ŽURNALO PRENUMERATA PAKELIAMA

Brangstant popieriui, paštui ir kitoms spaudos priemonėms, “Laiškų Lietuviams” žurnalas jo leidėjams Tėvams Jėzuitams atneša vis daugiau nuostolių. Kai kuriems skaitytojams siūlant, ir patys leidėjai jaučia būtiną reikalą prenumeratos kainą pakelti (žr. šiame “L. L.” nr. 400 psl. “Kad liktume gyvi” ir 439 psl. “Kelti prenumeratą”). Pradedant 1969 m., prenumeratos kaina metams bus $5.00.

ADMINISTRACIJA PRANEŠA

Skaitytojų patogumui “L. L.” administracija laikosi tokios tvarkos: skaitytojams žurnalo prenumerata pratęsiama automatiškai, nebent jie iš anksto praneša administracijai žurnalo nebesiuntinėti arba jį siuntinėti tik 1968 m. Už 1968 (ir ankstyvesniųjų) metų prenumeratą dar neužmokėję skaitytojai prašomi atsilyginti. Prenumeratos kaina 1968 m. — $4.00; 1969 m. — $5.00.

Administracija taip pat prašo skaitytojų jai pranešti apie savo adresų pakeitimą.

PREMIJUOTOS MIŠIŲ GAIDOS

“Laiškų Lietuviams” administracijoje dar yra likę “L. L.” žurnalo premiją laimėjusių komp. Br. Budriūno lietuviškai giedamų Mišių gaidų dviem atskirais leidiniais: chorams — didelio formato, su vargonų palyda (1 egz. — $2.00; perkant bent 10 egz., 1 egz. — $1.75); bendram žmonių giedojimui — nedidelio formato, 1 arba 2 balsams (1 egz. — 30c.; perkant bent 10 egz., 1 egz. — 25c.). Užsakymus siųsti: “Laiškai Lietuviams” (Mišių gaidos), 2345 W. 56th St., Chicago, 111. 60636.

LEIDĖJŲ PADĖKA

“Laiškų Lietuviams” leidėjai Tėvai Jėzuitai nuoširdžiai dėkoja skaitytojams, auka parėmusiems žurnalo leidimą. Po 8 dol. aukojo J. Bičiūnienė (Čikaga) ir E. Lukoshius (Montreal). Po 6 dol. — L. Bendoraitis, dr. A. Domanskis (Čikaga); dr. J. Sungaila (Toronto); Z. Juškevičienė (Cicero). 4 dol. — V. Rygertas (Čikaga). Po 3 dol. — J. Leiberis (Conn.); I. Borgogni (Mo.); S. Vidmantas (Ill.). Po 2 dol. — A. Kalvaitis (Calif.); K. Stuopis (Ill.); V. Morkūnas (Kanada); A. Grigaliūnas (Iowa); P. Žilaitis (Mich.); P. Mikšys (Ohio); P. Ūselis, V. Blažaitis, P. Beinoris, B. Morkūnas, B. Normantas, E. Žebrauskienė, V. Gaižutis, V. Valantinas, kun. A. Stanevičius, Z. Dailidka, S. Patlaba, J. Katkus, P. Dūda ir J. Miečius (visi iš Čikagos).

 

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION

“Laiškai Lietuviams” (Letters to Lithuanians) is published monthly except July and August, when bi-monthly. Its publishers and owners are the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., a non-profit religious society approved by the Roman Catholic Church. The editor is Kęstutis A. Trimakas, S. J. The managing editor is Petras Kleinotas, S. J. The offices of editors, publishers, and management are located at 2345 W. 56th Street, Chicago, Ill. 60636. In the preceding 12 months “Laiškai Lietuviams” averaged a press run of 4136 copies each issue (single issue nearest to filing date, 4020 copies) of which 3684 (3689) were distributed to paid individual subscribers by mail, 1 (1) sold through dealers; total paid circulation being 3685 (3690); free distribution by mail, carriers or other means 376 (204). Left-over: 75 (126).

