Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Vol. 16 1965m

Per šešiolika metą “Laiškuose Lietuviams” jau buvo daug pasakyta. Stengiamės nepasikartoti, kad būtume tikrai įdomūs ir naudingi skaitytojams. Dėl to spausdinimui dabar atrenkame rašinius su specifiškom, apibrėžtom temom, kurios tuo pačiu nuodugniau svarstomos. Tai nereiškia, kad nebetalpinsime pasaulėžiūrinių straipsnių. Neužtenka kalbėti apie faktus ir priemones; prasmė turi savo kilnią vietą žmogaus gyvenime — o gilesnės minties šiandien trūksta be susikaupimo neramiai nežinia kur skubančiam pasauliui. Judriam ir neramiam gyvenimui keliant visą eilę pasaulėžiūrinių, religinių, visuomeninių bei moralinių klausimų, pastebime tikėjimo aktualijų bei klausimų - atsakymų skyrių reikalą. Ateityje dėsime pastangas juos įvesti.

Subkategorijos

 • 1965m. 1 Sausis

  Gilėjantis žvilgsnis į bažnyčią. Pasauliečių veikla šeimoje, parapijoj, labdaroj. Alkocholizmas. Auklėjimas - sovietizacijos priemonė Lietuvoje. Mišios ir rožinis. Talentą užkasti - ne auka, bet savimeilė. Dvi pastabos apie išorę. Kai sulauksi 20 metų.

 • 1965m. 2 Vasaris

  Mūsų žodis ateičiai. Tremtis kaip istorijos reiškinys. Auklėjimas - sovietizacijos priemonė Lietuvoje. Vedybinis gyvenimas po 40-ųjų metų. Amžinas Šekspyro žodis. Ištraukos iš "Hamleto". Nepavykęs bandymas. Gailestingumo darbai. Prie sūnaus lovos. Žodis ir veiksmas. Susidraugaujant.

 • 1965m. 3 Kovas

  Aktyvus dalyvavimas. Tremtis kaip istorijos reiškinys. Pokalbis apie pamaldų reformas. Kada vedybinis gyvenimas prasideda... Vaiko kelias į Dievą. Buvau išalkęs ir jūs mane pavalgidinote. Darbo pamėgimas. Fidel Castro viščiukai.

 • 1965m. 4 Balandis

  Laisvė ir laisvėjimas. Laisvas laisvės svarstymas. Komunistų skilimas ir Lietuvos išlaisvinimas. Vaiko kelias į Dievą. Studentai ir organizacijas. Antanas Smetona laiko perspektyvoje. Povelykinė savaitė šeimoje. Kas yra nepriklausomybė. duok man gerti.

 • 1965m. 5 Gegužis

  Santykiai tarp tėvų ir bręstančio jaunimo. Tėvų santykiai su vaikais. Pokalbis kelyje į tiesą. Kunigas ir lietuvybė. "Žemės drebėjimas" Čilėje. Pirmieji įspūdžiai našlaityną aplankius. Gegužis, šeštinės ir sekminės šeimoje.

 • 1965m. 6 Birželis

  Skaudi 25 m. sukaktis. tėvai ir bręstantis jaunimas. Meilė šeimoje. Nuogą apdengti. Naujo kunigo palaiminimas Lietuvai. Šis tas apie foto meną. Religin.lūžių prarajose. Tyras atsiminimų šaltinis. JAV negrų kovos. Birželio mėnuo šeimoje. Ar tik ne čia... ? Mes ir tėvai. Parlamento rinkimai.

 • 1965m. 7 Liepa-Rugp.

  Naujas vyskupas prabilo. Pasauliečiai ir ganytojai. Pasaulietis krikščionis ir kunigas. Algimantas Kezys. Meilė šeimoje. Dalyvavo trylika. Pakeleivį priimti. Melstis protėvių kalba. Išeivių pastoracija. Pokalbis tarp kunigų ir pasauliečių. Dantė ir Beatričė. Beatričės kilnumas. Laiškas Tėvui. Rasiniai klausimai filmuose. Vasaros šventės šeimoje.

 • 1965m. 8 Rugsėjis

  Religijos priespauda okupuotoje Lietuvoje. Prieš kunigus. Įsiskverbti į vaiko sielą. Bažnyčios komunistų okupuotoje Lietuvoje. Perauklėjimas mokyklose. Vietoj religijos - raudonas kaklaraištis? Klaiki jaunųjų ateistų veikla. Objektyvi idealistė. Studentai: apsisprendę komjaunuoliai? Tik pusė žmogaus. Ar religija Lietuvoj žlunga? Tik atsisakius priespaudos.

 • 1965m. 9 Spalis

  Bukit palaiminti! Vyras ir moteris. Kalinį sušelpti. Su menku, realiu prisiminimu. Kas realu ir kas nerealu? Jūragio eilėraščiai. Niekuomet neteisk. ...ir visada suprask. Žygis į Jungtines Tautas. Susitinku su komunistais. Vienašališkas balansavimas nepasitarnauja. Kuriai tiesai tarnaujame? Šventraščio vakarai. Rudenį švenčiam šeimoj.

 • 1965m. 10 Lapkritis

  Jaunuolio vystymasis tarp dviejų kultūrų. Ateitininkai ir skautai stovyklauja. Ligonį aplankyti. Vaikų stovyklos. Studentai apie išeivijos literatūrą. Adventas šeimoje. Jaunimo atsiliepimai. Kas dviveidis Lietuvoje. Atsinaujinančioj bažnyčioj. 

 • 1965m. 11 Gruodis

  Teilhard de Chardin. Pasaulio lietuvių kongresas. Numirusį palaidoti. Vaišnienės eilėraščiai. Melstis lietuviškai. Pastoracija tarp lietuvių Pietų Amerikoje. Būk moteris - paprastai. Mergaičių konkurencija. Kalėdos šeimoje. Našlaičiai ir našlaitynai. Klausimai apie mišių apeigas.