1962 RUGSĖJIS (SEPTEMBER) VOL. XIII, NO. 9

TURINYS

DRAUGYSTĖ — A. Grauslys ...... 254

SIEKIANT LIETUVOS LAISVĖS — J. Prunskis .................. 259

GYVASIS ŽMOGUS — Kun. P. Gaidamavičius ...... 261

DARBAS NAUJOJE SANTVARKOJE — P. Daugintis, S. J.... 263

KUNIGAS KARO SŪKURY (IV) — B. Krištanavičius, S. J....... 266

KĘSTUTIS ZAPKUS — A. Kurauskas .............. 268

BIOLOGIJOS KŪRĖJAI IR RELIGIJA — Dr. J. Prunskis . . 277 

PRASKLEISKIM ŠIRDŽIŲ UŽDANGĄ — Sesuo M. Paulė 280 

MUMS VISKĄ DAVĖ LIETUVA — E. Šulaitis .................. 282

VYRAI KLYSTKELIUOS — A. Grauslys .................. 285

DIEVO VAIKAS — J. Vaišnys, S. J. 285

IŠ FILMU PASAULIO — Alė Rūta ir J. Vaišnys........ 287

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redakcija — Juozas Vaišnys, S. J.

Administracija — Petras Kleinotas, S. J.

Meninė priežiūra — Algirdas Kurauskas

Fotografija — Algimantas Kezys, S. J.

Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Connecticut.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill. Additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

“Laiškų Lietuviams” iliustracijas be redakcijos leidimo naudoti draudžiant


RELIGINĖS IR TAUTINES KULTŪROS ŽURNALAS

NEŽADINKI LAIMINGO, JEI KADA SAPNUOJA

UŽBURTAS PASAKAS IR AMŽINAS DAUSAS,

KAI STYGOS VIRPANČIOS JO SIELAI SUDAINUOJA,

AR RŪTA KVEPIANČIAS PRISIMENA KASAS.

 

KĄ DUOSI, ELGETA, JO SIELAI NEMIRTINGAI

UŽ DIEVĄ AMŽINĄ, JĮ ŽEMEI SUGRĄŽINĘS?

GAL LEISI SVETIMU PASIDALYT DOSNINGAI,

SU REPLĖMIS BURŽUJO KLĖTĮ ATRAKINĘS?

 

VARGŲ NAŠTA IR VEIDAS PRAKAITUOTAS...

KAD KŪNO ALKANUS PASOTINTŲ NASRUS?

PASKUI GI KIRMINAMS KARSTE PAKELTŲ PUOTAS?

PROTINGO KŪRINIO LIKIMAS PER ŽIAURUS!..

 

O, NEIŠMANĖLI, KURS, DIEVINDAMAS PROTĄ,

ĮŽVELGTI NEGALI SKAIDRIOS ŠIRDIES TROŠKIMO,

BET TO NEPAVYDĖK, JEI KUOMET SUŽALOTA

DAUSŲ AUKŠTYBĖSE IEŠKOS UŽSIMIRŠIMO!

Maironis