■    JAUNIMO METŲ VIDURVASARIS

     Jaunimo vadovų studijų savaitė, didžioji stovykla Dainavoje ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas — tai trys pagrindiniai Jaunimo metų įvykiai vidurvasario karštyje.

     Našiausiai pasidarbuota Jaunimo vadovų studijų savaitėje, artimiau pabendrauta įvairias jaunimo organizacijas apėmusioje didžiojoje stovykloje, giliausiais įspūdžiais pagyventa pačiame Kongrese — akademine programa, ypač H. Nagio, St. Lozoraičio bei Ant. Sužiedėlio paskaitomis, parodomis, lietuviška D. Lapinsko "Lokio" opera. Dainų Švente bei sekmadienio pamaldomis: evangelikų — Tėviškės bažnyčioje; katalikų — šv. Kryžiaus ir Marijos Gimimo bažnyčiose vyskupams Braziui ir Brizgiui atnašaujant Mišias kartu su lietuvių jaunimo dvasios vadais iš įvairių pasaulio kraštų.

     Kongresas veržėsi ir iš savo ribų: apeliuodamas atsišaukimu Lietuvos laisvinimo reikalu į Jungtines Tautas.

     Kongresas veržėsi ir į ateitį, priimdamas nutarimą burti jaunimą prie Lietuvos Bendruomenės, organizuojant jaunimą apjungiančius ir jų veiklą derinančius komitetus.

     Pagaliau tikimasi, kad Kongresas, uždegęs dalyvius tautiniu entuziazmu, bus akstinas gyvesnei lietuviško jaunimo veiklai visame pasaulyje.

■    NAUJA TAKTIKA LENKIJOJE

     Gomulkos vyriausybė bando nauja taktika suskaldyti Lenkijos katalikus. Vienam Lenkijos arkivyskupui skatinant tikinčiuosius dalyvauti žemiškojo miesto statyboje, vyriausybės laikraštis vedamajame kvietė krašto katalikus burtis apie kalbėtoją, o ne apie reakcionierių kardinolą.

     Taip kalbėjęs arkivyskupas yra iniciatorius neseniai parašyto laiško, kuriame Lenkijos vyskupai išreiškė savo lojalumą kardinolui Višinskiui. Dėl to ši Gomulkos naujoji taktika vargiai gali pasisekti.

■ NERAMUMAI ISPANIJOJE

     Šiuo metu Ispanijoje Bažnyčia pergyvena atgimimą, o taip pat ir įtampą. Atgimimas skatinamas Vatikano II Susirinkimo nutarimų; įtampa gi kyla bandant atliuosuoti diktatūrinės valdžios varžtus.

     Gegužės 11d. policija išsklaidė protestuojančių kunigų eiseną, mušdama žygiuojančius lazdomis. Po to vyriausybė konfiskavo kelis katalikų laikraščių numerius už straipsnius, ginančius kunigų demonstraciją. Viešumon buvo atskleista, kad gegužės 12 d., t. y. sekančią dieną po kunigų sumušimo, Barcelonos gubernatorius Antonio Ibanez Freire reikalavo miesto arkivyskupo Greforio Mogrego y Casaus atleisti juos iš parapijų, tačiau arkivyskupas atsisakė tai padaryti.

     Birželio 9-12 d. Madride įvykusiame Katalikų Akcijos vadovaujančiųjų asmenų suvažiavime buvo nutarta išreikšti sekančius pageidavimus: 1) kad krašto valdžia nebeturėtų lemiamos įtakos naujiems vyskupams paskirti, 2) kad vadovaujantys hierarchijos asmenys pasitrauktų iš politinės veiklos ir 3) kad būtų pradėtas atviras dialogas tarp visų Ispanijos katalikų.

■ ORTODOKSŲ PRIESPAUDA RUSIJOJ

     Krašto Bažnyčių Tarybos Niujorke leidžiamame biuletenyje Religion in Communist Dominated Areas gegužės 15 d. numeryje pateikiamas dviejų ortodoksų kunigų prašymo Sovietų Sąjungos vyriausiems valstybės vyrams vertimas į anglų kalbą. Prašyme suminimi aštuoni būdai, kuriais trukdoma ortodoksų Bažnyčiai Rusijoje. Sovietų Sąjungos konstitucija garantuoja teises tikintiesiems ir jų religinėms bendruomenėms, tačiau šių dviejų kunigų prašyme parodoma, kaip įstatymas iškreipiamas ir panaudojamas religijai persekioti. Komisarai religiniam kultui įsakymus duoda žodžiu, vengia juos pateikti raštu, kad nebūtų galima protestuoti jų nelegalumą. Bažnyčioms uždaryti naudojami triukai — įsakoma iškelti kunigą, o paskui uždaroma ir vietinė bažnyčia, nes naudojamasi ortodoksų bažnytiniu įstatymu, teigiančiu, kad negali būti bažnytinės bendruomenės be kunigo. Religinės apeigos trukdomos įvedant visokiausias registracijas ir raštinius leidimus. Vaikai verčiami religinėse apeigose nedalyvauti. Daromi administraciniai trukdymai. Bažnytinės bendruomenės apribojamos dvidešimčia žmonių, tuo iškreipiant sovietinį įstatymą, kuriame sakoma, kad religinę bendruomenę turi sudaryti bent dvidešimt žmonių. Nelegaliai apribojamas kunigų skaičius, tuo būdu trukdant atlikti iškilmingas ortodoksų religines apeigas.

