Spausdinti

Atsiųsta paminėti

     Albinas Baranauskas. KALVOS IR LANKOS.Tolimo Suvalkijos kampelio žmonės ir gamta. Knygyno “Spauda” leidinys, 1959 m. 154 psl., kaina 2 dol.

     GIMTOJI KALBA.Bendrinės kalbos laikraštis. Nr. 2, spalis-gruodis, 1958 m. Redaktorius dr. P. Jonikas. Leidžia JAV LB Kultūros Fondas. Šiame numeryje, kaip ir praėjusiame, yra nemaža naudingų kalbos dalyku. Be abejo, skaitytojai pageidauja, kad šiuo laikraščiu būtu galima šimtu procentu pasitikėti kalbos dalykuose, todėl jame negalima pakęsti nei korektūros, nei neapsižiūrėjimo klaidu, bet tiek pirmame, tiek antrame numeryje yra palikta viena kita klaidelė, pvz., 22-me puslapyje rašoma: “Apie nelietuvius arba nelaikančius save lietuviais čia nekalbama”. Turi būti: “...nelaikančius s a v ę s  lietuviais...” Šiaip spaudos darbas gana rūpestingas ir švarus.

Svarbus administracijos pranešimas

     Jeigu kuris nors skaitytojas praėjusiu metu gruodžio mėn. arba šių metu sausio mėn. siuntė “Laiškams Lietuviams” pinigų prenumeratai arba kitiems tikslams ir negavo atsakymo, būtinai yra prašomas skubiai pranešti, kada ir kiek pinigu pasiuntė. Taip pat tepraneša, kokiu būdu siuntė (money order, čekiu ar pinigais), kieno vardu ir kokiu adresu.

     Kas dar neatnaujino prenumeratos, maloniai prašome kaip galima greičiau tai padaryti. Čikagoje gyvenantieji visada gali prenumeratą sumokėti Jaunimo Centre arba “L. L.” administracijoje, 2345 W. 56th St.

Skelbiama Spaudos Diena

     JAV Liet. Bendruomenės Centro Valdyba, tikėdama, kad kova dėl Lietuvos laisvės kultūrinėmis priemonėmis šiuo metu ir mūsų sąlygom gali Tėvynės pavergėjui suduoti pačius tiksliausius ir skaudžiausius smūgius, atsimindama lemianti spaudos vaidmenį mūsų tautinio pabudimo laikotarpy ir ypačiai pagerbdama Didžiojo Žadintojo Vinco Kudirkos, kurio 100 metų gimimo sukakti vis dar nenustojame šventę, plunksnos nuopelnus ir siekdama nukreipti mūsų knygą ir laikrašti į lietuvio rankas ir širdį, kad jis nežūtų savo tautinei šeimai ir netaptų bėgliu iš laisvės kovos lauko, nutarė: kiekvieno mėnesio paskutinį šeštadieni skelbti Spaudos Dieną visiems J.A.V. lietuviams. Tą dieną kiekvienas lietuvis teatlieka pareigą sau, tautinei kultūrai ir laisvės idealams, nusipirkdamas lietuvišką knygą arba užsiprenumeruodamas laikrašti.

JAV Liet. Bendruomenės Centro Valdyba

"LAIŠKAI LIETUVIAMS'* • 2345 WEST 56TH STREET • CHICAGO 36, ILLINOIS