Spausdinti

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Pranas Garšva. NEGĘSTANTI ŠVIESA. Tėvų Marijonų vienuolijos veiklos bruožai Amerikoje: visuomeniniame darbe, pastoracijoje, spaudoje, jaunimo auklėjime, misijose ir kt. Knyga išleista Tėvų Marijonų Amerikoje įsikūrimo 50 metų proga. Su iliustracijomis. 350 psl. Kaina 3.50 dol.

KRISTIJONAS DONELAITIS. Literatūrinio realizmo pradininkas. Pedagoginio Lituanistikos Instituto leidinys, išleistas Mažosios Lietuvos Lietuvių Draugijos, Lietuvių Evangelikų Liuteronų Tėviškės Parapijos Tarybos, A. Dundulio ir Ziono Evangelikų Liuteronų Lietuvių Parapijos Tarybos lėšomis. Redagavo D. Velička. 1964 Donelaičio m. 56 psl. Kaina 2 dol.

Dr. Joseph B. Končius. VYTAUTAS THE GREAT, GRAND DUKE OF LITHUANIA. 1964. The Franklin Press. Inc. Miami, Florida. 211 psl. informacinė knyga anglų kalba apie Didįjį Lietuvos kunigaikštį Vytautą, jo asmenį, reikšmę, laikus bei politinius darbus. Su iliustracijomis bei gausia bibliografija. Kaina nepažymėta.

AIDAI. Mėnesinis kultūros žurnalas. Birželis. Redaguoja A. Vaičiulaitis. Brandus dr. J. Girniaus str. “Naujųjų amžių “supasaulėjimo” baimė ir krikščioniškosios laisvės atsakomybė” (tęsinys pereito nr. str. “Istorinė atsakomybė ir viduramžių grįžimo ilgesys”), atskleidžiąs krikščionio atsakingą laisvę visose kultūros srityse ir ieškąs pagrindo religijos ir kultūros santarai ateities perspektyvoje.

MARGUTIS. Mėnesinis žurnalas. Birželis. Redaguoja A. Mackus. Turinyje: A. M. “Tikslo ir sąžiningumo dvilypumas”, “Interview: V. Jakubėnas mūsų muzikinio gyvenimo praeitin ir dabartin”, “Teatrinio klausimo anketa” (III, V. Žukauskas).

LUX CHRISTI. Leidžia ALRK Kunigų Vienybė. Birželis. Naujas redaktorius — kun. dr. P. Celiešius. Šio numerio straipsnių dėmesy vyrauja atsinaujinimas liturgijoje. Platesnis kun. P. Celiešiaus str. “Nauja liturgijos samprata pagal II Vatikano Santarybą”.

MŪSŲ VYTIS. Dvimėnesinis skautiškos minties žurnalas. Leidžia Akademinis Skautų Sąjūdis. Redaguoja V. Germanas. Kovas-balandis. Prof. St. Kolupailos atminimui skirtas numeris (rašo J. Kubilius, S. J., J. V. Danys-Daniliauskas, Br. Kviklys). Be to, G. Kijausko, S. J., “Šv. Raštas mokslinių tyrimų šviesoje” ir V. Germano “Jaunimo kelias į lietuvių spaudą”.

SKAUTŲ AIDAS. Lietuvių skautų ir skaučių laikraštis. Oficialus Lietuvių Skautų Sąjungos organas. Leidžia LSS Tarybos Pirmija. Vyr. redaktorius — A. Saulaitis. Daug patriotinės ir praktiškos medžiagos skautiškai veiklai.

ATEITIS. Lietuvių katalikiškojo jaunimo žurnalas. Leidžia Moksleivių Ateitininkų Sąjunga. Birželis. Turinyje: R. Rudžio str. “Mūsų gyvenimą stebint”, jaunimo anketos įdomūs daviniai tautiškumo klausimu ir kt. Šį numerį redagavo R. Repšio kolektyvas.

