Spausdinti

Vol. XVII Nr. 7 Liepa-Rugpiūtis / 1968 / July-August

* * * GYVENIMUI TEKANT    266

K. Trimakas, S. J. SIEKIANT SUGYVENIMO IR VIENYBĖS    268

Dekretas VIENYBĖS ATSTATYMAS (I)    270

Vysk. P. Brazys ir vysk. V. Brizgys     INTERVIU APIE EKUMENIZMĄ LIETUVIŲ TARPE    273

Kun. P. Dilys EKUMENINIO JUDĖJIMO BRUOŽAI    276

Kun. A. Trakis VIENIJIMOSI PASTANGOS    278

E. Gerulis BENDRAS PAVOJUS JUNGIA    280

Kun. V. Cukuras PRAKTIŠKOS GALIMYBĖS    283

Atsakymai į anketą SUGYVENTI — NEIŠVENGIAMA, VIENYTIS — SUNKU    284

K. Trimakas, S. J. KAS YRA EKUMENINIS SĄJŪDIS    296

A. Grauslys MEILEI BRĘSTANT    298

J. Vaišnys, S. J. TRUMPI ATSAKYMAI    302

G. Ivaškienė SUBRENDIMO PAŽYMIAI    303

M. Landas NEVELTUI ŽEMĖJ GYVENU    304

*  * * IŠKARPA IŠ ANAPUS    305

D. Lukienė ir S. Semėnienė EKRANO MIRGESY    306

SKAITYTOJO ŽODIS    308

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Vyriausias redaktorius Kęstutis Trimakas, S. J.

Vyresnysis redaktorius Juozas Vaišnys, S. J.

Redakcijos nariai Gediminas Kijauskas, S. J.

Dr. Arūnas Liulevičius Techninė redaktorė Birutė Bulotaitė

Foto redaktorius Algimantas Kezys, S. J. Administratorius Petras Kleinotas, S. J.

Viršelis ir vinjetės Algirdo Kurausko

Adresas 2345 W. 56th St., Chicago, Ill. 60636 Telefonas REpublic 7-8400 Spaustuvė Immaculata Press, Putnam, Conn.

Prenumerata metams — 4 dol.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. Yearly subscription $4.00, single copy 40c. Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

 

PASKUTINIUOJU METU daugiau negu bet kada ankščiau Dievas žadina susiskaldžiusius krikščionis apgailėti susiskaldymą ir ilgėtis vienybės. Daug kas yra pajutę šios malonės impulsą; diena iš dienos plečiasi Šventosios Dvasios puoselėjamas sąjūdis ir tarp mūsų atsiskyrusiųjų brolių, siekiąs atstatyti vienybę tarp visų krikščionių. Tas visas sąjūdis vienybėn yra vadinamas ekumeniniu. Jam priklauso tie, kurie šaukiasi triasmenio Dievo bei išpažįsta Jėzų savo Viešpačiu ir Išganytoju.

Iš Katalikų Bažnyčios Visuotiniame Susirinkime priimto Dekreto apie Ekumenizmą