Spausdinti

Vol. XVIII Nr. 8  RUGSĖJIS / 1S67 / SEPTEMBER

GYVENIMUI TEKANT    ***    310

APIE DVASINIUS PAŠAUKIMUS    Pasisakymai    312

PERSKAIČIUS ANKETOS 54 ATSAKYMUS K. Trimakas, S.J.    313

SITUACINĖ MŪSŲ SAVIJAUTA    Stasys Yla    323

SAVOS ŠIRDIES DAINAS KUŽDĖTI (eil.) Nerimą Narutė    326

ESU GIRDĖJĘS ŽEME ŠNEKANT SU DANGUM P. Gailius    328

TAGORĖS MEILĖS POEZIJA    A. Grauslys    341

PIRMIEJI ŽINGSNIAI MOKYKLON    G. Ivaškienė    346

IŠTIESIANT ARTIMUI RANKĄ    Ant. Saulaitis, S. J.    347

IŠKARPOS IŠ ANAPUS    Paruošė M. Banėnas    348

ATSINAUJINANČIOJ BAŽNYČIOJ: Popiežius ir patriarchas B. K.    350

“PILNUTINIS KRISTUS” (rec.)    A. Grauslys    351

EKRANO MIRGESY: A Man and A Woman D. Lukienė    352

Filmus suglaustai vertinant    ***    352

Šio numerio iliustracijos: Alg. Kezio, S. J., fotografijos (339, 322, 324), Z. Sodeikienės piešinys (326), dail. Pr. Gailiaus atvaizdas (328, nuotr. Alg. Kezio, S. J.), Pr. Gailiaus grafikos darbų serija “La suite Lithuanienne” (331-340).

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Vyriausias redaktorius — Kęstutis Trimakas, S. J. Redakcinis kolektyvas: Jonas Borevičius, S. J., Gintarė Ivaškienė, Stasys Yla, Algimantas Kezys, S. J. (foto redaktorius), Vaclovas Kleiza, dr. Arūnas Liulevičius, Aušrelė Liulevičienė, Gintautas Sabataitis, S. J., Zita Sodeikienė (techninė redaktorė), Nijolė Užubalienė, Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius — Petras Kleinotas, S. J. Viršelis ir vinjetės — Algirdo Kurausko. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. U.S.A. Telefonai: RE 7-8400 ir RE 7-8401. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. Prenumerata metams — $4.00. Atskiro numerio kaina — $0.40.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. Yearly subscription $4.00, single copy 40c. Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill. arid additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

 

KIEK DALYKŲ šiame pasaulyje nusipelno mūsų lojalumo? Iš tikrųjų, labai maža. Manau, kad reikia būti lojaliam nemirtingumui—• tai kitas žodis vietoj gyvybės, stipresnis žodis. Reikia būti ištikimam nemirtingumuiištikimam Kristui... Tik po Kristaus atėjimo žmogus galėjo laisvai kvėpuoti. Žmogus nebemiršta griovy, kaip šuobet namie, istorijoj, kada pilnai vyksta darbas mirčiai nugalėti.

Borisas Pasternakas, Daktarus Živago