Spausdinti

     Sveikinu leidėjus už tokį puikų žurnalą. Garbė lietuviams, kad sugeba išleisti tokį puošnų ir patrauklų leidinį! Įdedu mažą auką padėti Jums išmokėti išlaidas.

Prel. P. V. Strakauskas

     Reiškiu džiaugsmą, kad “L. L.” nuolat tobulėja ir savo išorine išvaizda, ir turiniu. Tokio gražaus žurnalo mes niekad neturėjome, tačiau ir amerikiečiai panašaus neturi.    B. T.

     Tik ką gavome naują “L. L.” numerį. Labai patinka išvaizda, o taip pat ir turinys. Norėčiau porą žodžių pridėti dėl temų. Su buvusiu “Danutės” pasisakymu pilnai sutinku. Pageidauju skyriuje “Prie šeimos židinio” daugiau rašyti apie vyrą ir žmoną.    

Birutė Bernotienė

     Man, dirbančiam tarp svetimųjų, “L. L.” yra malonus svečias. Visuomet džiaugiuosi jų turiniu ir forma. Didžiuojuosi, kad gaunu “Laiškus Lietuviams”.

Kun. P. K.

    Naujas žurnalo viršelis, skyrių pradžios vinjetės, straipsnių pradinės raidės ir visa kita puslapių grafika, nupiešta Algirdo Kurausko, daro šį leidinį vienu iš kultūringiausių ir estetiškiausių šios rūšies leidinių, bet kada ėjusių lietuvių kalba.    

“Draugas”, vasario 3 d.

     Esame labai apsivylę naujuoju “L. L.” viršeliu. Ne viskas gražu, kas nauja ir modernu. Jis labai tepasi nuo pirštų, baltos ir juodos spalvos derinys primena gedulingų Mišių rūbus, tas paukštis atrodo, lyg strėlė prie gazolino stoties. Jis yra šaltas, nepatrauklus. Senasis viršelis buvo daug gražesnis. Mes esame mažiukai, todėl ir mūsų knygelės tegul būna pagal mus.

     Didžiai vertinu pastangas duoti ką nors nauja. Prašau atleisti už atvirą nuomonės pareiškimą. “Laiškuose Lietuviams” jau daug kartų įžvelgiau įvairių nuomonių toleravimą. Tas daro juos visiems priimtinus. Ligšiolinė kryptis patiko. Nekeiskite jos. Ypač nesunkinkite stiliaus, kad juos galėtų skaityti visokio išsilavinimo žmonės.

A-lė V. G. iš Hartfordo

     Labai dėkoju redaktoriui už įdėjimą straipsnio “Kada vaiką mokyti skaityti lietuviškai”. Su tomis mintimis visiškai sutinku. Mes turime tris vaikučius 7-9 metų amžiaus. Du iš jų nuo 4-5 metų mokėme namie skaityti Ir rašyti lietuviškai. Iš kitų teko nugirsti, kad tai vaikui pakenks mokykloje mokytis skaityti ir rašyti angliškai. Bet įsitikinome, kad toks galvojimas yra didžiausia nesąmonė. Vaikai mokykloje labai gerai ir greitai išmoko rašyti bei skaityti angliškai. Berniukas trečią skyrių baigė pirmuoju, o mergaitė antrame skyriuje taip pat yra pirmoji mokinė. O tam vaikui, kurio prieš mokyklą nemokiau lietuviškai, daug sunkiau mokykloje sekasi. Jeigu ta tema žurnale būtų anksčiau rašyta, būčiau mielai ir trečiąjį mokiusi lietuviškai. Visiems tėvams patariu prieš mokyklą mokyti vaikus skaityti ir rašyti lietuviškai. Rezultatai bus tikrai puikūs.

Ona Vasiliauskienė