasmingas šv.rašto skaitymas. Kilniųjų žmonių darbai tautoje gyvi. Gyvenimo žodis. Meilė vienuoliškame gyvenime. Mažosios Lietuvos kovos dėl lietuvybės. Ar Kristus dabar gali kentėti? Dievo laukinėje gamtoje. Ideali moteris ir vyras alkocholikas. Dailininkas Povilas Kaupas.

  • 1980m. 2 Vasaris

   Aktyvus ir pasyvus patriotizmas. Žemės gėrybių eržilas. "Teateinie tavo karalystė". Kristaus kančios vaidinimai. Fragmentai iš pasaulio religinės poezijos. Patriotizmas - tėvynės meilės jausmas. Vyskupas Valerijonas Protasevičius. Ideali moteris su kauke. Pirmieji vedybinio gyvenimo metai. Prieš ketvirtį šimtmečio. Skaitiniai mūsų mažiesiems. Lietuvos istorijos vaizdai. Knygų likimas.

  • 1980m. 3 Kovas

   Paskutinieji Kristaus žodžiai. Tikėjimo neaiškumai. II Vatikano susirinkimas mūsų kasdieniniame gyvenime. Abortas - žmogžudystė. Dievas, žmogus  ir blogis. Kas nepriima Dievo karalystės. Idėjų skelbėjai - mitų herojai. Ideali moteris. Valios ugdymas. Gyvenimas yra auka. Jaunimo malda už tėvynę. Negi tamsą mėgstame labiau, kaip šviesą? Skaudi knyga apie skaudžius įvykius.

  • 1980m. 4 Balandis

   Prisikėlimas. Tikėjimo neaiškumai. Abortas - žmogžudystė. II Vatikano susirinkimas mūsų kasdieniniame gyvenime. Paguodžiančios mintys. "Palaiminti, kurie tiki nematę". Solidarumas yra atsakymas. Šeimos žiedai ir dygliai. Pavojingas miegas. Dar viena nauja knygelė vaikams. Knyga apie kilnųjį jaunuolį ir pašaukimus.

  • 1980m. 5 Gegužė

   Meilė motinai - amžina. Mano motina. Meilė stipresnė už mirtį. Motinos kasdienė rutina - kelias į garbę. "Laiškų lietuviams" vieta mūsų spaudoje. Tikėjimo neaiškumai. II Vatikano susirinkimai mūsų kasdieniniame gyvenime. Amerikos lietuvių ekonominė veikla. Simpatija dienos kelyje. Neturėjau būti kunigas... Kas jį suviliojo?

  • 1980m. 6 birželis

   Birželinės mintys. Kaip aš suprantu tikėjimą. Trisdešimtmečiai "Laiškai lietuviams". Tikėjimo neaiškumai. II Vatikano susirinkimas mūsų kasdieniniame gyvenime. Skyrybos: priežąsčių beieškant. Po audrų - į saulėtą gyvenimą. Ką man reiškia tikėjimas. Iš jaunųjų lietuviukų poetinių bandymų. Praeitis kalba. "Klajūno dalia".

  • 1980m. 7 Liepa-Rugp.

    

   Darius ir Girėnas. Kaip aš suprantu tikėjimą. Tikėjimo neaiškumai. II Vatikano susirinkimas kasdieniniame gyvenime. Kunigas - kontraversinė asmenybė. "Aš jums duodu naują įsakymą". Moteriškumo paslaptis. Žmogaus būdo sąvybių apraiška. Siekiant prasmingesnio gyvenimo. Kaina, kurią sumokame, mylėdami Dievą. Skyrybos: priežąsčių beieškant. Linksmosios našlės išgyvenimai.
    
  • 1980m. 8 Rugsėjis

   Lietuviški vitaminai ir mintys rudenėjant. Mylėk savo artimą kaip pats save. II Vatikano susirinkimas mūsų kasdieniniame gyvenime. Tikėjimo neaiškumai. "Laiškų lietuviams" ekskursija į Europą. Iš Pietų į šiaurę per Europą. Per devyniolika dienų kartu. jai atleidžiamos nuodėmės... Skyrybos: priežąsčių beieškant. Pavydas ir jo draugas pyktis. 

  • 1980m. 9 Spalis

   Mūsų spaudos ateitis. II vatikano susirinkimas... Tikėjimo neaiškumai. Reikia įeiti pro ankštus vartus. Per devyniolika dienų kartu. Iš pietų į šiaurę per Europą. Skyrybos: priežąsčių beieškant. Pikti vaikai. Paprasta istorija. Kai susikryžiuoja kalavijai šeimoje. Mokykime užjausti. Septintasis lituanistikos seminaras. Apžiūrėkime iš visų pusių. Nauja "Laiškų lietuviams" ekskursija. Br. Petro Kleinoto, S.J., laiškas.

  • 1980m. 10 Lapkritis

   Lapkričio mintys. II Vatikano susirinkimas... Aštuonios juodos mintys. "O reikia tik vieno". Japonų menas. Iš japonų poezijos. Kunigo veikla visuomenėje. Iš pietų į šiaurę per Europą. Pažvelk į save. Sinodas, šeima ir lūkesčiai. Mano vyras idealiausias. Padėkime vaikui mąstyti. Neskubėkite guostis. 

  • 1980m. 11 Gruodis

   Kalėdų nakties vizijos. Geroji naujiena - kelias į laimingą gyvenimą. II Vatikano susirinkimas... Gyvenimo medis - pilnas žiedų ir vaisių. Jūsų nekęs dėl mano vardo. Iš pietų į šiaurę per Europą. Idealus vyras ir religija. "Laiškų lietuviams" ekskursija. 1980 metų "Laiškų lietuviams" turinys

 • Vol. 32 1981m.
  • 1981m. 1 Sausis

   Laiko vertė. Palaimintas, kas nepasipiktins. Kam sviesti akmenį... Gyvenimo staklės. Meilė, jos psichologija. "Amerikos Oberammergau" aplankius. Skyrybos: priežąsčių beieškant. Netekėkite, mergaitės, už svetimtaučių... Vyrai, arjūs suprantate moteris? Moterys, ar suprantate vyrus? harmoninga santuoka. Visur reikalingas saikas. Po vienerių metų Jėzuitų naujokyne. Įdomiausias mano gyvenimo įvykis. Mergaitė liko viena.

  • 1981m. 2 Vasaris

    

   Patriotiškumas. Apie lietuviškumo mastą. Kaip aš pergyvenu tikėjimą? Vilnius pro liūdesį. Žmogaus minčių šeiva. Tikrasis gailestingumas. Mes ir aplinka. Nuobodulys. Skyrybos: priežąsčių beieškant. Pasiėmęs lagaminą, užtrenkiau jai panosėje duris... Danguolės Jurgutienės kūryba.
    
  • 1981m. 3 Kovas

   Šv.Kazimieras - keliarodis dabarčiai. Gyvasis vanduo. Šventadienio prievolė. Siūlai minties šeivai. Kaip aš suprantu tikėjimą? Kandidatas į šventuosius. Psichologų mintys apie kūrybiškumo ugdymą. Išeivija pavaduoja pavergtą tautą. Nesuvaldomų jausmų moteris. Šeimos problemos ir mūsų tautos likimas. Mano Mindaugas.

  • 1981m. 4 Balandis

   Atsakymų beieškant. Velykinės mintys. Dievo žingsniai per istorijos lauką. Palaiminti taikdariai. Laisvė - brangus turtas. Pasirinkimas. Ar mokate džiaugtis? 70 metų nuo M.Čiurlionio mirties. Šeima bažnytinių įstatymų sūkuryje. Kodėl vaikai nesutaria? Žudikai ir kenkėjai, kurių niekas nebaudžia. Dešimtoji B.Railos knyga.

  • 1981m. 5 Gegužė

    

   Motina ir sūnūs. "Ir užmoviau aukso žiedą". Kad Lietuva dalyvautų pergalės triumfe. "Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas". Istoriniai krikščionybės šaltiniai. Orfėjus lietuviškose pasakose. Kelias į blaivybę. Iš meilės košės nevirsi. Kartų atotrūkis.
    
  • 1981m. 6 Birželis

   Tėvo diena. Kaip išlaikyti šeimos vienybę ir lietuviškumą. Velnias, traukiantis Dievo vežimą. Ar tai buvo stebuklas? Alpės ir mėlynoji Adrija. Klausyk jo balso. Šv.Dvasia ir jos dovanos. Laiškai, pasikalbėjimai, atviri žodžiai... Nevesk į pagundą. Neištikimybė. Angelų sniego mįslė.

  • 1981m. 7 Liepa-Rugp.

   Panaikinkime gintarinę uždangą. Kaip išlaikyti šeimos vienybę ir lietuviškumą. Ryšio su Dievu miglos. Pirmenybė artimo meilei. Aušrininkas Martynas Jankus. Laiškas lietuviams iš Romos. "Linų mūkos" religinė ir kultūrinė gelmė. Dodžiausia pergalė. Atvirumo valandėlė. Kokia aš laiminga, kad nenužudžiau savo kūdikio ! Turinys ar forma.

  • 1981m. 8 Rugsėjis

   Mokome ir mokomės. Gyvenimo žodis. Ruoškis didžiajam egzaminui. Vaismedžio vaizduojamas žmogus. Laiškai lietuviams iš Cairo. Didžioji mūsų išeivijos misija. Kodėl Dievas nematomas? Aš nenužudžiau savo vaiko... Šeimos vienybė ir lietuviškumas.

  • 1981m. 9 Spalis

   Ar tik lituanistinė mokykla kalta? Trys kuolai žmogui palaikyti. Narių daug, o kūnas vienas. Laiškai lietuviams iš Luxor. Solidarumo įgyvendinimas. Spaudos laisvė brangiai nupirkta. Mama, atleisk man... Meilė ir abortas. Šeima be tėvo.

  • 1981m. 10 Lapkritis

   Advento vainikas. Liurdas - svarbiausia stebuklų vieta. Vytauto Mačernio eilėraščiai. Genėtinos žmogaus šakos. Laiškas lietuviams iš Sinajaus dykumos. "Nusiraminkite, tai aš, nebijokite". Žmogaus gyvenimo prasmė. Akmuo ir sapnas. Ką galvoji apie visuotinį tvaną? Lietuvių mokslo draigija Vilniuje. Mirtis. Išsižadėjau vaiko... Vaikų knyga suaugusiems. Aštuntasis lituanistikos seminaras.

  • 1981m. 11 Gruodis

   Kalėdiniai apmąstymai. Jei du susitars. Šalčiai, kiškiai ir vabzdžiai. Išeivijos mohikanas. Pasinaudojimas darbo vaisiais. Laiškas lietuviams iš Galilėjos. Moters prisiminimai. O, kad galėčiau pradėti gyvenimą iš naujo... Istorinis romanas dabarčiai.

 • Vol. 33 1982m.
  • 1982m. 1 Sausis

   Šių dienų stabmeldžiai. Trys Dievo žodžio šaltiniai. Kiek kartų atleisti? Dvasios valdomas temperamentas. Kai tėvų ir vaikų rolės pasikeičia... Gyvenimo liturgija. Laiškas lietuviams iš Jericho. Žmogaus ir pasaulio pradžia lietuviškoje tautosakoje. Trijų vyrų našlė. Nepaprasta knyga. 

  • 1982 m. 2 Vasaris

   Tautos brendimas. Moteris ir kunigo perlas. Antanas Smetona ir religija. Palaiminti, kurie liūdi. Žmogaus ir pasaulio pradžia lietuviškoje tautosakoje. Laiškai lietuviams nuo negyvosios jūros pakrančių ir iš betliejaus. O, kad galėčiau pradėti gyvenimą iš naujo... Vaišingumas ar prievartavimas?

  • 1982m. 3 Kovas

   Auka ar tinginystė? Štai aš viešpaties tarnaitė. Švietimas Lietuvoje spaudos draudimo metu. Teologija be velnio? Noriu tau pasiskųsti. Laiškas lietuviams iš Jeruzalės. Turtėjimas, apsirūpinimas ir siela. O, kad galėčiau pradėti gyvenimą iš naujo... Gilaus tikėjimo mokslininkas. Įspūdžiai apie "Vilties ledinę valtį". Kaukai, aitvarai, žalčiai.

