Spausdinti

     Rugsėjo 19 popiežius Paulius VI paskelbė encikliką “Christi Matri”, kuri yra jo ketvirtoji. Jis kalba apie taiką, jos reikalingumą bei sąlygas, kartu ragindamas spalio mėnesi ypatingai melstis už taiką. Seka keletas enciklikos ištraukų:

     “. . . Mums gresia nelaimė, kuri pavojun stato visą žmonių giminę. Kruvinas ir sunkus karas dega Rytų Azijos plotuose.

     ... Žmonės yra giliai sujaudinti taip pat ir kitais dalykais, kurie, kaip visi žinome, dedasi kitose pasaulio dalyse: pavyzdžiui, greitėjančios branduolinių ginklų lenktynės, sąžinės nesaistomos pastangos plėsti savo valstybės plotą, perdėtas savo rasės garbinimas, krašto gyventojams primesta segregacija, nužudymai ir teroristų užpuolimai, nekaltųjų žudymai — visa tai gali vesti prie didžiausios tragedijos.

     ... Mes vėl keliame savo balsą “su dideliu skausmu ir ašaromis” (Žyd. 5, 7), maldaudami tuos, kurie rūpinasi visuomenės gerove, kad jie visom galimom priemonėm stengtųsi apsaugoti gaisrą nuo plitimo ir net visiškai užgesinti ugnį.

     Juk mes neabejojam, kad visi žmonės, kurie nuoširdžiai siekia to, kas yra teisinga, nežiūrint kokia jų bebūtų tauta, odos spalva, religija ar visuomeninė padėtis, jaučia taip pat, kaip ir mes.

     Todėl tegul visi atsakingieji stengiasi sudaryti sąlygas, kurios galop privestų padėti į šalį ginklus prieš tai, negu, įvykiams spaudžiant, tai pasidarys per vėlu.

     ... Mes šaukiam jiems Dievo vardu — sustokit! Žmonės turi sueiti ir sudaryti konkrečius planus bei sąlygas susitaikymui visu nuoširdumu. Susitaikyti yra būtina dabar, net jei ir būtų kam nepatogu ir nuostolinga, nes vėliau gali tekti susitaikyti tik po kartaus kraujo praliejimo ir didelių nuostolių.

     Tačiau šioji taika turi būti pagrįsta teisingumu bei žmonijos laisve, taip pat atsižvelgiant į asmenų ir bendruomenių teises, nes kitaip ji bus nepastovi”.