LABAI PASISEKĘS DVIDEŠIMTMEČIO MINĖJIMAS

     Spalio 17 d. minėjome “Laiškų Lietuviams” dvidešimt metų sukakti. Ta proga buvo surengta koncertas — vakarienė. Prisirinko tiek daug žmonių, kad buvo net sunku sutalpinti į didžiąją Jaunimo Centro salę. Visiems atsilankiusiems esame nuoširdžiai dėkingi.

     Pirmiausia buvo įteiktos premijos konkurso laimėtojams. Suaugusiųjų konkurse II-ją premiją laimėjo Lilė Gražulienė iš Detroito, o III-ją — Vacys Kuprys iš Cicero. Jaunimo konkurse II-ji premija teko Gabijai Juozapavičiūtei iš Hamiltono. Sveikiname laimėtojus ir dėkojame mecenatams: S. Semėnienei (100 dol.), V. Kuliešiui (100 dol.) ir S. Rudokienei (50 dol.).

     Meninę programą puikiai atliko Janučio Puodžiūno baleto studija ir tautinių šokių ansamblis “Grandis”, vadovaujamas Irenos Smieliauskienės. “Grandis” ruošiasi vykti į Australiją, kviečiame visus paremti jų gražias pastangas. Programai vadovavo Nijolė Užubalienė. Šviesas tvarkė V. Zygas. Daug pagelbėjo J. Paronis ir kiti jo šeimos nariai. Visiems didelė padėka.

     Prie skanios vakarienės paruošimo įvairiais būdais prisidėjo šios ponios ir panelės: M. Ročkuvienė, B. Kazlauskienė, O. Kanišauskienė, M. Jonikienė, G. Meiluvienė, E. Abelkienė, A. Rūgytė, A. Jankauskaitė, O. Rozniekienė, K. Petreikienė, I. Kairytė, B.     Paronienė, R. Vaitkevičienė, I. Laučienė, D. Kurauskienė, A. Rimienė, S. Stakienė, B. Vindašienė, O. Joteikaitė, J. Jankauskienė, J. Smilgienė, G. Musteikienė, L. Lazauskienė, V. Sakalienė, E. Tamošiūnienė, O. Tamulionienė. Visoms labai nuoširdi padėka. Taip pat dėkojame Putnamo seselių rėmėjoms už staltieses, Baltic Bakery, Brighton Bakery ir Lithuanian Bakery už dovanas; “Draugui”, “Margučiui” ir S. Barčus radijui už skelbimus. Esame dėkingi mergaitėms, patarnavusioms prie stalų. Už visus bendradarbius bus atlaikytos šv. mišios.

NAUJA KNYGA

     Iš spaudos išėjo nauja A. Kezio, S. J., nuotraukomis iliustruota knyga “I fled Him, down the nights and down the days”. Tai religinio pobūdžio knyga, tinkama padovanoti draugams Kalėdų švenčių proga. Leidėjas — Loyola University Press. Kaina — 3.35 dol. Galima gauti “Laiškų Lietuviams” administracijoje.