Spausdinti


1960 M. LAPKRIČIO MĖN. (NOVEMBER) VOL. XI, NO. 10

T U R I N Y S

Varpos bręsta piūčiai... — A. Grauslys 291

Auka (II)— A. Kezys, S. J. .. 295

Gyvulys prieš žmogų (III) — B. Markaitis, S. J. 300

Didieji astronomai ir jų pasaulėžiūra — Dr. J. Prunskis 304

Auklėjimo išmintis — U. J. . . 307

Šeima — tautos tvirtovė — J. Miškinis 310

Rūbai, pagundos, nusikaltimai... — J. Vaišnys, S. J. 312

Knyga — tavo draugas — J. Vargelis 316

Iš filmų pasaulio — D. Koklytė 318

“Laiškai Lietuviams”— Tėvų Jėzuitų leidžiamas mėnesinis žurnalas.

Redaktorius—Juozas Vaišnys, S.J.

Admin. — Petras Kleinotas, S.J.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago

36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

Letters to Lithuanians. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill. Additional office of mailing in Thompson, Conn.

Viršelis ir vinjetės A. Kurausko Immaculata Press

Nulaužtas gyvenimas  A. Kezio, S.J. nuotr

PILKU RŪKU APSIAUSTAS ŠIANDIEN VISAS PASAULIS,

IR MANE VISĄ APSIAUTĖ RUDENS NUOTAIKA.

KLEVŲ ALĖJA NUTIESTA MIRUSIŲ LAPŲ AUKSINIU KILIMU,

O    ANT JO, ŠEN IR TEN, RAUDONUOJA PURPURINIAI TAŠKAI,

LYG KRAUJO LAŠAI, IŠVARVĖJĘ IŠ SUŽEISTOS ŠIRDIES.

ILGESYS SKVERBIASI Į VISUS SIELOS UŽKAMPIUS.

ILGU VISA KO: SAULĖTŲ VASAROS DIENŲ,

JAU NUSKENDUSIŲ AMŽINYBĖJE, IR TŲ MIRUSIŲ LAPŲ,

IR NUŽYDĖJUSIŲ GĖLIŲ, IR DEBESĖLIŲ, NUPLAUKUSIŲ

Į NEŽINOMĄ ŠALĮ, IR IŠLĖKUSIŲ Į DAUSAS PAUKŠČIŲ ...

IŠSKĖTĘS SPARNUS, KYLA NUO ŽEMĖS AUKŠTYN ILGESYS.

LEKIA VIS AUKŠČIAU PRO AUKSAVEIDES ŽVAIGŽDES,

PRO SAULĖS DIEVIŠKĄ AKI, DAR VIS AUKŠČIAU.

ANT TŲ ŽVAIGŽDŽIŲ IEŠKO KITŲ, LIEPSNOTESNIŲ,

ANT SAULĖS AMŽINOS IEŠKO JIS SAULIŲ SAULĖS ...

(Marija Pečkauskaitė. Sename Dvare)