LEIDĖJŲ ŽODIS SKAITYTOJAMS

Pradėdami 1968 metus, su žurnalo skaitytojais norime pasidalinti savo bendrais rūpesčiais. Nors įdėjome daug darbo, pernai žurnalo leidimas mums atnešė ne pelno, bet nuostolio (to nuostolio nebūtų, jei visi skaitytojai užsimokėtų už prenumeratą). Tuo tarpu popierius ir kitos spausdinimo priemonės brangsta. Dėl to kai kurie amerikiečių ir lietuvių laikraščiai bei žurnalai kelia savo prenumeratos mokestį.

Retai, bet kartais pasitaiko tokių siūlymų: “Leisdami žurnalą, taupykite pinigus, sumažindami iliustracijų skaičių ir pan.” Deja, mes taip nemanome daryti. Ir štai dėl ko. Šiuo metu gyvename kritiškame laikotarpyje. Lietuviai išeivijoj, ypač jaunesnės kartos žmonės, jau yra gerokai susipažinę su gyvenamuoju kraštu ir jos spauda. Jei lietuvių žurnalai bus blankūs ir skurdūs, vargiai ar atsiras daug grynai iš patriotizmo (kiek pas ką jo yra) prenumeruojančiųjų lietuvių spaudą. Štai kodėl mes, kiek tik galime, geriname savo žurnalo išvaizdą ir turinį. Mes “varžomės” su gyvenamojo krašto spauda — jei taip galime išsireikšti — dėl lietuvių sielų.

Štai kodėl ir šįmet, dėka techninės redaktorės Zitos Sodeikienės, pakeitėme žurnalo išvaizdą. Štai kodėl stengiamės ir turinį padaryti kuo aktualesnį, kuo įdomesnį ir kuo naudingesnį. Vienu kitu atžvilgiu dėl finansų ir bendradarbių stokos mes esame ir atsilikę nuo gyvenamojo krašto pačios geriausios spaudos; tačiau mūsų ir daugelio kitų nuomone (pvz. žr. šio L. L. nr. “Atgarsių” skyriuje, 41 psl.) daugeliu atžvilgių tą spaudą ir prilygstame.

Šįmet “Laiškų Lietuviams” prenumeratos mokesčio dar nepakelsime, bet prašome galinčių jų, šalia 4 dolerių prenumeratos, paaukoti žurnalo leidimui vieną kitą dolerį, o daugiau pasiturinčiųjų stambesne auka tapti kurio žurnalo numerio ypatingais rėmėjais-mecenatais.

Kęstutis Trimakas, S. J., vyr. redaktorius

"Laiškų Lietuviams" žurnalo leidėjų Tėvų Jėzuitų vardu.

ANKETA APIE LAIŠKUS LIETUVIAMS

Iki šiol nedaug skaitytojų atsiliepė į mūsų anketą (1967, lapkr., 440 psl.). Dar kartą prašome skaitytojų pasisakyti sekančiais klausimais:

1.    Kokia, Jūsų nuomone, yra “Laiškų Lietuviams” paskirtis? ....

2.    Ar “L. L.” atlieka tą paskirtį? ..............................

3.    Ką “L. L.” vertinate? ......................................

4.    Kas žurnale taisytina? ......................................

5.    Ko pageidautumėte? Kokių temų nagrinėjimo? ..............

6.    Ar Jums patinka, kad kai kuriuose žurnalo numeriuose (nors ne ištisai) yra plačiau rašoma viena kuria nors aktualia tema (pvz. balandžio nr. apie vaizdo kultūrą, birželio nr. apie laisvalaikį)?

7.    Kurie žurnalo skyriai Jūsų labiausiai mėgiami? ..............

8.    Kaip vertinate buv. “Gyvenimui tekant” (dabar “Stebint ir svarstant) skyrių, ten minimų įvykių atranką bei komentavimą? ..

9.    Kaip vertinate naująjį spaudos citatų bei straipsnių santraukų skyrių (žr. šio “L. L.” nr. 20-25 psl.?

10.    Ar norėtumėte, kad žurnale būtų spausdinama daugiau grynai religinių straipsnių? ..........................................

11.    Ar “L. L.” neturėtų surimtėti (žr. “Laiškų” draugo laišką “Skaitytojo žody”, 1967 balandžio nr., 176 psl.)?..................

12.    Koks, Jūsų nuomone, yra žurnalo meninis apipavidalinimas? Ko pageidautumėte? ..........................................

