1970 m. Sausis-January, Vol. XXI, Nr. 1

VĖL PO ŠEŠERIŲ METŲ SUSITINKANT    Juozas Vaišnys, S.J.    2

BAŽNYČIOS VIENYBĖ PO II VATIKANO SUSIRINKIMO    4

EILĖRAŠČIAI     Julija Švabaitė    7

VYSKUPO LAIŠKAS JAUNIMUI    Vysk. V. Brizgys    8

NEGESINKIME SAVO TAUTINĖS GYVYBĖS    Agnė Kižienė    10

ŠEŠTADIENIO RYTO APATIJA      D. Bindokienė    14

ATSIŲSTA PAMINĖTI    16

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KUNIGŲ PAREIŠKIMAS    21

ŽVILGSNIS ATGAL    Juozas Vaišnys, S.J.    25

POLITINĖ 1969 M. APŽVALGA    Petras Pakalnis    27

GIMTASIS ŽODIS    32

GATVĖS BERNIUKAS VĖL PAS MUS    Nijolė Jankutė    34

FILMAI    Stasė Semėnienė ir Alė Rūta    36

Iliustracijos: viršelyje — A. Grigaičio nuotrauka; 1 psl. — S. Krasausko grafika; keturi viduriniai puslapiai iliustruoti Pr. Baltuonio medžio šaknų skulptūros darbų nuotraukomis. Užsklandos — Jūratės Eidukaitės. Viršelio kompozicija — Zitos Sodeikienės.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, prof. Petras Jonikas (kalbos skyriaus patarėjas), Eglė Juodvalkytė, Vytautas Kasniūnas, Vaclovas Kleiza, Nijolė Užubalienė. Meninė priežiūra — Dalia Rėklytė-Aleknienė. Fotografija: Uosis Juodvalkis, Virgilijus Kaulius, S. J., Algimantas Kezys, S. J. Administracija: Petras Kleinotas, S. J., ir Dana Kurauskienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telefonas — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 5 dol., atskiro numerio kaina — 50 centų.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50c. Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

Praėjusių metų darbu įgyta patirtis,
lyg tėvai ant savo galingų pečių
keldami aukštyn naujai gimusį kūdikį,
mums atneša naujuosius metus.
Į naujus metus žiūrime, kaip į mįslę,
kurią atspėti labai įdomu, bet sunku.
Ši mįslė paaiškės tik po metų,
kai žvelgsime į savo nueitą kelią.
Jos reikšmė priklausys tik nuo mūsų—
nuo mūsų valios, ryžto ir pastangų.