LAIŠKŲ LIETUVIAMS STRAIPSNIO KONKURSAS

“Laiškų Lietuviams” žurnalo redakcija, atsižvelgdama i faktą, kad lietuvių išeivių visuomenėje pasitaiko nemaža nesantaikos, nesutarimų ir susiskaldymo, ir norėdama tautiečių tarpe skleisti darnaus sugyvenimo mintį bei dvasią, 1968-1969 metų rašinio konkursui parinko atitinkamą temą, būtent, “Tolerancija ir ištikimybė principams, kryžiuojantis pažiūroms ir nuomonėms” (kaip yra lietuvių visuomenėj ir kaip turėtų būti).

Rašinys (straipsnis, beletristinis vaizdelis ir kt.) turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir išsiųstas kartu su atskirame vokelyje įdėta tikrąja pavarde bei adresu “Laiškų Lietuviams” redakcijai, 2345 W. 56th St., Chicago, 111. 60636, U.S.A. Konkurso terminas — 1969 m. vasario 1 d. (pašto antspaudo data). Atsiųsti rašiniai tampa žurnalo nuosavybe ir gali būti jame spausdinami. Vertinimo komisija bus paskelbta vėliau. Skiriamos premijos: I — 100 dol., II — 50 dol. ir III — 25 dol. Premijoms paskyrę yra: 100 dol. — V. Kuliešius ir 25 dol. — Pr. Razminas.

KONKURSAS JAUNIMUI

Jaunesnioji karta gerokai kritikuoja vyresniųjų lietuvių išeivių visuomenę dėl joje pasitaikančios nesantaikos ir susiskaldymo. Naudinga būtų ir jiems leisti pasisakyti, ne tiek pakritikuoti, kiek ieškoti išeities. Todėl ta pačia aukščiau minėta tema skelbiamas rašinio konkursas ir jaunimui, ne vyresniam kaip 20 metų amžiaus (siunčiant rašinius, pažymėti “jaunimo konkursui”). Skiriamos dvi premijos: I — 50 dol. ir II — 25 dol.

ATSIŲSTA PAMINTETI

H. Tautvaiša. THE CEMETERY OF NATIONS in the Siberian Tundra. Published by the Lithuanian Social Democratic Union of America. 112 psl. $1.75.

Kazimieras Barėnas. ATSITIKTINIAI SUSITIKIMAI. Apsakymų rinkinys apie lietuvių gyvenimą svetur. Kaina $2.50 (10 šil.). 216 psl. Įsigyti galima: K. Barėnas, 1 Lad-broke Gardens, London, W. 11, Great Britain.

Laimutis Švalkus, DIENŲ SŪKURIUOS. Antras eilėraščiu rinkinys. Leidinys apima autoriaus naujuosius ir nuo 1945 metų periodikoje išsklaidytus eilėraščius. Jų dalis yra skirta mažiesiems. 62 psl. Kaina 6 šil. arba 1 dol. Rinkinys gaunamas: “Šaltinis”, 16 Hound Road, West Bridgford, Nottingham NG2, England.

Pranas Imsrys. TĖVIŠKĖLĘ AŠ REGIU. Eilėraščiai jauniesiems skaitytojams. Iliustravo Aida Vektarytė. 39 psl. $1.00.

Giovannino Guareschi. DRAUGAS DON CAMILLO. Su 18 autoriaus piešinių. Išleido Viltis. 216 psl. $3.00.

Paulius Jurkus. ANT VILNELĖS TILTO. Vilniaus legendos. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. Aplankas ir piešiniai autoriaus. 200 psl. Kaina $2.50.

Pranas Naujokaitis. AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. Viršelis P. Jurkaus. 64 psl. $2.00.

Gražina Tulauskaitė. VAKARĖ BANGA. Lyrika. Išleido “Lietuvių Dienos”. 1968. 128 psl. $2.00.

Pedagoginio Lituanistikos Instituto REGULIAMINAS IR PROGRAMOS. Čikaga. 1968. 47 psl.