JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ IR KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ RUOŠIA

TREČIĄJĄ DAINŲ ŠVENTĘ

TARPTAUTINIAME AMFITEATRE ČIKAGOJE 1966 — VII — 3; 3 VAL. P. P.

JAUNIMO KONGRESAS

1966, Jaunimo Metų vasara bus viena iš reikšmingiausių laikotarpių ne tik lietuvių jaunimui, bet ir visai lietuvių visuomenei. Į sekančius įvykius suplauks jaunimas iš daug kraštų. Birželio 19-25 d. Dainavos stovykloje vyksta Jaunimo Vadovų Studijų savaitė. Birželio 25-30 d. bus Pasaulio Lietuvių jaunimo stovykla Dainavoje.

Birželio 30 d., 7:30 val. vak. — PLJ Kongreso atidarymas; paskaita “Jaunimo reikšmė tautoje ir išeivijoje”; 9:00 val. “Miss Lithuania” rinkimai, 10:00 val. šokiai.

Liepos 1 d. — 9:00 ved. ryto pranešimai iš kitų kraštų; 11:00 val. paskaita “Kaip mes keičiamės svetimoj aplinkoj”; 2:30 - 5:00 val. po pietų — sekcijos: 1. “American Lithuanians in U.S.A.” (anglų kalba), 2. sporto sekcija, 3. simpoziumas “Jaunimas, jo organizacijos ir visuomenė”, 4. “Laisvinimo darbas ir jaunoji karta”, 5. moksleivių sekcija, 6. religinė sekcija: simpoziumas “Kristus ir šių laikų jaunimo ieškojimai”, 7. lituanistinių mokslų sekcija, 8. sekcija apie komunizmo metodiką, 9. karių ir veteranų sekcija. 8:00 -10:00 val. vak. — meninė vakaro programa. 10:00 val. vak. — šokiai.

Liepos 2 d. 9:30 val. ryto paskaita “Žvilgsnis į pavergtą Lietuvą; 10:30 val. simpoziumai: 1. “Lietuvos ir Rytų Europos padėtis”, “Gyvenimas Lietuvoje” ir 3. Kultūrinis ir religinis pasireiškimas krašte”. Po pietų 1:30 val. — sporto rungtynės. Marquette parke; simpoziumas “Tautinė ištikimybė svetur” ir paskaita “BencTruome-nės išeivijoje”. 4 val. po pietų — PLJ Kongreso uždarymas su paskaita “Lietuvių Jaunimas pasaulio idėjų plotmėj”. 7:00 val. vak. — PLJ Kongreso banketas su šokiais.

Liepos 3d. — 10:00 val. ryto Mišios šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje ir 10:15 val. ryto Mišios Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje. 10:00 val. ryto evangelikų pamaldos Tėviškės parapijoje. 3:00 val. po pietų — Trečioji Dainų šventė Tarptautiniame Amfiteatre (International Amphitheatre).

AUKOJO

“Laiškų Lietuviams” leidėjai Tėvai Jėzuitai dėkoja visiems skaitytojams, auka parėmusiems žurnalo leidimą. 7 dol. aukojo O. Uselienė (Čikaga); po 6 dol. — B. Galvanauskas (Cicero), V. Lukoševičius (Čikaga); 4 dol. — J. Jusys (Worcester); po3 dol. — J. Sadūnas, A. Balčytis, A. Reivytis (visi iš Čikagos); po 2 dol. — D. Kriaučiūnienė, dr. J. Kižys, S. Charžauskas (visi iš Čikagos), A. Kubilius (Cicero), A. Baltrukėnas (Akron), P. Graužinienė (Los Angeles), P. Mikalauskas (Omaha), V. Daugėla (Washington).

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Ant. Maceina. DIEVO AVINĖLIS. Kristus Rytų Bažnyčios įžvalgose ir pergyvenimuose. Savo lėšomis išleido prel. Pr. Juras. Spaudė Immaculata Press.

SKAUTŲ AIDAS. Balandis. Oficialus Lietuvių Skautų Sąjungos organas. Redaguoja Ant. Saulaitis.

ATEITIS. Lietuvių katalikiškojo jaunimo žurnalas. Balandis. Red. S. Radvila.

J. Kapačinskas. SIAUBINGOS DIENOS. 1944-1950 m. atsiminimai. Čikagos Lietuvių Literatūros Draugijos leidinys. 1965. Autoriaus surašyti netolimos praeities pabėgėlių gyvenimo aprašymas.

TRIJŲ KRYŽIŲ ŠVENTOVĖ. (Shrine of the Crosses). Day-tono (JAV) lietuvių Trijų Kryžių šventovės iliustruotas albumėlis.