■ EKUMENINĖS PROŠVAISTĖS

     —    Tėvų domininkonų studijų namuose birželio mėnesį įvyko misijonierių kursai, kuriuose dalyvavo 80 anglikonų ir episkopalų kunigų bei pasauliečių. Kursantai susitiko su Kanados primatu Quebeco arkivyskupu kardinolu Maurice Roy. Kursų vietovę — Montmorency namus — 1962 m. tėvams domininkonams padovanojo Quebeco Anglikonų Bažnyčia.

     —    Liuteronų leidžiamame žurnale Una Sancta birželio numeryje Čikagos Liuteronų Teologijos mokyklos profesorius Carl E. Braaten pasiūlė Bažnyčiai susivienyti protestantų "grįžimu prie Romos". Anot jo, kaskart darosi sunkiau atsakyti į klausimą, ar protestantizmas turėtų būti nepriklausomas sąjūdis šalia Katalikų Bažnyčios, ar jis turėtų susijungti ir būti raugu reformai pačioje Bažnyčioje.

     — Mūsų Sparnų birželio nr. rašoma, kad 1965 m. XII 5 Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyko iškilmingos ekumeninės pamaldos, kuriose dalyvavo Estijos Ev. Liuteronų Bažnyčios arkivysk. Kyvits, Latvijos Ev. Liuteronų Bažnyčios arkivysk. Turs, Lietuvos Ev. Reformatų Bažnyčios atstovas kun. P. Jašinskas, Katalikų Bažnyčios atstovas prel. Kuodis ir Stačiatikių Bažnyčios atstovas protojierejus Semionovas.

     Tai bene pirmos tokio pobūdžio pamaldos tėvynėje.

     —    Grįžusi į Londoną devynių anglikonų kunigų grupė paskelbė, kad Prancūzijoje neseniai atnaujintas kunigų sąjūdis yra pavyzdys kunigų darbui su "naujaisiais pagonimis". Anglikonų kunigų grupė praleido keturias dienas "Mission de France" centre Pontigny.

     —    Portlande, Oregone, vykstančiame metodistų suvažiavime dr. Albertas C. Outler ragino metodistus greičiau užmegzti pokalbį su katalikais: liuteronai užmezgė dialogą prieš keturis mėnesius, metodistai gi tik birželio 28 d., t. y. praėjus 10 mėnesių po katalikų kvietimo.

     —    Gegužės mėnesį Niujorke pasibaigė trečioji pokalbių serija tarp Katalikų Bažnyčios JAV-ėse ir Presbiterijonų bei Reformatų Bažnyčių atstovų. Teologinės komisijos pagrindinis pokalbio klausimas lietė ryšį tarp Šv. Rašto ir tradicijos. Liturginė komisija paruošė tekstą bendroms pamaldoms už krikščionių vienybę, už Bažnyčios atsinaujinimą, padėkai ir už taiką (tekstas turės dar būti patvirtintas katalikų vyskupų konferencijos ir reformatų tarybos).

     —    Sekančiais metais dešimtoji tarptautinė Anglikonų Bažnyčios Lambetho Konferencija turės tą pačią temą, kaip ir Vatikano II Susirinkimas, t. y. Bažnyčios atsinaujinimą. Manoma, kad Suvažiavime bus svarstomos galimybės susijungti su kitais protestantais Indijoje, Austrijoje, Kanadoje ir Afrikoje.

     —    Bostono arkivyskupas kardinolas Cushing suteikė "imprimatur" leidimą protestantų paruoštam Šv. Rašto vertimui (Revised Standard Version). Tuo būdu katalikai gali pasinaudoti šiuo vertingu Šv. Rašto vertimu.

     —    Birželio 4 d. Čikagoje įvyko pirmasis viešas katalikų-evangelikų pobūvis, kuriame apie Šv. Raštą ir modernųjį žmogų kalbėjo katalikų kun. V. Bagdanavičius, M.I.C., ir evangelikų kun. A. Jurėnas.

     —Winnonos, Minnesotoj, vyskupijoj katalikų kapinės atidarytos visiems, tiek katalikams, kiek nekatalikams. Katalikams kunigams leidžiama pravesti laidojimo apeigas nekatalikams, jei giminės to pageidauja.