Spausdinti

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS BAIGIASI 1961 M. VASARIO MĖN. 1 D.

Jau nedaug laiko teliko iki konkurso pabaigos, tad kiekvienas, kurs nori laimėti 100 dolerių, turi pasiskubinti parašyti ir atsiųsti straipsnį, tema “Svarbiausieji mūsų uždaviniai dabartinėse išeivijos sąlygose”.

Straipsnių antraštės gali būti įvairios, tik reikia stengtis atsakyti į pagrindinį klausimą, kaip lietuvis turi elgtis, kad dabartinės išeivijos sąlygos jam nebūtų kliūtis, bet priemonė pasiekti ir amžinus ir laikinius idealus; ką jis turi įsigyti, ko atsisakyti, prieš ką kovoti, ką pasilaikyti, ką keisti ir t. t. Straipsnyje galima nagrinėti, koks dabartinis lietuvis yra ir koks jis turėtų būti. Būtų gera ypatingą dėmesį atkreipti į mūsų jaunimą ir studentiją.

Straipsnio ilgumas — ne daugiau kaip penki “Laiškų Lietuviams” spausdinti puslapiai (apie 2500 — 3000 žodžių).

Pasirašyti slapyvardžiu. Atskirame vokelyje, ant kurio parašomas slapyvardis, turi būti nurodyta tikroji autoriaus pavardė ir adresas.

Už geriausius straipsnius bus duodamos šios premijos:

I    — 100 dol., n — 50 dol., m — 30 dol., IV — 20 dol.

Už nepremijuotus, bet spausdintinus straipsnius bus mokami įprastiniai honorarai. Nespausdintini straipsniai bus grąžinami autoriams.

Konkurso jury komisija: Vytautas Kasniūnas, Dalė Koklytė, Petras Maldeikis ir Aldona Šmulkštienė.

Premijų mecenatai, aukojusieji po 100 dol., yra dr. Stasys ir Milda Budriai ir “Jaunoji Lietuva” (dr. A. Rudokas).

Premijos bus įteikiamos “Laiškų Lietuviams” metinėje šventėje 1961 m. kovo mėn.

II    d. 7 val. vakaro. Šventės meninę programą atliks p. Velbasio Baleto Studija.

“Nemuno” knygų leidyklaruošia spaudai Amerikos Lietuvių Kultūrinės Veiklos Albumą, kuriame bus šie pagrindiniai skyriai: 1. Religiniai, tautiniai Amerikos lietuvių židiniai; 2. Tautiškai organizuoto darbo pradžia už Atlanto; 3. Lietuvių talka valstybės atstatymo darbe; 4. Kovoje dėl Lietuvos išlaisvinimo; 5. Tautinės kultūros darbo baruose; 6. Ryškieji veidai; 7. Svarbus organizacijų vaidmuo lietuvybės išlaikyme; 8. Mūsų ryšiai su amerikiečiais ir kitomis tautybėmis; 9. Gausus ir veiklus lietuviškasis atžalynas; 10. Anapus laiko ribos (mirusieji).

Albumas bus didelio formato, 400 psl., puošniai išleistas. Tekstai lietuvių ir anglų kalbomis. Albumas leidžiamas prenumeratos būdu, vieno egzemplioriaus kaina 10 dol. “Nemuno” leidyklos adresas: 6051 S. Ashland Ave., Chicago 36, 111.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Stepas Zobarskas. IN QUEST OF NINE BROTHERS. Tai S. Zobarsko vaikams parašytos pasakos vertimas į anglų kalbą. Išvertė Mrs. Raphael Sealy (Danguolė Sadūnaitė). Išleido Arthur H. Stockwell leidykla Anglijoje. 80 psl., kaina 5 šilingai.

“LAIŠKAI LIETUVIAMS“ • 2345 WEST 56TH STREET • CHICAGO 36, ILLINOIS