VOL. XX NR. 4 BALANDIS - APRIL

STEBINT IR SVARSTANT    * * * 126

TOLERANCIJA IR IŠTIKIMYBĖ PRINCIPAMS, KRYŽIUOJANTIS PAŽIŪROMS IR NUOMONĖMS (I premija) Vyt. Zalatorius    128

TOKIE TRYS RYTO JAUSMAI (eil.)    A. Baranauskas    132

SU MANIM... BŪSI ROJUJ (eil.)    Gr. Tulauskaitė    134

PALIKIMAS (Trijų paveikslų drama, II)    A. Kairys    137

JAUNYSTĖ: Nesusikalbame (jaunimo I premija) R. Šilėnaitė 147

Eilėraščiai    T. Pautieniūtė; K. Gaidžiūnas 149

ŠEIMA: Padėk man    V. Šmaižienė 150

Vaikai išmoksta tai, ką išgyvena    D. L. Nolte 151

Kartu ugdyti kažką gaivinančiai skirtingo Dr. P. Pepenoe 151

KRIKŠČIONIJA: JAV 1968 metais    A. L. 152

Pageidavimai pamokslininkams    J. V. 153

ATGARSIAI    153

ŽODŽIAI iš “L. L.” str. konkurso premijų įteikt. iškilmių 156

ATSAKANT: Tikėjimų sumaišymas ar tarpusavė meilė? Bal. Brazdžionis ir K. Trimakas, S. J. 157

ANAPUS    158

ŠYPSANTIS: Medžiai geriau už sviedinį Interviu su A. Fortikari 159

FILMAI: Filmus suglaustai vertinant    160

Šio “L. L.” nr. iliustracijos: I viršelio psl. — Z. Sodeikienės; A. Grigaičio nuotr. (125), V. Zalatoriaus atvaizdas (129), Alg. Kezio, S. J., nuotr. (132, 141-144); Br. Jameikienės “Paukštė,’ (136, skaldytas stiklas); R. Šilėnaitės atvaizdas (148), vaizdai iš “L. L.” str. konkurso premijų įteikimo iškilmių (154-155, P. Maletos ir Alg. Kezio, S. J., nuotr.)

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Vyriausias redaktorius — Kęstutis Trimakas, S. J. Redakcinis kolektyvas: Gintarė Ivaškienė, Stasys Yla, Algimantas Kezys, S. J. (foto redaktorius), Vaclovas Kleiza, dr. Arūnas Liulevičius, Aušrelė Liulevičienė, Zita Sodeikienė (meninė priežiūra), Nijolė Užubalienė, Juozas Vaišnys, S. J. (kalbos priežiūra). Administratorius — Petras Kleinotas, S. J. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. U.S.A. Telefonas — RE 7-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Connecticut. Prenumerata metams — $5.00; atskiro numerio kaina — $0.50.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50c. Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and at additional mailing office.

Išmintis nustoja būti išmintim, kai ji tampa per išdidi verkti, per rimta juoktis, per pilna savęs ieškoti kitko nei pati savęs.

Kahlil Gibran