Spausdinti

Baletininkai Violeta Karosaitė ir Jaunutis Puodžiūnas

“Laišku Lietuviams” penkiolikos metu sukakčiai paminėti nukelta šventė įvyksta birželio mėn. 5 d., šeštadienį, 7 val. 30 min. vakaro, Čikagoje, Jaunimo centro didžioje salėje. Meninę programą išpildys iškilūs lietuviu baletininkai VIOLETA KAROSAITĖ ir JAUNUTIS PUODŽIŪNAS. Programa bus paįvairinta akt. LEONO BARAUSKO deklamuojamu dailiuoju žodžiu bei muz. ANTANO NAKO specialiai šiai šventei sukurtais muzikiniais interliudais.

 

Muzikas Antanas Nakas

Aktorius Leonas Barauskas

 

Šventės pradžioje “Laišku Lietuviams” straipsnio konkurso laureatams bus įteiktos V. Kuliešiaus, dr. St. Biežio su Ponia, V. Tumasonienės ir kitu mecenatu skiriamos premijos,

Lietuviškoji visuomenė yra nuoširdžiai kviečiama šioje šventėje gausiai dalyvauti, pasigrožėti įvairia menine programa ir tuo pačiu paremti jau penkiolika metu gyvuojančio žurnalo tolimesni leidimą.