LITUANISTIKA FORDHAMO UNIVERSITETE

Ateinančią vasarą numatyti du lietuvių kalbos kursai: pradedantiems ir pažengusiems. Pažengusiai grupei be lietuvių kalbos bus dėstoma lietuvių literatūra ir Lietuvos istorija. Dėstys lituanistai. 1967 m. vasaros semestre paskaitas skaitė profesoriai: A. Salys, J. Puzinas, J. Balys, J. Brazaitis, K. Ostrauskas, tėv. V. Gidžiūnas, St. Barzdukas ir A. Vasys. Kviesime juos ir ateinančiai vasarai, jei užsiregistruos pakankamas skaičius studentų. Užsiregistruoti reikalinga jau sausio-vasario mėn., prisiunčiant $25 čekį Fordhamo Universiteto vardu. Toji suma bus įskaityta į mokestį už mokslą. Šią pirmąją registraciją galima atlikti laišku, nurodant, kurioje grupėje norėtumėt dalyvauti — pradedančiųjų ar pažengusiųjų.

Šiais jubiliejiniais metais norėtume sustiprinti mūsų lituanistikos programą, bet tai priklauso nuo to, ar bus pakankamas skaičius studentų. Prašome organizacijų vadovybes paraginti savo narius skirti vasaros atostogas lituanistikos studijoms.

Kreditai. Studentams už kursą duodami 6 kreditai, kuriuos galima perkelti ir į kitą universitetą. Priimami ir laisvi klausytojai. Vasaros semestras prasideda liepos pradžioje ir tęsiasi iki rugp. vidurio. Paskaitos numatytos nuo 6 iki 9 val. vakaro, tačiau, studentams pageidaujant, laikas gali būti pakeistas.

Informacijos reikalu kreiptis: Prof. A. Vasys, Lithuanian Program, Fordham University, Bronx, N. Y. 10458.

PILNAS MIŠIOLAS LIETUVIŲ KALBA

Šiomis dienomis išėjo iš spaudos pilnas mišiolas lietuvių kalba. Tą mišiolą paruošė Liturginė Lietuvių Komisija ir, prašant vyskupui V. Brizgiui, patvirtino Liturgijos Konstitucijai Vykdyti Taryba Romoje, vadovaujama kardinolo J. Lercaro. Išleido Tėvai Jėzuitai Čikagoje.

Mišiolas turi ne tik visas mišias, bet taip pat ir prefacijų bei kitų giedamų dalių gaidas, dažnai vartojamas maldas bei giesmes ir kalendorių. Be to, mišiolo pradžioje įdėtas įvadas paaiškina skaitytojams mišių prasmę, dalis ir raidą. Vinjetės Kazio Veselkos. Spausdino Lietuvių Enciklopedijos spaustuvė. Mišiolas yra vidutinio formato ir turi 1024 puslapius. Jo kaina tik $8.00 (Kanados $8.50). Užsisakyti galima šiuo adresu: Jesuit Fathers (Mišiolas), 2345 W. 56th St., Chicago, El. 60636. U.S.A.

LEIDĖJŲ PADĖKA

“Laiškų Lietuviams” leidėjai Tėvai Jėzuitai yra dėkingi visiems, kurie parėmė žurnalo leidimą finansine auka. Šiam numeriui išleisti 100 dolerių auka prisidėjo Kastytis Izokaitis. Jam tariame ypatingai nuoširdų ačiū.

Dėkojame taip pat kitiems aukotojams. 10 doL aukojo kun. T. Palis (Calif.). 7 dol. aukojo St. Raudienė (Čikaga). Po 6 dol. aukojo A. Poskočimas, S. Juškus, S. Banaitis, K. Grina, G. Valiulienė (visi iš Čikagos); M. Remienė (Cicero); A. Matulionis (Pa.); M. Manomaitis (Boston). Po 4 dol. aukojo V. Akelaitis (Cleveland); L. Matukienė (Toronto); P. Norvilas (Čikaga); A. Martis (Ohio). Po 3 dol. aukojo prel. J. Kučingis (California); S. Blynas (Conn.).

NAUJI LEIDINIAI

DAGYS. Sculptures and paintings. Introduction by dr. Otto   Scheid. Didelio formato dail. J. Dagio skulptūros ir tapybos darbai. 141 psl. Gaunama: J. Dagys, 78 Chelsea Ave, Toron to 9, Canada.

1968 M. KALENDORIUS. Šį  dieninį kalendorių išleido Nidos Knygų Klubas ir “Europos  Lietuvis”. Kaina 7 šilingai  ($1.50). Adr. Lithuanian   House LTD. 1 Ladbroke Gardens, London, W. 11, England.