Spausdinti

LILIJA ŠUKYTĖyra baigusi muzikos konservatorijos pianino ir dainavimo klases solo performer laipsniu; dainavusi kanadiečių ir lietuvių koncertuose; įvairiuose muzikos festivaliuose gavusi visą eilę pasižymėjimų ir medaliu. 1962 m. laimėjusi vieną iš keturių visai Kanadai skirtų Royal Society of Canada stipendijų, po Artist Diploma studijų Toronto Muzikos Fakultete važiuos į Vokietiją toliau gilinti dainavimo studijas.

Nuotrauka S. Dabkaus

 

Jau dabar daug atsiekusi, o ateityje dar daugiau žadanti jauna solistė “Laiškų Lietuviams” metinėje šventėje, akompanuojant Manigirdui Motekaičiui, išpildys įvairią rečitalio programą, susidedančią iš lietuvių bei kitų tautų kompozitorių — K. V. Banaičio, S. Gailevičiaus, VI. Jaku-bėno, St. Šimkaus, J. Tallat-Kelpšos, Gluck, R. Schumann, R. Strauss, G. Verdi ir Villa-Labos — kūrinių.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” METINIS PARENGIMAS

Šių metų "Laiškų Lietuviams" metinis parengimas įvyks kovo mėn. 15 d.,7 val. vakaro, Čikagoje Jaunimo Centre. Programoje: "Laiškų Lietuviams" konkurso premijų įteikimas; solistės Lilijos Šukytės rečitalis, akompanuojant Ma-nigirdui Motekaičiui; po koncertovakarienė.


NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME

Visiems “Laišku Lietuviams” leidimą auka parėmusiems nuoširdžiai dėkojame.

5 dol.aukojo J. Narukynas ir V. Rygertas (abu Chicago).

4 dol.aukojo T. Jenings (Berlin, Conn.) ir K. Paukštys (Chicago). 3 dol. aukojo E. Jurgaitis (Clarendon, 111.), A. O. Jaugelis (Montreal) ir Vyt. Mažeika (Chicago).

2 dol.aukojo P. Marcinkienė, E. Leparksas, E. Tamošiūnienė, J. Petrauskas, M, Sirutytė, B. Gurėnas, B. Martinaitienė, A. Laužikienė, M. Morkūnas, A. Kačinskas, K. Eigelienė, A. Urbonas, J. Jagėla, A. Paulavičius, E. Eidėnas, E. Ringus, J. V. Bubnys, A. Želvys, M. Norville, J. Kregždė, St. Žilevičius, S. Šukelis, J. Grybinas, V. Kiburis, A. Valavičius, J. E. Susmaras, B. Eringis, A Stubraitė, L. Stasiūnienė, Z. Rumšą, J. Vaičekonis, L. Kupcikevičius, V. Blažaitis, A. Sirutis, E. Velžienė, L. Viliūnienė, A. Kazlauskas, B. Mačianskas, S. Juškus, A. Čepėnas, J. Degutis, (visi Chicago). J. Vadopalas, S. Balutis, B. Viskanta, A. Vasiliauskas (visi Cicero, III.). M. Stankaitis (Rockford), V. Krznor (Downers Grove), J. Brazaitis (Brooklyn), J. Grinius (Wetersfield), L. Oksas (Los Angeles), P. Petraitis (Cleveland), dr. E. Mekys (Brooklyn), L. Senutienė (Brockton), A. Vasonis (Somonauk), P. Mikalauskas (Omaha), A. Pareigis (Holine), V. Rajeckas (Maspeth), P. Kaminskas (Joliet), E. Anužis (Detroit), J. Rumbutis (Columbus), V. Mažeika (Aurora), J. Rumšas (Detroit), A. Rudienė (Pacific Grove), E. Kutkienė (Detroit) ir B. Ginčauskas (Hammond).

2 34 5 West 56 th Street, Chicago, Illinois 60636