ATSIŲSTA PAMINĖTI

Putinas. VIVOS PLANGO. Okupuotoj Lietuvoj nespausdinti poeto V. Mykolaičio-Putino eilėraščiai “Vivos plango” ir “Mortuos voco”. Išleido Pedagoginis Lituanistikos Institutas Čikagoj. Meninė priežiūra A. Kurausko. 23 psl. 2 dol.

Jurgis Juodis. TAUTOS KELIU. 50 tapybos darbų, išleistų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir 717 m. karalystės įsteigimo sukakčių proga. Su įvadu lietuvių ir anglų k.

Bronius Zumeris. DABARTIES SUTEMOSE. Žvilgsnis į mūsų laikotarpio žaizdas ir skaudulius. Marijonų vienuolijos premijuotas religinės minties veikalas. Aplankas P. Jurkaus. Knygos mecenatas mons. M. Urbonas. 187 psl. $2.50.

Renė Rasa. MEILĖ TRIKAMPY. Romanas. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. Aplankas P. Jurkaus. 219 psl. $3.00.

Vytautas F. Bielajus. SVEIKA MARIJA. Arr L. Stukas. Giesmės gaidos. 2 psl. $1.00.

Ignas Skrupskelis. LIETUVIAI XVIII AMŽ. VOKIEČIU LITERATŪROJE. Išleido L. Katalikų Mokslo Akademija Romoje, 1967. 171 psl. Kaina nepažymėta.

Z. Ivinskis. Aus den entscheidenden Jahren der Restauration des Katholizismus in Litauen. Der Kampf um den Bischofsstuhl von Medininkai (Žemaiten) 1574-1576. Sonderdruck Heidelberg, 1967.

STRAIPSNIO KONKURSUI PASIBAIGUS

1967-1968 m. straipsnio konkurso idėja, paskelbta-pasėta, augo, brendo ir dabar jau ragaujame jo vaisius (žr. “L. L.” kovo ir balandžio nr.). Nuoširdžiai sveikiname visus premijų laimėtojus: suaugusiųjų grupėje — N. Gailiūnienę (I), Pr. Razminą ir J. Toliušį (II-III)'; jaunimo grupėje — G. Juozapavičiūtę (I) ir A. Rygelytę (II). Nuoširdžiai dckojame premijų mecenatams: V. Kuliešiui už $100.00 (ir už kitą $100.00, pakuždėtus Redaktoriui į ausį — kitiems metams), kun. dr. I. Urbonui už $50.00, dr. J. ir dr. J. Meškauskams — už $40..00, dr. E. ir dr. M. Ringams — už $40.00 ir kun. P. Patlabai — už $25.00. Padėka įvertiname ir konkurso komisijos darbą: pirm. A. Barono, sekr. D. Kučėnienės. kun. V. Bagdanavičiaus, M.I.C., J. Bagdono ir F. Kurgonienės. Nuoširdžiai dėkojame N. Gailiūnienei, visa savo premija ($100.00) “premijavusiai” “Laiškus Lietuviams”, J. Toliušiui, pasidalinusiam savo premiją su žurnalu per pusę ($20.00), ir Pr. Razminui, paskyrusiam $25.00 sumą sekančio konkurso jaunimo premijai, kurios jis jau tikrai nebegalės laimėti. Ir premijų nelaimėjusiųjų konkurso dalyvių darbas tikrai nebuvo veltui — pažadame jų rinktines mintis netrukus “L. L.” atspausdinti.

PARENGIMO MENINĖ PROGRAMA

“L. L.” tradicinio parengimo, įvykusio kovo 9 d., Jaunimo Centre, Čikagoje, meninė programa buvo turtinga įspūdžiais ir brangi prisiminimais. Ypač džiugu mums buvo Čikagos scenoje pirmą kartą išvysti išraiškos šokėją Eleną Kepalaitę iš Niujorko (kiuri yra ir skulptorė; žr. jos piešinį šio “L. L.” nr. viršelio 1 psl. ir bronzos skulptūrą 133 psl.). Įspūdinga buvo klausytis akt. Algimanto Dikinio dramatiško deklamavimo. Giliai vertiname abiejų pasišventimą menui ir esame jiems labai dėkingi. Dėkojame taip pat Vyt. Žygui ir J. Bulotai už scenos apšvietimą bei A. Rimavičiui už techninę muzikos priežiūrą.

REDAKTORIAUS TETŲ VAIŠĖS

Vaišės po meninės programos yra pasidariusios esmine “L. L.” parengimo dalimi. Nuoširdus ačiū redaktoriaus tetoms ir “tetoms”: Z. Adomavičiūtei, D. Augienei, O. Gradinskienei, D. Kurauskienei, M. Marcinkienei, G. Musteikienei, P. Petrulienei, E. Tamošiūnienei, E. Taraškevičienei, E. Trimakienei ir S. Vepštienei, pagaminusioms ir suaukojusioms vaišių valgius. Ačiū Dailidkienei, Mackevičienei, G. Musteikytei, Kivėnienei, Pranckevičienei ir Šumskaitei — vienoms už valgius, kitoms už pagalbą, vaišes rengiant. Ačiū kepyklų, delikatesų bei maisto krautuvių savininkams už įvairius kepsnius bei maisto produktus: Ankui, Brazdienei, Čepėnul-Krenčiui-Valavičiui, Janušaičiui-Maželkal, Kazilionlui, Mačianskui, Vazneliui, Žvynienei.

