Spausdinti
    Šv. Tėvas nori, kad šie metai visiems būtų “apsiplovimo ir šventėjimo, vidinio gyvenimo ir atsilyginimo metai, metai didelio grįžimo ir didelio atleidimo”. Visi, kurie vyksta šiais metais į Romą, turi turėti ne kokį kitą, tik šį tikslą.
 
    Bet ir tie, kurie negali nuvykti į Romą, turi dalyvauti Šv. Metų malonėse, turi ir jie bent dvasiniu būdu jungtis su tomis maldininkų miniomis ir drauge su Šv. Tėvu melsti Aukščiausiąjį, kad Jis “duotų ligoniams kantrumo ir sveikatos, jaunuoliams tikėjimo tvirtumo, mergaitėms skaistumo, tėvams šeimų židinio palaimos ir šventumo, motinoms jų auklėjamajame darbe sėkmingumo, kad našlaičiams suteiktų meilingą globą, tremtiniams ir belaisviams—jų tėvynę, visiems—savo malonę, kaip amžinosios Dangaus laimės paruošėją ir laidą”.
 
    Šiam tikslui Amerikos Lietuvių Kunigų Vienybė skelbia spalių mėn. 1 dieną ypatinga Šventojo Tėvo diena. Visose parapijose tą dieną bus organizuojamas maldų vajus už Šv. Tėvą ir už jo intencijas, kurios yra drauge ir visų mūsų intencijos.