Spausdinti

Vol. XVII Nr. 8 RUGSĖJIS / 1966 / SEPTEMBER

* * *    GYVENIMUI TEKANT    310

V. Damijonaitis ir A. Žilinskas ATVERIAME TAU SAVO ŠIRDŽIŲ RYŽTĄ    312

B. Markaitis, S. J.    IŠ KRISTAUS SEMIAMĖS...    314

Dekretas    VIENYBĖS ATSTATYMAS (II)    318

V. Pupinis, S. J.    ŽVILGSNIS Į RYTUS    322

A. Grauslys    EROTINEI MEILEI MIRŠTANT    326

B. Auginas    EILĖRAŠČIAI    335

A. Liulevičius, Z. Vanagaitė, J. Šulcas ŠIŲ DIENŲ JAUNIMO IEŠKOJIMAI ... IR KRISTUS    338

B. Mažeikienė    AR VAIKAI... PROBLEMA?    341

E. Vaišnienė    OBUOLIUKAI (eil.)    342

G. Ivaškienė    JEI ESI 16 METŲ...    343

M. F. C. Caron    TAVO DRAUGAS — VYRAS    345

A. Grauslys    BRONZOS BLOKAS    346

D. Hammarskjöld    MINTYS IŠ DIENORAŠČIO    347

ATSINAUJINAN. BAŽNYČIOJ:

A. L.    Šv. Rašto studijų vakaras    348

A. Bačkis    Mūsų jaunimo pareigos    349

J. Vaišnys, S. J.    KLAUSIMAI — ATSAKYMAI    350

*  * *    IŠKARPOS IŠ ANAPUS    351

SKAITYTOJO ŽODIS    352

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Vyriausias redaktorius Kęstutis Trimakas, S. J.

Vyresnysis redaktorius Juozas Vaišnys, S. J.

Redakcijos nariai Gediminas Kijauskas, S. J.

Dr. Arūnas Liulevičius Techninė redaktorė Birutė Bulotaitė

Foto redaktorius Algimantas Kezys, S. J. Administratorius Petras Kleinotas, S. J.

Viršelis ir vinjetės Algirdo Kurausko

Adresas 2345 W. 56th St., Chicago, Ill. 60636 Telefonas REpublic 7-8400 Spaustuvė Immaculata Press, Putnam, Conn.

Prenumerata metams — 4 dol.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. Yearly subscription $4.00, single copy 40c. Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

JAUNIMO METAIjaunų lietuvių susitikimo metai. Iš skirtingiausių kraštų susitiko jie stovyklose, Kongrese, Dainų šventėje, pajusdami, kad jie nėra vieni, kad ir kituose kraštuosetoli ir artigyvena panašiai kaip ir jie lietuviškai apsisprendusių jaunuolių. Dar plačiausklinda tas pajutimas ir tarp tų, kurie negalėjo į Kongresą atvykti. Pagaliau net okupuotoj tėvynėj jaunimas stebi laisvajame pasaulyje besireiškiančius savo brolius ir seses.

(Susitikimas Dainavos stovyklojenuotrauka Gedimino Naujokaičio)