DAUG MEDŽIAGOS

     Šių metų “Laiškų Lietuviams” penktasis numeris duoda daug gražios medžiagos skaitymui ir mąstymui. Įdomu skaityti skyrius “Gyvenimui tekant”... Ypatingai pažymėtina trijų straipsnių simpoziumas apie “Vietininką”... Daugiausia mąstymui medžiagos duoda kun. Alfonso Grauslio straipsnis “Siela, kuri kyla, kelia pasaulį”...

Vatikano radijas, VII 23

UOLIAI SEKU

     Uoliai seku Tėvo Krištanavičiaus atsiminimus.

Prot.Z. Ivinskis, Vokietija

GYVENIMUI TEKANT

     Ir forma, ir turinys pasigėrėtini... Sveikinu už skyrių “Gyvenimui tekant”. Tie trumpi komentarai visais lietuviams ir katalikams svarbiais klausimais seniai buvo reikalingi. Ir Jūs sumaniai juos rašote. Vis randate naujų bendradarbių. Ir tai su svariu žodžiu...

J. Kidykas, S. J., Sao Paulo

UŽSIDEGI DISKUTUOTI

     ... kai perskaitai naują “L. L.” numerį, taip ir užsidegi ką nors rašyti, diskutuoti, juo labiau, kad Jūs provokuojate — sakote, rašykit.

Iš vieno atsiliepimo spaudos anketon

JAUNIMO LITERATŪRA

     Pasiūlymas jaunimo literatūros klausimu — jo nebūčiau drįsęs ištarti, jei nebūtų ištaręs prof. Girnius “Margutyje” (1964, kovas, 200 psl.): klausimas neišsprendžiamas, nenaudojant (neperspausdinant) Lietuvoje išeinančių knygų. Ypač vaikų literatūros; teko matyti keletą puikių, nuo propagandos visiškai švarių leidinių.    K. R.

    “Moderni mergaitė” sulaukė didelio pasisekimo pas mus. Tai buvo pirma lietuviška knyga, kurios nereikėjo liepti skaityti.

Aldona Milmantienė, Saulius, Kristina ir Nijolė

LIEČIA IR “VIENYBĘ”

    Tarp dvylikos žurnale patalpintų liet. laikraščių pavadinimų vinječių yra ir Vienybės.

"Vienybė", VIII 20

Kadangi "Vienybė” atkreipė dėmesį į savo vardą mūsų žurnale (žr. "L. L”, liepa, 217psl.), mes taip pat atkreipiame jos dėmesį, kuriuo tikslu tie laikraščių vardai buvo įdėti, t. y. "kad visi lietuviški išeivijos laikraščiai vadovautųsi tame spaudos suvažiavime nurodytomis gairėmis” (žr. 218 psl.). Jos liečia ir "Vienybę”.   — Red.