Pilnutėlė Čikagos Jaunimo Centro salė kovo 8 d. “Laiškų Lietuviams” parengime. Pirmosios eilės vidury sėdi JAV LB pirm. Br. Nainys su Ponia, vysk. V. Brizgys, Lietuvos general, konsulas P. Daužvardis su Ponia, “Draugo” moderatorius kun. Pr. Garšva, MIC, “Ponios tarnaitės” operos dainininkus parengusi Iz. Motekaitienė ir p. Motekaitis (nuotr. P. Maletos).

“L. L.” straipsnio konkurso premijų įteikimo iškilmės: (iš kairės) I premiją laimėjęs V. Zalatorius, “L. L.” red. kun. K. Trimakas, S. J., mecenatas V. Kuliešius; (sėdi) vertinimo komisijos sekr. D. Tallat-Kelpšaitė, pirm. A. Kairys: mecenatai: S. Rudokienė, dr. E. Ringus ir Pr. Razminas.

Publika labai šiltai sutiko “L. L.” parengimo meninėj programoj pastatytą komišką operą “Ponia tarnaitė”. Viršuj: režisierius ir nebylio vaidmenį atlikęs akt. J. Valentinas (nuotr. P. Maletos); apačioj D. Kučėnienė (Serpina) ir Vyt. Nakas (Uberto); žemai matosi ir kai kuriu styginio akompanimento dalyviu siluetai. Muzikini akompanimentą sudarė: M. Motekaitis (piano), P. Matiukas (pirmas smuikas), A. Paukštys (antras smuikas), P. Armonas (violončelė) ir F. Strolia (viola). Solistus muzikiniai paruošė Iz. Motekaitienė; dekoracijas — dail. J. Daugvila; kostiumu eskizus — dail. N. Banienė. Scenos apšvietimą tvarkė Vyt. Zygas.

J. Žilevičius “Drauge” (m. 15) apie šią komišką operą taip rašė: “... jos pastatymas, atlikimas sudarė kone įprastos operos vaizdą, kur šalia muzikinės raidos žiūrovai mielai sekė ir besivystančią komiškos operos intrigą... Šiuo požiūriu ji žiūrovams tapo gana artima, besiritanti scenoje kaip vienas, nedalomas gabalas. Operai gelbėjo ir muzikinė palyda... viskas buvo išlaikyta pusiausvyroje, todėl buvo gražu ir malonu operos klausytis... Negalima solistu nepagirti už neblogą technišku muzikinių sunkumu nugalėjimą. ... režisierius, kiek aplinkybės leido, veiksmą sumaniai pagyvino. Dekoracijos ir šviesa buvo labai meniškai suderintos, švelniai traukė dėmėsi scenon. Kostiumai irgi buvo be priekaištų.”