Spausdinti

1961 M. KOVO MĖN. (MARCH) VOL. XII. NO. 3

T U R I N Y S

Šypsnio dovana — Alfonsas Grauslys 67

Mokslo šviesa, meilės šilima — Dr. J. Prunskis 70

Iliustracijų paaiškinimas — A. Kezys, S. J. 73

Katalikų Bažnyčia Kuboje — A. Grauslys 74

Apie pagarba ir meilę gyvybei — P. Alšėnas 79

Pirmosios žmogaus gyvenimo dienos — D. Petrutytė 83

Melagiai negimsta — Ign. Pašušvys 89

Neskaisčios mintys — J. Vaišnys, S. J. 91

Iš filmų pasaulio — D. Koklytė 94

“Laiškai Lietuviams” — Tėvų Jėzuitų leidžiamas mėnesinis žurnalas.

Redaktorius—Juozas Vaišnys, S. J.

Admin. — Petras Kleinotas, S. J.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

Letters to Lithuanians. Published monthly except July and August, when by-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill. Additional office of mailing in Thompson, Conn.

Viršelis Algirdo Kurausko Vinjetės Ados Sutkuvienės Spausdina Immaculata Press

Krucifiksas   A. Kezio, S. J. nuotr

KRYŽIUS SENOVĖJE BUVO PANIEKOS ŽENKLAS,

O DABAR JIS YRA VIRTĘS GARBĖS SIMBOLIU.

PIRMIAU KRYŽIUODAVO DIDŽIAUSIUS NUSIKALTĖLIUS,

O DABAR PRIE KRŪTINĖS KRYŽIŲ SEGA HEROJAMS.

ŠI KRYŽIAUS PRASMĖS PERMAINA ĮVYKO TADA,

KAI DIEVAS - ŽMOGUS LAISVAI PASIRINKO KRYŽIŲ,

KAD PRIKELTŲ TAI, KAS BUVO PAMINTA PO KOJOMIS,

 KAD SUTEIKTŲ GYVENIMĄ MIRTI PASMERKTAM ŽMOGUI,

KAD ĮPRASMINTŲ MŪSŲ ŽEMĖS KELIONĘ,

KUR KIEKVIENAS TURI NEŠTI KENTĖJIMO KRYŽIŲ.

SUPRASTI KRYŽIAUS VERTĘ IR PRASMĘ NĖRA LENGVA.

TAI IŠAIŠKINTI STENGĖSI VISŲ LAIKŲ FILOSOFAI,

BET ŽMOGIŠKOJI FILOSOFIJA ATSAKYMO NEDAVĖ.

NUOSTABIOJI KRYŽIAUS PRASMĖ AIŠKIAI SUŠVINTA

IR KENTĖJIMO VERTĖ TAMPA SUPRANTAMA TIK TADA,

KAI TIKĖJIMO AKIMIS PAŽVELGI Į KRUCIFIKSĄ.