Spausdinti

1960 M. BIRŽELIO MĖN. (JUNE) VOL. XI. NO. 6

Grožis ir jo jtaka žmogui — A. Grauslys .............. 163

Aptingęs pesimizmas— A. Tamošaitis, S. J......... 169

Sugrižimas (eil.)— Nijolė Jankutė....... 174

Religija už geležinės uždangos— G. Kijauskas, S. J. ........ 175

Harmoningas sąlytis su Dievybe— Dr. J. Prunskis ............ 182

“Protestantiškas” Šv. Raštas?Įvairūs neaiškumai — J. Vaišnys, S. J.  185

Argi privalau apleisti motiną?— J. Kidykas, S. J........ 186

Nauji dokumentai apie genezę — K. Trimakas, S. J...... 187

Tėvų rolėms besimaišant — P. Alšėnas .............. 189

Iš filmų pasaulio — D. Koklytė 191

“Laiškai Lietuviams”— Tėvų Jėzuitų leidžiamas mėnesinis žurnalas.

Redaktorius—Juozas Vaišnys, S.J.

Admin. — Petras Kleinotas, S.J.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

Letters to Lithuanians. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, 111. Additional office of mailing in Thompson, Conn. Viršelis ir vinjetės A. Kurausko Immaculata Press

Užuovėja ir apsaugaA. Kezio, S. J. nuotr.

JEIGU PAKILTŲ TOKS SMARKUS VĖJAS,

KURS PLĖŠTŲ IR LAUŽYTŲ MEDŽIŲ ŠAKAS,

JEIGU PRAŠVILPTŲ VISKĄ NAIKINANTI AUDRA,

PO KURIOS LIKTŲ TIK PLIKI STAGARAI, —

ĄŽUOLAS VIS TIEK NEPAJUDINAMAS STOVĖS

IR BUS TVIRTA UŽUOVĖJA BEI APSAUGA

TRAPIAI, PRIE JO PRISIGLAUDUSIAI GĖLEI.

TAS ĄŽUOLAS — TAI TĖVO SIMBOLIS ŠEIMOJE.

TIEK ŠEIMŲ ŠIANDIEN VĖJAIS NENUEITŲ IR

TIEK ŽIDINIŲ AUDROS NEIŠDRASKYTŲ,

JEIGU TVIRTAI IR GALINGAI STOVĖTŲ TAS ĄŽUOLAS,

KURS BŪTŲ STIPRI UŽUOVĖJA IR APSAUGA

KIEKVIENAME PAVOJUJE, KIEKVIENOJE NELAIMĖJE,

PRIE KURIO GALĖTŲ SAUGIAI GLAUSTIS

ŠVELNUČIAI IR TRAPŪS ŠEIMOS DARŽELIO ŽIEDAI.