PADĖKA

Už rūpestį ir konkrečią pagalbą, planuojant “L. L.” parengimo meninę programą, ypatinga padėka muz. A. Nakui. Esame dėkingi A. Bulkaitytei, apnakvydinusial šokėją E. Kepalaitę. Už bilietų platinimą ačiū D. Augienei, M. Remienei, I. Sikevičiūtei (“Marginiams”) ir kt. Už pranešimus — ačiū “Draugui”, “Dirvai”, Sophie Barkus ir Margučio radijo programoms. Ačiū parengimo proga aukojusiems: O. Gradinskienei ($25.00 — vaišėms), dr. B. Kasakaitienei ($20.00 — vaišėms), kun. A. Spurgiui ($10.00), p. Litvinui ($5.00) ir kt.

LEIDĖJŲ PRAŠYMAS

Leisdami “Laiškus Lietuviams”, Tėvai Jėzuitai susilaukia ne pelno, bet nuostolio. Metinė prenumerata yra per žema: iš jos žurnalas negali išsiversti. “Laiškų Lietuviams” leidėjai prašo visų galinčiu skaitytojų žurnalą paremti aukomis, o labiau pasiturinčiųjų — stambesne auka tapti žurnalo vieno numerio mecenatais.

JAUNIMO CENTRO STATYBOS REIKALAI

Koks gyvybinis klausimas yra Jaunimo Centro praplėtimas Čikagoje, jūs visi žinote. Apie tai esame kalbėję per laikraščius, radiją ir televiziją, ir jūs patys esate tai pareiškę šimtus kartų. Statybos reikalas yra kilęs ne iš kokio nors išskaičiavimo. Lietuviškos kultūros praktiška apsauga ir lietuvybės išlaikymo klausimas yra ją iššaukęs.

Kur stovime?Žemę prakasėme simboliniai jau praėjusiais metais. A. L. Inžinierių ir Architektų Sąjunga yra pasiėmusi paruošti planus. Žemę statybai turime. Vajus, paskelbtas prieš dvejus metus, žengia pirmyn. Esame nusistatę statybą pradėti šiais metais.

Sunkumai:Suma surinktų pinigų toli gražu dar nėra pakankama. Ir prie geriausių norų negalėsime pradėti ir baigti visos statybos šiais metais.

Prašymas.Labai prašome visų pasiųsti savo paramą Jaunimo Centro statybos Fondui tuojau, neatidėliojant. Kas paaukos tūkstanti dolerių ar daugiau, bus Lietuvybės Švyturio garbės statytojas. Aukas prašome siųsti: Tėvas Jonas Kubilius, S. J., Jaunimo Centro Statybos Fondas, 2345 W. 56th St., Chicago, 111. 60636.

SIBIRO TREMTINIŲ PAVEIKSLAS

Sibiro Kankinių Motinos paveikslas, kurį paprastoje skardoje iškalė nežinomas vilnietis, Sibiro tremtinys, po ilgametės kelionės pasiekė Jėzuitų namus Čikagoje. Jis vaizduoja Aušros Vartų Mariją (žr. “L. L.”, 1967 m. vasario mėn. nr., 49 psl.). Tėvai Jėzuitai, pritariant lietuviškajai visuomenei, ruošiasi sukurti pastovią šventvietę šiam paveikslui savo koplyčioje Čikagoje. Prašo visų finansinės pagalbos. Aukas prašome siųsti: Jesuit Fathers (Sibiro paveikslo šventvietei), 2345 W. 56th St., Chicago, Ill. 60636. Šventvietė bus pašventinta š. m. gegužės mėn.

TAUTOS KANKINIŲ KOPLYČIA

Įrašyk savo vardą Lietuvių Tautos Kankinių koplyčioje, šv. Petro bazilikoje, Romoje. Lietuvių tautos kankinių atminimui Aušros Vartų šv. Marijos — Gailestingumo Motinos koplyčios darbai jau pradėti. Koplyčia bus baigta 1968 metais, jeigu laiku surinksime lėšas. Visi lietuviai, ne tik suaugę, bet ir vaikai, prisidėkime savo auka prie šio mūsų tautos kankinių paminklo. Aukoms adresas: Lithuanian Martyrs’ Chapel Fund, 2701 W. 68 St., Chicago, Ill. 60629. Amerikoje aukos yra nurašomos nuo mokesčių (tax deductible).

ADMINISTRACIJOS PRAŠYMAS

1968 m. jau pažengė gerokai į prieki, bet daug skaitytojų dar nesiteikė atsilyginti už šiuos metus. Skaitytojų patogumui metų pradžioje prenumerata pratęsiama automatiškai, nebent kas iš anksto prašo prenumeratos nebepratęsti. Administracija prašo dar už šiuos (ir praėjusius) metus neatsilyginusių skaitytojų užsimokėti. Spaudos darbas — sunkus. Neapsunkinkime jo, bet palengvinkime ir paremkime.