  • 1982m. 4 Balandis

   Linksmi su prisikėlusiu Kristum. Kristus - pasaulio centras. Žvilgsnis į puolusį angelą. Krikščionių vienybė. Antras laiškas lietuviams iš Jeruzalės. O, kad galėčiau pradėti gyvenimą iš naujo... Šeima - žmonijos mokytoja ir auklėtoja. Knygas verčiant...

  • 1982m. 5 Gegužė

   Trejybės bruožai motinoje. Šių dienų mama. Mazgoti kojas. Bauginimas velniu. Parapija - mūsų religiniai ir tautiniai namai. Laiškas lietuviams iš Atėnų. Destruktyvioji emocija. Marquette parko lietuviai politiniu požiūriu. O, kad galėčiau pradėti gyvenimą iš naujo... Baigiant lituanistinę mokyklą.

  • 1982m. 6 birželis

   Mėnuo, pavadintas baisiuoju. Mintys tėvo dienai. Stabdžių svarba gyvenime. Jūs esate švarūs... Kunigo įtaka žmogaus tikėjimui. Nereikia žodžių. Laiškas lietuviams iš Delfų. "LKB Kronikos" dešimtmetis. Mano tėvas.

  • 1982m. 7 Liepa-Rugp.

   Atostogos, poilsis, sportas. Odisėjo keliais. Kas nori tarnauti... Jonas buvo žmogus. Nerami širdis. Senovės lietuviai visi kalbęjo lietuviškai. Laiškas lietuviams iš Graikijos salų. Lietuviškų parapijų metai. Jaunystės džiaugsmas, meilė ir... mirtis.

  • 1982m. 8 Rugsėjis

   Draugystės esmė. Gėlės ir piktžolės. Atsirišęs Ajolo maišas. Visiems - viskuo. Kunigas mano tikėjimo raidoje. kiek žmogaus protas gali pažinti Dievą? Lietuvių kalba - tautinės sąmonės ugdytoja. Trumpas žvilgsnis į Maironį ir jo kūrybą. Jaunystės džiaugsmas, meilė ir... mirtis.

  • 1982m. 9 Spalis

   Kas grąžins Dievą į Lietuvą? Samsonas ir Kirkė. Aš esu su jumis... Marksizmo patrauklumas ir pamokos. Kunigų-maištininkų "pavyzdys". Įspūdžiai iš "Laiškų lietuviams" kelionės. Tik sava kultūra užtikrins mums ateitį. Ar laimė - iliuzija? Afrikiečių pasaka. Jaunystės džiaugsmas, meilė ir mirtis...

  • 1982m. 10 Lapkritis

   Valdovas Kristus. Karaliaus ugnys turi degti. Ar nekrikščionis gali būti išganytas? Sirenų vilionės. Kas žmogų sutepa? Įspūdžiai iš "Laiškų lietuviams" kelionės. Himnas žvakidei. Jaunystės džiaugsmas, meilė ir... mirtis. Ištrauka iš atsiminimų. Devintasis lituanistikos seminaras. 

  • 1982m. 11 Gruodis

   Kai žmogus išgirsta apie Dievo įsikūnijimą... Gundomas žmogus. Užgesusios žvaigždės šviesa. Įsakymai ir palaiminimai. Žmogaus silpnybės. Piešiniai ir škicai. Šaukštas deguto... Žmogaus atminties problema. Įspūdžiai iš "Laiškų lietuviams" kelionės. Dail. Ringailė Zotovienė. Dail. Magdalema Stankūnienė. Trys gyvenimo vaizdeliai. Ištrauka iš atsiminimų.

 • Vol. 34 1983m.
  • 1983m. 1 Sausis

   Žvelgiant į 1983-iuosius metus. Tap Skilės ir Charibdės. Mintis parapijos metams. Siekiant dalyvauti palaiminimuose. Įspūdžiai iš "Laiškų lietuviams" kelionės. Jei tave veda į nuodėmę... Liepk man eiti pas save... Kuraičio palikimas lietuvių šviesuomenei. Trys gyvenimo vaizdeliai. Iccho Meros "Sara".

  • 1983m. 2 Vasaris

   "Aušros" šimto metų sukaktį minint. Mūsų tautiniai turtai. Ne viešpatauti, o tarnauti? Atsimintini kritikos dėsniai. Įspūdžiai iš "Laiškų lietuviams" kelionės. kuraičio palikimas lietuvių šviesuomenei. Trys gyvenimo vaizdeliai. Per anksti išleista knyga. Pažadai išsipildo. 

  • 1983m. 3 Kovas

   Pasniko prasmė. Malda į Šv.Kazimierą (eil.) Tikėjimas išgelbėjo. Tiesos saulė ir pelėdos akis. Pasilik su mumis, nes artinasi valanda... Pasaulio sekuliarizacija. Tėvą Andrių Rudaminą prisimenant. Senelio palaiminimai. Įspūdžiai iš "Laiškų lietuviams" kelionės. Kuraičio palikimas lietuvių šviesuomenei. Vakaro komedija - rytmečio drama.

  • 1983m. 4 Balandis

   Velykos. Žmogaus priešai. "Gaila man minios". "Dėl tavo žodžio užmesiu tinklus". Pasakos. 50 metų nuo Tumo-Vaižganto mirties. Įspūdžiai iš "Laiškų lietuviams" kelionės. Aš buvau išžaginta. Šių metų studentai. Kuraičio palikimas lietuvių šviesuomenei. Širdies lobis: Pūkelevičiūtės apsakymai. Nemarus mirtingasis. "Laiškų lietuviams" metinė šventė.

  • 1983m. 5 Gegužė

   Atsimindami motinas. Mūsų priešas pasaulis. Tegu pirmas sviedžia akmenį... Gal mes irgi DonKichotai? Sėjėjas išėjo sėti... Įspūdžiai iš "Laiškų lietuviams" kelionės. Širdies maloningumas. Kuraičio palikimas lietuvių šviesuomenei. Mano pažiūra į mišrias vedybas. Atskiri ar susiję pasauliai? Praradimai ir atradimai Vilniuje.

  • 1983m. 6 Birželis

   Sekminės. Priešo talkininkai mumyse. Dievo reikia labiau klausyti... Visi kviečiami. Kristaus prisikėlimas ir išaukštinimas. Įspūdžiai iš "laiškų lietuviams" kelionės. Iš darbininko į pensininką. Trylikos klubas. Tėvas iš Amerikos. Ar galima išlikti lietuviu, nekalbant lietuviškai? Prof.prel. Pranas Kuraitis.

  • 1983m. 7 Liepa-Rugp.

   Vasara. Kam žmogui kovoti? Kodėl tu, Dieve, mums toks tolimas? Jei kas mane myli... Viešpatie, kad regėčiau... Siekiant gyventi tikra krikščioniška meile. Įspūdžiai iš "Laiškų lietuviams" kelionės. Kodėl krikščionybė? Motinos vardinės. Ar nauda, ar našta būti lietuviu svetimam krašte?

  • 1983m. 8 Rugsėjis

   Tinginystė ir puikybė. Priešo strategija. Ar bus sunaikintos ištisos tautos? Įspūdžiai iš "Laiškų lietuviams" kelionės. Kristaus ir kiekvieno žmogaus gundymai. Ar Krišna nėra sekimas Kristumi? Tu girdi nebylio žodį. Mylėk savo artimą. Krikšto tėvas sudėjo dantis. Niekas tokios neims. Ar nauda, ar našta būti lietuvaite svetimoje šalyje? Lietuvos jaunimo laiškas.

  • 1983m. 9 Spalis

   Kas ta katedra? Moteris - kovotoja. Saugokitės godumo. Lepanto pergalė. Štai kodėl nesiveržiave prie tavęs, Dieve. Skandinavijoje. Siekiant dalyvauti palaiminimuose. Nebūkite susirūpinę. Arabų turgus. Aš viengungis... ji viengungė... Kiek vienas kitam galime pažadėti. Šviesa tarp medžių.

  • 1983m. 10 Lapkritis

   Mirtis ir amžinybė.Adventas. Garbė ir grobis. Palaiminti teisieji ir persekiojamieji. Kas mus labiau naikina? Palaiminti... Nebijokite ir nesirūpinkite. Didelis ir menkas žmogus. Vaikiško vyro kelias į vyrišką gyvenimą.

  • 1983m. 11 Gruodis

   Kalėdų mintys. Dėjimasis su priešu. Ar pasinaudojome šventaisiais metais? Ar yra skaistykla? Tarnauti vienam valdovui. "Jie nebeturi vyno". Už negalinčius melstis. Didelis ir menkas žmogus. Dail.Regina Ingelevičienė. Jis apvylė mano vienuolišką meilę. 

 • Vol. 35 1984m.
  • 1984m. 1 Sausis

   Anno Domini. Šventasis Kazimieras. Džiaugsmingai Viešpaties vardu. Krikščionio sąjungininkas. Būti panašiam į Kristų. Ar pastebėjote, kokiame pasaulyje gyvename? Jis apvylė mano vienuolišką meilę. Kuriuo keliu pasukti? Dievas išėjo ieškoti paklydusio žmogaus. "Vėjas iš rytų".

  • 1984m. 2 Vasaris

   Politikas ar kultūra? Šventasis Kazimieras. Meldimasis galva ir širdimi. "Viešpatie. gelbėk mus, žūvame". Parodykite atsivertimo vaisių. Jėzaus draugai. Romos šiokiadieniai. Pasaulio prasmė. Apgavikas alkoholis. Kodėl jūs tikite? Jis apvylė mano vienuolišką meilę.

  • 1984m. 3 Kovas

   Šv.Kazimieras - pavyzdys ir įkvėpimas dabartiniam mūsų gyvenimui. Meldimasis galva ir širdimi. Siųsti į pasaulį. Visus patrauksiu. Kiekvienas kuriame civilizaciją. Skausmuose gimusios tautos krašte. Rūkyti - naikinti sveikatą. Jis apvylė mano vienuolišką meilę. K.Grigaitytės "Tylos dovana". 

  • 1984m. 4 Balandis

   Jai daug atleista. Gražiausias mūsų tautos žiedas. Koks turėtų būti šių laikų kunigas? Susitaikink su broliu. Meldimasis galva ir širdimi. Skausmuose gimusios tautos krašte. Karas ar taika? Vėžys, širdis, meilė...

  • 1984m. 5 Gegužė

   Himnas šventajam Kazimierui. Atviras laiškas Šventajam Tėvui. Užuot keikus tamsą... Ar ištikrųjų viskas nusprestą? Vykdyti jo valią. Skausmuose gimusios tautos krašte. Pakalbėkime apie moteriškas pavardes. Poezija iš Lietuvos. "Laiškų lietuviams" metinė šventė. Skausmas, vaikams nuklydus. Tikėjimas prasideda šitaip. Vėžys, širdis, meilė... Į ką kreipti dėmesį, renkantis profesiją.

  • 1984m. 6 Birželis

   Tikrojo tėvo atvaizdas. Evangelijos pro istoriko akinius. Padarėme, ką turėjome padaryti. Meditacijos. Koks turėtų būti šių dienų kunigas. Jėzus tebegyvena dabar. Skausmuose gimusios tautos krašte. Mano vaikas. Dievo įtaka kiekvienam žmogui. Mergaitėm neapsimoka siekti profesijų. Kaip lietuvių spaudą padaryti jaunimui įdomesnę. 

  • 1984m. 7 Liepa-Rugp.
   Sportas religiniu požiūriu. Kas tiki - darys stebuklus. Kandimas ir pasalų. Katališkasis liberalas. Moderni maišalynė. Šv.Kazimiero žygis į Vengriją. Vėžys, širdis, meilė... Mergaitėms neapsimoka... Premijuotas Alė Rūtos romanas.
    
  • 1984m. 8 Rugsėjis

   Dvi tautos šventės. Šv.Kazimiero liga ir mirtis. Poezija iš Lietuvos. Jėzaus istoriškumo klausimu. Ar tai tikrai lietuviškos tradicijos? Ne pasmerkti, bet gelbėti. Seksas - dovana ar uždavinys. Vis tie vargšai tėvai kalti... Kas man tikėjime maloniausia ir sunkiausia. Raibos agavos.

  • 1984m. 9 Spalis

   Pašaukimai ir pašauktieji. Kas išpažins... Du didieji keliai. Įgyvendinkite savo gerumą. Meditacijos. Persivalgyti nesveika ir nekrikščioniška. Vėžys, širdis, meilė... Kas man tikėjime maloniausia ir sunkiausia. Mergaitėms neapsimoka siekti profesijų... Kaip lietuvišką spaudą padaryti įdomesnę. "Mažųjų dienos" mažiems ir dideliems.

