1961 M. LAPKRIČIO MĖN. (NOVEMBER) VOL XII. NO. 10

T U R I N Y S

Lietuviškosios išeivijos tikslai — Z. Prūsas 291 

Nedavertinta knyga — A. Grauslys 296 

Tarp meilės ir neapykantos — E. Vasyliūnienė 299 

Kančia ir laimė — dr. J. Prunskis 301 

Išmokime džiaugtis gyvenimu — E. Šulaitis 302

Mokykla ir tėvai — B. Markaitis, S. J. 304 

Juslių reikšmė auklėjime — D. Petrutytė 308 

Kūno prisikėlimas — J. Vaišnys, S. J. 312 

Amerikietės ar lietuvaitės — K. P. B. 315

Ąžuolo mirtis — V. Frankienė 316

Iš filmų pasaulio — D. Koklytė ir J. Vaišnys, S. J. 319

“Laiškai Lietuviams” — Tėvų Jėzuitų leidžiamas mėnesinis žurnalas.

Redaktorius—Juozas Vaišnys, S. J.

Admin. — Petras Kleinotas, S. J.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

Letters to Lithuanians. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill. Additional office of mailing in Thompson, Conn.

Viršelis Algirdo Kurausko Vinjetės Ados Sutkuvienės Spausdina Immaculata Press

Mergelė su gėlėmis K. Šimonis

ATĖJUS RUDENIUI, NULENKIA GALVAS GĖLĖS

 IR TARTUM SPRENDŽIA FILOSOFIŠKĄ PROBLEMĄ:

BŪTI AR NEBŪTI?

SAULĖ KARTAIS IŠLENDA IŠ PO DEBESŲ,

BET IR VĖL GREITAI PO JAIS PASISLEPIA,

TARTUM GALVODAMA IR ABEJODAMA:

ŠVIESTI AR NEŠVIESTI?

ŽMOGUS, PO SKUBIAI PRABĖGUSIO PAVASARIO,

SUSTOJA, SUSIMĄSTO IR PAKLAUSIA SAVĘS:

AR DAR TEBESITĘSIA MANO GYVENIMO VASARA,

AR GAL JAU ATEINA RUDUO?

MŪSŲ GYVENIME NĖRA DVIEJŲ PAVASARIŲ,

TAČIAU, KRUOPŠČIAI SURINKĘ PAVASARIO ŽIEDUS

 IR SAUGIAI SUKROVĘ RUDENS VAISIUS,

NEBIJODAMI ŽIEMOS ŠALČIŲ NEI LEDŲ,

GALĖSIME DŽIAUGTIS AMŽINĄJA VASARA.