Spausdinti

1963 RUGSĖJIS (SEPTEMBER) VOL. XIV, NO. 9

T U R I N Y S

RASINIS TEISINGUMAS .. . — G. Kijauskas, S. J........... 254

Į SAULĘ, Į AUKŠTUMAS — dr. J. Prunskis    .......... 261

KUNIGAS KARO SŪKURY (XIV) — B. Krištanavičius, S. J. . 264

PASIŠVENTIMAS IDĖJAI — dr. P. Mačiulis ............. 273

KAS TEN TRAUKIA? — J. Vaišnys, S. J.......... 277

ŠEIMYNINĖS LAIMĖS RECEPTAS — A. Kregždys    ...... 279

IŠ FILMŲ PASAULIO — K. Bučmys, O.F.M. ir Alė Rūta 284

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J.
Redakcijos nariai: Gediminas Kijauskas, S. J. Kęstutis Trimakas. S. J. Administratorius — Petras Kleinotas, S. J. Meninė priežiūra — Algirdas Kurauskas Fotografija — Algimantas Kezys, S. J.
Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Connecticut.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. 60636. Tel. REpublic 7-8400.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., Yearly subscription $3.00, single copy 30«. Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

“Laiškų Lietuviams” iliustracijas be redakcijos leidimo naudoti draudžiama.

 

RELIGINĖS IR TAUTINĖS KULTŪROS ŽURNALAS

 

.AMERIKA ATVEDĖ PASAULĮ ANT DIDINGO ATEITIES SLENKSČIO.

SAVO MOKSLINIU IR TECHNINIU GENIJUMI

MES PASTATĖME GALINGUS TILTUS SUJUNGTI PLAČIAS JŪRAS,

O DANGORAIŽIUS — PABUČIUOTI DANGAUS MĖLYNĘ.

DISTANCIJAS PAVERTĖM NYKŠTUKAIS, O LAIKĄ PANČIAIS SURAKINOM.

MES IŠDROŽĖME KELIUS STRATOSFEROJE.

NUOSTABIA MEDICINOS PAŽANGA MES PAGYDOME DAUG BAISIŲ LIGŲ,

SUMAŽINAM SAVO SKAUSMĄ IR PRAILGINAME GYVENIMĄ,

SUKURDAMI SAUGESNĮ IR GERESNĮ PASAULĮ.

BET KAI ATSISUKAME Į PAŽANGĄ RASIŲ SANTYKIUOSE,

TAI STOVIME PRIEŠ BEGĖDIŠKIAUSIĄ AMERIKOS VEIDO VAIZDĄ.

NEŽIŪRINT SPRAUSMINIŲ LĖKTUVŲ GREIČIO SUSISIEKIME,

ŽMONIŲ SOCIALINIUOSE SANTYKIUOSE

MES VOS KRUTAME SU VEŽIMĖLIU IR ARKLIUKU.

MOKSLO PAŽANGA VISUS KRAŠTUS PADARĖME KAIMYNAIS,

BET NEPANAUDOJOME SAVO MORALINIO GENIJAUS SUKURTI BROLYBĘ.

(Iš M. L. King Race, Challenge to Religion, 1963) * * *