  • 1984m. 10 Lapkritis

   Garbės ir padėkos giesmė. Poezija iš Lietuvos. Adventas. Vėlinės. Šventieji ir vėlinės. Viskas išeina į gerą... Didysis stebuklas. Naujasis lietuvių vyskupas. Jėzaus dieviškumas. Persijos bažnyčia - rytų krikščionijos centras. Užuot keikus tamsą... Vėžys, širdis, meilė, ligoninė... Kas man tikėjime maloniausia ir sunkiausia. Vincas.

  • 1984m. 11 Gruodis
   Kristus, komercijas ir Kalėdos. Kalėdų prasmė šiandien. Ką padės žmogui... Jėzaus dieviškumas. Brazdžionis ir Čiurlionis. Kokį aš noriu matyti kunigą. Deimantas iš granito. Žodžiui įsikūnijus. Vėžys, širdis, meilė... Kas man tikėjime maloniausia ir sunkiausia. Į ką kreipti dėmesį, renkantis pašaukimą...
    
 • Vol. 36 1985m.

  1950 metų pradžioje pasirodė pirmasis "Laiškų lietuviams” numeris, tad šiais metais jau švenčiame trisdešimt penkerių metų sukaktį. 

  • 1985m. 1 Sausis

   Trisdešimt penkeri metai. Kas ciesoriaus - ciesoriui, kas Dievo - Dievui. Lietuviški švenčių papročiai. Kodėl tikėti? Teologiniai mąstymai. Ko vyras laukia iš moterų, moterys - iš vyrų. Vėžys, širdis, meilė... Į ką kreipti dėmesį, renkantis profesiją ar pašaukimą. Mergaitėms neapsimoka siekti profesijų?

  • 1985m. 2 Vasaris

   Vasario šešioliktoji - tautinių rekolekcijų diena. Malda už pasaulio taiką. Moralė naujos situacijos kryžkėlėje. Teologiniai mąstymai. Kiek kartų padarėte... JAV ekonominė politika. Lietuviški papročiai. Vėžys, širdis, meilė... Ką man močiutė sakė...

  • 1985m. 3 Kovas

   Gavėnia. Tikėjimo praradimo priežastys. Tamsus esi... Lietuviškų švenčių papročiai - kovas. Meilė - tobulumo ryšys. Įspūdžiai iš ekskursijos į Australiją. Palyginimas apie talentus. Teologiniai mąstymai. Ar mes, tėvai, kalti, kad vaikai geria? Kuo skiriasi berniukas nuo mergaitės.

  • 1985m. 4 Balandis

   Kristaus pergalė ir krikščionybės esmė. Viskas Dievo garbei. Tikėjimo praradimo priežastys. Ką padarome iš tavęs, Viešpatie ! Asmeniškas bendravimas su Kristumi. Teologiniai mąstymai. Lietuviški papročiai Balandis. Iš istorinių versmių. Kapituliacija ar kova? 

  • 1985m. 5 Gegužė

   Susipažinkime su Marija. Tikėjimo praradimo priežastys. Teologiniai mąstymai. Lietuviški papročiai Gegužė. Duok Dievui šansą. Jei Dievas už mus, kas prieš mus? Iš istorinių versmių. Auklėjimo klausimai. Jaunuoliai ir jų tėvai.

  • 1985m. 6 Birželis

   Birželio vėjui pučiant. Viena širdis ir viena siela. Mūsų išeivijos religinio ir tautinio gyvenimo skersinis pjūvis. Tikėjimo praradimo priežastys. Užgesęs tebešviečia. Teologiniai mąstymai. Lietuviški papročiai Birželis. Kodėl jaunimas nutolsta nuo religijos.

  • 1985m. 7 Liepa-Rugp.

   "Laiškų lietuviams" 35-toji sukaktis. Tikėjimo praradimo priežąstys. Brolių meilė. Teologiniai mąstymai. Kitoje ekvatoriaus pusėje. Kodėl šeimos skiriasi. Niekad negimusio kūdikio malda. Kodėl kyla nesusipratimai tarp vaikų ir tėvų? "Stikliniai ramentai". Jono Muloko architektūra.

  • 1985m. 8 Rugsėjis

   Rudenėjant. Dievo meilė bei gailestingumas. Tikėjimo praradimo priežastys. Teologiniai mąstymai. Lietuviški papročiai Liepa-Rugpjūtis. Kitoje ekvatoriaus pusėje. Mokykloje. Komunikacija šeimoje. Šeimų suirimo priežastys. Vaikų nesutarimai su tėvais. Dešimt vaikų įsakymų tėvams. Mano ypatingas draugas. Česlovo Grincevičiaus "Vidudienio varpai".

  • 1985m. 9 Spalis

   Darbas - palaima. Iš religinės amerikiečių poezijos. Priekaištai ir abejonės. Teologiniai mąstymai. Dievo vaikai. Tikinčio ateisto malda. Bažnyčios pažiūra į apsireiškimus. Kitoje ekvatoriaus pusėje. Laiškas Lietuvos kunigui. Šiek tiek apie moralę. Ko jaunimas nutolsta nuo religijos. Moterų kova už lygias teises. Kas tu esi, viešpatie? 

  • 1985m. 10 Lapkritis

   Rudens nuotaikos. Ar evoliucijos teorija neigia kūrėją Dievą? "Jei kas trokšta būti pirmas". Teologiniai mąstymai. Prigimties reikalavimai ir žmogaus elgsena. "Nebijom, net jei žemė grebėtų"... Meditacijos. Iš istorinių versmių. Įyarinėjimai: su pagrindu ar be pagrindo? Iš kur kyla vaikų nesusipratimas su tėvais? Dėl ko jaunimas nutolsta nuo religijos?

  • 1985m. 11 Gruodis
   Kūčių ir kalėdų mintys. Žmogaus evoliucija ir katalikų mokymas. Teologiniai mąstymai. Šviesa iš viduramžių. Dievui viskas įmanoma. Lietuviai Romeo ir Julijos mieste. Pavyzdžio įtaka vaikui. Kodėl jaunimas nutolsta nuo religijos. Moterų kova už lygias teises. 
    
 • Vol. 37 1986m.
  • 1986m. 1 Sausis

   Naujus metus pradedant. Vyskupo Pauliaus Baltakio laiškas. Svarbiau už visas aukas. Žmogaus ir Dievo santykiai. Teologiniai mąstymai. Masonai ir katalikai. Pavyzdžio reikšmė ir galia. Darbo ir turto teologija. Meilė yra auka. Šypsokis - Dievas tave myli. Praėjusių metų jaunimo konkurso apžvalga.

  • 1986m. 2 Vasaris

   Meditacija vasario šešioliktajai. Dievybės aidas žmoguje. Veidu į katalikų bažnyčią. Tarpusavio meilė. Ypatingasis vyskupų sinodas Romoje. Teologiniai mąstymai. Lankai ir strėlės šeimoje. Dėl ko jaunimas nutolsta nuo religijos? Pasikalbėjimai su rūpintojėliu. Kastytis Izokaitis.

  • 1986m. 3 Kovas

   Kryžių kalno rūpintojėliui. Veidu į katalikų bažnyčią. Kristaus liudytojai. Dogmos paradoksas. Teologiniai mąstymai. Religinio svyravimo psichologija. Iš mirusios sesers užrašų. Visuomenė ir šeima. Vaikų nesusipratimai su tėvais. 

  • 1986m. 4 Balandis

   Sąmoningo tikėjimo metai. Dogmos paradoksas. Veidu į katalikų bažnyčią. Teologiniai mąstymai. Vien duonos neužtenka. Ar tikrai buvo biblijoje aprašytas tvanas? Tėvų pavyzdys. Moterų kova už lygias teises. Kard. J.Bernardin žodis apie L.K.B. Kroniką. A.Salio raštų III tomas. Šventojo Kazimiero penkšimtmetis. Lietuva pasaulinėje literatūroje.

  • 1986m. 5 Gegužė

   Motina - meilės ir aukos simbolis. Aš laukiu pavasario (eil.) Sekminės - Šv.Dvasios šentė. Mūsų visuomenės skaldymosi priežastys ir santykiai su Lietuva. Kam pirmenybė? Juokas ir pajuoka. Teologiniai mąstymai. Charizmatikai. Lietuvių ir žydų santykiai hitlerio okupacijos metu. Ar sunku būti lietuviu svetimame krašte?

  • 1986m. 6 Birželis

   Pažiūrėkit (eil.) Mūsų visuomenės skaldymosi priežastys ir santykiai su Lietuva. Jėzaus sekėjai klauso jo žodžių. Teologiniai mąstymai. Lietuvių ir žydų santykiai okupacijos metu (II). Iš istorinių versmių. Vienišumas ir atvirumas šeimoje. Pliusai ir minusai būti lietuviu svetimame krašte. Parama krikščionybės jubiliejui.

  • 1986m. 7 Liepa-Rugp.

   Sąmoningo tikėjimo metų malda. Šlovė tau, viešpatie! Septyni gailestingumo darbai sielai. Dievo dvasia gyvena mumyse. Lietuvių ir žydų santykiai Hitlerio okupacijos metu. Teologiniai mąstymai. Iš istorinių versmių. Sąžinė baudžia. Dažnai jaunimas pasako: "Aš neinu į bažnyčią, nes iš mišių nieko negaunu". Kokios savybės ugdo ir kokios žudo draugystę.

  • 1986m. 8 Rugsėjis

   Tautinio ir religinio švietimo rūpesčiai. Tikėjimas. Labdarybės darbai sielai. Teologiniai mąstymai. Nesižvalgyti atgal. Pamokslas pamokslininkams. Kūrėjo Dievo planas. Tautinio auklėjimo metodai ir priemonės šeimoje. Pliusai ir minusai būti lietuviu svetur. Dėl ko jaunimas pradeda rūkyti, gerti, vartoti narkotikus.

  • 1986m. 9 Spalis

   Lietuvos krikšto jubiliejui artėjant. Teologiniai mąstymai. Dievo žodžio galia. išsigelbėti šaukiantis balsas. Būkite tobuli. Kryžiaus meilė. Agorafobija - gyvenimas pragare. Ayvirumas ir vienišumas šeimoje. Dėl ko jaunimas pradeda rūkyti, gerti, vartoti narkotikus? Pliusai ir minusai būti lietuviu Amerikoje. Šventų dalykų susigrąžinimas.

  • 1986m. 10 Lapkritis

   Lietuvos krikščionybės sukaktis. Džiaugsmas, grįžus paklydusiai avelei. Mintys apie Vilniaus katedrą. Teologiniai mąstymai. Lietuviški papročiai: lapkritis. Labdarybės darbai sielai. Ar tylėjimas visuomet yra auksas? Atsimink, kas esi! "Nidos" klubo leidiniai. Vaikas ir aplinkos įtaka. Dėl ko jaunimas pradeda rūkyti, gerti, vartoti narkotikus. Pliusai ir minusai būti lietuviu svetimame krašte.

  • 1986m. 11 Gruodis

   Kalėdų nuotaikos. Kalėdos ir... amžinos kalėdos. Lietuvių katalikų religinė šalpa. Ne baimės, bet meilės dvasia. Teologiniai mąstymai. Lietuviški papročiai: gruodis. Pasaulio lietuvių anketa. Didžioji laimė. Kaip jaunimas galėtųprisidėti prie liet. išlaikymo. Kurios savybės ugdo ir kokios žudo draugystę. Ko mes laukiame iš auklėtojų.

 • Vol. 38 1987m.
  • 1987m. 1 sausis

   Gyvoji krikščioniška dvasia. Gailestingumo darbai sielai. Išvermingai bėgime pirmyn! Vilniaus Šventosios  Dvasios vienuolynas. Pirmoji jūros diena Klaipėdoje. Išsilaisvinimas ir laisvė. Kada tylėti, kada kalbėti? Ar tikrai 1387 m. nebuvo Lietuvos krikšto? Kokios savybės draugystę ugdo, kokios sužlugdo? Tėvai ir mokykla. Kodėl jaunimas pradeda rūkyti, gerti, ar vartoti narkotikus?

