Spausdinti

ŠIAME NUMERYJE:

Meilės pavyduliavimas
Psichinės vaikų silpnybės
Naujosios santvarkos beieškant
Meilė parodė kelią
Krikščionybės kelias Lietuvon
Psichologinės problemos
Iš filmų pasaulio

1959 M. BIRŽELIO MĖN. (JUNE) VOL. X. NO. 6

T U R I N Y S

Krikščionybės kelias Lietuvon — Z. Ivinskis 163

Naujosios santvarkos beieškant — P. Daugintis, S. J. 168

Meilės pavyduliavimas — A. Grauslys 172

Psichinės vaiku silpnybės — J. Miškinis 178

Meilė parodė kelią — Dr. J. Prunskis 183

Eilėraščiai iš Lietuvos ...... 186

Psichologinės problemos — J. Vaišnys, S. J. 187

Iš filmų pasaulio — J. Vaišnys, S. J. 191

“Laiškai Lietuviams” — Tėvų Jėzuitų leidžiamas mėnesinis žurnalas.

Redaktorius—Juozas Vaišnys, S. J.

Admin. — Petras Kleinotas, S. J.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

Letters to Lithuanians. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill. Additional office of mailing in Thompson, Conn.

Viršelis ir vinjetės A. Kurausko Immaculata Press

Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vidaus ornamentas

TĖVO REIKŠMĖ YRA TOKIA KAIP IR MOTINOS:

JUK IR BE JO, KAIP IR BE JOS, NEBŪTŲ ŽMONIJOS!

BET MŪSŲ LAIKAIS ŠI AIŠKI TIESA YRA UŽMIRŠTA.

MES TURIME IR ŠVENČIAME MOTINOS DIENĄ.

TAI YRA LABAI PRASMINGA IR GRAŽU.

TIESA, KAI KUR ŠVENČIAMA IR TĖVO DIENA,

BET ŠI ŠVENTĖ VIS KAŽKODĖL NEPRIGYJA.

ATRODO, KAD PASAULIS PASUKO JAUSMŲ KELIU,

ATRODO, KAD JIS DAUG NEGALVOJA IR NEPROTAUJA.

MOTINOS MEILĖS ŠVELNUMAS YRA LABAI PASTEBIMAS,

O TĖVO PASLĖPTAS DARBAS — LYG NEMATOMAS.

MOTINOS AKYS DAŽNAI NUO AŠARŲ PARAUSTA,

MES TAI PASTEBIME IR TEISINGAI ĮVERTINAME,

BET TĖVO PŪSLĖTŲ RANKŲ DAŽNAI VISAI NEMATOME.

TIKRAI GILIOS PAGARBOS IR MEILĖS YRA VERTAS

TAS TYLIAI ŠEIMOS NAŠTĄ NEŠĄS DARBININKAS.