1961 M. RUGSĖJO MĖN. (SEPTEMBER) VOL. XII. NO. 8

T U R I N Y S

Kenčiančios tautos aidas — I. Naujokas 227

Du žodžiai —P. Razminas . . 232

Žvilgsnis į modernų Šv. Rašto aiškinimą— Dr. P. Celiešius 235

Žodžio laisvė Bažnyčioje — K. Rahner, S. J. 245

Mergaitės grožis ir žavumas — J. Vaišnys, S. J. 249

Judesio reikšmė auklėjime — D. Petrutytė 252

Iš filmų pasaulio — D. Koklytė 255

“Laiškai Lietuviams”— Tėvų Jėzuitų leidžiamas mėnesinis žurnalas.

Redaktorius—Juozas Vaišnys, S. J.

Admin.— Petras Kleinotas, S. J.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

Letters to Lithuanians. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago,

Ill. Additional office of mailing in Thompson, Conn.

Viršelis Algirdo Kurausko Vinjetės Ados Sutkuvienės Spausdina Immaculata Press

Lietuviais esame mes gimę lietuviais norime ir būt

GIMDAMI MES TAPOME SAVO TAUTOS NARIAIS,

BET JEIGU AMŽIAI NET RASES PAKEIČIA,

TAI JIE GALI IŠTRINTI IR MŪSŲ TAUTINES ŽYMES.

NEUŽTENKA, KAD LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ,

REIKIA, KAD LIETUVIAIS NORĖTUME IR BŪT.

TAUTYBĘ SUDARO KILMĖ, KULTŪRA, TRADICIJOS,

BET SVARBIAUSIA — JĄ IŠLAIKO MŪSŲ PAČIŲ VALIA.

TAUTYBĖ YRA PASAULĮ TURTINANTI DVASINĖ VERTYBĖ.

KIEKVIENA TAUTA KĄ NORS ŽMONIJAI DUODA.

TAD IŠSIŽADĖTI TAUTYBĖS REIŠKIA SKURDINTI PASAULĮ.

TAI YRA NUSIKALTIMAS IR DIEVUI IR ŽMONĖMS.

KIEKVIENOS VERTYBĖS SAUGOJIMUI REIKIA PASTANGŲ,

TAD BE JŲ NEGALI APSIEITI NĖ TAUTYBĖS IŠLAIKYMAS.

TAČIAU TOMIS PASTANGOMIS ATLIEKAME PAREIGĄ

IR ATIDUODAME SAVO DUOKLĘ PASAULIUI,

DARYDAMI JĮ ĮVAIRESNĮ, GRAŽESNĮ IR TURTINGESNĮ.