VYTURĖLIS. Piešiniais ir fotografijomis paįvairintas Marquette Parko Lituanistinės Mokyklos mokinių rašinėlių rinkinys. Brangios ir sveikintinos jaunųjų pastangos.

GALIMA DAR ĮSIGYTI

“MŪSŲ METAI”, Čikagos Aukštesniosios Lituanistikos Mokyklos ir kitų lituanistinių mokyklų 1963 — 1964 mokslo metų metraštis. Knyga Lietuvių Enciklopedijos formato 240 puslapių. Išleido Č. A. L. M-los Tėvų Komitetas. Kaina 2 dol., siunčiant paštu — 2 dol. ir 25 cnt. Knygoje telpa geriausi pačių mokinių parašyti rašiniai; dėl to lengvai skaitomi net ir pradedantiems lietuvių kalbos mokytis.

Dar yra likęs nedidelis skaičius šio metraščio pardavimui. Knyga pilnai tinka pasiskaitymui ne tik jaunimui, bet ir suaugusiems. Pažinkime šių laikų lietuviško jaunimo dvasią ir polėkius! Šią knygą galėtų įsigyti visos lituanistinės mokyklos bet kurioje pasaulio šalyje ir lietuviškos jaunimo organizacijos — skautai, ateitininkai ir kiti sau asmeniškai ir savo knygynėliams. Užsakymus su money orderiu ar čekiu siųsti: V. Diminskis, 6943 So. Rockwell St., Chicago 29, Ill.

AUKOJO

1 dol. J. Sanaitis, N. Goceitas, J. Gramas, P. Jakubaitis, J. Stočkus, E. Jazbutienė, A. V., V. Mažeika, E. Mikalajūnas, S. Paltarokas, J. Jadviršis, I. Dambrauskas, S. Charzauskas, A. Gaška, A. Prunsky-tė, B. Valavičius, G. Dambras, A. Rimkus, J. Rutka, J. Čėsna, S. Leipus, F. Černius, S. Galisas, P. Razminas, O. Petraitis, G. Miglinas, S. Peterienė, B. Morkūnas, F. Grešiūtė, K. Stancius, St. Kybartas, A. Paulius, A. Malinauskas, A. Rūkštelė, P. Marcinkus (visi iš Chicagos). M. Bajoraitis, Vaitkūnas, M. Lapinskas, V. Maciejauskas, P. Raškevičius, V. Norvilas, B. Ūsas, P. Pagojus, L. Rumšas, P. Zibūnas, I. Ulpa, M. Židžiūnienė, T. Bogušas, D. Jakas, A. Skudzinskas, Poškus, A. Ruigys, O. Šilėnas, T. Zailskienė, E. Ribokienė, P. Jaudegis, J. Balnionis, I. Stankaitis, K. Prišmantas, S. Masilionytė, S. Aukštakalnis, A. Augustinavičienė, P. Stanelis, A. Juška, A. Varneckas, K. Sragauskas, T. Karaliūtė, A. Saulis, M. Miškinienė, P. Graužinienė, V. Stankus, E. Jurgaitis, S. Bakšys, O. Krasauskas, P. Totilas, M. Kunčienė, kun. A. Goldikovskis, kun. V. Pikturna, J. Puteris, V. Pliopys, V. P. Kuzma, J. Švobienė, L. Lendraitis, T. Užupis, kun. Patašius, B. Kozica, B. Tamulis, S. Rutkauskas, M. Kulikauskaitė, D. Zikienė, D. Balys, B. Kruopis, A. Glovackaitė, P. Gulbinskas, V. Lelis, A. Čerškus, A. Bridžius, J. Škėma, L. Bagdonas, J. Valaitis. Visiems “Laiškų Lietuviams” leidimą auka parėmusiems nuoširdžiai dėkojame.


2345 West 56 th Street, Chicago, Illinois 60636