  • 1987m. 2 Vasaris

   Viena mintis jaunimui Vasario 16-osios proga. Su tauta dalintis jos likimu. Pašaukimų klausimu. Apsiginkluokime šviesos ginklais. Meldžiame tave, Viešpatie. Vilniaus Šv.Dvasios vienuolynas. Vokiškoji Roma. Lietuvis tarptautinėje kalinių gelbėjimo misijoje. Kurie kunigai laimingesni: vedusieji ar nevedusieji? Para stovykloje. Pliusai ir minusai būti lietuviu svetimame krašte. Dėl ko jaunimas pradeda gerti, rūkyti, vartoti narkotikus. Kai Vilniaus liepos žydi. Bažnyčios padėtis Lietuvoje.

  • 1987m. 3 Kovas

   Nepatinka, bet reikalinga. Septyni susitaikymo simboliai. Naujas kūrinys. Geras darbas sielai - melstis už gyvus ir mirusius. Politika ir Dievas. Brangi dovana, o nekainuoja nei cento. Tu didžioji mano laimė! Atsargiai - vaistai kenkia sveikatai. Pliusai ir minusai b8ti lietuviu svetimame kra6te. Dėl ko jaunimas pradeda rūkyti, gerti, vartoti narkotikus.

  • 1987m. 4 Balandis

   Prisikėlimas. Krikščionybės kelias į Lietuvą. Kas senas ir kas jaunas. Lietuviškos katalikybės šaknų beieškant. Išganingoji Lietuvos istorija. Gyvąja krikščioniška dvasia pripildytas gyvenimas. Medicinos daktarė įstojo į vienuolyną. Nuo lopšio iki karsto. Ko laukiame iš pamokslininkų. neinų į bažnyčią, nes iš mišių nieko negaunu. Pliusai ir minusai būti lietuviu svetimame krašte.

  • 1987m. 5 Gegužė

   Motinai. Himnas dangiškajai motinai. Priimkime vienas kitą. Lietuviškosios katalikybės šaknų beieškant. Verkiančioji madona. Pavėluotas laiškas mamai. Kodėl skaityti Šv.Raštą? Marijos apsireiškimai Mrdjugorje. Kokie tėvai, tokie vaikai. 10-35 metų lietuvių kilmės jaunoji karta. 

  • 1987m. 6 Birželis

   Krikščionių vienybės šventė. būti krikščioniu.. Neužgauk artimo. Lietuviškosios katalikybės šaknų beieškant. Dvylika krikšto atspalvių. Liturgija - krikščioniškos bendruomenės pasireiškimas. Tokio būta kunigo... Dvikalbiškumas svetur. Ar verta dalyvauti lietuviškoje veikloje? Naujas Jurgio Gliaudos romanas.

  • 1987m. 7 Liepa

   Iš arkiv. Jurgio Matulaičio užrašų. Palaimintasis Jurgis Matulaitis prisiminimų prizmėje. Mirti pasauliui, kad gyventume Kristui. Gyva krikščioniška dvasia. Lietuviškosios katalikybės šaknų beieškant. Lietuvos krikštas (eil.) Ekonominis teisingumas visiems. Neniekinkim savo prosenelių. Visam širdimi mylėjo jaunimą. Dvikalbiškumas svetur. Jaunimas ir lietuviška veikla. 

  • 1987m. 8 Rugsėjis

   Marijos metai. Pal. Jurgis Matulaitis prisiminimų prizmėje. Dovana iš dangaus. Verčiau kentėti už gerus darbus. Tremtis ir mes. Dvikalbiškumas svetur. Kaip ruoštis vedyboms. Ką man reiškia būti krikščione? Ar verta dalyvauti organizacijose? 

  • 1987m. 9 Spalis

   Istorinės dienos. Pal. Jurgis Matulaitis prisiminimų prizmėje. Ateikite, kurie vargstate... Rožančiaus malda. Šių dienų nelaimė - sužalotas Dievas. Auklėtojai materialistinio humanizmo grėsmėje. Man gėda būti senam. Dvikalbiškumas svetur. Kaip ruoštis vedyboms. Ar verta dalyvauti lietuviškoje veikloje...

  • 1987m. 10 Lapkritis
   Visi šventieji ir vėlinės. Marijos metai ir šeima. Niekas negalės atskirti. Kaip išsilaikyri lietuviais katalikais. Abstraktinis menas ir sakramentinis pamaldumas. Devintoji ekskursija. Dvikalbiškumas svetur. Pašaukimas ar aklas likimas. Ką reiškia būti krikščione? Ką krikščionybė davė Lietuvai.
    
  • 1987m. 11 Gruodis

   Užgimimo glorija. Kalėdų nuotaikomis. Mes esame viešpaties. Marijos apsireiškimai Medjugorje? "Meilę įžiebei šalies begaliniąją". Devintoji ekskursija. Dvikalbiškumas svetur. Širdis ir galva. Ar verta dalyvauti lietuviškoje veikloje? Lituanistikos kursai. Mano kelionė į Ispaniją.

 • Vol. 39 1988m.
  • 1988m. 1 Sausis

   Eina metai(eil.) Moterų kunigystės klausimas.Medjurgorje: Dievnamis tarp kalnų. Gyventi vargingai ir būti turtingam. Susitaikymo sakramentas. Lietuviški papročiai: krikštynos. Keturi. Gyvenimo 6M planas.

  • 1988m. 2 Vasaris

   Lietuvos nepriklausomybės šventė. Tikrasis džiaugsmas. 600 metų Dievo rankose. Dievas ir modernieji mokslai. Atsiminimai apie arkyv.Jurgį Matulaitį. Lietuvių išeivijos religiniai uždaviniai. Gyvos krikščioniškos dvasios bruožai. AIDS ir mūsų krikščioniška laikysena. Dantės "Dieviškosios komedijos" X giesmės analizė. Moralinė krizė Izraelyje. Skyrybų klausimu. Ką krikščionybė davė Lietuvai.

  • 1988m. 3 Kovas

   Atgailos ir kryžiaus prasmė. Šventasis Kazimieras. Meilė šalina baimę. Kunigų problema. Dievas yra meilė. Sjirtingos nuomonės ir draugiškumas. Kun. Alfonso Svarinsko pamokslas. Dantės "Dieviškosios komedijos" X giesmės analizė. Ir tokių esama. Ar verta dalyvauti lietuviškose organizacijose? Ar verta dalyvauti lietuviškoje veikloje? Mūsų didįjį dainių minint.

  • 1988m. 4 Balandis
   Keltis naujam gyvenimui. Sąžinė skelbia: Dievas yra! Eutanazija. Velykiniai lietuvių papročiai. Vilniaus katedra. Melskis savo tėvui. Kai tėvai pasensta... Baimė išpažinti religiją.
    
  • 1988m 5 Gegužė

   O Motina. Marijos metai ir Lietuvos laisvė. Krikščionys savo dorybėmis skelbia Dievą. Dovanos ir Charizmos. Lietuviški Sekminių papročiai. Į naują gyvenimą. Akvizitinio Imuniteto Deficito Sindromas. Mylimasis pirmoj vietoj. Jie šitaip auklėja vaikus. Bažnyčia ir pasaulis.

  • 1988m. 6 Birželis
   Lietuvos kankiniai. Pašaukimas ir profesija. Vengti kraštutinumų. Palaimintojo pėdsakais. Evangelija ugdo dvasingumą. Jei kviečių grūdas neapmirs... Lapkritis Lietuvoje. Mėnesiniai Marijos skaitiniai. Prasmingas gyvenimas. Puvimo židiniai. Du vertingi "Nidos" klubo leidiniai.
    
  • 1988m. 7 liepa-Rugp.

   Pagaliau turime kardinolą. Evangelija ugdo dvasingumą. Kristaus asmenybės kontrastai. Žolinės. Mylėkime darbu ir tiesa. Lapkritis Lietuvoje. Iš istorinių versmių. Alkoholis ir šeima. Pozityvūs reiškiniai išeivijos lietuvių tarpe...

  • 1988m. 8 Rugsėjis

   Lituanistinio švietimo problemos. Evangelija ugdo dvasingumą. Jis mums perdavė savo gyvenimą. Lapkritis Lietuvoje. "Laiškų lietuviams" kelionė į Pietų Ameriką. Iš istorinių versmių. Namai ant smėlio. Lietuvybės išlaikymas ir nykimas.  Ar jaunimui naudinga aplankyti Lietuvą? 

  • 1988m. 9 Spalis

   Pokalbis su kardinolu. Būdamas silpnas, esu galingas. Sugrįžęs perrašyk testamentą. Didžioji nelaimė - sunykęs aukos supratimas. Iš mūsų pastoracinės veiklos. "Laiškų lietuviams" kelionė į Pietų Ameriką. Kalbos džiaugsmas. Kaip prisidėti prie pilnutinio išsivystymo. Keturioliktasis lituanistikos seminaras. Šeimos vargai ir džiaugsmai. Kam reikalinga Lietuvių kalba išeivijoje.

  • 1988m. 10 Lapkritis
   Tikėjimo paslaptis. pažinti religiją ir Dievą. Būkite gailestingi. Dvasinis atsinaujinimas. Vėlinės. Teisėtas ir neteisėtas religinis vadovavimas... "Laiškų lietuviams" kelionė į Pietų Ameriką (III) Tebūnie tavo valia. Menas pažinti kitą. Nuožmiai nuspręsta žmogžudystė. Ko reikia, kad lietuvybė išsilaikytų? Ar yra skirtumas?
    
  • 1988m. 11 Gruodis

   Stebuklingos nakties istorija. Tikėjimas be darbų. Depresija ir savižudybė vyresniųjų tarpe. Savaitė ramybės karalienės šventovėje Medjurgorje. "Laiškų lietuviams" kelionė į P.Ameriką. Nazarizmas lietuviškose pasakose ir sen. testamente. Ar jaunimui naudinga aplankyti Lietuvą? Ateities veiklos kalba. 

 • Vol. 40 1989m.
  • 1989m. 1 Sausis

   Į keturiasdešimtuosius metus. neramios Jėzaus dienos. Jis atjaučia mūsų silpnybes. Didelis galvosūkis. Prie Alvito ežero (eil.) Moteris prie šulinio, Marija ir mes. Mielas pone Jėzau, pasakyk man ką daryti? Tikra draugystė. Sportas ir mokslas. Menininkas - Dievo atspindys ar žmonių tarnas?

  • 1989m. 2 Vasaris

   Vasario šešioliktosios patriotizmo žvaigždei sužibus. Palaimintojo Jurgio Matulaičio meilė tėvynei. Jo žodžiai nepraeis. Apsireiškusios žodžiai ir ženklai. Tremtiniai (eil.) Parapija išeivių gyvenime. Mielas pone Jėzau, pasakyk man ką daryti? Ko reikia, kad lietuvybė išsilaikytų?

  • 1989m. 3 Kovas

   Mūsų tautos religinė ateitis. Ir pragaro vartai jo nenugalės. Krukščionis gyvenimo kelyje. Kristaus Karaliaus tvirtovės Marijos žemėje. Paskolintas vakaras. Siekite to, kas aukštybėse. Pasaka apie ketvirtąjį išminčių. Pavyduliavimas šeimoje. Jurkaus Jankaus žodingumas, psichologija.

  • 1989m. 4 Balandis

   Šiaurės pašcaistė (eil.) Ir pragaro vartai jos nenugalės. Ar išmintinga pasilikti žmogumi be Dievo? Krikščionis gyvenimo kelyje. Konkreti artimo meilė. Sniego bareljefai. Katalikų visuomenė kun. A.Greeley kūryboje. Naikinamoji "rūšis". Mergaitės grožis ir žavumas. Sportas ir mokslas. Albino Baranausko naujas romanas. Kauno Arkikatedra-bazilika.

  • 1989m. 5 Gegužė

   Atsakingiausios pareigos. Ir pragaro vartai jos nenugalės. Atsargumas dvasiniame gyvenime. Ar išmintinga pasilikti žmogumi be Dievo? Ar žingeidumas yra dvasinė ubagystė? Krikščionis gyvenimo kelyje. Laiškai, laiškai... Trys elegijos. Lietuvos atgimimas išeivijoje. Mano pasaulėžiūra. Įrėmintas skausmas. Lietuvos madonų šventovė. 

  • 1989m. 6 Birželis

   Birželio 15-oji. Ir pragaro vartai jos nenugalės. Ateizmo Dievai. Atšalimas nuo tikėjimo. Labiausiai apleistasis, Susitaikinkite su Dievu. "Naujojo amžiaus" sąjūdis. Krikščionis gyvenimo kelyje. Draugų įtaka. 

  • 1989m. 7 Liepa-Rugp.

