Spausdinti

Pasaulio Lietuviu Bendruomenės Valdyba skelbia jaunimo dramos konkursą.

     Dramos taikomos pradžios arba aukštesniųjų mokyklų jaunimui. Žanrą ir temą pasirenka patys autoriai. Premijos neskiriamos, jei nebus pakankamai vertingų ir šias sąlygas atitinkančių kūrinių.

     Už dvi geriausias dramas skiriamos premijos.

     I premija — 1.000 dolerių; II premija — 500 dolerių. Tas pats autorius gali gauti abidvi premijas.

     Rankraščius įteikti iki 1961 m. spalio mėn. 1 d. šiuo adresu: K. Grigaitis, 622 Davenport Rd., Toronto, Ont., Canada.

     Minint populiarios Lietuviškų Vakaruškų ponios Sophie Barčus vadovaujamos radijo programos sukaktį, yra išleista dueto ir trio įdainuota ilgo grojimo “hi-fi” nedūžtama plokštelė, kurioje yra S. Barčus žodis, 10 liaudies dainų, 7 kalėdinės ir 3 velykinės giesmės.

     Dainas ir giesmes išpildo: Juzė Mileriūtė, Irena Kalėdinskaitė ir Aldona Barcus-Dau-kus. Pianinu ir vargonais palydi Genovaitė Aleksiūnaitė-Mitchell.

     Šios gražios lietuviškos plokštelės kaina su persiuntimo išlaidomis — $5.50.

     Užsakyti galima šiuo adresu: Alba Records, 7159 S. Maplewood Ave., Chicago 29, 111

     “Laiškai Lietuviams” skelbia konkursą parašyti geriausiam straipsniui, tema “Svarbiausieji mūsų uždaviniai dabartinėse išeivijos sąlygose”. Straipsnių antraštės gali būti įvairios, tik reikia stengtis atsakyti į pagrindini klausimą, kaip lietuvis turi elgtis, kad dabartinės išeivijos sąlygos jam nebūtų kliūtis, bet priemonė pasiekti ir amžinus ir žemiškus idealus. Ką jis turi įsigyti, ko atsisakyti, prieš ką kovoti, ką pasilaikyti, ką keisti ir t.t.? Straipsnyje galima nagrinėti, koks dabartinis lietuvis yra ir koks turėtų būti. Būtų gera ypatingą dėmesį atkreipti j mūsų jaunimą ir studentiją.

Konkursas baigiasi 1961 m. vasario mėn. 1 dieną.

Straipsnio ilgumas — ne daugiau kaip penki “Laiškų Lietuviams” spausdinti puslapiai (apie 2500 — 3000 žodžių).

Pasirašyti slapyvardžiu. Atskirame vokelyje,- ant kurio parašomas slapyvardis, turi būti nurodyta tikroji autoriaus pavardė ir adresas.

Jury komisija bus paskelbta vėliau.

Už geriausius straipsnius bus duodamos šios premijos:

I — 100 dol., II — 50 dol., III — 30 dol., IV — 20 dol.

Premijų mecenatai, aukojusieji po 100 dol., yra dr. Stasys ir Milda Budriai ir “Jaunoji Lietuva” (dr. A. Rudokas).

Laimėtojams premijos bus įteikiamos “Laiškų Lietuviams” metiniame parengime 1961 m. kovo mėn. 11 d. 7 val. vakaro.

"LAIŠKAI LIETUVIAMS" * 2345 WEST 56TH STREET • CHICAGO 36, ILLINOIS