Vol. XVIII, Nr. 8. 1967 LIEPA — RUGPIŪTIS JULY — AUGUST

GYVENIMUI TEKANT   *** 266

PASAULINĖJ PARODOJ SUSITINKANT K. Trimakas, S. J. 268

BACHAS, MIŠIOS H-MOL    V. Mykolaitis-Putinas 278

MEILĖS POEZIJA    A. Grauslys 280

EILĖRAŠČIAI Rilke, Rimbaud, Heine, Puškin, Kozulis 281-290

ČIKAGOS OPEROS DEŠIMTMETIS    Ant. Nakas 292

VYRIŠKUMO IR MOTERIŠKUMO PSICHOLOGIJA Vyt. Bieliauskas 294

AR KUNIGAMS BUS LEISTA VESTI? M. Laukaitis ir K. Trimakas, S. J. 293

IŠKARPOS IŠ ANAPUS    Paruošė M. Banėnas    300

APIE HOMOSEKSUALIZMĄ    Paruošė G. Ivaškienė    303

KNYGA APIE PARTIZANO IDEALĄ /rec./ D. Kučėnienė    305

EKRANO MIRGESY: Filmus suglaustai vertinant    ***    307

SKAITYTOJO ŽODIS    308

Šio numerio iliustracijos: Alg. Kezio, S. J., fotografijos iš Expo 67 pasaulinės parodos Montrealy / 265, 271, 273, 277, 285-288, 291 / ir Z. Sodeikienės piešiniai / 278-279 /.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Vyriausias redaktorius — Kęstutis Trimakas, S. J. Redakcinis kolektyvas: Jonas Borevičius, S. J., Gintarė Ivaškienė, Algimantas Kezys, S. J. (foto redaktorius), Vaclovas Kleiza, dr. Arūnas Liulevičius, Aušrelė Liulevičienė, Gintautas Sabataitis, S. J., Zita Sodeikienė (techninė redaktorė), Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius — Petras Kleinotas, S. J. Viršelis ir vinjetės — Algirdo Kurausko. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. U.SA. Telefonai: RE 7-8400 ir RE 7-8401. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. Prenumerata metams — $4.00. Atskiro numerio kaina — $0.40.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. Yearly subscription $4.00, single copy 40c. Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

Paminklas prie Jungtinių Tautų pavilijono Expo 67 pasaulinėje parodoje, vaizduojąs įvairių rasių žmones to paties medžio kamiene.