   Vincas Kudirka ir "Varpas". Ir pragaro vartai jos nenugalės. Kas ne prieš mus, tas su mumis. Religinių patyrumų ir pergyvenimų ugdymas. Kas yra Jėzus Kristus? Krikščionis gyvenimo kelyje. laisvė, teisės ir pareigos. Jiezno bažnyčios istorija.

  • 1989m. 8 Rugsėjis
   Vilniaus vaikai. Mano Dievas - meilės Dievas. Pasaulio istorijos prasmė. Tėvo namuose. Kristaus sekimas. Žmogaus vargo mažinimas "Caritas" šviesoje. Vasaros pabaiga. Rasinis klausimas. Mane stebina ir džiugina. Tamsioje Lietuvos padangėje šviesos žiburys. Po aukštaisiais, po giedraisiais.
    
  • 1989m. 9 Spalis

   Apie tautos dvasingumą. Tikėjimo akimis žvelgiant į mūsų tautos kančias. Regėjimas. Medjurgorjės dovanos. Išganymo dovana. Teizmo ir ateizmo sankirtis. Ar ne per daug. Nuodemė - nesubrendimo apraiška. Komunizmas miręs - ne Dievas. Maironio lietuvių literatūros muziejus. Kokie auklėtojai (mokytojai) jaunimui patinka? Kuo domisi jaunimas.

  • 1989m. 10 Lapkritis

   Ieškokime - gal surasime. Tikėjimo akimis žvelgiant į mūsų tautos kančias. "Atėjau įžiebti ugnies". Turtas: prakeikimas ar palaima? Draugas, draugystė, draugiškumas - Dievo dovana. "Mažėjančio" pasaulio provokacija. Jėzus deda visuotinės bažnyčios pagrindus. Mandagumas - ar man? Br.Railos "Kryžkelės". Tėvo Borevičiaus jau nebėra.

  • 1989m. 11 Gruodis

   Ramybė ir džiaugsmas žemės gyventojams. Jėzus deda visuotinės bažnyčios pagrindus. Šventoji dvasia ir mes. Nuteistosios kalba teisme. Dievo žodžio klausymas. Kristaus gimimo rytmetį. Moteris ir bažnyčia. Kur dingo kaimynų bendravimas ir draugystė? Vizija. Kam skirtas pasaulis... Kokie auklėtojai jaunimui patinka? Kaip išauginti nusikaltėlį.

 • Vol. 41 1990m.
  • 1990m. 1 Sausis

   "Laiškų lietuviams" sukaktuviniai metai. Dievo apvaizda. Liturginių reformų prasmė. Krikščionis gyvenimo kelyje. "Man reikia apsilankyti tavo namuose" Trys kankiniai budavonės miške. Parsidavėliai ir herojai. Tolerancija kitaip manančiam. Autoportretai (eil.) Kuo dabartinis jaunimas labiausiai domisi.

  • 1990m. 2 Vasaris

   Susirašinėjimas, trunkąs keturiasdešimt metų. Antrasis Kristaus atėjimas. Žemė Lietuvos. Kankinės Vasario šešioliktosios šventas žodis. Ką krikščionių ir žydų biblijos sako apie Dievą. Nemurmėkime. Dievas ar stabai? Kur dingo velniai.

  • 1990m. 3 Kovas

   Auksas ir pelenuos žiba. Dvasinis atgimimas ir Dievo dvasia. Autoportretai (eil.) Palaiminto Jurgio Matulaičio požiūriu. Vienybės pagrindas - meilė. O ką mes padarome artimui? Kaip vertinti krituškus istorikų ir egzegetų... ką daryti su rastu daigtu? Atostogos Amerikos pietuose. Kas tas "Aš". Trys knygos.

  • 1990m. 4 Balandis

   Prisikėlimo giesmė. Bažnyčia moderniame pasaulyje. Aš buvau, kada jis prisikėlė. Marijos vaidmuo šių laikų... Tikras Dievo garbinimas. Kas mums yra Jėzus. Kelionė po egzotiškas salas. Per "Atlaidus" į atlaidus. Tremtinių kaulai į tėvynę

  • 1990m. 5 Gegužė

   Gegužinės nuotaikos. Bažnyčia moderniame pasaulyje. Marijos vaidmuo šių laikų... Kryžiaus prasmė. Mamai. Giesmė motinai. Stebuklų stebuklas. Blogio problema. Misijonierius tarp indėnų. Kelios naujos knygos.

  • 1990m. 6 Birželis

   Šventoji ugnis. Motinos Marijos Kaupaitės tobulybės kelias. Tikėjimo ir lietuvybės įtaka... Ko siekti, kur pasukti? Sveikinimai. Besąlyginė Dievo meilė. Vatikano radijo žinia. Visokių reikia. "Laiškų lietuviams" metinė šventė.

  • 1990m. 7 Liepa-Rugp.

   Kuri mūsų karta yra prarasta.Motinos Marijos Kaupaitės tobulybės kelias. Dvasia stropi, bet kūnas silpnas. Mylimas Kristau! Šventasis Tėvas Jonas Paulius II ir Lietuva. Vasara(eil.) Tautos vėžys. Kaip tamsus kambarys prašvito. Kokią įtaką padarė... Kun. K.Trimako "Ieškančiojo pėdsakai". naujojo testamento spalvingas paveikslas. Saulėgrąžų tvanas.

  • 1990m. 8 Rugsėjis

   Kad skambutis nenutiltų. Motinos Marijos Kaupaitės tobulybės kelias. Vatikanas. Kelias į gyvenimą. Ko bijoti, ko nebijoti. Moters vieta bažnyčioje ir visuomenėje. Tėvo akimis. lemtingų laikų sulaukę. Auksinis vyskupystės jubiliejus. Kas yra krikščionis. Žodžio žydėjimo metas. Tėvo Jono Kubiliaus jubiejaus proga. Tikyba ir lietuvybė mano gyvenime.

  • 1990m. 9 Spalis

   Viešpatie Dieve, mūsų valdove... Žmogaus proveržis į gyvenimo paslaptį. Prisikelti naujam gyvenimui. Vardan tos Lietuvos. Moters vieta Bažnyčioje ir visuomenėje. Tuščias ilgesys? Krikščionis naudotojų visuomenėje. Glaudesnių ryšių rezultatai. Menas parodose ir kataloguose.

  • 1990m. 10 Lapkritis

   Vėlinės (eil.) Žmogaus proveržis į gyvenimo paslaptį. Kuo tikėjo Jonas Basanavičius. Kas mus atskirs nuo Kristaus meilės? Pažaisli - sielos palaima. Šv.Ignacas ir tikinčiojo dvasinis gyvenimas. Tikėjimo ir lietuvybės įtaka mano gyvenimui. Mūsų šeimų pagrindinės problemos. Dvi knygos iš Lietuvos. Žmogus prie žmogaus.

  • 1990m. 11 Gruodis

   Gal nepataikei ateiti. Kalėdų gėlės. Jis mumis rūpinasi. Žmogaus proveržis į gyvenimo paslaptį. Tėvo Hsia Kalėdų mišios. Kas yra atsivertimas ir kodėl jo reikia? moters rolės pasikeitimai... Dvi poezijos knygos ir viena - prisiminimų. Taisyklinga kalba aiškinkime tikėjimo...

 • Vol. 42 1991m.
  • 1991m. 1 Sausis

   Pradėjus penktąjį dešimtmetį. Žmonijos nuodėmingumo klausimas. Jūs visi esate broliai. Evangelizacija. Vargas pasauliui... Žmogaus likimas, palikimas ir išlikimas. Dvasinės grumtynės. Kad neištrūktų raudonasis gaidys. Ispanija, Portugalija, Marokas. Mūsų šeimų pagrindinės problemos. Ką girdi visa Lietuva. Sugrąžink mūsų žingsnius.

  • 1991m. 2 Vasaris

   Lietuvos vyskupų konferencija. Lietuva - tu mano uola. Žmonijos nuodėmingumo klausimas. Visuomet džiaukitės. Pokalbis su kard. J.Bernardinu. Moterų kova už lygias teises. Vienybės esmė. Rūta lietuvių papročiuose. Broliai Juršos sugrįžo į tėvynę.

  • 1991m. 3 Kovas

   Kryžiaus ir aukos dvasia. Žmonijos nuodėmingumo klausimas. Popiežiaus kelionės. Tegarbina jį visos tautos. Kristus verkė Jeruzalės. Gaivinkime apvytusią rožę. Brangiausioji dangaus dovana. Šventoji eucharistija. Šaukimas susimąstyti.

  • 1991m. 4 Balandis

   Jėzuitų jubiliejiniai metai. Šv.tėvo Jono Pauliaus II žodis. Jėzuitų 450 metų kelias. Kauno jėzuitų gimnaziją prisiminus. Šv.Ignacas ir Jėzaus draugija. Švenčiausioji mergelė marija - kelrodė. T.Stanislovas Gruodas, S.J. Kur įkaltos trys vinys. T.Pranciškus Masilionis. S.J. Iš Jono Kubiliaus,S.J. prisiminimų. "Per aukas į garbę"

  • 1991m. 5 Gegužė

   Marijos žingsniai. Žmonijos nuodėmingumo klausimas. Dvi vėliavos. Motina Jėzaus gyvenime. Ikona - gilaus tikėjimo įvaizdis. Naujos popiežiaus enciklikos išvakarėse. Tiesa ir šviesa. Dėl tavo žodžio. Lietuvos jėzuitų veiklos apžvalga. Laiškas motinai. Laimė po ranka.

  • 1991m. 6 Birželis

   O Vilniau, Vilniau. Kur įkaltos trys vinys. Koksai aukojimas verčiausias? Anglis virsta deimantu. pasilikite manyje. Jėzus organizuoja savo sekėjus. Apie Vytautą mačernį. "Laiškų lietuviams" metinė šventė. Ar esi dėkingas rūpintojėliui. Dievas šaukia.

  • 1991m. 7 Liepa-Rugp.

   Mėnesį pabuvus Lietuvoje. Kur įkaltos trys vinys. Aukų bokštas. Jėzus organizuoja savo sekėjus. Evangelizacija. Kas myli - pažįsta Dievą. Atpirkėjo misija. Amerika ir Lietuva. Perlai atminties ežero dugne. Iš žodžių istorijos.

  • 1991m. 8 Rugsėjis
   Uždegti pasaulį Kristaus meile. Jėzus organizuoja savo sekėjus. Jis mus išsirinko. Motiejus Kazimieras sarbievijus... Įtampos šeimoje ir visuomenėje. Bažnyčios mokslas apie santuoką ir šeimą. Prof.Jonui Kubiliui 70 metų. Nėra laimės (eil.)
    
  • 1991m. 9 Spalis

   Lietuva. Paslėpta Dievo didybė. Kas tiki - turi amžinąjį gyvenimą. Mačernio dvasinės individualybės raiška. Snaigių muzika. Mąstymas apie mums patikėtą misiją. Mylėkite savo priešus. Kaip palengvinti ekologinius sunkumus. M.K.Sarbievijus Lietuvos kultūroje. Laiškas lietuviams. Bažnyčios mokslas apie santuoką ir šeimą. Jėzuitai grįžta Kaunan.

  • 1991m. 10 Lapkritis
   Mintys Lapkričio mėnesiui. Būčio ir Matulaičio draugystė. Tolerancija. Nelaimės šaknys. Ku. Jonas Lauriūnas, S.J. Ką galvoti ir daryti žlungant komunizmui. "Nenusisekęs gyvenimas" ir šventraštis.
    
  • 1991m. 11 Gruodis

   Mintys Gruodžio mėnesiui. Ačiū Tau, Šiluvos Marija. Apie Adventą. Būčio ir Matulaičio draugystė. Liūdesys - savęs ugdymas ar pasidavimas. Ištikimybė Dievo žodžiui. Jėzaus mokslas apie vidinį gyvenimą ir maldą. Kodėl norite šį kūdikį krikštyti?

 • Vol. 43 1992m.
  • 1992m. 1 Sausis
   Žengiant į Naujuosius Metus. XXa. kankiniai ir dabartis. Būkime tiesos liudytojai ir taikos nešėjai. Ką galvoti ir daryti žlungant komunizmui. Septyneri vartai Lietuvos bažnyčios ateityje. Iš kur atsiranda despotai.
    
