Spausdinti

Klausimai “L. L.” Skaitytojams

     Redakcija būtų labai dėkinga, jeigu skaitytojai bent trumpai atsakytų į čia perteikiamus klausimus. Be abejo. Jūs norite, kad "Laiškai Lietuviams" būtų vis įdomesni ir patrauklesni, ateityje tai gali priklausyti nuo Jūsų atsakymų į šiuos klausimus.

     1.    Ar "L. L." buvo pirmiau įdomesni, ar dabar? Dėl ko?

     2.    Ar pageidaujate daugiau gilesnių, moksliškesnių straipsnių, ar lengvesnių?

     3.    Ar kai kuriais klausimais, ypač šeimos ir jaunimo, praeityje buvo perdaug intymiai ir atvirai rašoma, ar norėtumėte, kad šiais klausimais būtų rašoma dar intymiau ir atviriau?

     4.    Kokios rūšies ir kurių autorių straipsniai iki šiol labiausiai patiko? Kokie nepatiko?

     5.    Pageidaujate daugiau ar mažiau iliustracijų? Kokios rūšies?

     6.    Ar dabartinis viršelis jau nusibodo, ar jį palikti ir toliau?

     7.    Gal pageidautumėte, kad formatas būtų mažesnis, panašus pvz. į "Reader’s Digest"?

     8.    Kokių kitų pageidavimų turėtumėte?

SKAITYKITE IR PLATINKITE “DRAUGĄ”

     “Draugas” yra išaugęs i didžiausią laisvų lietuvių dienraštį pasaulyje. Jis turi sutraukęs arti tūkstančio bendradarbių, korespondentų, informatorių iš visų lietuvių kolonijų, esančių pasaulyje.

     Jaunimui yra specialūs sporto, skautų, ateitininkų, studentų ir vyčių skyriai. Kas šeštadienis duodamas aštuonių puslapių kultūros priedas. Nors “Draugas” yra didžiausias lietuvių dienraštis, bet ir pigiausias. Jo kaina metams Čikagoje, Cicero ir užsienyje — $13.00, o kitur JAV ir Kanadoje — $11.00.

     “Draugas” susipažinimui siuntinėjamas dvi savaites nemokamai. Jaunavedžiams taikomos ypatingos privilegijos.

     “Draugo” adresas: 4545 W. 63rd St., Chicago 29, Ill.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

     kuriuos mūsų visuomenės pasireiškimus negu laikraščių korespondentai. Ypač pašiepiamas mūsų ateivių materializmas ir naivus vaikymasis svetimų papročių.

Nuoširdžiai dėkojame visiems “Laiškų Lietuviams'’ rėmėjams:

25dol. aukojo: Dr. A. Maciūnas (Chicago).

Po 10 dol. aukojo: O. Vaicekauskienė (Chicago), dr. V. P. Tumasonis (Palos Park), Dr. V. Plioplys (Rockford), O. Jankevičiūtė (New York), prel. L. Mendelis (Baltimore).

Po 7dol. aukojo: Dr. I. Kuras (Chicago), A. Cesnakavičienė (Chicago), Dr. A. Lipskis (La Grange Pk.).

Po 5dol. aukojo: Vosylienė (Chicago), P. A. Deltuva (Rockford), J. Jacinavičienė (Chicago).

Po 4 dol. aukojo: V. Bikulčius (Cicero), kun. J. Pragulbickas (Elizabeth), P. Narbutis (Chicago), M. Bajoraitienė (Cleveland).

Po 3 dol. aukojo: J. Tričys, P. Dirda, E. Talandis (visi Chicago), P. Norkūnas (Phila.).

Po 2dol. aukojo: J. Jurkūnas, N. Grigaliūnienė, K. Vaitkus, G. Senkevičienė, J. Kanišauskas, dr. M. Baktys, E. Šulskis, D. Orentaitė, J. Grigaitis, M. Cesas, J. Klimas,

D.    Kriaučiūnienė, V. O. Kuliešius, B. Konauka, J. Jagela, J. Turčinskas, B. Dičpinigaitytė, A. Karaitis, J. Biliūnas, R. Jautokienė, B. Eringis, J. Bulotienė, V. Mažeika, M. Buda, A. Stumbraitė, S. Leipus, O. Vaičienė, J. Vilkas, J. Gasperas, A. Šiurnienė, M. Šveikauskas, D. Šulaitis, A. Dundulis, dr. A. Belickas, O. Ūselis, A Venckus, M. Petraitytė, dr. M. Baktys, M. Kvedaras, K. Gasiūnas, J. Vailokaitienė, J. Vaineikis, Z. Petkus, P. Kaupas, A. Širmulis, K. J. Žalneriūnas, M. Momkus, J. Vaičiūnas, P. Norvilas, A. Viliušis, J. Lesevičius, dr. A. Dimanskis, A. Sadauskienė, dr. J. Starkus, J. Čėsna, A. Reivytis, M. Palubinskienė, N. Šumskienė, O. Miniotas, P. Griganavičius, B. Beleškienė, B. Drangelis, L. Kairys, V. Blažaitis, V. Jautokaitė, E. Jucevičius, K. Fedaravičius, D. Misiulis, J. Turčinskas, A. Poškočimas, L. Stasiūnienė,

E.    Kubilius, J. Jurkūnas (visi Chicago).

"LAIŠKAI LIETUVIAMS" • 2345 WEST 56TH STREET • CHiCAGO 36, ILLINOIS