VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO LEIDINIO REIKALU

Lietuvių Profesorių Draugija ruošia spaudai leidinį apie Vytauto Didžiojo Universitetą. Reikia: 1) parašyti Universiteto įsteigimo istoriją; 2) parūpinti fakultetų veiklos aprašymus; 3) duoti visų pagelbinių mokslo bei mokymo įstaigų veiklos aprašymus, kad knyga galėtų atskleisti Vytauto Didžiojo Universiteto didžią svarbą Lietuvos kultūriniam gyvenimui. Negalima pamiršti ir veikusių studentiškų organizacijų: Studentų Atstovybės, ideologinių organizacijų, korporacijų, ratelių ir t.t.

Redakcinė Komisija savo posėdyje 1967 m. gegužės 27 d., kuriam pirmininkavo vysk. V. Brizgys, sekretoriavo kun. P. Dilys, nutarė kreiptis i lietuvišką visuomenę ir prašyti ne tik aukų leidiniui, bet vertingų fotografijų ir Universiteto veiklą aprašančių veikalų. Panaudota medžiaga su dėkingumu bus grąžinta. Aukas galima siųsti prof. Stasiui Dirmantui, 6616 South Washtenaw Ave., Chicago, Illinois 60629; raštų medžiagą — prof. Pranui Čepėnui, 6015 South Francisco Ave., Chicago, Illinois 60629.

BRAZDŽIONIO POEZIJOS RINKTINĖ

Brazdžionio poezijos rinktinei leisti komitetas, susitelkęs Los Angeles, Calif., kreipiasi į viso pasaulio lietuvius, prašydamas pagalbos, leidžiant sukaktuvininko poeto Brazdžionio (60 metų amžiaus ir 40 m. kūrybos) rinktinę. Visi kviečiami būti Brazdžionio poezijos rinktinės mecenatais (paaukojus 25 dol.) ar garbės mecenatais (paaukojus 100 dol. ar daugiau). Mecenatai gaus specialų numeruotą autoriaus pasirašytą egzempliorių. Knygos prenumerata — 10 dolerių.

Komiteto sąstatas: Juozas Andrius — pirmininkas, Pranas Lembertas — iždininkas; vicepirmininkai: kun. dr. Petras Celiešius, Bronys Raila; iždo globėjai: Algis Raulinaitis, Antanas Skirius, Ignas Medžiukas; komiteto nariai: dr. Elena Tumienė, Juozas Švaistas-Balčiūnas, Rūta Kulikauskienė, Juozas Tininis ir Alė Rūta. Čekius prašome rašyti vardu “Brazdžionio Rinktinė”, kadangi taip pavadinta sąskaita banke, ir siųsti iždininkui P. Lembertui, 927 3rd Street, Santa Monica, Calif. 90403.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

ANTONIANUM. Šv. Antano gimnazijos metinis leidinys. 1967. Spaudai paruošė Pranciškonų šv. Antano gimnazijos mokiniai. Kennebunkport, Maine. 52 psl.

CHICAGOS LIETUVIU OPERA. Leidinys Operos pirmajam dešimtmečiui paminėti su “Gražinos” operos libretu. Redagavo VI. Būtėnas. Meninė priežiūra A. Kurausko.

ROMOS KATALIKŲ APEI-GYNAS. Pirmoji dalis: Sakramentai ir pašventinimai. Lietuvos vyskupijų ordinarų kolegijos leidinys. Vilnius-Kaunas, 1966. 286 psl.

ROMOS KATALIKŲ APEI-GYNAS. Antroji dalis: Procesijos, litanijos, laidotuvės. Lietuvos vyskupijų ordinarų kolegijos leidinys. Vilnius-Kaunas, 1965. 415 psl.

ROMOS KATALIKŲ APEI-GYNAS. Priedai. Šv. Mišių ir šermenų giedojimai. Lietuvos vyskupijų ordinarų kolegijos leidinys. Vilnius-Kaunas, 1966. 127 psl.

Kazys Jonaitis-Žilvitis. SIELOS BALSAI. Eilėraščiai. Iliustravo V. Vijeikis. 75 psl. Kaina $2.00.

Dante Alighieri. NAUJASIS GYVENIMAS (La Vita Nuo-va). Vertė A. Tyruolis. Su spalvotomis iliustracijomis 96 psl. Vienas iš Saleziečių leidinių, skirtų Jaunimo Bibliotekai.