Spausdinti


1964 M. RUGSĖJIS — SEPTEMBER VOL. XV. NR. 8

K. Donelaitis RUDENIO GĖRYBĖS    253

* * * GYVENIMUI TEKANT    254

V. Kavaliūnas DONELAIČIO “METŲ” ŽMOGUS IR PASAULIS    256

A. Grauslys APAŠTALAVIMO KELIAIS IR TAKAIS    260

P. Rėklaitis ŽIBUNTAS MIKŠYS    267

B. Krištanavičius, S. J. ATSTATYMO ŽENKLAI    271

G. Ivaškienė NEGI MES, MOTERYS, ESAME TOKIOS NELAIMINGOS?    277

A. L. RELIGIJA SLOPINAMA...    282

SKAITYTOJO ŽODIS    284

St. Yla ĮSIJAUSTAS ŽVILGSNIS PRAEITIN    285

K. Bučmys, O. F. M. EKRANO MIRGESY    286

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas

Redaktorius Kęstutis Trimakas, S. J. Redakcijos nariai Gediminas Kijauskas, S. J. Dr. Arūnas Liulevičius

Administratorius Petras Kleinotas, S. J. Viršelis ir vinjetės Algirdo Kurausko Fotografijos Algimanto Kezio, S. J.

Adresas 2345 W. 56th St., Chicago, 111. 60636 Telefonas REpublic 7-8400 Spaustuvė Immaculata Press, Putnam, Conn.

Prenumerata metams — 3 dol.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. Yearly subscription $3.00, single copy 30c Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.