Spausdinti
     Jau penki mėnesiai, kai Jus lanko mūsų “laiškai”. Daugelis savo parama mus drąsina ir toliau ši darbą tęsti ir tobulinti. Esame labai dėkingi visiems bendradarbiams, rėmėjams ir platintojams. Beveik kasdien gauname pagyrimo laiškų. Gauname ir vieną kitą naują prenumeratą, bet jų vis dar nepakanka, kad galėtume drąsiai žiūrėti į ateiti ir padaryti šį laikraštį dar tobulesni ir įdomesni. Jeigu kiekvienas skaitytojas pasistengtų surasti bent vieną naują skaitytoją, “Laiškų Lietuviams” ateitis būtu užtikrinta.
 
     Prašytume visus, dar neatsilyginusius už prenumeratą, kuo greičiausiai tai padaryti, nes Administracijos stalčiuje gulinčios sąskaitos pradeda nekantrauti...
 
     Labai nuoširdžiai dėkojame kun. Lapeliui ir kun. Juškai Čikagoje, auka parėmusiems laikraščio leidimą.
 
     Kai kurie skaitytojai mus prašyte prašo, kad “L. L.” pasiliktų tokie paprasti ir populiarūs, kaip iki šiol. Kiti pageidauja, kad stilius būtų šiek tiek aukštesnis, nes dauguma skaitytojų esą inteligentai. Laukiame naujų pageidavimų ir pasisakymų šiuo klausimu. Mums būtu labai naudinga žinoti, kokie straipsniai Jums labiausiai patiko ir atrodė naudingiausi.
 
Redakcija ir Administracija

“LAIŠKAI LIETUVIAMS” leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S.J. Redakcijos ir Administracijos adresas: 8101 Champlain Ave., Chicago 19, Illinois, U.S.A.
Metinės prenumeratos kaina 1 doleris, atskiras numeris 10 centų.
 
“LAIŠKAI LIETUVIAMS” (Letters to Lithuanians) Published monthly by the Jesuit Fathers. Office of Publication R.F.D. 2, Putnam, Conn.    Subscription $1.00 yearly. “Application for entry as second class matter is pending”. June, 1950. Vol. 1 No. 5