  • 1992m. 2 Vasaris

   151-oji tautinė psalmė. Lietuvoje jau dvi bažnytinės provincijos. Atsivertimas-atgimimas iš šv.dvasios.Tėviškė.Kas yra sektos. Yrakuodžiaugtis. Vykdyti tėvo valią. Nugalėtojas ar apgautasis? Religijos provaržos naujoje Rusijoje. Šių laikų šeimos gyvenimas. Pasikalbėjimas su katd. Lustiger

  • 1992m. 3 Kovas
   Tau lenkiasi gimtasis miestas. Garsiųjų jėzuitų amžino poilsio vieta. Papildymai dėl atradimų. Šv.Kazimiero bažnyčia. Apie istorinę atmintį. Tegul neišsigąsta jūsų širdys. Žodis nuo kryžiaus. Esu su jumis per visas dienas. Amžinybės ilgesys. Mes norime girdėti apie Jėzų. Stačia galva į dangų. Negera būti vienam.
    
  • 1992m. 4 Balandis

   Velykos. Prisikėlimo klausimu. Jis amžinai gyvas. Besąlyginė meilė. Liūdesys pavirs džiaugsmu. Jėzaus mokslas apie vidinį gyvenimą... Atleiskime savo kaltininkams. Jis pašaukė tuos, kuriuos norėjo. Negera būti vienam. Pal.Jurgis Matulaitis. Iš žodžių istorijos: Jonai.

  • 1992m. 5 Gegužė

   Motinai. Motinos diena, motinos dienos. Aš jums palieku ramybę. Tikroji malda. Sekti savo mokytoju. LKB kronika. Vaidinimai jėzuitų gimnazijoje. Kongresinis susitaikinimas. Ąžuolo mirtis. 

  • 1992m. 6 Birželis

   Musė - voro kolaborantė. Sekminės - šventosios dvasios šventė. Pažintis su Kristumi. Palaimingas "reikėjo". Žmogus žvaigždė. Nežiūrėkite to, kas praėjo. Vyskupo V.Brizgio gyvenimo prasmė. Gyveno Margionyse poetas. "Kalba Amerikos balsas iš Vašingtono"

  • 1992m. 7 Liepa-Rugp.

   Pagarba eucharistijai. Antanas Kniūkšta ant "Sakalo" sparnų. Kad neišslystų žemė. Per vargus į garbę. Mirti nebaisu, baisu išduoti. Tikėjimas yra Dievo dovana. Žmogaus teologija. Idealus žmogus - motina. Idelus kunigas.

  • 1992m. 8 Rugsėjis

   Rugsėjo pradžioje... Tegul jos dar labiau tvirtėja. Dievas mūsų prieglauda. Šv.Dvasios dovanos. Žmogaus teologija. Žiauraus likimo pasityčiojimas. Švyturiai negęsta. Kelrodė žvaigždė. Idealus žmogus.

  • 1992m. 9 Spalis

   Mintys Spalio mėnesiui. Gyvenimas - tai kaip graži kelionė. Žmogaus teologija. Idealus žmogus. Kentėjimų prasmė. Visų užuovėja. Besimeldžiančios rankos. Grįžkim į viršutinį kambarį. Tarnaukime ligoniams. Dvi tikrovės. Viskas Dievo garbei.

  • 1992m. 10 Lapkritis

   Anapusinis pasaulis ir aš. Maironis. Bausmė iš meilės. Žmogaus teologija. Tikybos ir etikos dėstymas mokyklose. Nuo paprastumo iki šventumo. Žvilgsnis grįžtant į Pažaislį. Žinios iš Vilkaviškio vyskupijos. Autoportretas. Tėvukų teatras. Mano eilėraštis. Gyvenimo mokykla. Mano tėvelis.

  • 1992m. 11 Gruodis

   Kalėdų temomis. Žmogaus teologija. Jūrų dievo Neptūno karalystėje. "Kur du ar trys". Naujas gyvenimas šventoje dvasioje. Ideali motina. Ką daryčiau kitaip. Dėmesio verta knyga. Vėl atvėrė duris Kauno Jėzuitų bažnyčia.

 • Vol. 44 1993m.
  • 1993m. 1 Sausis

   Į 44-uosius metus. Lietuvos poetams. Jis pasilieka ištikimas. Mano motina. Lietuviai Romoje. Mažas lietuvis. Aš su tais. Ką tėvams daryti... Vaikystės šviesa. Ateik iš nebūties. Tikybos dėstymas vaikų darželyje. Mindaugas. Žmogaus teologija. Jauno kunigo pasiryžimai. Draugystės geismas.

  • 1993m. 2 Vasaris

   Vasario šešioliktoji. Viešpatie, kad regėčiau. Kas mus sutaikins? Dievo meilė ir Kristaus kantrybė. Impresijos. Okultizmas. Pasislinkime arčiau. Ieškant gyvenimo prasmės. Satanizmas.

  • 1993m. 3 Kovas

   Prasmingiausia Gavėnios atgaila. Lietuva. Jėzaus mokslas apie vidinį gyvenimą. Kas tiki - gyvena. Priimkite vieni kitus. Impresijos. Dievui - taip, Bažnyčiai - ne. Lietuvybės išlaikymas ir religija. Nenusilenkęs melui. Kai tyla kankina. Žmonės, kurie ieško Dievo. 

  • 1993m. 4 Balandis

   Kelias į mūsų dvasinę prikėlimą. Krikščioniškoji vertybių skalė. Dievui - taip, bažnyčiai - ne. Dvasios vaisiai. Bus atėjusi valanda. Impresijos. maldingumas ir dvasingumas. Ideali mokytoja. Sektų fenomenas. Rašome laišką.

  • 1993m. 5 Gegužė

   O maloningoji, kilni Marija. Motinos dienai. Motina ir tauta. Žmogus ir laboratorijos žiurkė. Gėlės. Pal. J.Matulaičio turto mokslas... Ideali mokytoja. Eilėraščiai. Dievui - taip, Bažnyčiai -ne. Priimti per mišias komuniją, ar ne? radikalus pasiryžimas. Žingsnis po žingsnio. Keli žodžiai apie žmogiškumą. Barbora Žagarietė. Pavadinimų rašymas su kabutėmis.

  • 1993m. 6 Birželis

   Trys birželiniai vaizdeliai. Dievui -taip, bažnyčiai - ne! Laukimas. Dievo meilė mums. Ignaco pėdsakai Venecijoje. Žingsnis po žingsnio mišiose. Lietuva yra žmonės. Prisimenant vysk. A.Baranauską. 

  • 1993m. 7 Liepos-Rugp.

   Padėkime savo vaikams įsimylėti. "Ir atleisk mums mūsų kaltes...". Žingsnis po žingsnio miošiose. Truputis filosofijos apie kunigą. Gyvenimas bendruomenėje. Evanfelija - geroji naujiena Lietuvai. Vanduo - kieno malūnui? Pajūrio pasakos. Pora žodžių apie žmoniškumą. Dabartinio mūsų jaunimo charakteristika. Taisyklingai aiškinkime tikėjimo dalykus.

  • 1993m. 8 Rugsėjis

   Popiežius Lietuvoje! Truputis filosofijos apie kunigą. Žingsnis po žingsnio mišiose. Impresijos. "Narcisizmas mums buvo svetimas" Romoje mirė kunigas Vincentas Pupinis. Atsisveikinant. Į ką kreipti dėmesį kuriant šeimą. Motinai. Kas užauga mėnulio šviesoje. 

  • 1993m. 9 Spalis

   Katalikų Bažnyčios Katekizmas. Atleisk. Žingsnis po žingsnio mišiose. Truputis filosofijos apie kunigą. Evangelija skelbtina visiems. Impresijos. Ieškant dvasinės atgaivos. Paprastoji širdis.

  • 1993m. 10 Lapkritis
   Redaktorius - jubiliatas. Pakalbintas žmogaus. Kunigystės penkiasdešimtmečiui. Kun. J.Vaišnys,SJ, kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo kelyje. "neužmiršk paties geriausio draugo". Kunigas, kuris rašo laiškus. Kun.J.Vaišnio kunigystė. Kun.J.Vaišnys - skautas. Keli prisiminimai. Šeši pagarbūs įspūdžiai.
    
  • 1993m. 11 Gruodis

   Ganytojiškas laiškas. Kalėdinės mintys. Dievo palaimintas derlius. Taip reikia ginti bažnyčią... Meilė - įstatymo pilnatvė. Uždekite žiburius. Mėlynieji sviediniai. Žingsnis po žingsnio mišiose. Atlaidumas.

 • Vol. 45 1994m.
  • 1994m. 1 Sausis

   Jeigu nebus mecenatų. Ačiū tau, Viešpatie. Malda nūdienos žmogaus samprata. Žingsnis po žingsnio mišiose. Iš gyvenimo pamokų. Pasikeisti ir atsinaujinti. Pabendraukime su dvasios galiūnais. "Ką padarėte vienam". Atlaidumas. jaunimo kelionė po Lietuvą.

  • 1994m. 2 Vasaris
   Pareina Lietuva. Vasario šešioliktoji. Žingsnis po žingsnio mišiose. Didžioji Lietuvos nelaimė. Vienos parapijos istorija. Naujas dangus ir nauja žemė. Atlaidumas. Popiežius Jonas paulius II Lietuvoje. Vasaros atgarsiai. Atlaidumo pamokos.
    
  • 1994m. 3 Kovas

   Šventojo Kazimiero šventei. Laisvė-vienybė-Lietuva.Atlaidumas. Meilės dėsnis- atlaidumas. Žingsnis po žingsnio mišiose. Atsakomybės ir uždavinių sankryžoje. Viena širdis ir viena siela. Vilniaus universiteto biblioteka. Dabartinio Lietuvos jaunimo charakteristika.

  • 1994m. 4 Balandis

   Prisikėlimas. Pavasariniai atlaidumo vandenys. Skriskite iš klevo šalies... Gilesnis kasdienybės įprasminimas. Žingsnis po žingsnio mišiose. Gyvenimo pamokos. Esamo momento svarba. Velykos aukštaitijoje. Ya atmintis šventa. Dabartinio Lietuvos jaunimo charakteristika. Mano senelio gyvenimo ramybė...

  • 1994m. 5 Gegužė

   Žvaigždėm vainikuotojai. jėzus siunčiamas į pasaulį. XIX Lietuviškos istorijos šimtmetis. Šv.Kazimiero šventė Vilniuje. Joana Plikionytė ir Bronius Bružai. Žingsnis po žingsnio mišiose. Šimteriopai. Mano brolis- jėzuitas. Ar norėtum būti Lozorium? Ką reiškia "atleisti" ? Dabartinė mūsų jaunimo charakteristika. 

  • 1994m. 6 Birželis

   Birželio mėnuo. Grandinėmis sukaustytas Birželis. "Dievas - aš, kito nėra" Ka myli Dievą, laikosi jo žodžių. Pasipriešinimas katekizmui... Nežudyk. Žingsnis po žingsnio mišiose. Sapnas sugražino praeitin. Duot - ne vien šypsotis. Viduje šaukiančiojo balsas. 35-oji "Laiškų lietuviams" metinė šventė.

  • 1994m. 7 Liepa-Rugp.

   Apie laiškus ir tautos lobių saugojimą. Kaip pasilikti jo meilėje. Šeštasis Dievo įsakymas. Nežudyk. Žingsnis po žingsnio mišiose. Dievo ir artimo meilė. Gerbk tėvą ir motiną. Kai santuoka subyra. Šypsenų miestas, pasiilgau.

  • 1994m. 8 Rugsėjis

   Mokinys, mokytojas ir knygas. Broniaus Bružo kūryba. Vienuolė gali būti angelai. Bet jūs mylėkite savo priešus. Žingsnis po žingsnio mišiose. Nuopolis. Nebijok, tiktai tikėk. Nežudyk. Gyvenimas. Po kryžiuas ženklu.

  • 1994m. 9 Spalis

   Religijos reikalingumas šių dienų žmogui. Nepažįstamosios išpažintis. Neturėk kitų Dievų, tik mane vieną. Žingsnis po žingsnio mišiose. pokalbio teologija. Netark savo viešpaties vardo be reikalo. Galybė silpnume. Gerbk savo tėvą ir motiną.

  • 1994m. 10 Lapkritis

   Paradoksų karalius. Kaino ir Abelio aukos. Amžinybės požiūriu. Pamilkime tiesą. Žingsnis po žingsnio mišiose. Nuodėmės kaina. Pas ką mes eisime. Ta atmintis šventa. Dešimt Dievo įsakymų.

