Spausdinti

Vol. XVII Nr. 9 SPALIS / 1966 / OCTOBER

* * *GYVENIMUI TEKANT    354

Deklaracija VISA — LIETUVAI — KRISTUI    356

Redaktorius PAŠAUKIMŲ KRIZĖ    358

V. Balčiūnas VEIKLOS GAIRĖS    358

G. Ivaškienė TĖVŲ IR DVASIŠKIŲ ĮTAKA    364

Motina M. Aloyza BE MŪSŲ DIEVAS NEDARYS    369

G. Kijauskas, S. J. VISI TURI RŪPINTIS    371

Anketa PAŠAUKIMŲ REIKALU    377

A. Baranauskas ŠEŠI TREMTINIO ATODŪSIAI    378

A. Grauslys MEILĖS KANČIA    380

P. Razminas 4 ŠEIMOS KOLONOS    383

J. Vaišnys, S. J. VEDYBOS AR VIENUOLYNAS?    385

G. I. JAUNUOLIUS RUOŠIANT...    386

ŠALTINIAI AR KRITIKA?

P. Alšėnas Ar iš viso reikėjo rašyti?    387

K. Trimakas, S. J. Trūkumus atskleisti būtina.    387

ATSINAUJIN. BAŽNYČIOJ:

*  * * Enciklika apie taiką    388

K. Trimakas, S. J. Muzikos vieta Bažnyčioj    389

A. Grauslys “DIEVO AVINĖLIS” (rec.)    390

 LIETUVOS DŽIAUGSMAI IR RŪPESČIAI    391

M. F. C. Caron NEGADINK MEILĖS SKAUSMO    393

G. Ivaškienė GĖRIMAS, RŪKIMAS...    394

SKAITYTOJO ŽODIS    395

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Vyriausias redaktorius Kęstutis Trimakas, S. J. Vyresnysis redaktorius Juozas Vaišnys, S. J.

Redakcijos nariai Gediminas Kijauskas, S. J., Dr. Arūnas Liulevičius Techninė redaktorė Birutė Bulotaitė

Foto redaktorius Algimantas Kezys, S. J. Administratorius Petras Kleinotas, S. J. Viršelis ir vinjetės Algirdo Kurausko

Adresas 2345 W. 56th St., Chicago, 111. 60636 Telefonas REpublic 7-8400 Spaustuvė Immaculata Press, Putnam, Conn.

Prenumerata metams — 4 dol.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. Yearly subscription $4.00, single copy 40c. Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

 

DURYS .. . Durys retai kada yra praviros. Dažniausiai jos yra uždarytos. Prie uždarytų durą man vis kyla klausimas: Ar jas galiu pats sau atverti?... Ar jas man turi padėti kitas atidaryti?... Ar aš turiu kitiems jas atidaryti?...