IŠLEIDŽIAMOS LIETUVIŠKAI GIEDAMOS MIŠIOS

1966-1967 m. “Laiškų Lietuviams” paskelbtame konkurse buvo premijuotos lietuviškai giedamos kompoz. Broniaus Budriūno Mišios, pavadintos “Garbė Viešpačiui”, vėliau skirtos šv. Kazimiero garbei. Autoriui jas pakeitus pagal naują Romoj patvirtintą tekstą, jos baigiamos spausdinti “L. L.” leidėjų Tėvų Jėzuitų Čikagoje. Konkurso sąlygose buvo parašyta: “Mišios turi būti vienbalsės, bendram giedojimui, patogios eilinio balso apimčiai, bet taip parašytos, kad galėtų būti giedamos ir su mišriu choru, jei toks choras yra. Tačiau tiek choro partija, tiek vargonų palyda turi būti nesudėtingos ir nesunkiai išpildomos”. Konkurso jury komisijos vienbalsiai buvo atrinktos kompoz. Br. Budriūno Mišios. Apiejas prof. J. Žilevičius rašė: “Br. Budriūnas puikiai pažįsta religinės muzikos dvasią, tai rodo ir konkursą laimėjusios jo Mišios... Premijos įteikime pagiedotos jaunimo choro trys jų ištraukos aiškiai liudijo gražiai išplaukiančias, religinės nuotaikos kupinas melodijas, besireiškiančias negirdėtomis ir nenunešiotomis savybėmis. Visa tai ir nauja ir sklandu. Savo melodijų plaukiančiu ramumu ir dainingumu Mišios atitinka lietuvių būdą, todėl, reikia tikėtis, jos bus greit pasisavintos” (“Drauge”, 1967. IV. 15).

Premijuotos Mišios yra labai parankios: jos tinka ir bendram žmonių giedojimui, ir chorui su vargonais. Gaidos spausdinamos dviem atskirais leidiniais: chorams — didelio formato, su vargonų palyda (1 egz. — $2.00; perkant bent 10 egz., 1 egz. — $1.75); bendram žmonių giedojimui—nedidelio formato, 1 arba 2 balsams: (1 egz.—30 c.; perkant 10 egz. ar daugiau, 1 egz. — 25 c.). Nors skirtos jaunimui, šios Mišios tinka visiems. Tikimasi, kad jos pasklis po visas lietuvių parapijas ir bus giedamos įvairiomis progomis. Užsakymus siųsti: “Laiškai Lietuviams” (Mišių gaidos), 2345 W. 56th St., Chicago, 111. 60636, U.S.A.

Sunku viską pramatyti, tačiau leidėjai kaip ir nesitiki gaidų pardavimu padengti visų spausdiniman sudėtų išlaidų. Galintieji prašomi šių gaidų spausdinimą paremti auka. Jau prieš kiek laiko buvo gauta piniginė auka su sekančiu laišku: “Mes, šv. Antano parapijos Detroite choristai, sužinojom, kad Jūs spausdinsite lietuviškųjų Mišių gaidas. Priimkite mūsų kuklią auką spaudos išlaidoms sumažinti. Kartu prašome, jeigu įmanoma, nors vienam balsui Mišių gaidų”.

APEIGYNAS

Ką tik atspausdintas Romos Kataliku Apeigynas, skirtas Lietuvos vyskupijoms ir lietuvių bažnyčioms už Lietuvos. Tekstas dviem spalvom (juoda ir raudona). Labai patogaus, nedidelio formato (4X6% in.), kietais raudonais viršeliais. Kaina 10 dol. Galima užsisakyti sekančiu adresu: Jesuit Fathers, 2345 W. 56th Street, Chicago, Ill. 60636, U.S.A.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Emile Guerry. PILNUTINIS KRISTUS. Iš prancūzų k. vertė Kęstutis M. Butkus, O.F.M. Knyga suskirstyta į tris dalis: Apie asmenini Kristų, Mistinio Kūno galvą, Gyvoji bendruomenė iš Mistinio Kūno narių ir Bažnyčia kaip Mistinis Kristaus Kūnas. Atspausdino Lietuvių Enciklopedijos Leidykla. Knygos leidėja — A. Mikulienienė. 328 psl. $5.00.

Owen J. C. Norem, B. D., L.L.D. TIMELESS LITHUANIA. Lietuvos istorija anglų k., parašyta JAV ministerio Lietuvai. Antroji laida, išleista Vilties 50 m. Lietuvos nepriklausomybės atgavimo proga. 300 psl. Kaina $4.00.