KORNELIJUS BUČMYS, O.F.M.

BLOOD ON THE BALCONY

     Praeities autentiškų kronikų montaže pavaizduojama Benito Mussolini politinis ir privatus gyvenimas. Tai pirmas šios rūšies filmas apie buvusį Italijos diktatorių, surežisuotas italų neorealistinės filmų srovės kūrėjo Roberto Rossellini ir Pasquale Prunas. Neapleista ir eilė asmenų, glaudžiai susijusių su Mussolini, kaip, pav., Galeazzo Ciano, maršalas Badoglio, Claretta Petacci ir kt. Ypač išryškinti paskutinieji dveji metai diktatoriaus gyvenime — nuo jo išvadavimo iš Gran Sasso nelaisvės iki žiauraus pakorimo Milane. Filmas rezervuotinas vien suaugusiems.

THE CHRISTINE KEELER AFFAIR

     Prieš kiek laiko Anglijoje įvykęs skandalas, į kurį buvo įsivėlęs net ir britų karo ministeris, spaudoje buvo plačiai minimas. Filmų pramonininkai, tikėdamiesi pasipelnyti iš sensacijų ieškotojų, pagal minėtus kronikos faktus pastatė filmą, kuriame atpasakojamas Kristinos Keeler gyvenimas nuo jos atvykimo į Londoną iki dr. Stephen Ward savižudybės. Jei jau diskutuotina, ar verta tokius įvykius plačiai aprašyti spaudoje, tai tuo labiau abejotina, ar tinka panaudoti filmui, kaip viešai pasilinksminimo priemonei. Šį danų gamybos filmą skubiai ir paviršutiniškai surežisavo Robert Spatford. Vaidyba neviršija mėgėjiško stiliaus. Dėl žemo moralinio lygio ir pristatymo būdo šis filmas netinkamas jokiai žiūrovų kategorijai.

CIRCUS WORLD

     Nors ir be ypatingesnių meninių nuopelnų, ši romantinė melodrama yra gausiai papuošta impozantiškomis scenomis. Kiekvienas ras ką nors mėgiamo, pritaikyto savo skoniui. Gausu laukinių gyvulių, arklių, klaunų, akrobatikos numerių ir kt. Be abejo, atskirų cirko numerių jungčiai išlaikyti surastas ir šioks toks siužetas. Cirko patriarchas vyksta su visa trupe į Europą gastrolėms, ypač ieškoti savo buvusios draugės ir cirko dalyvės, o taip pat jo globojamos akrobatės motinos. Laimingai pabaigai užtikrinti, ji surandama Hamburge. Netrūksta ir įspūdingų vaizdų, kaip cirko žuvimas jūroje ar gaisre. Šį Samuel Bronston Cinerama metodu gamintą filmą surežisavo Henry Hathaway. Iš labiau pažįstamų artistų paminėtini John Wayne, Claudia Cardinale, Rita Hayworth, Richard Conte ir kt. Filmas tikrai sudomins dabarties ir praeities vaikus.

MAFIOSO

     Alberto Lattuada, minimas tarp svarbesnių italų režisorių, šio filmo tema pasirinko Sicilijos galingosios Mafia veiklą.

     Antonio, jaunas sicilietis gana gerai įsitvirtina Milano pramonėje ir sukuria šeimą. Kai nutaria vykti atostogų į gimtą Siciliją, fabriko savininkas įduoda nuvežti paketuką gimtojo miestelio bendruomenės vadovui, kurs iš tikro yra vienas iš galingų Mafia atstovų. Antroj filmo daly Antonio įveliamas į šią paslaptingą veiklą ir priverčiamas vykti į JAV, kur turi pašalinti vieną iš Mafia priešų. Ypatingai pasigėrėtina Alberto Sordi vaidyba pagrindiniame vaidmenyje. Nors jis gabiausiai pasireiškia komiškose rolėse, bet šiame filme išlaiko pusiausvyrą ir dramatiniuose momentuose. Ypač antroje dalyje daugelis įvykių ir vaizdų atrodo lyg paimti iš gyvenimo autentiškos kronikos. Dėl temos šiurpumo ir beveik desperatiškos padėties vaizdavimo filmas rezervuotinas tik suaugusiems.

THE ORGANIZER

     Persikeliant į pereito šimtmečio pabaigą, jaunas italų režisorius Mario Monicelli bando pavaizduoti to meto darbininkų vargingą socialinę padėtį viename Torino fabrike. Keturiolikos valandų darbo diena ir sunkios sąlygos iššaukia darbininkų pasipriešinimą, ypač kai vienas iš pervargusių darbininkų mašinos smarkiai sužalojamas. Darbininkų protestas susiformuoja į aiškesnę kovą, kai atvyksta prof. Sinigallia, pasiryžęs paaukoti savo jėgas ir gabumus kovai už socialinę gerovę. Jis suorganizuoja streiką, kurio pasėkoje vienas iš darbininkų žūva. Streikui besitęsiant ir įsimaišius kavalerijai, žūva kita auka. Darbininkai grįžta į fabriką, nors laikinai pralaimėję, bet su pasiryžimu ir viltimi dėl ateities sąlygų pagerėjimo. Tikrai neįprastoje rolėje Marcelio Mastroianni sukuria įtikinantį ir sudėtingą organizatoriaus charakterį. Iš kitų italų artistų paminėtini bent Renato Salvatori ir Folco Lulli. Nors filmas gana rimtai svarsto darbininkų kovą už savo gerovę, tačiau dėl gausių vulgarumų dialoge, rezervuotinas vien pilnai subrendusiems.

