Spausdinti

ATSIŲSTA PAMINĖTI

LUX CHRISTI. Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Kunigų Vienybės leidžiamas žurnalas kunigams. Red. kun. A. Juška. Šis atgaivintas žurnalas rodo tam tikrų gyvybės ženklų — pasirodė jau du numeriai. Be praeitį liečiančių rašinių, spausdinami ir dabarčiai aktualūs straipsniai (pvz. vysk. V. Brizgio “Kunigų ir pasauliečių bendras darbas”, prel. V. Balčiūno “Užsienio Lietuvių Katalikų veikla”, kun. Pr. Geisčiūno “Kunigų drausmės klausimas”); nevengiami net kontroversiškesni pasisakymai (V. Rumškėno “Pasaulietis pageidauja reformų vienuolijoms”). Gana įdomūs “Pokalbiai su mūsų žymesniaisiais”. Renkama naudinga kunigų ir vienuolių kronika.

Kun. Vytautas Zakaras. BAŽNYČIA SUSIRINKIMUOSE. Visuotiniai Bažnyčios susirinkimai ir svarbesnės II Vatikano mintys. Atspaudas iš “Krikščionis Gyvenime” II Vatikano Susirinkimo Dokumentų 3 dalies 203-281 psl. 1969. 1 dol.

Alė Rūta. VIENIŠI PASAULIAI. Romanas apie tėvų ir vaikų santykius dabarties aplinkoj. 265 psl. 3.50 dol. Kotryna Grigaitytė. TRAPUS VAKARAS. Lyrika. Aplanką piešė R. Graudis. 108 psl. 3 dol.

NAUJA PLOKŠTELĖ

VIRGILIJUS NOREIKA. Neseniai JAV ir Kanadoj koncertavęs Vilniaus operos solistas Virgilijus Noreika šioje plokštelėje išpildo lietuvių ir kitataučių kompozitorių kūrinius: V. Klovos, P. Olekos, B. Dvariono, A. Vanagaičio, L. Denza, J. S. Bacho “Avė Maria” ir kt. Solistą palydi Vilniaus Filharmonijos Kamerinis Orkestras, Lietuvos Radijo ir Televizijos Orkestras, Vilniaus Čiurlionio vardo meno mokyklos choras ir kt. Šią RCA gerai pagamintą ilgo grojimo Hi Fi plokštelę išleido “Krivūlė”, 5260, 10th Ave., Montreal 408, Canada, P. Q. Kaina paštu $5.55.

STRAIPSNIO KONKURSUI PASIBAIGUS

Nuoširdžiai sveikiname visus “Laiškų Lietuviams” straipsnio konkurso laimėtojus: V. Zalatorių (I premija), L. Dambriūną (II premija); jaunimo grupėje — R. Šilėnaitę (I) ir A. Rygelytę (II). Nuoširdžiai dėkojame premijų mecenatams: V. Kuliešiui už 100 dol., dr. E. Ringui — už 50 dol., S. Rudokienei — už 50 dol. ir Pr. Razminui — už 25 dol. Padėka įvertiname ir konkurso komisijos narių darbą: pirm. A. Kairio, sekr. D. Tallat-Kelpšaitės, kun. P. Dilio, R. Raslavičienės ir Vyt. Germano.

KOMIŠKAI OPERAI NUSKAMBĖJUS

Melodingai Čikagos Jaunimo Centro didžiojoje salėje nuskambėjo G. B. Pergolesi “Ponia tarnaitė” “L. L.” parengimo metu kovo 8 d. Už tai esame ypatingai dėkingi mūsų dainininkams D. Kučėnienei ir Vyt. Nakui, aktoriui ir režisieriui J. Valentinui, solistus muzikiniai parengusiai Iz. Motekatienei, muzikinį akompanimentą paruošusiam ir fortepijonu grojusiam M. Motekaičiui; taip pat styginio kvarteto dalyviams: P. Matiukui, A. Paukščiui, P. Armonui ir F. Stroliai. Padėką reiškiame dail. J. Daugvilai už dekoracijų paruošimą, dail. .N. Banienei už kostiumų eskizus, Vyt. Žygui už scenos apšvietimą bei p. Noreikienei — už Serpinos suknelių pasiuvimą. Ypatinga Redaktoriaus padėka — Ant. Nakui už dalinimąsi jo rūpesčiais, ruošiant šio parengimo meninę programą.

REDAKTORIAUS TETŲ VAIŠĖS

Tradiciniai geros Redaktoriaus Tetų vaišės po meninės programos sutraukė Jaunimo Centro pilnutėlę apatinę salę žmonių. Labai dėkingi esame valgius suaukojusioms ir paruošusioms redaktoriaus tetoms ir “tetoms”: Z. Adomavičiūtei, Čepaitienei, E. Endrijonienei, Kolienei, D. Kurauskienei, M. Marcinkienei, G. Musteikienei, P. Petrulienei, Pupienei, M. Remienei, E. Tamošiūnienei, E. Taraškevičienei, E. Trimakienei, G. Valiulienei ir S. Vepštienei. Nuoširdus ačiū visiems prekybininkams, kepyklų ir delikatesų krautuvių savininkams bei kitiems auka ir darbu prie vaišių rengimo prisidėjusiems: Bačinskams, Balniams, Baradams, Bičiūnienei, Brazdienei, Brenciui - Čepėnui - Valavičiui, Dailidkienei, Janušaičiui - Mažeikai, Juodvalkiams, Jurgučiui - Underiams, Kazilioniui, Mačenskams, Matulevičienei, Matučiams, Mickevičiams, Norvilienei, Pieniams, Smilgienei, Tallat-Kelpšams, Urbonams, A. Vasiliauskui, Vazneliams, Žvyniams, Endrijonui. Dėkojame J. ir O. Gradinskams už 25 dol. ir Šalčiūnienei už 10 dol. vaišių išlaidoms padengti. Nuoširdžiai dėkojame loterijos fantų aukotojams: dail. J. Pautieniui — už paveikslą, “Terra” savininkams Civinskams — už didelę vazą; baldų krautuvės savininkams Lieponiams — už supamą kėdę; plaukų šukavimo salono savininkams Kaveckams — už pusmetinį sušukavimą; gėrimų krautuvės savininkams Kielams — už vyną, Tverams — už Lietuvos Nepriklausomybės 50 m. sukakties emblemą.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame “Draugui”, “Dirvai”, Sophie Barkus ir Margučio radijo programoms už skelbimus; I. Sikevičiūnei (Marginiams) — už bilietų platinimą. Didelė padėka S. Semėnienei ir V. Kuliešiui, baigiantis šių metų straipsnio konkurso premijų įteikimo iškilmėms, pažadėjusiems po 100 dol. sekančių metų straipsnio konkurso premijoms. Dėkojame L. Dambriūnui, pusę savo laimėtosios premijos (25 dol.) paskyrusiam Jaunimo Centrui. Dėkojame visiems, visiems savo auka, pagalba ir atsilankymu j šią tradicinę šventę parėmusiems “Laiškų Lietuviams” žurnalo leidimą.