Vaizdai iš “L. L.” straipsnio konkurso premijų įteikimo ir koncerto: kairėj viršuj — solistas Ant. Pavasaris. Vidury — premijų laimėtoju vardu žodi taria A. Gylytė. Apačioj — kalba “L. L.” red. K. Trimakas, S. J., scenoj stovint p. Jurgaitienei, priėmusiai savo dukters Viktutės premiją (III jaunimo), A. Gylytei (II jaunimo), mecenatui V. Kuliešiui ir “L. L.” techninei redaktorei B. Bulotaitei.