  • 1994m. 11 Gruodis

   Dievą mylintiems viskas į gerą. Žingsnis po žingsnio mišiose. Didvyrių ar bailių visuomenė? Gyvenimas paaukotas kitiems. Meilė niekuomet nesibaigia. Sekmadienį švesk. Mamyte, nežudyk. Nevok! Išmintis iš aukštybių.

 • Vol. 46 1995m.
  • 1995m. 1 Sausis
   Ir vėl pradžia. Žingsnis po žingsnio mišiose. kavutė vyskupų Sinode. Maldos mokslas pagal Romano Guardini. Moteris, ieškojusi tiesos ir gėrio. Mylėk! Nežudyk...Savęs! Didžiausias įsakymas. Neturėk kitų Dievų, tik mane vieną.
    
  • 1995m. 2 Vasaris

   Lietuva, atleisk mums 77 kartus! Ne bėgti nuo pasaulio, bet įjį įsijungti. T. Petras Daugintis, SJ jau amžinybėje. Žingsnis po žingsnio mišiose. Dievo vieta žmogaus gyvenime. Maldos mokslas pagal Romano Guardini. Gerbk savo tėvą ir motiną. Pažaiskime visos kartu.

  • 1995m. 3 Kovas

   Ten jie paguldė Jėzų. Trumpa Vilniaus Jėzuitų gimnazijos istorija. Kryžiaus kalnas. Dievo ir artimo meilė. Maldos mokslas pagal Romano Guardini. Kai bunda Rusijos "lokys"... Kun. Antanas Luima, SJ Jubiliatas. Vynmedis ir šakelės. Mama, mano mama... Atliko pareigą iš meilės.

  • 1995m. 4 Balandis

   Maldos mokslas pagal Romano Guardini. Kuklioji širdiečių vadovė. Žmogaus būties problemos XX amžiuje. Sekmadienį švęsk! Artimo meilė. Ar mes dar mokame sugrįžti? Duokite, ir jums bus duota. Senutė ir židinys. Du likimai.

  • 1995m. 5 Gegužė

   Motina- šeimos širdis. kuklioji širdiečių vadovė. pamokų akimirkos. Gerbk savo tėvą ir motiną. Žmogaus gyvybė yra Dievo gyvybė mumyse. "Vagišius" Nuklydimai ir sugrįžimai. Mažėja tikinčiųjų skaičius.

  • 1995m. 6 Birželis

   Daugialypis Birželis. Kristaus pasiuntinybės tarnai. Į Himalajus ar į prarają. kraukime turtus danguje. kaino ženkle. Gimdymo teologija. Tebūnie tavo valia. Kitus įveikti gali daug kas. Mes ateinam sukurti, prabilti... Šeimos gyvenimo ciklai.

  • 1995m. 7 Liepa-Rugp.

   Susitikimai ir atsakomybė. Vaikystės takais. Septyni šventieji slėpiniai. Gimdymo teologija. Dievo meilė - jo žodžio laikymasis. Malda yra gėrio kūrimas. Šeima - meilės mokykla. Šeimos gyvenimo ciklai.

  • 1995m. 8 Rugsėjis

   Kas tas "Dvasingumas". Lietuvoje yra ir tokių gydytojų. Kelias į Lietuvos dvasinį prisikėlimą. Meilė turi vis augti. Pažangos ir pilnumos siekimas. Kongresiniai vaizdeliai. Šeima - meilės mokykla. Šeimos gyvenimo ciklai.

  • 1995m. 9 Spalis
   Motinų motina. Dvasinis gyvenimo pagrindas. Kelias į Lietuvos dvasinį prikėlimą. Eilėraščiai. Kryžius neša džiaugsmą. Trumpa Vilniaus jėzuitų istorija. Kitus įveikti gali daug kas. Šeima - meilės mokykla. Šeimos gyvenimo ciklai. Pavyzdinga anglų šeima.
    
  • 1995m. 10 Lapkritis

   Mirusių šventųjų mėnuo. paskutinė naktis su mama. Krikščionių nukrikščionėjimo priežastys. Gyvenimo žodis. Sunki širdies operacija. Vilniaus Jėzuitų gimnazijos atkūrimas. Žmogaus tobulėjimo kelias. Lietuva - Dievo rankose. Šeimos gyvenimo ciklai. Šeima - meilės mokykla.

  • 1995m. 11 Gruodis

   Viešpatie, ateik! Širdies tvoros. Santuokos ištikimybės žiedas. Gyvybė - brangiausias žmogaus turtas. Pauliui Rubikauskui SJ - septyniasdešimt penkeri. Gyvybė nepriklauso nuo turto. Gyvenimas - lyg audinys. Kitus įveikti gali daug kas. Kelias į Lietuvos dvasinį prisikėlimą. 

 • Vol. 47 1996m.
  • 1996m. 1 Sausis

   Žvilgsnis į praeitį ir ateitį. Nėra ramybės. XVII a. pr. Krikščionių Horacijus. Gyvybė-brangiausias žmogaus turtas. kantrumo vaisiai. Kun.Benediktas Andruška SJ. Kitus įveikti gali daug kas. Kelias į Lietuvos dvasinį prisikėlimą. 

  • 1996m. 2 Vasaris

   Tėvynei. Galimybė sugrįžti į visuomenę. Jėzaus žemiškas gyvenimas. Kas pastūmėjo Erodiadą nusikalsti. Būkite pasiruošę. Tylos psalmė. Tėvo Benedikto Andruškos kūrybinis palikimas. Jėzus iš Nazareto. Kitus įveikti gali daug kas. Šeima - meilės mokykla.

  • 1996m. 3 Kovas

   Kančios pamokos, Tikiu Dievą...Tikiu Bažnyčią. Malda ar Bingo? Jėzus iš Nazareto. Dailininkas Mykolas Paškevičius. AR mūsų durys atvertos? Teisė ir teisingumas. Eilėraščiai. Šeima - meilės mokykla.

  • 1996m. 4 Balandis

   Velykiniai ir pavasariniai kontrastai. XVI šimtmečio pabaigos Lietuvos Bažnyčia. Svečiuose pas jėzuitus. Jėzus iš Nazareto. Dailininkė Gražina Didelytė. Mylėkite priešus. Kitus įveikti gali daug kas. Nebijokite ! Gimimo diena. Pagarba santuokai. Mintys apie šeimą.

  • 1996m. 5 Gegužė

   Laiškas motinai. Lietuvių tikėjimas. Jėzus iš Nazareto. Kitus įveikti gali daug kas. Vanduo, tryškantis į amžinąjį gyvenimą. Evangelija, perpinta tikėjimu. Motina - Dievo talkininkė.

  • 1996m. 6 Birželis

   Meilė ir kančia. Tikėjimas ir kančia. Baltos rožės moliniame ąsotyje. Šventė, kokios dar nebūta. Šv.Jonas Krikštytojas. Krikščioniška kultūra. Tikėkite patikimais liudininkais. Pokalbis žiemos naktį. Dievo tautos apimtis. Novelių ciklas.

  • 1996m. 7 Liepa - Rugp.
   Atostogos. Mano draugystė su kepyklom. Gulbės murzinam vandeny. Pasauliečių kunigystė. Viešpatie, išmokyk mane. žegnonė. Jis yra su mumis. Kelionė. Katalikų patirtis. Religija - gyvenimo išraiška tikėjimu. Tik tiek tereikia.
    
  • 1996m. 8 Rugsėjis
   Mokytojui. Iš Lietuvos Bažnytinės provincijos. Dievmedis. Truputis dogmų istorijos. Iš griuvėsių kylanti viltis. Gailestingumas svarbiau už auką. Žmogus ieško Dievo. Būtiniausias šiandienos žodis. Leiskite būti geram.
    
  • 1996m. 9 Spalis

   Paskutiniai egzaminai. Iš Lietuvos bažnytinės provincijos. Truputis dogmų istorijos. Nuo saulėtekio iki saulėlydžio. Tikėjimo tiesos. Jo žodis turi atnaujinti pasaulį. Mūsų kelionė. Ligonių lankymas. Brolis Jonas Bandžiukas. Su meile Jūsų sielai. 

  • 1996m. 10 Lapkritis

   Visi šventieji ir vėlinės. Žmogaus pasirengimas. Lietuvių gali būti visur. Tikinčiųjų dvasinis gyvenimas. Drąsos bandymuose. Kun.Donato Slapšio jubiliejai. Nuodėmes atleisti teikis. Nelaimėlis pakėleje. Po savo žvaigžde.

  • 1996m. 11 Gruodis

   Betliejaus paslaptis. Jėzaus gimtinė. Tikinčiųjų dvasinis gyvenimas. Ar žmogaus sūnus beras žemėje tikėjimą? Galutinis sprendimas. Žmogaus pasirengimas. Bendra malda. Piktą darantį sudrausti. Šeima - meilės mokykla. 1996 metų turinys.

 • Vol. 48 1997m.
  • 1997m. 1 sausis

   Kai metai veja metus... Pratarmė į šventąjį raštą. Jėzaus žemiškojo gyvenimo pradžia. Andriaus Rudaminos 400-osios metinės. Du jėzuitai užbaigė darbus. Kas yra Dievas? Nuliūdusį paguosti. Nuolankiai priimkime Dievo žodį. Paprasti kasdienybės stebuklai. Už ko laikytis. Naujųjų studentų problemos.

  • 1997m. 2 Vasaris

   Nepriklausomybės šventės proga. Pratarmė į Šventąjį Raštą. Mažylių žodelis. O Būta tiek stebuklų. Amžiną meilę giedokime. Kančioje nelikau be paguodos ir vilties. Užsidekime žibintus. Įžeidimus atleisti. Šeima- meilės mokykla. 

  • 1997m. 3 Kovas
   Gailestingosios meilės nelogiškumai. Dangiškasis Lietuvos globėjas. Kristaus gundymas. Po žemėm - uždesusios akys. Biržai. Maldos už gyvus ir mirusius. Atgaila ir tikėjimas. Alkstantį pavalgydinti. Sveika Marija. Šeima pavojuje.
    
  • 1997m. 4 Balandis
   Gyvenk prisikėlęs Kristau... Kelias į lietuvos dvasinį prisikėlimą. Kaip aš įsivaizduoju... Tapatybė ar vaidmenų maišatis? Mildos Mašiotaitės-Povilaitienės... Jėzaus atsimainymas... Nuliūdusįjį paguosti. Ar nepalaidojam savo talentų? Gerieji darbai kūnui. Melstis už gyvus ir mirusius. Patarimas tėvams.
    
  • 1997m. 5 Gegužė

   Motinos mėnuo. praradimo kartėlis. Religijos dėstymas. Tapatybė ar vaidmenų maišatis? Sauliuko laiškas. Kaip sekti Kristų. Netekėjusios motinos išpažintis. Nuliūdusį paguosti. Ar Kristus leidžia skirtis? 

  • 1997m. 6 Birželis

   Nėra didesnės meilės. Jėzus Kristus. Duoti yra gyventi. Vilniaus jėzuitų gimnazija. Tapatybė ar vaidmenų maišatis? "Laiškų lietuviams" metinė šventė. Gerasis ganytojas. Puikybė. Quo vadis?

  • 1997m. 7 Liepa-Rugp.

   Pasilinksminimų dorybė. mylėk savo artimą. Sekmadienio ir kasdienybės Dievas. Žmogaus klystkelių maldos. Vyriausieji kunigai. Gailestingoji meilė. Motinos širdis. tarpusavio meilė. Apreiškimas. Išminties ir gerumo sietuva. Dievui, Tėvynei, artimui.

  • 1997m. 8 Rugsėjis

   Mokslo metus pradedant. Šventoji dvasia bažnyčioje. Baimės ar meilės Dievas. Gyvenimo pavyzdys. Gyventi - reiškia mylėti. Dievo valios vykdymas. Punsko miesto kūrimosi pradžia. Kaip mes saugojame gimtąją kalbą. Tėvų ir vaikų santykiai.

  • 1997m. 9 Spalis

   Angelai ir mes. pranašumai ir nelygybės. Meilės psichologija. Ar visuomet. Pamaldumas. Aš tebesu alkanas. Tikėjimas išgelbsti. Malda. Kuo yra graži lietuvių kalba?

  • 1997m. 10 Lapkritis

   Lašėkite žvakių ašaros... Religija, tikėjimas ir bažnyčia Amerikoje. Juozo Vaižganto muziejus. Pavydas. Išpažintis. Gyvatės nuodai. Jei nori būti pirmas... Santuokos paslaptis ir tikslas.

