Atsiųsta paminėti

     MARIJA, GELBĖKI MUS. Sibiro tremtiniu ranka rašyta maldų knygelė. Išleido “Ateitis”. Spaudė Immaculata Press, Putnam, Conn.

     Šioje mažoje maldų knygelėje yra ryto ir vakaro maldos, Mišių, išpažinties, komunijos ir įvairių švenčių maldos bei kryžiaus keliai. Maldose labai ryški krikščioniška dvasia: pasitikėjimas Dievu, pasivedimas Jo valiai ir tikra artimo meilė. Pvz., Mišių pradžioje yra kalbama: “Viešpatie, pasigailėk ir tų, kurie mus persekioja ir kankina, duoki ir jiems pažinti Tavo meilės saldumą.”


Labai nuoširdžiai dėkojame visiems, savo pinigine auka parėmusiems “Laiškų Lietuviams” leidimą.

     Po 10 dol. aukojo: Dr. J. Skrinska (Willoughby) ir O. Jankevičiūtė (Čikaga). 7 dol. aukojo: J. S. Kuršius (Čikaga).

     Po 5 dol. aukojo: Br. Grušaitis (Waterbury), M. Žvinakis (Čikaga) ir J. Brunotas (Boston).

     Po 4 dol. aukojo: Kun. J. Pragulbickas (Elizabeth) ir G. Vindašienė (Hamilton).

     Po 3 dol. aukojo: P. Kaminskas (Joliet) ir J. Daukaitė (Detroit).

     Po 2 dol. aukojo: M. Buda, P. Jakubaitis, J. Čėsna, S. Ragauskienė, A. Vaičiulis, F. Medušauskas, J. Biliūnas, E. Žebrauskienė, B. Konauka, S. Patlaba, M. Žvynakienė, B. Eringis, J. Jacikas, A. Abraitis, S. Krutulis, L. Kairys, kun. J. Velutis, J. Vailokaitis, D. Šulaitis, V. Ilginis, O. Yusčius, M. Momkienė, P. Gedvila, P. Dambrauskas, A. Baleišis, B. Beleškienė, M. Krasauskas, J. Lesevičius, A. Reivytis, N. Šumskienė, M. Petraitytė, dr. M. Baktys, S. Činikas, A. Viliušis, A. Šukys, K. Gavėnas, M. Česas, R. Jautokienė, A. Abraitis, V. Jančauskienė, N. Apeikienė, M. Šveikauskas, P. Marcinkus, A. Balčytis, J. Vilkas, J. Blažys, P. Vaitkus, A. Lapkus, A. Kareiva, V. Andriukaitis (visi iš Čikagos; A. Vasonis (Somonauk), J. Petrauskas (Toronto), M. Radzevičius (Ausonia), T. Staugaitienė (Newark), dr. A. Lipskis (La Grange), S. Riekutė (Cicero), kun. J. Paransevičius (New York), M. Mikėnas (Omaha), J. Vembrė (Boston), K. Merkis (Boston), P. Nenorta E. Chicago), M. Jasaitis (Kanada), K. Palsiunas (Omaha), L. Matukienė (Kanada), G. Baltrušaitis (Los Angeles), J. Augis (Kanada), P. Deltuva (Rockford), G. Urbas (Scranton), J. Skripkus (Kearny), A. Žitkienė (Seattle), G. Kažemekas (Kanada), L. Rumša (E. Chicago), D. Elsbergas (Melrose Pk.), P. Milus (Worcester), P. Balanda (Detroit), A. Va-rekojis (Cleveland), A. Lauraitis (Cicero), V. Tomkevičius (Brooklyn), V. Paulionis (Toronto), J. Bujauskas (Detroit), kun. K. Simanavičius (Detroit), V. Šimkus (Willow Springs), kun. P. Geisčiūnas (Fromberg), L. Remeikienė (Sudbury).

“LAIŠKAI LIETUVIAMS" • 2345 WEST 56TH STREET • CHICAGO 36, ILLINOIS