Spausdinti

Vol. XVII Nr. 6 BIRŽELIS / 1966 / JUNE

* * *    GYVENIMUI TEKANT    222

P. Razminas    PAŠAUKIMAI IR JAUNUOMENĖ    224

V. Kleiza    JAUNIMO METŲ PROGA    232

R. Kriaučiūnas    PSICHOTERAPIJA — II    235

A. Grauslys    TARTUM PASAKOJE...    239

Vl. Šlaitas    EILĖRAŠČIAI    240

J. Vaišnys, S. J.    MAN NEPATINKA...    249

K. Trimakas, S. J.    EVOLIUCIJA IR ŠV. RAŠTAS    251

Alė Rūta    “AGONIJA”, “KĄ LAUMĖS LĖMĖ”, “AUKSO ŽĄSIS” (rec.)    252

L. Gailiušienė    MAN RŪPI...    254

J. Sav.    JUNGTUVIŲ SUKAKTIS    255

V. Jurgaitytė    ATSAKOMYBĖ MYLĖTI    257

S. M. Jurgita    MOTERIS — KITU KELIU    258

** *    IŠKARPA IŠ ANAPUS    259

P. Pakalnis    BENDRO DARBO VAISIAI    260

S. Semėnienė ir  D. Koklytė-Lukienė   EKRANO MIRGESY    262

SKAITYTOJO ŽODIS    264

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Vyriausias redaktorius Kęstutis Trimakas, S. J.

Vyresnysis redaktorius Juozas Vaišnys, S. J.

Redakcijos nariai Gediminas Kijauskas, S. J.

Dr. Arūnas Liulevičius Techninė redaktorė Birutė Bulotaitė

Foto redaktorius Algimantas Kezys, S. J. Administratorius Petras Kleinotas, S. J.

Viršelis ir vinjetės Algirdo Kurausko

Adresas 2345 W. 56th St., Chicago, 111. 60636 Telefonas REpublic 7-8400 Spaustuvė Immaculata Press, Putnam, Conn.

Prenumerata metams — 4 dol.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. Yearly subscription $4.00, single copy 40c.. Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

 

SUTVERK, Viešpatie, man sūnų, kuris būtų pakankamai stiprus žinoti, kada jis yra silpnas, ir pakankamai narsus pažvelgti sau į akis, kada jis bijos; sūnų, kuris bus išdidžiai nenuolaidžiaująs garbingai pralaimėdamas, o taip pat švelniai nuolankus pergalėje... Tada aš, jo tėvas, galėsiu šnibždėti: “Negyvenu be reikalo".

Generolas D. MacArthuras

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Čikagoj proga L. L. redakcija dedikuoja lietuvių jaunimui šį žurnalo numerį, kuriame atsispindi mūsų dėmesys jaunimu, ypač P. Razmino "Pašaukimai ir jaunuomenė" ir V. Kleizos "Keletas pastabų Jaunimo Metų proga" straipsniuose.