  • 1997m. 11 Gruodis

   Į Betliejų. Kai skamba varpai... Didžiosios dorybės. Ar sviesti į kunigą akmeniu? Kūčių vakaro kraujas. Kas dėjosi pasaulyje prieš Kristaus gimimą. Priimkime Dievo žodį. Jaunoji jaunimo sąjunga. Vedybinio gyvenimo periodai. tauta ir šeima. 

 • Vol. 49 1998m.
  • 1998m. 1 Sausis

   Artyn prie 50-ojo tomo. Į Jubiliejimius metus. nuolankumas - meilės pienas. kristus ir tikėjimas. Ko išmokau Amerikose. Daukantas Maironio muziejaus sodelyje. Naktis be mėnulio -Alzheimerio liga. mirtino ligonio slauga. Ramybės dekalogas. Kur iškeliavo pasaka? Kaip atskirti dvasias?

  • 1998m. 2 Vasaris

   Mintys švenčiant Vasario 16-ąją. Keturi Jaunimo Centro raidos etapai. Pradžia. Mano draugai vyskupai. Atverti širdį. Prelato Juozo Prunskio veiklos epizodai. Jėzaus paaukojimas. Socialinės problemos Lietuvoje.

  • 1998m. 3 Kovas

   Gavėnia. Mano krikšto vaikai. Uolumas, darbštumas, pamaldumas. Artimo meilė. Vyskupai. Bevardės tiesos ieškotojas. 

  • 1998m. 4 Balandis

   Tikėjimo kelionė. Kelios šventos vietos. Dievo ieškotojas. Jėzuitų ordino kelias į Lietuvą. Dievas nužengia į žmonių tarpą. Bažnyčia. tenai, kur gyveno išganytojas. Artimo meilė.

  • 1998m. 5 Gegužė

   Motina sūnaus atsiminimuose. Telhard de Chardin. Kelionė į vaikystę. Gėlės ir evangelizacija. Tikėjimas Dievu ir evangelija. Prof.Paulius Rabikauskas SJ. Kai akmenys krinta iš rankų. Taikos diplomatas. Jaunimo mintys. Amžinybės spindesys.

  • 1998m. 6 Birželis
   Tėvas ir tėvynė. Inkai autobuse. Abejingumas ir jo pasekmės. kaip žiūrėti į Lietuvos ateitį. pasaulio ir krikščionybės vizija. Pagundos ir malda. Lietuvos ateitis. Santuoka ir šeima. Dar apie tarptautinius žodžius.
    
  • 1998m. 7 Liepa-Rugp.

   Ir Dievas ilsėjosi. Iš imigranto užrašų. Kaip nugalėti. Šventė, sujungusi širdis draugystei. Negali mylėti neduodamas.. koks turėtų būti šių dienų kunigas. Ganytojas ir jo avidė. Nuostabus gailestingumas. Žydų šventės. kas padeda ir kas kliudo. Santuoka ir šeima. Vizija, mūs laiškai.

  • 1998m. 8 Rugsėjis

   Kur surasti aukso širdį? Žmogus darbą puošia. Santuoka ir šeima. Tavo kryžius.  Šventosios dvasios teologija. Koks turėtų būti šių dienų kunigas. Kas myli, tam atleidžiama. Kas padeda ir kas kliudo. Ką man reiškia tėvai, mokykla, draugai.

  • 1999m. 9 Spalis

   Ar tai tik "Jėzuitiška kazuistika"? Mus vienija viena būtis. "Jie tik buvo šalia".  Kas padeda ir kas kliudo. Apkalbos. Dievo karalystė. Koks turėtų būti šių dienų kunigas. Jaunimo mintys moralės klausimais.

  • 1998m. 10 Lapkritis

   Šiapus ir anapus. Koks turėtų būti šių dienų kunigas. Kelias į Lietuvos dvasinį prisikėlimą. Kaip nesuklupti. Kaip aš žiūriu į Lietuvos ateitį. Pokalbiai po laukine kriauše. Išminties ir teisybės mokytojas. Nesusidėvinčios piniginės. Kas padeda ir kas kliudo sugyventi.

  • 1998m. 11 Gruodis

   Kalėdos. pakelkite galvas. Koks turėtų būti šių dienų kunigas.  Ką draudžia penktasis Dievo įsakymas. Palaiminti, kai jus šmeižia. ištikimybė mažmoniuose. Dvi atgaivintos bažnyčios. Jaunimo mintys moralės klausimais.

 • Vol. 50 1999m.
  • 1999m. 1 sausis
   Tirpstančio laiko akivaizdoje. Kaip liturgija teikia džiaugsmo. Žvilgsnis į Lietuvos ateitį. Jei turėtum tikėjimą. Visur yra pasirinkimo laisvė. Ar sutiksite su teigimu. Kas padeda ir kas kliudo sugyventi. Koks turėtų būti šių dienų kunigas.
    
  • 1999m. 2 Vasaris

   Laisvė kaip pasekmė. Apokalipsė - dar ne ! Trys dešimtmečiai Pietų Amerikoje. Kaip tapti Dievo vaikais. Gerumo abėcėlė. Gydymo galia. Šventykla. Koks turėtų būti šių dienų kunigas. Katalikų bažnyčios kalbos reikalai.

  • 1999m. 3 Kovas

   Alyvų darželio drama. Trys žvilgsniai! Palaimintas tikėjęs ir kūręs. Eucharistijos paslaptis. Šaukštas dangaus. Laiškas auklėtiniams. Apšviesk aplinką. Ar sutinkate su teigimu... Katalikų Bažnyčios kalbos reikalai.

  • 1999m. 4 Balandis

   Mintys didįjį ketvirtadienį. Šviesos ilgesys. Lietuva - ateities viltys. Darbas ir džiaugsmas. Koks turėtų būti šių dienų kunigas. Prisikėlimas ir gyvenimas. Kaip vertinti pasiteisinimą. Knygelė vaikams. Katalikų bažnyčios kalbos reikalai.

  • 1999m. 5 Gegužė
   Motinos meilė ir kančia. Ar kultūringas žmogus... Kaip reaguoti į apkalbas? "Gaila man minios" Kas padeda ir kas kliudo? Ar dora įmanoma be tikėjimo? Optimizmui- platų kelią. Vartai į amžiną laimę. Kaip prarandamas tikėjimas. Pagarba žmogaus gyvybei.
    
  • 1999m. 6 Birželis
   Rožės ir spygliai. Šventasis raštas. kaip prarandamas... Ar jie statys XXI amžiaus rūmus? Mano svajonių vyras. Ar kultūringas... ? Atlaidumo ir teisumo paieškos. Tas myli, kas laikosi jo įsakymų. Kaip prarandamas... Žodžių ir junginių reikšmės klaidos.
    
  • 1999m. 7 Liepa-Rugp.

   Pro domo sua. Pokario rezistencija Lietuvoje. Parašyti ir teberašomi laiškai. Pamąstymai po 40-osios šventės. kaip prarandamas tikėjimas. Esame savo laimės kalviai. Ne mano kiaulės, ne mano pupos. Gyvybės atradimas ir praradimas. Ar kultūringas žmogus... Knygos. Žodžių ir junginių reikšmės klaidos. 

  • 1999m. 8 Rugsėjis

   Mokiniai ir mokytojai. Kokie yra man artimesni kunigai? Kompiuteriniai A.Pečiūrienės piešiniai. Kaip prarandamas tikėjimas. Mano svajonių vyras. Apstumas ar trukūmas. Tegul Dievas nepagaili. Tenegęsta vilties žvaigždė. Ne mokinys, o kankinys. Jaunimo charakteristika. Kaip žiūriu į Lietuvos ateitį? Dangaus karalystės vertė. Tikėjimas.

  • 1999m. 9 Spalis
   Rožinio galia. Kaip ugdomas tikėjimas. Tikėjimo praradimas ir atradimas. Koks turėtų būti šių dienų kunigas. Chameleonai. Kas padeda ir kas kliudo... Tikėjimas Dievo žodžiu. Tėvynę prarasti labai lengva.
    
  • 1999m. 10 Lapkritis

   Nukritę lapai. Adelė Dirsytė. Dvasingumas Lietuvoje. Patiems kilti ir kitus kelti. Sąžiningumo problema. Kokie man artimesni kunigai. Neribotas atlaidumas. Gailestingumas. Kaip prarandamas tikėjimas. Kaip nugalėti.

  • 1999m. 11 Gruodis

   Kalėdos. Žmogaus ir Dievo santykiai. Kaip prarandamas ir atrandamas tikėjimas. Koks turi būti inteligentas. Kauno Jėzuitų gmnazijai - 350 metų. Religiją ir Dievą reikia pažinti. Mylėk savo artimą. Kaip reaguoti į apkalbas. 

 • Vol. 51 2000m.
  • 2000m. 1 Sausis

   Žvelgiant į trečiąjį tūkstantmetį. Marijos apsireiškimas Guadalupėje. Kaip atrandamas ir prarandamas tikėjimas. Ryškiausios komunizmo liekanos. Politiniai siautuliai. netiesi kova prieš tiesą. Matomas pasaulis skelbia. Švietimo tinklo dėsniams - 400 metų. Dievo visagalybė.

  • 2000m. 2 Vasaris

   Laisvė ir mes. Nuo ateistės spaliukės. Aukojimasis vardan draugystės. Pasaulio tvarka. Kaip prarandama ir atrandama tautybė. Louis Pasteur. Turtiniai santykiai. Gyvatė po erelio sparnu. Nepiktnaudžiaukime brūkšneliais.

  • 2000m. 3 Kovas

   Septyni paskutinieji žodžiai. Kantrybė. Prof.Dr.Juozas Eretas. Tarp Liurdo ir Fatimos. Laisvė ir žmogus blogio nelaisvėje. Neapkenčiau bažnyčios. Sąžinės balsas. Kur veda pataikavimas. Komunizmo liekanos Lietuvoje.

  • 2000m. 4 Balandis

   Žiburiai liturgijoje. Komunizmo liekanos. Įpročiai. Kančios paslaptis ir viltis. Garstyčios grūdelio tikėjimo ! Kaip prarandamas ir atrandamas tikėjimas. Šventųjų asmenybės. Tarp Liurdo ir Fatimos.

  • 2000m. 5 Gegužė

   Gegužinės pamaldos. Laiškų lietuviams auksinis jubiliejus. Ir bedevybė, ir tkėjimas įrodo Dievą. Laiškų lietuviams auksinis jubiliejus. Viešpats daro stebuklus. Kančia, pabudimas, tapatybė. Ką pasiimsime.

  • 2000m. 6 Birželis

   Laiškų Lietuviams 50 metų jubiliejui. Invokacija. Sveikinimai: Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus. Ilinojaus Guber. George H.Ryan. Į tiesą per ją supančias netiesas. Jeigu santuokoje atsiranda dvasinė meilė. Kaip išvengti depresijos. Kas padaroma vaiko labui. Malda - kelias į Dievo pažinimą. Ką pasiimsime.

  • 2000m. 7-8 Liepa-Rugp.

   Po baltojo vilties paukščio sparnu. Meilės stebuklas Lietuvoje. Dievo pažinimas. Ar atvirumas padeda, ar kenkia. Laiškas lietuviams. Tiltai ir sienos. Septyni klausimai. Kaip nugalėti depresiją.

  • 2000m. 9 Rugsėjis

   Švietimu besirūpinant. Pareiga ir atsakomybė. Amžinybei. Atverkime savo širdžių duris. Nelaimė ir Dievo apvaizda. Nelaimė Dievo priežiūroje. Atleisk.  Per grožį į grožį. Vaiko labui.

  • 2000m. 10 Spalis

   Kur tikrasis tikėjimas? Kas padaroma vaiko labaui. Keliauju po Lietuvą. Ką pasiimsime ir ką paliksime. Biblijos paslapčių tyrinėtojai. Kaip išvengti depresijos.

  • 2000m. 11 Lapkritis

   Kam esame pašaukti? Kelias į žmonių širdį. Katalikų Bažnyčia ir žydai. Tyla - kelias į Dievą. Paslaugumas. Dviese.

  • 2000m. 12 Gruodis
   Gyvasis Kalėdų prasmingumas. Pasaulio atjaunimas. Po jubiliejaus. Gimnazija. Mano vasara. Ką pasiimsime. Dvi didelės nosys. T. J.Danylos tikėjimas. Renkuosi partnerį visam gyvenimui.