Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Vol. 18 1967m

Tėvų Jėzuitų veikla ir pastangos yra skiriamos lietuviškosios išeivijos labui, pasirenkant darbus, kurie pabrėžia krikščioniškuosius principus ir sukuria galimybes kultūrinei ir tautinei kūrybai. “Laiškai Lietuviams” mums padeda patarnauti daugeliui tautiečių plačiame pasaulyje. Kad tą uždavinį sėkmingiau įvykdytų, mūsų žurnalas turi stiprėti, tapti vis turiningesniu ir patrauklesniu. Čia mums labai svarbi visų pagalba, nes spauda yra brangi, reikalaujanti kompetentingų žmonių ir gausių finansų. Riboti ištekliai — didžiausia mūsų kliūtis. Jei “L.L." skaitytojai prisidėtų antra tiek, mes nesiskųstame nedatekliais. Atradę vieną naują skaitytoją ar padvigubinę įnašą prenumeratai, jie mus įgalintų plačiau paskleisti mūsų žurnalą Pietų Amerikoje, Anglijoje, Vokietijoje ir kitur. Dėkodami mūsų bendradarbiams, rėmėjams ir skaitytojams, visiems geidžiame palaimos ir didžio gėrio.

Subkategorijos

 • 1967m. 1 Sausis
  Ar Dievas yra miręs? Jėzuitų suvažiavimas. Didžioji meilė. Per daug parako? Naujo pobūdžio parapijos. Lietuvių reprezentacija. Visų žmonių brolis. Kam vaikams draugai. Pasenoliai; naujagimiai. Tylu, tamsu, ramu. "Laumės juosta" (rec.)
   
 • 1967m. 2 Vasaris

  Sibiro tremtinių malda. Viešpaties tarno poema. Universitetų mūrai ir dvasia. Jėzuitų suvažiavimas. Eilėraščiai M.Viltis. Jie mylėjo didžiąja meile. Jauskis kaip namie. Mūsų jubiliejiniai 1968 metai. Pasisavinti prisikėlimo jėgą. Tavo pirmoji cigaretė. "Danutė stovyklauja" (rec.)

 • 1967m. 3 Kovas

  Pasauliečių vaidmuo bažnyčioj. Viešpaties tarno poema. Ant.Petrikonis - simbolikas. Jie mylėjo didžiąja meile. J.Švabaitė-Gylienė eilėraščiai. Nesugyvenimo priezastys šeimoje. Premijuotos Budriūno mišios. Keturtomė "Mūsų Lietuva". Pastabos apie "Dievo avinėlį". Kaip kalbėti ir klausyti vaikų. Niekas tavęs nesupranta. Abortas: kodėl bažnyčia laikosi tvirtai.

 • 1967m. 4 Balandis

  Iš bokšto turi kalbėti žmogus. Kur mus nuves televizija, telestar ir visa kita... ? Apie vaizdo kultūrą. Apie vaizdų pramonę. Pasauliečių vaidmuo bažnyčioj. Dviejų šventųjų meilė. Iš dabarties jaunimo poezijos. Vaikų programos televizijoj. Ivaškienės "Baltasis stumbras"(rec.).

 • 1967m. 5 Gegužis

  Menas, kurs ves prie maldos. Dievo motinos kančia. Meilės laiškai. Rūpesčiu parašyta enciklika. Šviesos šėšėliai tamsoje. Ką mums reiškia Kristus. Tarpasmeninis žmogaus artumas. Knyga apie žmogišk. didybę (rec.)

 • 1967m. 6 Birželis

  Psichologai apie laisvalaikį. Laisvalaikį prašvilpti ar prasmingai. Praleisti? A.Sadūnaitės eilės. Tarnaujanti bažnyčia. Poezija iš Lietuvos. Dievas yra meilė. Šviesos šešėliai tamsoj. Kuo kaltas? Dokumentai apie gimimų kontrolę. Vaikai apie suaugusius. Ir vėl stovykla! Sauja tėviškės žemės. Knygos atostogų skaitymui. 

 • 1967m. 7 Liepa-Rugp.

  Pasaulinėj parodoj susitinkant. Bachas,mišios h-mol. Meilės poezija. Eilėraščiai. Čikagos operos dešimtmetis. Vyriškumo ir moteriškumo psichologija. Ar kunigams bus leista vesti? Apie homoseksualumą. Knyga apie partizano idealą. 

 • 1967m. 8 Rugsėjis

  Apie dvasinius pašaukimus. Perskaičius anketos 54 atsakymus. Situacinė mūsų savijauta. Savo širdies dainas kuždėti (eil.) Esu girdėjęs žemę šnekant su dangumi. Tagorės meilės lyrika. Pirmieji žingsniai mokyklon. Ištiesiant artimui ranką. Iškarpos iš anapus. Popiežius ir patriarchas. "Pilnutinis Kristus"(rec.) 

 • 1967m. 9 Spalis

  Blogio vaizdavimas literatūroje. Filmo menas ir bažnytinio atsinaujinimo įtaka. Pavėjui plauks rugiapiūtė. Meilės ugdymas. Šalkauskis ir Dielininkaitis. Akistata su Dievo marintoju. Nuožmieji ir nužmogintieji (rec.) Kada gali tėvų neklausyti. Baisių baisiausia motina. Pijaus XII bendradarbis. 

 • 1967m. 10 Lapkritis

  Komunizmo "laimėjimai". Spaudos apžvalga. Nevaisingoji žemė (eil.) Meilės kilmė. Apsisprendimo elgsena ir laisvė. Vyskupų sinodas. Devynios savaitės Vokietijoj. Niekas taip nežaloja kaip neteisybė. Apie Augiaus monografiją. II Vatikano dokumentai. 

 • 1967m. 11 Gruodis

  Tebestovint kryžkelėje. interviu apie pasauliečių kongresą. Lietuviškas šeimų stilius. K.Bradūno "Sonatos ir fugos" (rec.) Kalėdų diena (eil.) Šv.Pranciškaus salezo mokslas. Kardinolas pas raupsuotuosius. Bendras Šv.Raštas. 1967 metų turinys. Anketa apie bendravimą.