APIE “L. L.” SAUSIO NUMERĮ

     Turtinga išorė ir skoningas techninis redagavimas. Turinyje sutelkta pajėgių lietuvių rašto žmonių straipsniai.

"Dirva", 1964. II. 3

     “Laiškai lietuviams” patraukliai moka atsiliepti į religines ir tautines šios dienos mūsų aktualijas, turiniu ir estetine išvaizda neatsiliekant nuo laiko raidos...

"Draugas", 1964. II. 8

SVEIKINTINAS REIŠKINYS

     Sveikintinas ir pasauliečio dr. Arūno Liulevičiaus įtraukimas žurnalo redakcijon.

"Draugas", 1964. II. 8

     Pasauliečio įtraukimas redakcijon yra natūrali išvada Visuotinio Bažnyčios Suvažiavimo nurodytos krypties bei minčių, tilpusių mūsų žurnalo puslapiuose (žr. K. Trimako, S. J., "Pasauliečiai ir Suvažiavimas”, 1963, 12 nr., 372 p. ir G. Kijausko, S. J., "Krikščionis pasaulyje”, 1964, 1 nr., 14 p.).— Red.

“SKAITOME SU JAUNIMU”

     Labai mus pradžiugino žinia apie spaudai ruošiamą kun. St. Ylos knygą “Moderni mergaitė”. Esame dėkingi už jūsų žurnale duodamas ištraukas.

     Žurnalu aš ir mano šeima esame labai patenkinti... Kai kuriuos straipsnius skaitome su jaunimu (16, 14 ir 13 metų) bendrai sekmadienio vakarais. Kartais turime iš to kylančias diskusijas.

     Šalia filmų recenzijų būtų malonų turėti skyrelį su jaunimui rekomenduojamomis knygomis anglų kalboje. Turiu omeny auklėjančiai veikiančias knygas, ypač berniukams 15-18 m. amžiaus.

A. Milmantienė

     Sveikintinas pavyzdys tėvų, skaitančių lietuvišką spaudą kartu su savo jaunaisiais. Naudojamės šia proga, prašydami tėvus atkreipti savo jaunių dėmesį į "Jaunystės kryžkelėse” pasirodančius rašinius — be prievartos, be įkyrumo, parodant, kas gero juose.

     Stengsimės "Jaunystės kryžkelių” skyriuje paliesti pačias aktualiausias jaunimo temas.

     Lietuviškų jaunimui skirtų knygų tikrai maža: jas galima suskaičiuoti beveik ant vienos rankos pirštų. Kun. St. Ylos knygą mergaitėms sutinkame išskėstomis rankomis. Žinoma, jos nepakaks. Girdime vis daugiau rimtų lietuvių tėvų balsų, prašančių informuoti jaunimą apie jiems auklėjančiai vertingas anglų kalboje išleistas knygas.

     Mums visiems būtų mieliau, jei turėtume pakankamai lietuviškų knygų, bet jų permaža. Vis dėlto pirmiausia jas ir rekomenduojame. Tačiau negalime užmerkti akis tikrovei — jaunieji skaito svetima kalba ir skaitys. Jei nebus jiems auklėtojų ir tėvų rekomenduojamos geros knygos, gatvė ir kioskai "rekomenduos” jiems prastas. Jaunimo taip palikti negalima. Šiuo metu jaunimo knygų recenzijų skyriaus įvesti neįmanoma; stebėsime anglišką jaunių literatūrą bei retkarčiais ją trumpai žurnale peržvelgsime.

     Dėl lietuviškos literatūros jaunimui pasisakome šio numerio "Gyvenimui tekant” aktualijų skyriuje (75 psl. — Red.).

RŪPESTIS SENAISIAIS

     Teko pabuvoti su vyresnio amžiaus žmonėmis, ir štai ką pastebėjome: jie gana sunkiai priima senatvę su visais jos negalavimais ir nuovargiu. Panašiai, atrodo, jaučiasi daug kas. Gal ir mes, kai pasieksime jų amžių, taip pat galvosime ir elgsimės?

Ar Jums neatrodo, kad “Laiškuose Lietuviams” būtų ne pro šalį keletas straipsnelių ta tema?

N. N.

    Ne visi senuosius prisimena. Šis rūpestis vertas ir mūsų dėmesio. Tarpe daugelio projektų renkame medžiagą ir apie senatvę. Tačiau tai dar gali ilgai užtrukti.

    Tuos, kurie jau dabar pastebėjo senelius nešant nelengvą naštą, kviečiame i talką — straipsniu, rašiniu, kad ir trumpu žodžiu priminti mums, jaunesniems, į senesnius atsižvelgti, o seneliams duoti paguodžiančių ir prasmingų minčių.

Red.