1962 GRUODIS (DECEMBER) vol. XIII, NO. 12

T U R I N Y S

KELIAS Į DIEVO SĄVOKĄ (II) — B. Markaitis, S. J............. 362

LAIKAS — K. M. Butkus, O.F.M. . . 366

KALTĖS PROBLEMA — B. Jurgutis .................. 371

NAUJAUSIEJI ANTANO MONČIO DARBAI — E. F. Fry ....... 375

DABARTIES BIOLOGŲ RELIGIJA — dr. J. Prunskis .............. 381

NUOSAVYBĖ NAUJOJOJE SANTVARKOJE—P. Daugintis, S. J. 385

KUNIGAS KARO SŪKURY (VII) — B. Krištanavičius, S. J....... 387

NAUJOS KNYGOS .............. 392

IŠ FILMŲ PASAULIO — Alė Rūta 393

1962 m. TURINYS .............. 395

LAIŠKAI LIETUVIAMS— Tėvų Jėzuitu leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redakcija — Juozas V a i š n y s, S. J.

Administracija — Petras Kleinotas, S. J.

Meninė priežiūra — Algirdas Kurauskas

Fotografija — Algimantas Kezys, S. J.

Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Connecticut.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill. Additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

“Laiškų Lietuviams” iliustracijas be redakcijos leidimo naudoti draudžiama

RELIGINĖS IR TAUTINĖS KULTŪROS ŽURNALAS

VIsiems gerbiamiesiems skaitytojams,

RĖMĖJAMS IR BENDRADARBIAMS,

KURIE SU MUMIS ŠIAIS METAIS DALINOSI

IDĖJOMIS, RŪPESČIAIS IR DARBAIS,

LINKIME KALĖDINĖS RAMYBĖS IR TAIKOS!

TEVIEŠPATAUJA ŽEMĖJE ANGELŲ SKELBTOJI

IR IŠGANYTOJO PAVYZDŽIU PARODYTOJI

GERA VALIA BEI ARTIMO MEILĖ!

SENIEJI METAI, EIDAMI Į UŽMARŠTĮ,

TENUSINEŠA IR VISA TAI,

KAS KLIUDO VIENAS KITĄ GERBTI, MYLĖTI

IR VIENINGAI DIRBTI BENDRĄ DARBĄ,

ARTINANTĮ MUS VISUS

IR PRIE TAIP TROKŠTAMOS TĖVYNĖS LAISVĖS,

IR PRIE AMŽINOSIOS TĖVYNĖS PAVELDĖJIMO.