RING OF TREASON

     Mėgstantiems įtampa perkrautus nuotykius iš šnipų gyvenimo, šis filmas bus dar tuo įdomesnis, kad pagrįstas realiais įvykiais. Supintai atpasakojama, kaip Scotland Yard agentai atidengė šnipų lizdą anglų povandeninių laivų laboratorijose 1961 m. Buvęs jūreivis ir britų ambasados Varšuvoje tarnautojas įveliamas į sovietų špionažą, kol nei pats nebegali atsikratyti gėdingo ir rizikingo darbo. Įdomu stebėti tiek šnipų paslaptingą organizuotumą, tiek seklių nepalaužiamą ryžtą. Bernard Lee įtikinančiai sukuria naują šnipo charakterį — viskuo nepatenkintas, alkoholikas tarnautojas, kurio silpnybes kiti palankiai išnaudoja. Filmas gali būti laikomas tinkamu suaugusiems ir vyresniam jaunimui.

ROBIN AND THE SEVEN HOODS

     Ši nuotaikinga komedija bando pavaizduoti Čikagos gangsterių gyvenimą alkoholio draudimo laikotarpyje. Robin Hood legendos stiliuje pristatomas Frank Sinafra su savo būriu. Artistų tarpe pastebint Dean Martin ir Bing Crosby, nenuostabu, kad įpinamos net aštuonios muzikinės scenos. Vaidybos atžvilgiu geriausiai pasirodo Peter Falk, kaip vienas iš gangsterių. Spalvota fotografija ir Nelson Riddle muzika prisideda prie filmo lengvos ir prablaškančios nuotaikos. Tinkamas ne tik suaugusiems, bet ir vyresniam jaunimui.

THE NIGHT OF THE IGUANA

     Sunkumai žmonių tarpusavio bendravimo santykiuose ir vienumos slegianti našta buvo vaizduojama kaip žmogiškosios prigimties liūdniausios nelaimės Tennessee Williams dramoje “The Night of the Iguana”. Pagal šį veikalą filmų režisorius John Huston kartu su Anthony Veiller paruošė tekstą to paties vardo filmui, scenos daugiau statinio pobūdžio veikalą gerokai pakeisdami ir pritaikydami ekranui gyvesnę dramatinę tėkmę. Prologe stebime episkopalų pastorių smulkioje Virginijos vietovėje, su įtūžimu kritikuojant jo vadovaujamos tikybinės bendruomenės mandagų veidmainiškumą. Vėliau jis, palikęs savo rūbą ir pareigas, tarnauja kaip turistų vadovas po Meksiką keliaujančioms mokytojoms. Tolimesnėje eigoje peržvelgiami buvusio pastoriaus pergyvenimai, kuriuose dalyvauja aštuoniolikmetė keleivė, viešbučio savininkė ir Naujosios Anglijos netekėjusi pana, bekeliaujanti su savo seneliu, kurs esąs pasaulyje seniausias ir kuriantis poetas. Filmo geriausios savybės — puiki Huston režisūra, geniališka Gabriel Figueroa nespalvota fotografija ir įsijausta Deborah Kerr vaidyba senelį globojančios moters rolėje. Kitus pagrindinius vaidmenis atlieka Ava Gardner, Sue Lyon, Grayson Hall ir Richard Burton, parodąs mažiausia nuoširdumo ir pergyvenimo. Nors aiškiai pasmerkiamas žmonių priešiškumas ir nedraugiškumas, tačiau, viso išsigelbėjimo viltį sudedant vien į romantinį natūralizmą, žiūrovui su religiniais įsitikinimais gaunasi išvada, kad filme įtaigojama iliuzija negali pilnai patenkinti visuotinų žmogaus troškimų. Vien pilnai subrendusiems žiūrovams.

THAT MAN FROM RIO

     Šiame prancūzų gamybos filme nuotaikingai pašiepiami įvairiausių žanrų filmai, kaip Tarzano nepalaužiamas atsparumas, Hitchcock supainiotas paslaptingumas, bet ypač seklių ir vijimosi filmai. Iš Paryžiaus muziejaus pavogiama senoviška Pietų Amerikos statulėlė. Grįžęs savaitės atostogoms, prancūzų lakūnas sužino, kad sąryšyje su vagyste pagrobta ir jo sužadėtinė. Narsus jaunuolis pasileidžia ilgon ir nuotaikingon kelionėn į Rio de Janeiro ir naująją Brasilią. Motorlaiviai, automobiliai, lėktuvai, apnuodytos ietys ar krokodilai nepajėgia sumaišyti jo planų. Nors gausios kliūtys lyg ir perkrautos, bet įtampa išlaikoma iki pat galo. Tikrai puikiai pasirodo Jean-Paul Belmondo nepasiduodančio sužadėtinio vaidmeny. Spalvota fotografija pateikia įdomių Brazilijos didmiesčių vaizdų. Filmas tinkamas ir jaunimui.

THE ISLAND OF THE BLUE DOLPHINS

     Šio filmo tekstas paruoštas pagal populiarų ir premijuotą Scott O’Dell romaną. Tiek knygoje, tiek filme pavaizduojami įvykiai paimti iš realaus gyvenimo. Tarp 1835 ir 1853 m. San Nicholas saloje, netoli šiaurinės Kalifornijos, gyveno vieniša indėnė mergaitė Kara-na. Jos tėvą baltiesiems medžiotojams nužudžius, kiti indėnai išvyko į žemyną, o ji ir mažesnis brolis nepastebėti liko saloje. Broliui žuvus nuo laukinių šunų, vieniša mergaitė liko išgelbėta tik po metų eilės. Filme nėra profesionalų artistų ir net pagrindinį vaidmenį išpildanti Celia Kaye ekrane pasirodo pirmą kartą. Nuostabiai puiki spalvota fotografija. Šis meniškas filmas rekomenduotinas ypač jaunimui, bet ir suaugusieji galės jį sekti be nuobodžiavimo.